Gebruik en interpretatie van de tabellen

> Enneagram Index <Kansberekening

De rol van de geboortedata

Het voordeel van statistiek met grote getallen

Het geringe effect van de geboorteplaats

De 3-6-9-regel

Een concreet voorbeeld

Het ogenschijnlijk sterke effect van de geboortetijd

Het raadsel van de geringe dynamiek

Ennatyperingen van landen, plaatsen en organisaties
Kansberekening

> Top <

De scores zeggen iets over de door mij berekende kansen om op een bepaalde geboortetijd tot een bepaald enneatype te behoren.

De waarden zijn op een astrologische referentiedatabase van door enneagramdeskundigen getypeerde beroemdheden gebaseerd.

Ik begin maar met een soort Q&A .

Wie zijn die deskundigen? Hoe maak je zo'n database aan?

De database is aangemaakt met het astrologieprogramma Radix. Zie: Enneagramtyperingen maken met behulp van astrologische gegevens. Hier staat ook de methodiek beschreven.

De deskundigen zijn auteurs die enneagramboeken schreven en daarin beroemde personen typeerden, bijvoorbeeld Riso & Hudson en Sandra Maitrie. Of professionele enneagram coaches zoals Tom Condon die op hun website lijsten aanmaakten van door hen getypeerde beroemdheden.

De beroemdste enneagramtypeerders vindt u vreemd genoeg terug op onbekend. Dat is een lijst van bekende personen die hun geboortedag geheim houden. En dat trof me zeer. Toen Don Riso (1946, 1w2>7 jaar) overleed schreef Katy Taylor in Don Passed Away (helaas is het Riso & Hudson Enneagram Forum nu van het internet verdwenen, maar ik bewaarde fragmenten ervan):

In case you haven't heard yet, Don died peacefully at home at 2:07 am ET (2+7=9) on Thursday, August 30th. We are grieving his loss and making plans for how to move forward without his physical presence. We will share more information soon.

Maar ik kreeg geen antwoord op mijn vraag naar zijn geboortedatum. Want alleen zijn geboortejaar maakte Riso publiekelijk bekend. Wat is zo moeilijk daaraan bedacht ik als een niet met astrologie bekend enneagram onderzoeker. Don Riso identificeerde zich met de vier, maar 1946 was volgens mijn astrologische statistieken bepaald geen vier jaar. Waarom zou u een enneagramdeskundige geloven die de enneagramstatistieken van zijn geboortejaar niet eens kent? Ik werd vanwege mijn kritische vragen gecanceld uit dat Forum. En ook de vele nuttige bijdragen zowel hun discipelen als critici werden definitief gewist toen de beheerders besloten het Forum definitief te sluiten.

Maar andere - in wezen meer objectieve partijen - lieten Riso en Hudson niet toe op hun gecensureerde (gemodureerde) forum. Want dat kwam hun betweterige imago niet goed uit.

Waarom is de Internet Archive: Wayback Machine zo belangrijk voor mij? Omdat iedereen op ieder moment op sociale media aldoor zijn eigen zegje kan doen. En dat later weer kan intrekken of wissen, als dat zijn imago (eidelon) beter uitkomt.

Wat betekenen die door mij gepresenteerde getallen?

Al mijn scores zijn slechts gebaseerd op kansberekening. Hierbij maakte ik gebruik van de uit mijn referentiedatabase berekende relatieve risico's om met een bepaalde planeetstanden als een bepaald enneatype getypeerd te worden. In principe zou een score van 1 voor een bepaald type een neutrale stand moeten zijn. Scores hoger dan 1 pleiten voor dat type en scores lager dan 1 maken dat enneatype minder waarschijnlijk. Dat is alles.

In principe geven de hoogste scores dus de meest waarschijnlijke enneatypen aan. Lage score maken een bepaald enneatype onwaarschijnlijker. Maar hoe betrouwbaar dat is hangt weer af van door subjectieve enneagramdeskundigen bepaalde typeringen in mijn referentiedatabase. Want die bestaat uit meningen van zelf verklaarde enneagramdeskundigen die enige ordening in de chaos proberen aan te brengen. En dat doen ze door anderen te typeren: Jij bent volgens mijn ervaring of boekenkennis dit enneatype en dus zul je wel zo en zo gedragen. Maar is dat ook een bewezen feit? Nee, natuurlijk niet.

Meestal treffen de vele meningen van enneagramdeskundigen niet. Want net als astrologen hebben de niet aan geboortetijd en plaats gebonden enneagramdeskundigen ook zo hun vooroordelen. Typisch gaat het om van horen zeggen kennis, dus de bekende roddel en achterklap van voor u belangrijke personen.

Vaak nemen leerlingen de meningen van hun leraren over om ook bij die geaccrediteerde club van betweters te behoren. En regelmatig doen ze er zelf nog een schepje bovenop. En zo zien we in cognitieve bubbles steeds meer uitgesproken vooroordelen ontstaan. En probeer dan maar eens een ander geluid te laten horen als uw leraar al vele boeken over zijn stokpaardjes geschreven heeft. Verwacht niet dat een succesvol enneagramboek schrijver zijn mening vlot gaat herzien. Want dan moet die auteur afstand nemen van zijn al eerder door zijn discipelen gevierde boeken.

Volgens enneagram auteurs heeft ieder mens een dominant type dat niet tijdens zijn leven veranderd. Een type 1 kan onder stress 4 gedrag vertonen en als hij de lotto wint van het leven genieten, maar een geboren type 1 blijft het frustratietype 1.

Het is altijd verstandig om naar het totale plaatje te kijken, zeker als de hoogste enneascores dicht bij elkaar liggen. Dus als iemand als een 2>3>6>9 scoort, verwacht ik eerder een 3w2 of 6 attachment type dan een 2w3 rejection type aan te treffen op die dag. Bedenk ook dat ieder mens in meer of mindere mate meerdere enneatypen in zich herbergt. Het idee dat iedere ziel slechts maar een enneatype kan hebben, is op de onwetendheid van uw ego of de mening van uw bevooroordelde enneagram coach gebaseerd.

Pure enneatypen en zonnetekens bestaan alleen in enneagram en astrologieboeken. En dat betekent dat uw enneagramscores dus niet zo ondubbelzinnig zijn als de zich met een bepaald type identificerende leden van enneagram-panels beweren. Want meestal gaat het toch om uw identificatie met een al dan niet door de sterren bepaald zo zijn. Laat ik dit illustreren aan de hand van een concreet voorbeeld:

Christiaen Huygens werd geboren op 14 april 1649. Achtereenvolgens ziet u de dagscores volgens de 2010 berekening en de percentages die daar bij horen. De afzonderlijke percentages zijn de typescores gedeeld door de totaalscore van die dag maal 100%.

Huygens, Christiaan

4

5

0,23

0,03

0,02

7,65

2,62

0,61

0,01

0,11

1,58

Christiaen Huygens (27/9) is geboren op een een 4, 5 en 9 dag (18/9)

Huygens, Christiaan %

-


2,00

0,00

0,00

59,00

20,00

5,00

0,00

1,00

12,00

geeft een 4w5 of 9

In de tweede rij ziet u dat de kans dat Christiaan Huygens volgens het 2010 algoritme als enneatype 4 geboren is 59% is, tegen 20% voor type 5 , 12% voor type 9, 5% voor type 6, 2% voor type 1 en 1% voor type 8. De conclusie is dat het waarschijnlijk om een 4w5 (of negen) gaat.

Maar je kunt het ook interpreteren als dat er op zijn geboortedag volgens het 2010 algoritme 59% vieren, 20% vijven, 12 % negens, 5% zessen, 2% enen en 1% achten geboren waren. De andere typen waren zeldzaam. Verwacht geen 3 of 6 in dat jaar. Alleen de 9 is de uitzondering, want die staat aan de top van het spirituele Sufi enneagram. Maar volgens het op veel meer data gebaseerde 2012 algoritme wordt een 9 meer waarschijnlijk.

Huygens, Christiaan 2012

9


0,00

0,00

0,00

2,90

0,05

0,00

0,00

0,00

7,49

Christiaen Huygens (27/9) is geboren op een een 4 en 9 dag (13/4)

Huygens, Christiaan (*) 2012

9


0,00

0,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,00

geeft een 4 of 9

Bestuderen we het experimentele 2012 algoritme die op een andere referentiedatabase is gebaseerd, dan verschuift het accent van de vier naar de negen.

Wat zegt de Wikipedia over deze geniale man?

Christiaan Huygens (Den Haag, 14 april 1629 . aldaar, 8 juli 1695) was een vooraanstaande Nederlandse wis-, natuur- en sterrenkundige, uitvinder en schrijver van vroege sciencefiction. Hij was een van de leidende figuren van de zeventiende-eeuwse wetenschap.
In de wiskunde was hij een pionier van de kansrekening en een wegbereider van de differentiaal- en integraalrekening, hoewel zijn methoden strikt meetkundig bleven. Aan de natuurkunde droeg hij op vele gebieden bij: hij formuleerde als eerste correcte wetten voor de elastische botsing, en uitdrukkingen voor de periode van de mathematische slinger en de middelpuntvliedende kracht in de mechanica. Tevens verklaarde hij in zijn Traité de la lumiere (1690) als eerste licht als een golfverschijnsel met het Principe van Huygens-Fresnel, dat vanaf de negentiende eeuw de algemeen aanvaarde optische theorie werd en nu deel uitmaakt van het begrip van de dualiteit van golven en deeltjes. Onderzoek naar de dubbele breking van licht in IJslands kristal bracht Huygens tot het opstellen van een theorie voor gepolariseerd licht. Verder verklaarde hij geluidsverschijnselen met interferentie. Omdat Huygens als eerste wiskundige formules gebruikte in de natuurkunde, wordt hij gezien als de eerste theoretische natuurkundige.
In de sterrenkunde droeg Huygens bij door de telescoop verder te ontwikkelen en het tot dan toe onbegrepen uiterlijk van Saturnus te verklaren als een planeet met ringen. Hij ontdekte de maan Titan bij deze planeet. Als uitvinder heeft Huygens onder meer het slingeruurwerk, het principe van de stoommachine en een buskruitmotor op zijn naam staan. Vanwege zijn speculaties over buitenaards leven wordt Huygens wel gezien als vroege sciencefiction-auteur.

Bij zo'n typische homo universalis uit de Gouden Eeuw denken de meeste enneagram auteurs aan de zeven. Maar toch lijkt dat minder waarschijnlijk op die dag. Men kan dan tegenwerpen dat grote mensen anders zijn dan de rest. Maar dat is niet wat ik doorgaans berekende.

Het moge duidelijk zijn dat als hij op een negen dag geboren was, hij geen indolente negen geweest kan zijn. Waarschijnlijk trad hij als een drie naar de buitenwereld toe op. En als vier zou hij een connectie met de één kunnen hebben. In beide gevallen gaat het net als bij zijn vader Constantijn Huygens om een dichterlijk mens die zowel hoog scoort op de bodem als de top van het enneagram.

Bij mijn op astrrologie gebaseerde methode hangen de uitkomsten sterk af van de typeringen in de gehanteerde referentiedatabase. Van de 2010 database kan ik slechts zeggen dat de typeringen afkomstig zijn van bekende enneagramdeskundigen en of gangbare lijsten. De hitrate van die deskundigen is onbekend. Maar het 2012 algoritmen bevat ook veel door (her) berekende ingangen die volgens vriend en vijand een hitrate hebben van minimaal 40-50% tegen 11% verwacht. En dat is wel vele malen vaker dan door kansberekening was verwacht. Dat was voor mij de reden om door te gaan met mijn empirisch astrologisch onderzoek. Want de p-waarde van de door mij berekene rijen van metafyschische vondsten is natuurlijk astronomisch klein. Maar wie bekommert zich nog over zielkennis? De aan de Toonders bekende zielknijpers zeker niet.

Kun je er vleugels mee bepalen?

De methode is niet ontworpen om er vleugels mee te bepalen. Om via statistiek patronen te herkennen in situaties waarin veel onzekerheid heerst heb je grote aantallen nodig. Geen tientallen, maar duizendtallen. Daarom heb ik bewust slechts astrologische uitdraaien van hoofdtypen gemaakt en geanalyseerd. Helaas waren er voor mijn gevoel veel te weinig betrouwbare typeringen met vleugels om zinvolle statistiek mee te kunnen bedrijven. En dat geldt zeker ook voor de statistiek van de huizen, omdat betrouwbare astrologische data van gebooretijden schaars zijn. Zo had ik vaak te maken met schijnbaar op een uur betrouwbare geboortetijd, waarin de ascendant na een paar minuten ervoor of daarna nog wel eens kon verschillen vann de officiële tijd. En welke geboortetijd voer je dan in?

Ik besloot in 2023 daarom bij die twijfelgevallen ook alternatieve geboortetijden te publiceren.

Maar als iemand heel hoog scoort op de vijf en de vier, ligt het natuurlijk wel voor de hand om aan te nemen dat het om een 4w5 of 5w4 gaat. En verder kan de verdeling van de stress en rustpunten van belang zijn. Bij een 1w2 zie je vaker 7 en 8 (1w2>7w8), terwijl een 1w9 gemiddeld wat hoger op attachment types scoort dan de 1w2.

Een voorbeeld van hoe het deels verstandelijk, maar vooral intuïtieve enneagram typeren proces bij mij in de praktijk verloopt.

Ik zag Ursul de Geer bij de Nachtzoen het Orakel van Delphi citeren met de spreuk “Slaap er nog een nachtje over”. Maar al ruim voordat hij dat zei, dacht ik in een oogwenk terwijl ik met deze pagina bezig was, als dat geen type 1 is, dan weet ik het ook niet. Ik, dat wil hier zeggen mijn intuïtie. Intuïtief voelde ik aan hij een type 1 was. Dat was gewoon mijn innerlijk weten, mijn gevoel bij deze persoon.
Terwijl ik ging rekenenen begon ik als type zes ineens rationaal na te denken over wat er fout met mijn intuïtieve gevoel kon gaan en nam mijn in de linker hersenhelft residerende verstand het bewustzijn steeds meer van mij over. Ik twijfelde en bedacht ineens: Maar het kan ook een 7 zijn. Maar zeker geen 3-6-9 attachment type, dat wist ik met betrekking tot zijn door mij als attachment type ervaren uitstraling eigenlijk wel zeker. Maar mijn onmiddellijke optredende gevoel of intuïtie zei: nee, geen zeven, daar is hij te rustig (laid back) voor. En dit kwam eruit. Ik denk een 1w9. Iemand die net als mij in slaap valt tijdens een echtelijke ruzie.

Geer, Ursul de 2012

1


9,97

0,31

0,41

2,00

0,19

1,45

3,20

0,29

0,13

Ursul de Geer (24/6) is geboren op een 1, 4, 6 en 7 dag (18/9)

Geer, Ursul de 2012 (*)

1


636,55

0,06

0,03

12,54

0,03

0,11

18,85

0,01

0,01

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3) Ursul de Geer met de makers van de graancirkels

Ik berekende een klassiek 1 patroon met 1>7>4. Maar een 1 met veel 6 is ongebruikelijk. Ik verwacht dus dat dit een meer achteroverleunende 1w9>7w6>4w3 is in plaats van een actieve 1w2>7w8>4w5. Want maar weinig frustratietypen scoren hoog op hun attachment vleugels. Dat is meestal hun allergie. De combinatie van zijn laid back non verbale houding en het slaap er nog een nachtje over advies past meer bij de relaxte 1w9 dan bij een 1w2 driftkikker.

Hoge scores (> 0,9) pleiten dus voor een invloedrijk enneatype en lage scores (<<0,9) pleiten er tegen. Vooral scores groter dan één zijn van belang. Maar dat wil niet zeggen, dat er geen uitzonderingen op de regel kunnen bestaan. Het gaat immers maar om statistiek en kansberekening. Als mijn cijfers uitwijzen dat er een geringe kans bestaat op uw favoriete enneatype, betekent dat nog nog dat iemand het niet kunt zijn. Met statistiek kan alleen “bewezen” worden dat de kans erop minder groot is.En dan moet u natuurlijk wel met goede argumenten aankomen om het tegendeel te bewijzen.

Heeft het enneagram met astrologie te maken?

Op grond van mijn empirisch onderzoek mag je concluderen dat astrologie en het enneagram nauw met elkaar samenhangen. Want hoewel ik in Ursul de Geer wel een type 1 idealist kan zien, kwamen de getallen hierboven slechts via astrologische berekeningen tot stand.

Maar dat kan toch niet waar zijn? Tja, dat dacht ik ook totdat ik het na veel invoerwerk, echt aan het rekenen kon gaan. En nog steeds denk ik dat het te gek is om waar te zijn. Maar ja, ik zag te vaak treffende voorspellingen. Veel meer dan dat ik met een negenvlakkige dobbelsteen zou kunnen voorspellen. En ook mijn critici hadden hier moeite mee. Maar ik kan dit door mijn gevonden empirische feit niet meer ontkennen.

De astrologische statistische methode kan zin hebben als er 1) voldoende typeringen in de astrologische database treffen (50% zou voor mijn statistisch al een zegening zijn) en 2) enneatypen cyclisch in de tijd verschijnen, op zijn minst deels volgens patronen van een astrologische tijdsnotatie. Wat die enneagram patronen zijn, zou uit de verdeling van de typen over de astrologische tijd moeten blijken. Want dan zou je op zijn minst een hitrate van 50% mogen verwachten als de astrologische manier van tijdmeting op de een of andere manier werkt.

Maar hoe toon je zoiets onwaarschijnlijks ooit aan? Overleden personen kunnen we niet bevragen en de levenden vertellen slechts hun eigen verhaal. Niet het verhaal van hun generatie, want dat was toen normaal. Iets waar je niet op hoefde te letten, tenzij je een outcast was. Maar dissidenten werden natuurlijk in de ban gedaan Want die pasten niet in hjet gangbare populistische verhaal.

Maar de nuances waarin ze blijkbaar van elkaar verschilden waren wel van kardinaal belang. En zo kan een 3w2 met een 3w4 een zinloze ideologische strijd aangaan. Is het dan een verklaarde 2 of 4? Ik denk het niet? Het gaat slechts om competitie voor het eigen gelijk, maar via mijn astrologische statistieken kwam ik toch weer uit op een verbeten 2 of 4 variant van de drie. En wie heeft dan gelijk?

Astrologen spreken in navolging van Jung vaak van synchroniciteit en bedoelen daar heel wat anders mee dan lineaire causaliteit. Want de tijd verloopt volgens astrologen in quantum sprongen volgens een astrologische klok. En daarom gedraagt een 29 graad ram zich weer anders dan eerste graad stier. Maar hoe aannemelijk is dat verhaal bij geboortetijden met een half uur precisie? Alleen statistici die over heel veel data beschikken kunnen dan gerede uitspraken doen over verwachte geboortetijden. Maar met de vooroordelen van gangbare astrologieboeken komt u er niet uit.

Ik zie de astrologie vooral als een alternatieve manier van het opslaan gebruikelijke notatiemethoden van tijd, waarbij repeterende patronen via verschillende algoritmen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het lijkt wat op uw biologische klok met vele ritmes. In mei legt ieder vogeltje een ei, maar misschien zijn er veel meer natuurlijke bioritmes.

Veel astrologen en mystici gaan uit van een zo boven, zo onder principe, waarbij onzichtbare invloeden levende wezens onbewust aansturen of ze dit nu willen inzien of niet. Maar dat “boven” nemen ze niet meer letterlijk op. Ze spreken tegenwoordig liever van “de weg naar binnen”. Zo binnen, zo buiten, zou je tegenwoordig misschien moeten zeggen.

Misschien is dat binnen wel de door de mechanistici, empirici en behavioristen genegeerde ziel of Neshama of misschien ook wel het onbewuste van Jung en Freud. Het gaat dan om woorden en begrippen waar empirische wetenschappers moeilijk mee uit de voeten kunnen. Misschien gaat het om Het rad in het rad visioen waar Ezechiël van droomde. Of de weggeworpen hoeksteen van de schepping van de gnostische Joden. Of misschien gaat het wel om linker brein versus rechter brein kwesties waar hedendaagse neuropsychologen over spreken.

Ik weet het niet. Ik bestudeer die zaken slechts. En ik sta open voor ieder experiment of ervaring om die mystieke kanten van ons bestaan te beproeven. En daarom bestudeer ik tegenwoordig ook astrologische boeken. Misschien zit daar wel een kern van waarheid in. Maar die andere kant moet voor mij wel objectief (lees: statistisch) aantoonbaar zijn. Want anders gaat het slechts om een persoonlijke mening.

Wat de uitspraak over de samenhang van het enneagram en de astrologie betekent voor het beroemde nature versus nurture debat leest u in A Conversation with A.H. Almaas Interviewed by Gayle Scott. Het komt erop neer dat het enneatype aangeboren zou zijn, maar dat de levensomstandigheden de ontwikkeling en expressie ervan bepalen. En dat is ook wat ik mijn astrologische enneagramstatieken aantrof:

You’re saying that type originates in the soul, and then through a process of coming into egoic consciousness——
Right. The soul always comes into egoic consciousness because that’s the nature of development in the beginning. And of course the theory of the Enneagram is connected a little bit to astrology in the sense that the Enneagram knowledge says that the Holy Idea is determined by the time you’re born. There is no clear understanding about how or what influences it – it’s just mentioned that our Enneagram type is determined by the time we’re born.
Are you suggesting that our type is determined by the specific time that we’re born, in the way that our time of birth determines our astrological signs?
Yes, but there’s no detailed understanding about how. Astrologers won’t be able to figure it out because there’s no spelled-out theory about it. It doesn’t happen because of your early experience. That’s not what determines your type.
Yes, my understanding is that your early childhood experiences can influence the relative level of health or degree of dysfunctionality – how strongly your fixation manifests in your early years.
Yes, exactly. That’s how I see it too. It determines how stuck you are in the fixation. But the fixation has already started to develop.
Yes, that’s my understanding, but are you also saying that it’s determined by the particular time of day, week, month we’re born?
Well, that’s implied. And I don’t know if somebody has knowledge of how that works – I’ve never heard of it.

De astrologische aspecten heb ik niet meegenomen, maar ik vermoed wel dat ze belangrijk kunnen zijn. Misschien niet per se voor het enneatype, maar wel voor de expressie ervan. In de astrologie geven ze innerlijke en uiterlijke meevallers en conflicten aan. Daar waar ik over een geboortetijd beschik, bedrijf ik ook statistiek met de huizen, maar ik ben er terughoudend mee, omdat de huizenberekeningen vaak te onnauwkeurig zijn - 10 minuten tijdsverschil kan al veel uitmaken, terwijl ik vaak maar een precisie van een uur heb - en de relevantie van de huizenstanden met betrekking tot het enneatype niet zo helder is. En daarom vergader ik nog steeds meer data, hopend op een 90% hitrate. Want dan kan niemand meer mijn astrologische statistieken negeren.

In de astrologie worden de standen van de planeten in de huizen vooral met de levensomstandigheden geassocieerd. Om die reden worden geboortetijden door astrologen gerectificeerd op basis van belangrijke gebeurtenissen in iemands leven. Indien dergelijke voorspellingen m.b.t. de geboortetijden veel meer dan waarschijnlijk uitkomen zou dat een basis voor verder wetenschappelijk (op statistiek en feiten gebaseerd) astrologisch onderzoek kunnen zijn. Maar nog geen enkele astroloog heeft hier naar mijn weten statistisch onderbouwd onderzoek over gepubliceerd.

Terwijl het experiment in opzet heel simpel zou zijn: Bepaal aan de hand van bekende major life events het onbekende geboortetijdstip van een persoon geboren op een bekende geboortedag. Dit is iets wat de astroloog Nico van den Bos in de De Horoscoop van Geert Wilders meende op te kunnen maken.

6 september 1963 te Venlo om 02.50 uur
Astroloog Nico van den Bos heeft de geboortetijd gecorrigeerd naar 02.50 uur..
Op internet is alleen de tijd van 12.00 uur te vinden.
Helaas gebruiken enkele astrologen mijn gecorrigeerde geboortetijd, zonder BRONVERMELDING.


De horoscoop is door mij gecorrigeerd op 02.50 uur...dit wil dus niet zeggen dat ik het juist hebt !
Wel heb ik voor u veel informatie..en bevestigingen die niet bekend zijn bij het grote publiek. Ik heb aan Geert Wilders persoonlijk zijn geboortetijd gevraagd, keurig een bericht terug ontvangen, geen antwoord op geboortetijd.. Met de uitlatingen van de Hr.Geert Wilders ben ik het persoonlijk niet altijd eens, je kan wel veel dingen roepen... die inderdaad juist zijn.....want er zijn behoorlijk veel problemen in Nederland.... maar welke oplossing moet je daar nu dan aan geven?


Het blijkt dat vele zaken die Wilders aan de kaak stelt.....ook door andere partijen worden overgenomen. Ja..we kunnen ons afvragen..wat gebeurt er nou..als inderdaad de PVV de grootste partij in Nederland wordt. Worden alle problemen dan ineens opgelost...nou ik denk het niet.
Ik heb direkt in de horoscoop gekeken naar de verkiezingen op 9 juni 2010...daar gaat Wilders een klapper maken.

De grote klapper maakte Wilders in een Romantische Vier tijd (vroeger was alles beter), met behulp van wanhopige kiezers zonder enig historisch besef.

Queen Elizabeth died 2012 [19h30] total

4

5

0,00

0,00

0,00

43,68

3,68

0,00

0,00

0,00

0,00

yielding a 4w5 funeral (9)

Operation Al-Aqsa Flood

5

4

0,00

0,00

0,12

3,86

32,64

0,00

0,06

1,29

0,07

Operation Al-Aqsa Flood (15/6) started on a 4, 5 and 8 day (17/8)

Operation Al-Aqsa Flood (*)

5


0,00

0,00

0,00

0,00

87,22

0,00

0,00

0,00

0,00

with 5 dynamics (5)

Operation Al-Aqsa Flood [6h30] houses

7

6

0,04

0,34

0,49

0,30

0,41

0,92

5,90

0,22

3,19

under (7) 8 and 9 houses (17/8 or 24/6)

Operation Al-Aqsa Flood [6h30] total

5

4

0,00

0,00

0,06

1,16

13,49

0,00

0,37

0,29

0,22

yielding a 5w4 attack (9)

Operation Al-Aqsa Flood 2012

4

5

0,00

0,00

0,00

55,79

6,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Operation Al-Aqsa Flood (15/6) started on a 4 and 5 day (9)

Operation Al-Aqsa Flood 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Operation Al-Aqsa Flood 2012 [6h30] houses

7

8

0,00

0,01

1,70

0,02

0,28

0,12

23,03

0,17

0,44

under 3 and 7 houses (10/1)

Operation Al-Aqsa Flood 2012 [6h30] total

5

4

0,00

0,00

0,00

1,01

1,93

0,00

0,00

0,00

0,00

yielding a bloody 5w4 attack (9)

Dutch 2023 general elections

5

4

0,01

0,00

0,08

7,71

14,76

0,00

0,09

1,31

0,05

The Dutch 2023 general elections (13/4) were held on a 4, 5 and 8 day (17/8)

Dutch 2023 general elections (*)

5


0,00

0,00

0,00

0,00

25,48

0,00

0,00

0,00

0,00

with 5 dynamics (5)

Dutch 2023 general elections [21h00] houses

4

3

0,87

0,13

0,92

9,12

0,44

0,59

0,60

0,47

0,16

under (3) 4 houses (4 or 7)

Dutch 2023 general elections [21h00] total

4

5

0,00

0,00

0,07

70,28

6,49

0,00

0,05

0,61

0,01

yielding a 4w5 vote (9)

Dutch 2023 general elections

4

5

0,00

0,00

0,00

249,01

3,53

0,00

0,00

0,00

0,00

The Dutch 2023 general elections (13/4) were held on a 4 and 5 day (9)

Dutch 2023 general elections (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Dutch 2023 general elections [21h00] houses

4

5

0,56

0,00

0,12

6,29

1,16

1,26

0,24

0,68

0,01

under 4 and 5 houses (9)

Dutch 2023 general elections [21h00] total

4

5

0,00

0,00

0,00

1566,24

4,08

0,00

0,00

0,00

0,00

yielding a romantic 4w5 vote (9)

GUMM

5

4

1,53

0,06

0,00

2,17

35,06

0,14

1,03

0,59

0,03

The Gurus of Unix Meeting of Minds (20/2) takes place on a 1, 4, 5 and 7 day (17/8)

GUMM (*)

5

4

5,21

0,00

0,00

0,41

748,78

0,00

57,02

0,71

0,00

with 1, 5 and 7 dynamics (13/4)

Maar welke astroloog onderzoekt dit en trekt het na via een controleerbaar prospectief onderzoek? En zelfs als een voorspelling toevallig raak was, wat bewijst dat dan? Die eenmalige treffer van u beroepsgenoot kan ook op toeval berusten. Alleen een onwaarschijnlijke reeks van meestal treffende voorspellingen kan de significantie ervan bevestigen. Maar die eenduidigheid is bij de aldoor in het wilde weg speculererende astrologen zekden het geveal.

Zelfs het gemakkelijk te toetsen en door astrologen veronderstelde fenomeen van de moeizame Saturnus return zou door artsen en psychologen eenvoudig vastgesteld kunnen worden als het astrologisch gezien ergens op sloeg. En ik denk nu niet aan het optreden van behandelbare objectiveerbare ziekten, maar vooraal aan de vele onbegrepen ziekten die veel zielen meemaken. Maar het feit dat een burnout, fibromyalgie of midlife crisis tegenwoordig steeds eerder in een mensenleven optreedt, zou dan ook astrologisch verklaard moeten worden. En astrologisch gezien het liefst met een statistisch aantoonbaar verband met de werking van de trage planeten. Maar hoe doet u dat? Door veel meer empirisch onderzoek naar die voorvallen te doen!

En dat doen nu de vele empirisch denkende medici en psychologen, maar niet de astrologen, die net als G'd (of zijn Pantheon) nu in de afzijdige positie van een stuurman aan wal verkeren. Kan de mensheid het zich ontvouwende mysterie van de mens alleen maar achteraf verklaren? Of kunneen we net als Etty Hillesum op een Universele G'd vertrouwen. Dat we ooit eens in onszelf kunnen thuis komen, welke benarde weg we ook gaan:

Esther "Etty" Hillesum described in letters and diaries her plain "sociological" descriptions of Jewish life in Amsterdam during the German occupation. She decided to stay and became generations after her 1943 death in Auschwitz in 1981 a honoured woman of whom Pope Benedict XVI on 13 February 2013 (Ash Wednesday) in his last days as pope would say:
"...I am also thinking of Etty Hillesum, a young Dutch girl of Jewish origin who died in Auschwitz. At first far from God, she discovered him looking deep within her and she wrote: .There is a really deep well inside me. And in it dwells God. Sometimes I am there, too. But more often stones and grit block the well, and God is buried beneath. Then he must be dug out again. (Diaries, 97). In her disrupted, restless life she found God in the very midst of the great tragedy of the 20th century: the Shoah. This frail and dissatisfied young woman, transfigured by faith, became a woman full of love and inner peace who was able to declare: I live in constant intimacy with God"...
Amen
Wat meet u eigenlijk met die enneatypen?

Afgezien nog van de astrologische methode heeft mijn statistiek ook empirisch gezien nogal een wankele basis. Want het gaat meer om geregistreerde meningen dan om feiten. Mijn referentiedatabase is immers op enneatyperingen van bekende personen van door mij serieus genomen enneagramkenners gebaseerd.

En hoewel er veel geargumenteerd wordt op de enneagramfora, speelt bij het typeren uw intuïtie waarschijnlijk de grootste rol. Omdat de enneatyperingen niet zozeer bepaald worden door wat de mensen concreet zeggen, maar vooral om wat ze er voor uw gevoel mee bedoelen, wat voor uw gevoel hun overheersende emotie is en wat voor uw gevoel hun achterliggende motivaties zijn. Het enneagram spreekt immers van woede-, angst- en denktypes. Maar die achterliggende emoties zijn niet zo gemakkelijk te achterhalen, als ze - volgens de enneagram theorie - door hun vertegenwoordigers vaak systematisch ontkend worden.

Het gaat bij enneagramtypen dus veel meer om non-verbale communicatie, micro-expressies en de wijze van spreken en optreden, dan om de rationele verbale component. Maar dat belet niet dat de manier waarop mensen iets zeggen, met name hun woordkeus veel over iemands wijzen van denken en in de wereld staan onthullen kan. En dus gaat het in het enneagram steeds weer om een relatie, want er is altijd een ontvanger voor nodig die deze nonverbale signalen oppikt. En als - zoals uit mijn astrologisch onderzoek bleek - de gangbare enneagramtyperingen per generatie verschillen, dan kan dat wel eens wijzen op een astrologisch verklaarbare generatiekloof.

Het enige dat de aanhangers van die theorie nog wel moeten bewijzen, is dat het gaat om aantoonbaar repetitieve astrologische patronen in de tijd. Want met de bekende astrologische drogreden dat ieder geval nu eenmaal anders is, excuseert u van alles, maar verklaart u nog niets. Effectieve drogredenen en ad hoc verklaringen maken u nog niet deskundig, hoogstens populair...

Het is daarom begrijpelijk dat de meningen van enneagramdeskundigen nog wel eens van elkaar verschillen. Maar als deze autoriteiten in het veld meer dan door toeval alleen verwacht iets aantreffen, zou ik via statistiek toch wel astrologische tendensen moeten zien als ik maar genoeg personen invoer beredeneerde ik. Voor details zie: Enneagramtyperingen maken met behulp van astrologische gegevens.

Omdat mijn uitslagen op kansrekening gebaseerd zijn, kun je niet zeggen dat de hoogste dagscore automatische het winnende enneatype is. Het is slechts het meest waarschijnlijke enneatype volgens mijn referentiedatabase. Maar net als bij een medische of psychologische testuitslag is het aan de de dokter of psycholoog om die waarden in hun context te interpreteren.

U moet bij de interpretatie van een tekst of test altijd kijken naar de context. Zelfs een “objectieve” laboratorium test kan nog zo een bepaalde kant uitwijzen, maar als de overige feiten en omstandigheden hier niet op wijzen, moeten we rekening houden met een laboratoriumfout. De test wordt dan overgedaan en in mijn geval kijk ik opnieuw naar de ingevoerde data. Heb ik het wel goed gedaan?

Om die reden is dus niet alleen het getal van het meest waarschijnlijke enneatype van belang, maar ook de andere scores. En daarin zit ook een onverwachte kracht van mijn systeem. Want het bleek dat de 2e, 3e en 4e plaats wel degelijke betekenis kunnen hebben zoals bij een 4w5 met een pad naar de 1 of bij een 3-6-9 attachment type.

De astrologische berekeningen geven vaak een opmerkelijk representatief totaal plaatje van een persoon waar een enneagramdeskundige mee op weg kan gaan. Ook zie je dan al snel dat de stelling dat we een enkel dominant type moeten hebben, niet hoeft te kloppen.

In dit opzicht lijken de resultaten van mijn kwantitatieve methode meer op die van een vragenlijst of gestructureerd interview, dan op de famous lijsten van beroemde enneagramexperts. Iemand vertoont op een vragenlijst altijd de kenmerken van meerdere types.Als ik iemand een 1, 2 of 3 noem, dan is dat niet stigmatiserend bedoeld. Het betekent slechts dat de astrologische constellatie op zijn/haar geboortedatum en/of tijdstip opmerkelijk vaak samen viel met een soortgelijke constellatie van andere 1, 2 of 3-en.

U moet dus steeds in de gaten houden dat het om kansen gaat. Dus een hoge 1 score, betekent slechts dat de kans dat iemand die rond die tijd geboren wordt, een 1 is, het grootst is.

Vergelijk het met het verschijnen van sneeuwklokjes. Uit ervaring weten we dat sneeuwklokjes meestal tegen het einde van de winter opkomen. Maar die empirische uitspraak wil niet zeggen dat sneeuwklokjes nooit en te nimmer in de zomer kunnen bloeien. Of dat ze altijd wit moeten zijn.

En verder moet u in de gaten houden dat het bij het enneagram om processen gaat. Iemand is geen 1, maar kan vaker dan normaal van de voor de 1 typerende denkwijzen gebruik maken. Maar dat wil niet zeggen dat hij alleen maar zo kan doen. Nee, een gerijpte 1 integreert naar de 7 en doet wat met zijn 9 en 2 vleugels. En vaak vind je dat ook in de scores terug.


Een aardig voorbeeld hiervan zijn de berekeningen van Tom Waits. De hoogste score is op de 3w2, maar hij mist duidelijk de vlotte de 3-6-9 dag dynamiek van de gladde praatjesmaker en pianist Mark Rutte. Stel je Mark Rutte eens voor als Tom Waits in The piano has been drinking. Dat lukt hem gewoon niet. Tom Waits ervaar ik meer als een 8w7 of een rusteloze 7 met weinig 5 die rust zoekt in drank. Of zoals je wilt, een ongelukkige 3 of contrafobische 6 die zich als een 9 gedraagt. Het is een grensgeval en die bestaan dus ook.

Waits, Tom (2010)

8

9

1,05

0,95

1,45

0,09

0,83

0,49

0,99

2,18

1,55

Tom Waits (33/6) was born on a 1, (2) 3, (7) 8 and 9 day (21/3 or 30/3) day/.

Waits, Tom (*)

8

9

0,10

0,17

1,59

0,01

1,47

0,53

0,85

3,72

1,69

with 3, 5, 8 and 9 dynamics (25/7)

Waits, Tom [7h25m] houses

6

7

0,50

0,35

2,05

0,05

0,14

3,58

2,51

1,26

0,71

under 3, 6, 7 and 8 houses (24/6)

Waits, Tom [7h25m] total

3

2

0,53

0,33

2,97

0,00

0,11

1,75

2,48

2,74

1,10

yielding an 3w2, 8w7 or 7w8 (34/7)

Hij werd ingevoerd als 5w6 op basis van:

http://www.typologycentral.com/forums/enneagram/33109-youtube-examples-every-type-variant-stacking.html:-Tom Waits 5w4 sx/sp INTJ (Probably)
http://www.enneagraminstitute.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12442 : 6w5 sx/sp Tom Waits YouTube - Tom Waits Press Conference

Maar ondanks de zo ontstane bias voor de 5 in mijn referentiedatabase (zie: Het bias effect van de referentiedatabase bij herberekeningen) kwam er geen typische 5 op de dag of in de huizen uit. En dan is een vijf erg onwaarschijnlijk.

Tom Waits is volgens het 2012 algoritme tegen alle verwachting in (3 of 5 verwacht) een woedetype, zowel op de dag als in de huizen. Maar wel met een 7w8 kant, waarschijnlijk zijn rustpunt. De vijf komt in het verhaal niet meer voor.

Waits, Tom (2012)

1

2

10,67

2,32

0,00

0,01

0,09

0,01

3,70

2,39

0,31

Tom Waits (33/6) was born on a 1, 2,.7 and 8 day7 (18/9)

Waits, Tom (*)

7


2,41

0,07

0,00

0,00

0,08

0,00

13,60

1,24

0,00

with 1, 7 and 8 dynamics (17/8)

Waits, Tom [7h25m] houses

6

7

2,77

0,00

0,35

0,03

0,09

19,81

1,77

0,37

0,01

under 1, 6 and 7 houses (15/6)

Waits, Tom [7h25m] total

1


29,58

0,01

0,00

0,00

0,01

0,28

6,55

0,89

0,00

yielding an 1 with a path to the 7 (34/7)De rol van de geboortedata

> Top <

De berekende waarden (enneascores) kwamen tot stand door de astrologische constellaties op het geboortetijdstip van eerder getypeerde bekende personen in mijn referentiedatabase te vergelijken met de astrologische geboortedata van nieuw te typeren personen.

Naschrift 2022: Die ongewisheid ontstond doordat ik toen nog niet over enig basaal astrologisch onderzoek kon beschikken. Het bleef een kwestie van al dan niet geloven in de gangbare astrologische speculatie. Want de astrologen presenteerden een gesloten front, waarin hun geloof in hun particulier ietsisme meer bepalend werd dan de rol van de gevonden feiten.
Voor de een werkt een medicijn, placebo of drogreden wel, maar voor een ander niet. En is dat dan een werkend medicijn, placebo effect of een totaal irrelevant argument? Dat kunnen objectieve wetenschappers en rechters voor u bepalen. Die hebben er voor geleerd. Maar het is niet zo gemakkelijk om van een vooroordeel afscheid te nemen, als het dat vooroordeel ogenschijnlijk nog steeds voor u werkt.
Daarom besloot ik om dat onderzoek naar de zogenaamde astrologische feiten maar opnieuw te doen door me aan te sluiten bij een groep van genormeerde ADB data verzamelaars.
En toen die ADB data vrij gegeven werden voor onderzoek, greep ik mijn kans: Astrologie onderzoek (ADB astrology research)

De vrij betrouwbare statistiek van de geboortedag (grotere referentiedatabase) geeft als het ware een bepaalde grondtoon, maar de het uiteindelijke beeld wordt bijgekleurd door de planeetstanden in de huizen, zoals u in mijn berekeningen kunt zien.

Iemand die op een ogenschijnlijke 1 dag geboren is, kan dus via de statistiek van de huizen toch een 4 of 7 worden. Maar een drie blijft onwaarschijnlijk.

Dat een enneatype op een bepaalde dag volgens mijn kansberekening onwaarschijnlijk is, betekent niet dat iemand dat type nimmer kan zijn. Als het bevriezen van een kopje water op een heldere zomerdag tot mogelijkheden behoort volgens de quantummechanica, dan mag je zeker ook onverwachte uitkomsten verwachten binnen de nog veel complexere menselijke psychologie.

Om die reden moet u de berekeningen niet al te serieus nemen. Ze geven slechts een indicatie in welke richting je “het”of mijn ietstistme moet zoeken. Ze zijn daarbij niet meer dan een lakmoesproef met vals positieven en vals negatieven en twijfelgevallen m.b.t. het hoofdtype. Ik had immers met mijn algoritme volgens de vele andere dolende zielen slechts een hitrate van een op de twee tegen een op negen verwacht. En zo'n score was niet serieus te nemen als je te het volgens je eigen ervaring en de lotgenoten in je eigen bubble al zoveel malen vaker zeker wist.

En u moet ook berekeningen met exacte geboortedata wantrouwen. Omdat ik gemerkt heb dat mijn referentiedatabase systematische fouten bevat. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Vanwege vermijdbare en dus door mij corrigeerbare invoerfouten zoals typefouten en problemen met tijdzones. Ik maak om deze te voorkomen van de openbare Astro Databank bibliotheek gebruik in de hoop eventueel daar aanwezige fouten spoedig opgemerkt en gecorrigeerd zullen worden. En ik controleer mijn invoer tegenwoordig door de vergelijking van de door Radix berekende en door Astro Databank of Astrotheme opgegeven ascendant.

  2. Een structureel probleem is de onbetrouwbare geboortetijd van bekende personen. Zie Rodden Rating over de kwestie van betrouwbaarheid en besef dat een tijdsopgave van 10h00 in een tijd dat vroedvrouwen de geboortijd als een heel uur noteerden nooit precies kan zijn. Er is dan op zijn hoogst een precisie van een half uur. Dat is een kwestie van structurele onnauwkeurigheid. Maar tien minuten tijdsverschil in de huizen kan al veel uitmaken zoals ik merkte bij het berekenen van een tweelingen. En dan heb ik nog niet over die dagen waarop een planeet een transitie van het ene sterrenbeeld naar het andere maakt. Ik probeer dit probleem op te lossen door maar zoveel mogelijk enneatypen in te voeren in de hoop dat de wet van de grote getallen dergelijke fouten zal herstellen.

  3. De vele valkuilen bij het enneatyperen van beroemde personen. Hiervoor kan ik maar minimaal bewust voor corrigeren. Alleen de wet van de grote getallen kan hiervoor corrigeren.

  4. De onvolledigheid van de referentiedatabase als we verder de geschiedenis induiken. Gebrek aan referentiemateriaal levert veel 0 waarden op in de met en sterretje (*) aangegeven dynamiek. Hoe moet ik 3 monniken of koopmannen in de anonieme middeleeuwen detecteren? Als er geen geschreven geschiedenis is voor een tijdspanne, laat staan betrouwbare tijdberekening, dan wordt het moeilijk de referentiedatabase met passende data te vullen.

Uitbreiden is daarom het devies. Maar hoe? Waar kun je op vertrouwen?

Toen ik Paul McCartney in 2010 invoerde als 3 en berekende als a mild 8w9, was zijn geboortetijd 2h00 PM volgens Astro-Databank in 2010. De RR was C. In 2012 ging ik toevallig weer langs de gegevens en nu gaat men er van uit dat hij 12 uur eerder is geboren om 2h00 AM volgens Astro-Databank in 2012.

Nalini Kanta Das (Tom Hopke) quotes Linda McCartney for the data of Paul and her, presented in an article printed in ACVA Journal Summer 1998, Vol 4 No.1. Dean DeLucia quotes Nalini for the data in 1994. David Goldstein confirms the data by email in January 1999.
(Formerly, PC gave 2:30 AM as "recorded," not confirmed. Old-file had 1:25 AM. Daphne Jones wrote "rectified to 2:05 AM from about midnight" in Astro-Review. Townley speculated midnight in "The Composite Chart"). Pamela Young contributes the following: "McCartney (Arrow Books, 2006) by Christopher Sandford:
... Mary [Paul's mother] was given the luxury of a private bed when her first son was born at Walton Hospital, shortly after two in the morning on 18 June 1942. He was baptised Catholic, and named James Paul McCartney. (page 18)"
atr accepted this document as more reliable than the previous entry, time was changed from 2 pm to 2 am.

In beide gevallen geeft dat een 8, maar die 8 is voor het begin 2012 aangemaakt algoritme wel voor de verkeerde huizen ingevoerd.

McCartney, Paul

5

4

2,24

0,68

0,15

0,53

3,24

0,06

2,86

3,21

0,27

Paul McCartney (31/4) was born on a 1, 5, 7 and 8 day (21/3)

McCartney, Paul (*)

5

4

7,60

0,78

0,00

0,43

96,18

0,00

59,31

22,64

0,00

with 1, 5, 7 and 8 dynamics (21/3)

McCartney, Paul [14h00] houses

3

2

0,31

1,43

7,43

0,32

0,04

0,97

0,19

0,56

2,79

under 2, 3, (6) and 9 houses (14/5 or 20/2)

McCartney, Paul [14h00] total

8

9

0,69

0,97

1,09

0,17

0,13

0,06

0,55

1,80

0,75

yielding a mild 8w9 (11/2 or 13/4)

McCartney, Paul [200] houses

8


0,1

1,36

0,22

1,66

0,62

0,44

0,19

3,16

0,14

under 2, 4 and 8 houses (14/5)

McCartney, Paul [2h00] total

8

7

0,22

0,93

0,03

0,88

2,02

0,03

0,54

10,13

0,04

yielding an 8w7 (8 or 10/1)

Maar doordat ik met relatief steeds grote aantallen werk, hoop ik dat de fouten er wel weer uitgehaald worden. Zo gaf 2010 nog een hoge 5 in de dagscore aan, maar een introverte 5 is Paul McCartney bepaald niet. 2012 heeft het hier over een 1 of 7w8 dag met vooral 7 dynamiek.

McCartney, Paul 2012

7

8

9,38

0,32

0,00

0,06

0,27

0,00

18,66

6,55

0,00

Paul McCartney (31/4) was born on a 1, 7 and 8 day (16/7)

McCartney, Paul (*)

7

8

97,26

0,04

0,00

0,01

9,07

0,00

889,08

3,78

0,00

with 1, 5, 7 and 8 dynamics (21/3)

McCartney, Paul [2h00] houses

8

7

0,00

0,00

0,00

3,81

0,56

1,23

0,16

17,90

0,01

under 4, 6 and 8 houses (18/9)

McCartney, Paul [2h00] total

8

7

0,02

0,00

0,00

0,23

0,15

0,00

2,95

117,22

0,00

yielding an 8w7 (15/6)

Maar ik zit nog wel met de vraag hoe zwaar ik de astrologische statistiek van de huizen mee mag laten wegen. Ik verwacht dat het geboortetijdstip er toe doet, maar ik bemerk de weegfactoren die ik nu hanteer enorme consequenties hebben terwijl ze op zand gebaseerd zijn: 1) het te vaak dubieuze ingevoerde enneatype en 2) in het geval van de huizen het grote gebrek aan nauwkeurige geboortetijden.


De referentiedatabase is daarom momenteel ook een object van kritisch onderzoek. Ik probeer er steeds meer fouten uit te halen en hem aan te vullen met nieuwe gegevens. Zodat ik nog nauwkeuriger voorspellingen kan doen. Maar dat is niet zo eenvoudig.

Net als bij de ontwikkeling van een besturingssysteem moet je wat je doet steeds documenteren en de oude versies steeds bewaren voor het geval dat de verbetering (ontwikkeling, evolutie) niet klopt. Mijn systeem is nog wat primitief met volgens anderen een hit rate van 50% op de hoogste score tegen 11% verwacht, maar als enneagramtest doet hij het niet slecht. En statistisch gezien in termen van p waarden is een hit rate van 50% astronomisch veel vaker dan statistisch te verwachten viel.

En dat merk ik iedere werkdag als ik weer een nieuw mens ontmoet en het enneatype als verwacht of bijna verwacht bereken. En geloof me, was dat niet het geval, dan was ik ik al lang met deze idiote hobby gestopt...

Het voordeel van statistiek met grote getallen

> Top <


Aanvankelijk dacht ik dat de astrologie de zwakste schakel in mijn systeem zou zijn en ruis zou opleveren, maar inmiddels weet ik uit herberekeningen dat de betrouwbaarheid van de enneagram deskundigen de zwakste schakel is. Want bij herberekening zag ik veel aanwijzingen voor systematische typeringsfouten.
Zoals het verwisselen van de acht met een contrafobische zes op een dag met uitgesproken 6>3>9 dynamiek of gender bias met betrekking tot de enneatypen. En het vervelende is dat die systematische typeringsfouten vaak door enneatypeerders van elkaar overgenomen worden.Gelukkig bleek de gekozen statische methode me behulpzaam te zijn. Statistiek met grote getallen is namelijk behoorlijk fout tolerant. Ten minste zolang er maar niet teveel systematische fouten het systeem binnensluipen, zoals het typeren van contrafobische zessen als een type 8.

Maar als 20% van de gegevens in mijn database juist zijn en 80% veroorzaakt worden door niet systematische fouten, dan nog kun je er zinvolle voorspellingen mee doen. Zij het wat minder betrouwbaar, zoals bij een weerbericht. Omdat de 20% wel zinvolle informatie, de doorslag zal geven. Of op zijn minst een bruikbare tendens.

En daarmee zou het wel eens om een self learning system kunnen gaan. Dus een op astrologische kansberekening gebaseerd systeem dat de minder waarschijnlijke aannames er wel uithaalt. Zoals het voetstoots aangenomen axioma dat Moeder Theresa wel een prototype 2 moet zijn en dat de confronterende Gurdjieff wel een type 8 zou moeten zijn. Helaas is Gurdjieff niet te controleren, want hij hield zijn geboortedatum geheim, maar moeder Theresa is op een 5w4 dag geboren.

Als deze via de astrologische statistiek gevonden correcties waar zijn, mogen u en ik meer accuratesse verwachten in de volgende versies van mijn interpretatiebestand als ik deze voor de voor de hand liggende systematische fouten corrigeer.

Een voorbeeld hiervan wil ik u alvast geven.

Corrigeren voor fouten in mijn systeem: Het enneatype van Job Cohen

Grofweg zijn er twee soorten fouten die mijn systeem ondermijnen .

  1. Typeringsfouten.

  2. Fouten in de geboortedata.

Bij mijn 2010 berekening van Job Cohen gingen beide zaken mis.

Als voorbeeld geef ik mijn typering van Job Cohen (1947) op basis van het 2010 algoritme en de manier waarop deze tot stand kwam.

Job Cohen werd op de inmiddels van het internet verdwenen School voor Ontwikkeling van zelfverklaarde enneagram deskundigen Jaap Nieuwenhuijzen en Ron Kamp als een 9 getypeerd. Op zich is daar wel wat voor te zeggen. Cohen lijkt een aards type die de boel bij elkaar wil houden. De priesterlijke Cohen is een heel integer persoon, die de oppervlakkige woordspelletjes en het gehakketak van de snel scorende imago typen wel doorziet, maar niet vlot pareren kan. Een wijs man wil de zaken nu eenmaal zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Maar wijsheid scoort tegenwoordig niet. Je moet vlot, ongecompliceerd en vol wilskracht zijn: Brit werd zo een idool, maar Job leek meer een hakkelaar.

Maar ook al zou Job Cohen in mijn ogen niet een 9 zijn, dan zou ik hem toch als 9 invoeren, want was dat nu eenmaal de mening van een enneagramdeskundige die er erover nagedacht had. En dat gold als het enige criterium voor de invoer van de eerste versie van mijn database.

Cohen werd dus als 9 ingevoerd, maar er kwam geen 3-6-9 dag uit. Hij is dus waarschijnlijk geen attachment type zoals zijn opponenten Wilders of Rutte. In feite was 9 zijn laagste dagscore. En dus is astrologisch statistisch gezien de kans dat hij een 9 is uitermate gering. Zelfs als hij het hoogst op de 9 (zijn invoer) zou scoren, dan zou hij nog geen 9 hoeven te zijn. Want een hoge 9 score was dan statistisch gezien al te verwachten. Zie: Statistische bijlagen.

Cohen, Job

5


2,90

2,10

0,28

0,36

3,50

0,42

1,11

0,34

0,26

Job Cohen (31/4) is geboren op een 1, 2, 5 en 7 dag (15/6).

Cohen, Job (*)

7

8

3,31

0,54

0,01

0,77

4,64

0,01

12,47

0,86

0,01

met 1, 5 en 7 dynamiek (13/4)

Ik zag wel 1, 5 en 7 dynamiek, wat op zich optimaal zou kunnen passen bij een 7. Maar een levensgenieter is deze serieuze man voor mijn gevoel niet. Type een en vijf passen beter.

Maar via de huizen die op de geboortetijd van 8h45 gebaseerd waren, kwam ik basis van de statistiek in 2010 uit op een 6. Ook al was het niet op een 3-6-9 dag. Daarom concludeerde ik: geeft een atypische 6w5 (19/1).

Als bron voor die tijd is http://astrologieblog.nl/2010/03/16/horoscoop-job-cohen/ gebruikt. Dit was de enige bron die een geboortetijd gaf.

Ik heb gewacht met het plaatsen van de horoscoop van Job Cohen . omdat ik wilde proberen achter een geboorte tijd te komen. Ik weet dat Menno Noordvliet hem ooit een mail stuurde en te horen kreeg dat meneer Cohen het niet meer wist. Maar vanuit weer een andere hoek . heb ik wel een tijd. Dit zou wel van hem zelf komen . maar de persoon wil niet genoemd worden. Ik denk - eerlijk gezegd - dat deze tijd/bron vrij betrouwbaar is . Al zou ik het geen Rodden AA willen geven :-) Job Cohen, 18 october 1947, 08.45, Haarlem. De horoscoop van Job Cohen:

Toen wist ik nog niet wat een Rodden Rating was, maar inmiddels weet ik wel beter. De Rodden Rating geeft de mate van betrouwbaarheid van geboortedata aan. Van de al dan niet onder het teken Vissen geboren Jezus is die dus XX oftewel nul komma nul.

En zelfs als een geboortetijd een duidelijke AA is, dat wil zeggen afkomstig van een geboortecertificaat (BC) met daarop de tijd vermeld, dat is gekopieerd en correct genoteerd door een betrouwbare BC verzamelaar als Rodden, moet u nog op uw hoede zijn. Want een tijd van 8h45 suggereert een nauwkeurigheid van 15 minuten, maar bij een tijd van 8h00 reken ik daar niet meer op. En dat maakt de bepaling van de huisposities en veel aspecten onzeker.

In het geval van Job Cohen is de betrouwbaarheid DD: bron onbekend. In de praktijk dus een X: Alleen de geboortedatum zal betrouwbaar zijn. De berekeningen van de huizen moeten we doorstrepen. Want als di niet klopt, dan zet dat ons op een vals spoor.

Cohen, Job

5


2,90

2,10

0,28

0,36

3,50

0,42

1,11

0,34

0,26

Job Cohen (31/4) is geboren op een 1, 2, 5 en 7 dag (15/6).

Cohen, Job (*)

7

8

3,31

0,54

0,01

0,77

4,64

0,01

12,47

0,86

0,01

met 1, 5 en 7 dynamiek (13/4)

Cohen, Job [8h45] huizen

6

7

0,30

0,29

0,17

0,09

0,31

5,97

0,72

3,90

1,21

onder 6, 8 en 9 huizen (23/5)

Cohen, Job [8h45] totaal

6

5

0,88

0,61

0,05

0,03

1,07

2,51

0,80

1,33

0,32

geeft een atypische 6w5 (19/1)

Maar dat soort subtiliteiten wist ik in 2010 niet toen ik zijn scores berekende. Op grond van zijn geboortedatum en de typeringen van enneagramdeskundigen kwam ik qua dag op 7>5 uit en op grond van de de totale statistiek op een atypische 6w5 zonder 3 en 9.

In 2012 heb ik ik opnieuw een uitdraai gemaakt van de relatieve risico's met een database van meer dan 6700 al dan niet correct getypeerde getypeerde personen en kom ik op deze dagscores uit.

Cohen, Job 2012

1

2

75,16

38,67

0,00

0,01

0,51

0,01

2,67

0,06

0,00

Job Cohen (31/4) is geboren op een 1, 2 en 7 dag (10/1).

Cohen, Job 2012 (*)

7

8

122,31

0,74

0,00

0,19

0,04

0,00

269,54

0,07

0,00

met 1 en 7 dynamiek (8)

Ook deze RAW 2012 uitdraai (alleen op de dag) is niet het definitieve antwoord, maar een gewetensvolle 1w2 met een pad naar de 7 lijkt me wel passend voor Job Cohen. Maar er was wel een herberekening op basis van veel meer ingevoerde astrologische data nodig, om tot die conclusie te komen.

Het geringe effect van de geboorteplaats

> Top <Maakt het wat uit voor zijn enneatypering of Sigmund Freud in Paramaribo (Suriname) of Darwin (Australië) geboren was? Nee. Het effect op de dagscores (planeet in teken) is gering zo blijkt uit onderstaande berekeningen. De verschillen die er zijn komen via de Huizen tot stand. Maar de bewering geboren op een 1, 4, 5 en 9 dag blijkt niet van de geboorteplaats afhankelijk te zijn.

Sigmund Freud, Freiberg AU

5

4

5,71

0,00

0,00

5,18

25,12

0,00

0,00

0,22

1,02

Sigmund Freud (31/4) was born on a 1, 4, 5 and 9 day

Sigmund Freud, Freiberg AU (*)0,72

0,00

0,00

0,23

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

with some 1, 4 and 5 dynamics

Sigmund Freud, Freiberg AU [18h30] houses

5

4

1,32

0,08

0,41

1,35

2,47

0,80

0,49

0,21

0,26

under 1, 4 and 5 houses

Sigmund Freud, Freiberg AU [18h30] total

5

4

7,51

0,00

0,00

6,97

62,15

0,00

0,00

0,05

0,27

yielding a 5w4

Sigmund Freud, Paramaribo SUR

5

4

5,71

0,00

0,00

5,18

25,12

0,00

0,00

0,22

1,02

Sigmund Freud (31/4) was born on a 1, 4, 5 and 9 day

Sigmund Freud, Paramaribo SUR (*)0,72

0,00

0,00

0,23

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

with some 1, 4 and 5 dynamics

Sigmund Freud, Paramaribo SUR [18h30] houses

7

6

1,80

0,55

0,34

0,38

1,53

0,31

2,33

0,02

1,14

under 1, 5 and 7 houses

Sigmund Freud, Paramaribo SUR [18h30] total

5

4

10,26

0,00

0,00

1,96

38,45

0,00

0,01

0,01

1,17

yielding a 5w4

Sigmund Freud, AUS_NT

5

4

5,71

0,00

0,00

5,18

25,12

0,00

0,00

0,22

1,02

Sigmund Freud (31/4) was born on a 1, 4, 5 and 9 day

Sigmund Freud, Darwin AUS_NT (*)0,72

0,00

0,00

0,23

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

with some 1, 4 and 5 dynamics

Sigmund Freud, Darwin AUS_NT [18h30] houses

1

9

6,03

0,03

0,37

2,57

0,95

1,38

0,26

0,44

0,12

under 1, 4 and 7 houses

Sigmund Freud, Darwin AUS_NT [18h30] total

1

9

34,38

0,00

0,00

13,30

23,96

0,01

0,00

0,10

0,13

yielding a 1w9 or 5w4


Het feit dat de geboorteplaats er niet toe doet, maakt het mogelijk om beschrijvingen uit boeken als Het Mysterie van je Geboortedag van Gary Goldschneider eens te vergelijken met mijn systeem. Overigens kan ik u nu al vertellen dat het geboortejaar er bij mij wel veel toe doet. Ik meet namelijk veel meer planeetstanden en de langzame planeten hebben meer invloed op het enneagramtype dan de maan en de zonstanden.

De 3-6-9-regel

> Top <

Daar waar er meerdere hogere scores voor een bepaald enneatype naast elkaar bestaan, hanteer ik de zogenoemde 3-6-9 regel om het meest waarschijnlijke enneatype te bepalen.

Deze regel komt er op neer dat statistisch gezien 3-en doorgaans ook hoger op 6 en 9 scoren, 6-en op 3 en 9, evenals dat 1-en geneigd zijn hoger op de 7 (hun rustpunt) en de 4 (hun stresspunt) te scoren. Dit effect is vooral in de 3-6-9 attachment type triade bijzonder sterk, vandaar de naamgeving.

Rutte, Mark

3

2

0,04

1,90

8,68

0,46

0,20

2,55

0,34

0,41

1,38

Mark Rutte (30/3) is geboren op een 2, 3, 6 en 9 dag (20/2)

Rutte, Mark (*)

3

2

0,00

0,67

264,74

0,02

0,01

77,84

0,00

0,06

42,06

met 3>6>9 dynamiek (18/9) Profiel: Mark Rutte

Hiervoor bereken ik de waarde Achternaam, voornaam als Teken * Triade, die het product van de gevonden waarde (relatieve kans) op een bepaald enneatype in het kwadraat maal de gevonden waarde (kans) voor het bijbehorende stresspunt maal de gevonden waarde voor het bijbehorende rustpunt.

Dus Teken * Triade voor de 8 is: KansOp8*KansOp8*KansOp2*KansOp5.

In het geval van Mark Rutte levert dat voor type 8 een (0,41)2(1,90)(0,20)=0,06 score op.

Dit algoritme kan vaak tussen even hoog scorende enneatypen differentiëren. Het principe wordt ook wel door coaches gebruikt bij het interpreteren van psychologische enneagram testen. Want een drie gedraagt zich niet altijd als een drie. Volgens sommige enneagram coaches vertoont een drie onder druk eerder het gedrag van een indolente negen. Een drie die in goede doen is en ophoudt zich te gaan bewijzen, krijgt de trekken van de loyalist.

Als het geboortetijd bekend is, neem ik ook de door mij gevonden statistiek van de huizen in de berekeningen mee. Aangezien dat een kleinere groep is, is het referentiebestand kleiner en neemt de kans op inschattingsfouten gebaseerd op de bemonsteringsfout en onjuiste typeringen enorm toe. Hier is het 1-2-3 effect zelden zichtbaar. En het is ook maar vraag of huisposities zo belangrijk zijn voor enneagramtyperingen als astrologen zouden kunnen geloven. Doorgaans worden huisposities door astrologen met levensomstandigheden geassocieerd.

Om maar weer bij Mark Rutte te blijven. Hoewel de geboortetijd als in 2011 gemaakt werd, duurde het 10 jaar Astrodienst die op 12 februari 2021 bekend maakte. Het leverde een Waterman met ascendent in Maagd op.

Rutte, Mark

3

2

0,04

1,90

8,68

0,46

0,20

2,55

0,34

0,41

1,38

Mark Rutte (30/3) is geboren op een 2, 3, 6 en 9 dag (20/2)

Rutte, Mark (*)

3

2

0,00

0,67

264,74

0,02

0,01

77,84

0,00

0,06

42,06

met 3>6>9 dynamiek (18/9) Mark Rutte: de marketingpremier

Rutte, Mark [18h53] huizen

5

4

0,63

0,09

0,17

0,72

12,49

0,11

0,75

0,29

3,93

onder 5 en 9 huizen (14/5)

Rutte, Mark [18h53] totaal

9

8

0,02

0,16

1,45

0,33

2,49

0,27

0,25

0,12

5,42

geeft een 9w8 politicus (18/9)

Rutte, Mark 2012

3

2

0,00

0,10

82,27

0,01

0,00

63,73

0,00

0,00

1,31

Mark Rutte (30/3) is geboren op een 3, 6 en 9 dag (20/2)

Rutte, Mark 2012 (*)

3

2

0,00

0,00

565809,72

0,00

0,00

438317,92

0,00

0,00

9021,99

met 3>6>9 dynamiek (18/9) Mark Rutte: de marketingpremier

Rutte, Mark 2012 [18h53] huizen

9

1

0,11

0,03

0,02

2,01

7,53

0,00

0,06

0,05

99,26

onder 4, 5 en extreme 9 huizen (14/5) vredesstichter of sloth?

Rutte, Mark 2012 [18h53] totaal

9


0,00

0,00

1,76

0,02

0,00

0,01

0,00

0,00

130,20

geeft een 9 politicus (12/3)

Ik stond perplex. Want Rutte had zich altijd gepresenteerd als een hard werkende politicus die op kwam voor de belangen van de hard werkende Nederlander. Maar hij had ondertussen wel veel hard werkende Nederlanders laten stikken. En in 2023 gaan de slimme VVD campagne strategen aan slag met de manipulatieve (Asc in leeuw?) Dilan Yesilgöz-Zegerius (1977, Ankara) ineens een Nieuwe Politiek bedrijven? Met als hoofdthema het immigratiebeleid? Want al die niet nog niet aan onze normen en waarden aangepaste buitenlanders en immigranten zijn nu eenmaal Nederlands grootste probleem?

Yesilgöz-Zegerius, Dilan

3

2

0,00

1,35

6,87

1,15

0,15

3,58

0,56

0,06

1,18

Dilan Yesilgöz-Zegerius (39/3) is geboren op een 3 en 6 dag (9)

Yesilgöz-Zegerius, Dilan (*)

3

2

0,00

0,13

198,91

0,01

0,00

103,69

0,00

0,00

34,07

met 3>6>9 dynamiek (18/9)

Yesilgöz-Zegerius, Dilan 2012

3

4

0,00

0,00

81,16

0,03

0,00

6,81

0,00

0,00

0,51

Dilan Yesilgöz-Zegerius (39/3) is geboren op een rusteloze 3 en 6 dag (9)

Yesilgöz-Zegerius, Dilan 2012 (*)

3


0,00

0,00

22681,05

0,00

0,00

1902,33

0,00

0,00

141,37

met extreme 3>6>9 dynamiek (18/9)

Met welke zeloot gaat u dan in zee?


interpretatie: Yesilgöz-Zegerius, Dilan
De hierna volgende interpretatie die aan de planeetstanden bij uw geboorte gegeven wordt, is gebaseerd op omschrijvingen van diverse beroepsastrologen. De meeste verbanden tussen de kosmos en persoonlijke kenmerken zijn gecondenseerd uit subjectieve waarnemingen en zijn nog niet op een wetenschappelijke manier aangetoond.
________________________________________________________________
Eerst bekijken we de globale verdeling van de vier elementen in uw horoscoop.
vuur<41&aarde<41&lucht<41&water<41&vuur>5&aarde>5&lucht>5&water>5 (bug or feature?)
Zowel intuïtie, logisch denken, het materiële, als gevoelens krijgen in uw leven een plaats. Uw basis-energiepatroon is relatief goed in balans, zonder overhelling naar een bepaald aspect.
Uit de combinatie van de stand van de zon en de maan in hun tekens kan men reeds het fundament van uw persoonlijkheid afleiden:
zon in tweelingen & maan in kreeft
U hebt intellectuele capaciteiten en een sterk geheugen. U bent intuïtief en gevoelig voor indrukken. De andere kant van die medaille is dat u gemakkelijk afgeleid bent en beïnvloed door emotionele relaties en stemmingen. U wordt gemakkelijk nerveus, onzeker en besluiteloos. U hebt een sterke behoefte aan sympathie van anderen. U bent nogal timide, maar hebt wel zekere diplomatieke gaven.
merkurius in tweelingen
Uw verstand is snel en u bekijkt er graag de dingen langs alle kanten mee. U hebt een goed gevoel voor talen en bent erg flexibel in uw denken. Een nieuw denkbeeld dat u interessanter lijkt, plaatst u al vlug in de plaats van het oude (dat geldt ook voor vrienden). U bent wel objectief, maar niet altijd even eerlijk: u kan zich immers zeer goed uitdrukken. Voor "orde" hebt u meestal helemaal geen tijd.
Vb.: Henri Kissinger, Franz Kafka, Wim Sonneveld.
venus in stier
Als minnaar bent u zeer zinnelijk; uw behoefte aan emotionele en lichamelijke warmte is groot. De uitdrukking "de liefde gaat door de maag" is bedacht door mensen zoals u! U bindt zich niet zeer vlug aan iemand, maar wanneer een band ontstaan is, laat u die niet gemakkelijk meer los.
Abstrakte kunst hoeft voor u niet; klassiek mooi gevormde zaken en wezens op een foto of schilderij zeggen u veel meer, evenals de schoonheid van de natuur.
Vb.: Jacques-Yves Cousteau, Salvador Dalí, Rabindranath Tagore, Sir Edward Elgar, Jacques Brel.
DE ASCENDANT (rijzend teken, kusp van het eerste huis)
(zeer afhankelijk van het juiste geboorte-uur!)
De ascendant zegt welke indruk men op anderen wil maken, de uiterlijke persoonlijkheid ("persona") die men wil ten toon spreiden voor anderen.
Na de zon en de maan is het wellicht een van de belangrijkste faktoren in de horoskoop.
ascendant in leeuw
U maakt op anderen de indruk een charmant, minzaam en affectief persoon te zijn vol zelfvertrouwen. U neemt graag de leiding en bent enigszins dominant. Uw trots laat u niet toe vergissingen en mislukkingen toe te geven. Uw idealisme brengt u respect en sympathie op. U houdt van vleierijen. Ook opinies van anderen laten u niet koud. Uw innerlijke konflikten laat u niet merken. Ze worden als een afgang beschouwt en u bent tevens bang verkeerd begrepen te worden. U ziet uzelf graag in het middelpunt van de belangstelling.

Dilan, als je echt lef hebt, maak dan net als de astrologisch gezien onnozele allemansvriend Mark Rutte en de wel met astrologie bekende levensgenieter Erica Terpstra je geboortetijd bekend! Want nu verwacht ik dat je met je hoge hakken, snelle oneliners, zogenaamd nieuwe politiek, zonder enige zelfreflectie, denkt een nieuwe bladzijde om te slaan, maar toch teveel vastgeroest bent in de oude politiek.

Want was de VVD nu echt bekeerd tot Pieters Omtzigts Nieuwe Politiek? Of Mark Rutte's functie elders (ik hoop op succes met zo'n 9 kanjer)?

Nee, natuurlijk niet.

Plac 2010 yields 3w4 op 3w4 day
0,003 1,348 6,870 1,149 0,149 3,581 0,562 0,064 1,177
0,000 0,134 198,909 0,005 0,001 103,688 0,000 0,001 34,067
2,977 0,173 0,496 1,390 0,183 0,463 0,255 0,887 1,457
0,008 0,233 3,411 1,596 0,027 1,659 0,144 0,057 1,715


Plac 2012 0 yields 6 or 9 on 3w4 day
0,000 0,000 81,160 0,028 0,000 6,807 0,002 0,000 0,506 88,503
0,000 0,000 22681,048 0,000 0,000 1902,325 0,000 0,000 141,366 24724,739
0,570 0,226 4,189 1,766 0,047 0,110 0,000 2,798 1,807 11,515
0,000 0,000 340,003 0,050 0,000 0,752 0,000 0,000 0,914 341,719


Je gelooft net als mij blijkbaar in Vrijheid, gelijkheid en broederschap - Wikipedia. Maar je score met ascendant in leeuw (circa 9h00 geboren ) op de Zes (socialité) is wel opvallend laag. Blijkbaar ben je dus instinctmatig tegen het socialistische principe van nivelleren.

En dat standpunt doet me denken aan George Orwells Animal Farm:

The Seven Commandments are abridged to just one phrase: "All animals are equal, but some animals are more equal than others". The maxim "Four legs good, two legs bad" is similarly changed to "Four legs good, two legs better". Other changes include the Hoof and Horn flag being replaced with a plain green banner and Old Major's skull, which was previously put on display, being reburied.Wie The enneagram of places and countries part 2 ( 1946 - today) bestudeert kan zien dat de vier kabinetten van Rutte (2010-2023 ) zich in 4w5 (som 9) tijden afspeelden. Het was de oproerende Ik ben uniek tijd van Instagram en de Arabische revolutie.

20101006a

Instagram

4

5

0,01

0,00

0,41

14,56

4,47

0,00

0,26

1,82

0,13

Instagram (10/1) was released on a 4, 5 and 8 day (17/8

20101006b

Instagram (*)

5


0,00

0,00

0,00

0,00

9,41

0,00

0,00

0,00

0,00

with 5 dynamics (5)

20110125a

Revolution, Egyptian 2011

4

5

0,01

0,00

0,48

36,91

3,40

0,00

0,17

1,76

0,14

The Egyptian revolution began in Egypt on a 4, 5 and 8 day (17/8)

20110125b

Revolution, Egyptian 2011 (*)

5


0,00

0,00

0,00

0,00

3,45

0,00

0,00

0,00

0,00

with clear 5 dynamics (5)


Een concreet voorbeeld

> Top <


Koningin Beatrix heeft volgens mijn op statistiek gebaseerde berekening een grotere kans om als het enneatype 1, 2, 4 of 8 geboren zijn. De kans dat ze een op een 3 of 6 gelijkt, is volgens mijn berekeningen piepklein. Maar wat is nu het meest waarschijnlijke hoofdtype? De door mijn in 2010 berekende 1, 2, 4 of de 8?

Meestal maken de waarden van Teken * Triade dit verschil duidelijk. En dus ook in het geval van Koningin Beatrix. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat de 8 (misschien met 7 vleugel) het waarschijnlijkst is, maar in Teken * Triade ziet u nog steeds een prominente 8w72 score passend bij het enneagramsubtype 8w7.

Beatrix der Nederlanden

8

7

2,73

1,54

0,04

1,41

0,58

0,26

0,68

5,48

0,37

Koningin Beatrix scoort op de 1, 2, 4 en vooral op de 8.

Beatrix der Nederlanden als Teken * Triade

8


7,14

18,28

0,00

8,36

1,26

0,00

0,73

26,78

0,00

In turbomodus valt ook haar sterke 2 kant te zien. En de 4 scoort hoog

Vervolgens kun je de volgende vraag stellen:

Stel je ziet iemand die zowel veel 2 als 8 gedrag/motivaties vertoont, met wie heb je dan te maken? De 2 en 8 zijn evident geen vleugels van elkaar. Volgens de enneagramleer kan het dan om twee situaties gaan.

  1. Een succesvolle 8 (Baas) die zijn of haar integratierichting van een 2 inslaat, en die dus zijn of haar 8 kracht en gaven gebruikt om er voor allen te zijn, of

  2. Een gestreste 2 (Helper) die kinderlijk dwingend stampij maakt (8 gedrag) als hij of zij de gezochte blijken van waardering mist.

In dit geval

Kortom: heb je te maken met een wijs en geïntegreerd of met een spiritueel onrijp persoon?

In het geval van Koningin Beatrix is die vraag niet moeilijk te beantwoorden. Ze is een toonbeeld van wijsheid en zal hoogstens wat intimiderend worden als iemand met wie ze weinig op heeft wat al te vrijpostig is. Ze wil haar nest beschermen. Ze is ten slotte van koninklijke bloede en dat zijn haar nakomelingen ook. Het totale plaatje staat grappig genoeg in de sterren geschreven.

Ooit geloofde men in de kracht van de astrologie om gebeurtenissen te voorspellen. Vandaar dat geboorteplaats, geboortedag en -tijd van vorsten altijd bekend moest zijn. Want dan kon je standen de huizen berekenen en met grotere precisie astrologische voorspellingen doen. Bijvoorbeeld over de kans van slagen van een beoogde oorlog.

Als er dan toch een pechdag in je sterren geschreven stond, dan kon je maar beter thuis blijven en liever een been breken, dan dat je het risico liep al je kapitaal te verliezen in die ene alles of niets transactie buitenhuis

En vanwege de voorspellende kracht van de astrologie en numerologie, gaf je maar liever niet je geboortedata en naam aan een potentiele vijand (onbekende) prijs.

Succesvolle gokkers (pokeraars, beursspeculanten en analisten) hebben weet van dit oude, maar inmiddels vergeten zo boven, zo onder antieke weten. Ze doen daarom geheimzinnig over de vraag naar hun geboortepad. Ze zullen hun geboortedata alleen maar aan intimi doorgeven .

In de huizen scoort Beatrix op de 3, 4, 5 en 8. Het totale plaatje daaronder laat een echte 8 zien.

Beatrix der Nederlanden (9h27) in de huizen

87

0,01

0,12

1,40

3,91

1,77

0,53

0,32

4,04

0,23

In de huizen scoort Beatrix op de 3, 4, 5 en 8.

Beatrix der Nederlanden (9h27) totaal

8

7

0,03

0,18

0,05

5,52

1,03

0,14

0,22

22,12

0,09

Er kan alleen nog maar discussie zijn over de vleugel, maar dat is onzin met zo´n koninklijk geboortepad.

Ik schreef: Er kan alleen nog maar discussie zijn over de vleugel, maar dat is onzin met zo´n koninklijk geboortepad. Ik geloof dat mensen alle enneatypen in zich hebben en de rijpere mensen daardoor ook de waarde van anderen zullen erkennen. En dat meen ik.

Wat berekende ik in 2012 voor getallen?

Beatrix der Nederlanden

8

7

2,20

1,43

0,00

2,44

0,06

0,00

0,09

194,74

0,00

Koningin Beatrix (26/8) is geboren op de 1, 2, 4 en 8 dag (15/6).

Beatrix der Nederlanden (*)

8

7

1,05

973,43

0,00

18,69

0,07

0,00

0,00

3.482,21

0,00

met 1, 2, 4, 5 en 8 dynamiek (20/2)

Beatrix der Nederlanden [9h27] huizen

8


0,00

0,00

7,66

1,54

4,69

0,37

0,33

20,89

0,00

onder 3, 4, 5 en 8 huizen (20/2)

Beatrix der Nederlanden [9h27] totaal

8

7

0,00

0,00

0,00

3,74

0,30

0,00

0,03

4.067,04

0,00

geeft een 8w7 (19/1) Beatrix: Van glimlach naar grimlachHet ogenschijnlijk sterke effect van de geboortetijd

> Top <

De statistiek van de dag zegt iets over de astrologische kansverdeling van enneatypen op een bepaalde dag. Het uitgangspunt was dat bij de geboorte iedere planeet in een bepaald sterrenbeeld staat en dat zou volgens astrologen betekenis hebben m.b.t. de persoonlijkheid. En als dat tot zinvolle enneagram voorspellingen zou kunnen leiden was wat mij betreft al heel wat. Keep it simple, keep it stupid was dus mijn uitgangspunt.

Om technische redenen heb ik geen aspecten meegenomen in mijn onderzoek. Het zou tot zeer veel nieuwe variabelen leiden met een zeer ongelijke verdeling. En dat levert lastige statistiek op als je niet beschikt over zeer veel getypeerde personen en de effecten relatief gering mild zijn.

Een voorbeeld: Het aspect zon driehoek maan zie ik in 6,3% van de gevallen in mijn database bij een orb van 6°. Dat iets minder dan de theoretische verwachting van 6,7 % (2*6*2/360). Zou ik die 6,3% weer moeten opdelen in 9 enneatypen, dan levert dat negen kleine groepen op, met dus een grote kans van op toeval berustende fluctuaties. Die wat de maan betreft weer afhangen van het vaak niet bekende geboortetijdstip. Want de maan is een snelle beweger die dus snel door de orb zal lopen.

Op Astrology and personality: the analysis of human character lezen we:

Yes indeed, even when the time and place of birth are not available, and for instance taking noon as an estimate, it remains possible to get huge amounts of information, even though they represent only between 50% to 60% of the information which is available from a natal chart having a known time and place of birth.

Zoals hierboven aangegeven werd zullen vooral aspecten die snel bewegende planeten maken met andere planeten onder onnauwkeurigheden m.b.t het geboortetijdstip lijden. En des te meer naarmate u een kleinere orb gebruikt. En dus zou u hoogstens statistiek kunnen bedrijven met de aspecten die de langzamere planeten met elkaar maken zonder geboortetijd.

Maar het juiste geboortetijdstip is ook noodzakelijk om de huisposities te bepalen. En de ascendent of het rijzende teken dat bij onze geboorte aan de Oostelijke horizon staat, beschrijft volgens Anneke Guis de manier waarop wij onze horoscoop beleven en de buitenwereld tegemoet treden, en daarmee een belangrijk deel van onze identiteit. Dat zijn dus zaken die je graag mee wilt nemen.

Inmiddels weet ik op basis van mijn huidige statistieken dat voor de kans om een bepaald enneagramtype te hebben de geboortetijd lang niet zo belangrijk is als de geboortedag. En dat de verjaardag niet zo belangrijk is als het geboortejaar. Want bij het enneagram het gaat voor zover ik kon natrekken vooral om generatie-effecten en dus om effecten van de langzame planeten. Maar nu ligt hier weer een addertje onder het gras, want bijv. in romantische perioden werd vooral het subtype 4w5 beroemd. En de vraag is hoe je dat interpreteren moet. Waren er geen echte drieën in de Romantiek? Of raakten door een of ander langzame planeet effect de hypergevoelige enneatypen aan de bodem van het enneagram op de een of andere manier meer uitverkoren? En de vraag is of en hoe je daar voor moet corrigeren.

Zo vond ik meer merkwaardige fenomenen in de tijd zoals het hiermee misschien hiermee samenhangende raadsel van de geringe dynamiek.

En hiervoor is meer onderzoek vereist. Maar dat heeft alleen zin als mijn uitgangspunten van mijn empirische onderzoek correct zijn. En dat dus ook mijn huidige algoritmen redelijk goed en dus veel meer dan verwacht de correcte enneatypen blijven voorspellen. En een goede (want onverwachte) bevestiging van de door mij gemeten effecten van de langzame planeten zou zijn als mijn hierop gebaseerde voorspelling dat er recent een type vier geboortegolf is geweest ook uitkomt. Zie ook de recente hoge 4 scores in The enneagram of places and countries en mijn bespreking van Type 4 in Profiel.

Maar goed, als het juiste geboortetijdstip meer impliceert dan een grotere nauwkeurigheid m.b.t. aspecten en de standen van snelle planeten, maar dat ook de huisposities van Ascendant en Midhemel ertoe doen, en de stand van de planeten in de huizen, dan is het vervolgens de vraag hoe zwaar dat deel weegt.

Aanvankelijk was mijn uitgangspunt: Dat zal wel uit de statistieken blijken.


De bijbehorende interpretatie was:

Khan, Hazrat

4

5

0,60

0,09

0,00

6,74

2,91

0,07

0,00

0,82

2,05

Hazrat Inayat Khan (31/4) was born on a 4, 5 and 9 day (18/9)

Khan, Hazrat (*)

4

5

0,01

0,04

0,00

2,32

0,02

0,00

0,00

0,17

0,00

with 4 dynamics (4)

Khan, Hazrat [23h28] houses

5

6

0,03

0,32

0,34

0,66

41,46

0,77

0,56

0,19

0,07

under 5 houses (5)

Khan, Hazrat [23h28] total

5

4

0,02

0,03

0,00

4,47

120,75

0,05

0,00

0,15

0,15

yielding a great 5w4 Sufi teacher (9)

In dit geval kun je zeggen dat Hazrat Inayat Khan is geboren op een 4w5 dag, dus een dag waarop de 4 het meest voorkomende enneatype zou zijn. En dat hij via de huizen (levensomstandigheden) een 5w4 denker werd. Zo zat mijn model in eerste instantie in elkaar.

Maar na alle berekeningen die ik met dit rekenmodel heb gedaan, moet ik wel constateren dat alleen de statistiek van de dag een belangrijke voorspellende waarde m.b.t. het enneatype geeft. En dat de statistiek van de de huizen hoogstens wat accenten zou mogen verleggen, zoals bijvoorbeeld de aspecten tussen planeten en punten dat in een horoscoop geacht worden te doen. Maar in het huidige rekenmodel laten de berekeningen van de huizen helaas ontoelaatbaar grote schommelingen toe.

Het statistische probleem is dat ik over veel te weinig enneatyperingen met een voldoende exacte geboortetijd beschikte om een betrouwbare statistiek mee te doen. Maar als je niets probeert kom je er ook niet uit. In de eerste berekeningen heb ik daarom maar alles meegenomen wat ik had ingevoerd, inclusief veel tijden op het hele uur en ook tijden met een dubieuze oorsprong. Maar die 1315 typeringen met tijd voor 9 enneatypes en 12 astrologische standen geeft kleine groepen van gemiddeld 12 personen met een bepaald enneatype voor planeet in huis (1315/12/9=12,2). Iedere typeringsfout weegt nu zwaar, evenals de vele foute huizenberekeningen op basis van een onnauwkeurige of onjuiste geboortetijd. Voor de dagscorers beschikte ik over 2881 typeringen. De gemiddelde groepsgrootte was hier 26,7 enneatype per astrologische stand. De kans op fouten in de geboortedag is erg klein, dus zullen de fouten in de referentiedatabase vooral op typeringsfouten en tikfouten bij de invoer berusten. Daarom geven de dagscores een veel betere afspiegeling van het enneaprofiel weer dan de scores van de huizen.

Mijn statistiek van de huizen is dus onbetrouwbaar en dit maakt het gebruik ervan riskant. Zo zie ik regelmatig dat iemand die bijv extreem scoort op een 8 dag en ook het bijpassende macho vertoont bijv. via de huizen een teruggetrokken vijf wordt omdat de statistiek van de huizen de acht blokkeert. En dat was natuurlijk niet de bedoeling van het rekenmodel.

In het onderstaande berekening van Eric Clapton kunt u zien dat het geboortetijdstip ook de dagscores kan beïnvloeden. Dat geldt volgens de astrologie natuurlijk vooral voor cusp dagen, maar ook de maanstanden lijken de enneatypen wat te beïnvloeden. Niet veel, maar toch wel wat.

Voor u is van belang om te weten dat ik dagscores van personen met onbekende geboortetijd op 12 uur overdag bereken, maar dat ik me wel realiseer dat ik aan statistische significantie zou winnen door onbekenden in de ochtend te laten zijn geboren. Want dat komt nu eenmaal vaker voor.

De Maan stond aan het begin van 30 maart 1945 (25/7) in Weegschaal en later op de dag in Schorpioen. Vandaar dat de vetgedrukte dagscores al iets van elkaar verschillen. Maar de grootse verschillen door de verschillende geboortetijden ontstaan via de statistiek van de huizen. We zien onder Placidus geen verschillen tussen de 5h13 tijd van Starkman en de 5h30 tijd.

Clapton, Eric [4h30]

1


7,36

0,24

0,21

0,90

0,36

0,69

4,63

0,36

0,27

Eric Clapton (25/7) was born on a 1 and 7 day (8)

Clapton, Eric [4h30] (*)

1


224,84

0,02

0,01

1,42

0,21

0,03

56,19

0,01

0,01

with 1, 4 and 7 dynamics (8)

Clapton, Eric [4h30] houses

9

8

0,39

0,79

0,69

0,08

0,30

0,32

1,44

1,64

2,47

under 7, 8 an d 9 houses (24/6)

Clapton, Eric [4h30] total

7

8

2,85

0,19

0,15

0,07

0,11

0,22

6,66

0,60

0,67

yielding a 7 musician (8)

2012 Clapton, Eric [4h30] total

7

8

151,70

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

979,74

0,02

0,00

yielding a 7 musician (8)

Clapton, Eric [5h13]

1


7,36

0,24

0,21

0,90

0,36

0,69

4,63

0,36

0,27

Eric Clapton (25/7) was born on a 1 and 7 day (8)

Clapton, Eric [5h13] (*)

1


224,84

0,02

0,01

1,42

0,21

0,03

56,19

0,01

0,01

with 1, 4 and 7 dynamics (8)

Clapton, Eric [5h13] houses

8

7

0,34

0,15

0,56

0,27

0,24

0,17

1,11

27,81

0,41

under 7 and 8 houses (15/6)

Clapton, Eric [5h13] total

8

7

2,49

0,04

0,12

0,24

0,09

0,11

5,15

10,07

0,11

yielding an 8w7 musician (16/7)

2020 Clapton, Eric [5h13] total

7

8

1,75

0,00

0,00

0,02

0,01

0,00

571,42

2,25

0,00

yielding an 7w8 musician (16/7)

Clapton, Eric [5h30]

1


7,36

0,24

0,21

0,90

0,36

0,69

4,63

0,36

0,27

Eric Clapton (25/7) was born on a 1 and 7 day (8)

Clapton, Eric [5h30] (*)

1


224,84

0,02

0,01

1,42

0,21

0,03

56,19

0,01

0,01

with 1, 4 and 7 dynamics (12/3)

Clapton, Eric [5h30] houses

8

7

0,34

0,15

0,56

0,27

0,24

0,17

1,11

27,81

0,41

under 7 and 8 houses (15/6)

Clapton, Eric [5h30] total

8

7

2,49

0,04

0,12

0,24

0,09

0,11

5,15

10,07

0,11

yielding an 8w7 musician (16/7)

2020 Clapton, Eric [5h30] total

7

8

1,75

0,00

0,00

0,02

0,01

0,00

571,42

2,25

0,00

yielding an 7w8 musician (16/7)

Clapton, Eric [20h45]

7

6

5,64

0,28

0,26

0,62

0,38

0,69

6,89

0,29

0,30

Eric Clapton (25/7) was born on a 1 and 7 day (8)

Clapton, Eric [20h45] (*)

1

9

135,72

0,01

0,01

0,61

0,29

0,04

101,54

0,01

0,02

with 1 and 7 dynamics (8)

Clapton, Eric [20h45] houses

1

9

2,86

0,20

0,12

1,09

1,65

0,38

1,47

0,17

0,60

under 7 and 8 houses (15/6)

Clapton, Eric [20h45] total

1

9

16,16

0,06

0,03

0,67

0,63

0,26

10,12

0,05

0,18

yielding a 1 or 7 musician (16/7)

2020 Clapton, Eric [20h45] total

1


4338,36

0,00

0,00

0,02

0,18

0,00

127,92

0,00

0,00

yielding a 1 musician (8)


De astrologische database geeft op Astrology data, biography and horoscope chart of: Eric Clapton born on 30 March 1945 Ripley, England het volgende op.

Eric Clapton

Name


Clapton, Eric

Gender: Mborn on

30 March 1945 at 20:45 (= 8:45 PM )

Place

Ripley, England, 53n03, 1w24

Timezone

GDT h1e (is daylight saving time)

Data source


Conflicting/unverified

Rodden Rating DDAstrology data

09°44' 02°26 Asc.22°32'

En verderop staan de Source Notes :

Arthur Blackwell quotes R.F. Nobel from him, "Grandma said between 8:30 and 9:00 PM."
Jake Chanson in AA 8/93 writes that "Clapton has given out the time of 8:45 PM and also the time of 4:30 AM."
Clifford quotes Jenny Stubbs for 5:30 AM "from him."
Starkman rectified to 5.13.04 BST

En iedere tijd levert mogelijk weer een ander enneatype op. Maar veel lastiger is dat ook enneagramdeskundigen heel verschillende meningen hebben over Eric Clapton. Zo stond hij als famous 4 vermeld in de Enneagram Styles of Famous People bijbel van Tom Condon en werd hij als 4 ingevoerd.

famous 4
http://www.purchase.com/blog/psychology/enneagram-type-4

De door mij gebruikte referentie is nog terug te vinden in de Wayback machine.

Maar een tragisch romanticus is Clapton astrologisch gezien zeker niet, omdat de dag- en vooral de huizenscores dan veel hoger zouden moeten uitvallen. Later kwam ik erachter dat anderen hem als een negen zagen, maar ook dat is onwaarschijnlijk omdat de attachment typen 3-6-9 pas in de zestiger jaren van de twintigste eeuw verschenen.

http://www.typologycentral.com/forums/enneagram/33109-youtube-examples-every-type-variant-stacking.html
9w1 sx/sp Eric Clapton YouTube - Eric Clapton interview 1967
e9 in http://www.ocean-moonshine.net/e142857369/index.php: Musicians include Paula Abdul, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Dave Mathews, Josh Rouse, Willie Nelson and Janet Jackson.

Wie tegenwoordig googelt naar: http://www.google.com/search?q=Eric+Clapton+"enneagram" ziet dat Tom Condon een grote invloed heeft gehad, omdat Eric Clapton veelvuldig nog als een type 4 wordt gezien met melancholische liedjes als I shot the Sherrif en Wonderful tonight. Eric Clapton schreef Tears in Heaven na de ongelukkige val van een wolkenkrabber van zijn zoon. Maar maakt dat het een vier? Zou niet elke ouder zoiets doen?

Het nummer is geïnspireerd op het overlijden van Claptons vierjarig zoontje Conor die op 20 maart 1991 uit het raam van de 53ste verdieping van een wolkenkrabber naar beneden viel. In 2009 gaf Clapton de organisatie Consument en Veiligheid toestemming om dit nummer als soundtrack te gebruiken voor hun campagne "Valwijzer", die bedoeld was om ouders met kinderen bewust te maken van de risico.s en gevolgen van een val.

Ik denk zelf bij Clapton meer aan een 1 of 7 met een Key to the Highway (heaven) die hij als blanke man perfect uitvoerde in het naar perfectionisme strevende land Japan. Zie: Eric Clapton Live Full Concert 2018.

"Key to the Highway" is recognized as a blues standard.

En berust die perfecte performance dan op hard werken om perfectie te bereiken (type 1 en 3), of waait dat geluk u gewoon toe (type 7 of 9). Wie naar dergelijke vragen googelt vindt Eric Clapton - Clapton: The Autobiography - Pattie Boyd - Books - Music - The New York Times:

So in the midst of a worldwide tour last winter, Mr. Clapton - who, in the book, describes himself as both lazy and a perfectionist - took over the writing himself. He put himself on a disciplined schedule, working in “self-imposed exile” in his hotel room every morning and afternoon.
“I found that I couldn’t wait to pick up the thread each time,” he said. “I really enjoyed doing it; it was really fun to learn how to put a sentence and a paragraph together.”

Dat laatste pleit voor een een Een of Zeven, die ontdekt dat hij perfect kan zijn in het hier en nu. Maar het woord lazy wijst weer meer naar een negen. En ook een gerijpte vier kan natuurlijk heel creatief zijn ondanks verdriet. Maar welk personage kan dat in wezen niet?

Waar we nu getuige van zijn is het probleem dat op het internet meningen vaak met feiten verwisseld worden. En geldt zeker voor enneagram typeerders die zonder zelf na te denken ernet guru's blindelings navolgden. En ook als brengen opponenten zoals mij min of meer valide tegenargumenten in, dan kunt u nog steeds in een door u eens bepaalde cognitieve bubble zitten. U leest of waardeert mijn boodschap niet. Omdat ik nu eenmaal niet een gecertificeerd onderdeel ben van uw beweging of internet gang (cognitieve bubble). En omdat de mainstream van uw beweging geen Nederlands leest of met ook maar met empirisch astrologisch onderzoek geassocieerd wil worden.

En daarbij komt nog eens het volgende statistische probleem:

Met voldoende redelijke exacte gegevens kan ik heel precies een gemiddelde kans op iets voor een groep bepalen. Maar om uitspraken te doen in het individuele geval blijft statistisch gezien een heikele onderneming. Gewoon omdat je niet alles weet en omdat ook een kettingroker niet per se aan een pulmonale of cardiale ziekte hoeft te overlijden. Ook al is de kans erop groot.

Maar goed, misschien doen die details er niet toe. En zijn we niet zozeer een vrolijke 1 of perfectionistische 7, maar beschikken we in de automatische piloot over meerdere modi operandi waarvan we de valkuilen en voordelen moeten herkennen, om zelfbewuster te worden. Waarom denk of weet ik wat ik denk?


Donald Trump als voorbeeld.

Donald Trump werd door alle enneagram deskundigen gezien als een typische acht. Maar enkele West Europeanen zagen een drie in hem, omdat hij goed voldeed aan de typische succes is alles, falen Amerikaanse the winner takes it all mentaliteit. Ook al is die nipte winst gebasseerd op een paar kiesmannen meer, terwijl eigenlijk meer kiezers op de tegenkandidaat Hillary Clinton gekozen hadden dan op de winnaar Donald Trump.


Uit mijn Radix aantekeningen:

president politicus zakenman ocd e8w7 bp4 estp


8w7 in riso en http://www.thechangeworks.com/ennprimer/fineenn9styls2.html
met filmpjes
http://www.typologycentral.com/forums/enneagram/33109-youtube-examples-every-type-variant-stacking.html
8w7 sp/so Donald Trump YouTube - 1989 KPRC NBC Interview with Donald Trump
http://www.enneagram.net/type8.html
famous 8 Thomas Condo
8v7. De Onafhankelijke
8v9. De Vertrooster, de beer.
en 8w7 in
www.developingcoachingcultures.com/enneagram-eight-leader.htm
e8 in http://www.purchase.com/blog/psychology/enneagram-type-8
e8 in http://theenneagraminbusiness.com/politics/donald-trump-and-the-enneagram-what-makes-the-donald-run/


echter een 3 op http://www.enneagramm-studio.de/beschreibung3.php
en 3 in http://willemjanvandewetering.nl/blog/?p=133

Maar toen ik in 2010 Donald Trump als acht berekende, zag ik die acht alleen terug in de acht huizen, maar niet op de dag. En die hoge acht huisscore was natuurlijk gebaseerd op een bekend artefact. Want mijn algoritme van de huizen had wel 14 ingangen (planeet in huis, asc, desc) die hiermee overeenstemden. Dus op die 14 van de 12+14=26 ingangen scoorde hij hoog op de achtMaar toch kwam er een zwakke 7w8 president uit, die geboren was een 1w2 dag. Een succesvolle 1w2 naar 7w8 transformatie dacht ik toen.


Trump, Donald

1

2

3,50

0,68

0,22

0,61

0,38

1,43

2,36

0,26

0,30

Donald Trump (31/4) was born on a a 1, 6 and 7 day (14/5)

Trump, Donald (*)

1

2

17,48

0,07

0,02

0,88

0,09

0,13

7,29

0,02

0,03

with 1 and 7 dynamics (8)

Trump, Donald [10h54] houses

8

7

0,05

1,87

1,26

0,27

0,83

0,14

1,04

2,16

0,58

under 2, 3, 7 and 8 houses (20/2)

Trump, Donald [10h54] total

7

8

0,19

1,27

0,27

0,17

0,31

0,20

2,44

0,57

0,17

yielding a weak 7w8 president (9)

Maar anderen fraamden hem nog steeds als een succesvolle acht. Als je de oorlog maar wint, kun je alles naar hand zetten dacht ook Putin.

1.3 Trumps karaktertypes – dictatortrump.net
De Acht op niveau 6 duldt geen ongehoorzaamheid of disloyaliteit en verbiedt elke tegensputteren tegen zijn bevelen. Zijn wil is wet. Als zich nimmer verschuldigende bullebakken commanderen ze mensen, en barsten in woede uit als hun orders niet stante pede worden uitgevoerd. (‘Er gebeurt wat ik zeg!’)

Maar in het meer radicale 2012 algoritme dat op veel meer empirische data gebasseerd was, zag ik geen acht in de dagscores terug. Maar wel een betweter met een Levengenieter inslag. Maar in de huizen zag ik een manipalitieve populist, met inderdaad een hoge drie score op de vleugel.

Trump, Donald 2012

1

2

203,43

0,45

0,00

0,07

0,02

0,00

11,91

0,01

0,00

Donald Trump (31/4) was born on a 1 and 7 day (8)

Trump, Donald 2012 (*)

1


35616,60

0,00

0,00

0,48

0,00

0,00

610,37

0,00

0,00

with 1 and 7 dynamics (8)

Trump, Donald 2012 [10h54] houses

2

3

0,02

15,46

3,18

0,46

1,66

0,00

0,04

1,28

0,32

under 2, 3, 5 and 8 houses (18/9)

Trump, Donald 2012 [10h54] total

2

1

4,68

7,01

0,00

0,03

0,04

0,00

0,44

0,01

0,00

yielding a manipulating 2w1 president (3)

Het acht gedrag van deze mislukte president zie ik nu meer als het redeloze gedram van een peuter die zijn zin niet krijgt. Als hij echt een Helper voor de Amerikanen wil zijn zal hij eerst moeten leren om zijn verlies te incasseren. Maar op de vier scoort hij laag.


De geboortetijd van Geert Wilders

> Top <

Ik laat u het effect van het geboortetijdstip zien aan de hand van een klein onderzoekje met mijn 2010 statistieken naar het geboortetijdstip van Geert Wilders geboortedag.

Van Geert Wilders is de geboortedag (6-9-1963) en plaats (Venlo) wel bekend, maar niet de geboortetijd. De ascendant en de midhemel van Geert Wilders zijn dus niet te berekenen. Als je dan toch wat wilt zou je de gemiddelde geboortetijd van Nederlanders moeten nemen en dat is typisch vroeg in de ochtend en dus niet om twaalf uur.

Waarom wil een astroloog graag die geboortetijd? Omdat astrologische voorspellingen met betrekking tot de kans op mentale toestanden als geluk, overmoed en ongeluk op basis van planeetstanden, aspecten etc vele malen nauwkeuriger te bepalen zijn met de exacte geboortetijd. Ik kwam daar bij toeval achter. Twee ongelukken van mijn dochters (ik spreek nu maar niet over de langzame planeten in mijn eigen horoscoop) waren voor mij aanleiding om dit onderzoek te moeten doen.

Ik was verbijsterd toen een astrologieprogramma de dagen dat mijn dochters een botbreuk opliepen, op een paar dagen nauwkeurig leek te kunnen voorspellen. Het waren volgens het programma dagen van overmoed en het programma waarschuwde specifiek voor increased accident proneness.

Bij beide sportongevallen speelde persoonlijke overmoed inderdaad een grote rol: De jongedames waren niet het slachtoffer van een onvoorzichtige daad van een ander. De een brak tijdens een individuele turnoefening haar onderbeen en de ander knalde tijdens een wilde achtervolging tegen een muur op.

Die bepaalde planeetstand kwam daarvoor in geen jaren in hun transit interpretatie voor. Maar zonder geboortetijd betrof de nauwkeurigheid een periode van weken, maar met geboortetijd ging het om enkele dagen, waardoor de statistische significantie van de twee opeenvolgende rake voorspellingen tot enorme proporties steeg. De kans dat dit op toeval berustte was uitermate klein. Ik raakte zo onder de indruk dat ik besloot de astrologie aan een nader onderzoek te onderwerpen. En wel via de technische middelen die ik in de hand had.

Via een soort reverse engineering kan een astroloog een educated guess doen naar de geboortetijd. Hierbij worden de planeetconfiguraties ingeschat aan de hand van life events zoals hierboven beschreven. Een voorbeeld hiervan vindt u hier: http://birthtime.info. Je moet je wel stevig voor betalen, want dat versterkt het placebo effect.

Maar misschien zit er (in het astrologische principe) toch wat in gezien de accurate voorspellingen over mijn dochters.

In het geval van Wilders werd door Astrologie Zeeland ingeschat dat Geert Wilders geboren op 6 september 1963 te Venlo waarschijnlijk op om 02.50 uur geboren is (http://www.astrozeeland.nl/wilders.html). Dat leverde bij mij een 3w2 op. Zeg maar een Mark Rutte.

Een aardige analyse van Wilders geeft Willem Jan van de Weetering in Geert Wilders in het Enneagram. Hij dacht net als ik aan een 3 of contrafobische 6.

Wilders, Geert

3

2

0,04

2,20

12,91

0,21

0,36

2,19

0,43

0,14

3,34

Geert Wilders (34/7) is geboren op een 2, 3, 6 en 9 dag (20/2)

Wilders, Geert (*)

3


0,00

0,15

1.219,99

0,00

0,01

207,32

0,00

0,02

315,79

met 3>9>6 dynamiek (18/9)

Wilders, Geert [2h50] huizen

3

4

1,27

0,13

2,33

1,56

1,61

0,82

0,24

0,19

0,23

onder 1, 3, 4, 5 huizen (13/4)

Wilders, Geert [2h50] totaal

3


0,04

0,29

30,00

0,33

0,58

1,79

0,10

0,03

0,75

geeft een 3 een pad naar de 6w5 (9)

Maar Geert Wilders vertoont het typische gedrag van een contrafobische zes met een hoge 3 en 6 dynamiek. Iemand dus met een fors 6>3>9 patroon. Maar Wilders is geboren op een 3w2 imagotype dag. En dat, denk alleen maar aan zijn kapsel, is natuurlijk ook wel zichtbaar. Maar Wilders is weer heel anders dan de vleiende Mark Rutte, die iedereen te vriend wil houden. Wilders is meer een contrafobische 6 met negativistisch pubergedrag. Iemand die graag in de contramine gaat om zich af te zetten tegen de zichtbare en vooral onzichtbare ideologie van zijn ouders, in dit geval tegen de geschreven en ongeschreven wetten van het establishment en de in zijn ogen niet deugende oude politiek.

De hamvraag is: kun je een dergelijke reverse engineering ook doen op basis van niet occulte (voor)kennis, maar gewoon aan de hand van platte statistiek. In mijn geval via mijn reproduceerbare op enneagram versus astrologische statistiek gebaseerde conversie methode.

Wie daar anno 2020 mee aan de slag wil gaan kan het Python programma TkEnneagram downloaden en installeren. U kunt er ook uw eigen algoritmen mee aanmaken. Python werkt onder vrijwel ieder besturingssysteem.

GitHub - dildeolupbiten/TkEnneagram: TkEnneagram is a Python program that calculates Enneagram scores of persons based on astrological statistics. See also this youtube channel: dildeolupbiten.
A good example would be: Lucebert.jpg.

Een what if rekenvoorbeeld met betrekking tot Geert Wilders treft u hieronder aan.

Wilders, Geert

3

2

0,04

2,20

12,91

0,21

0,36

2,19

0,43

0,14

3,34

Geert Wilders (34/7) is geboren op een 2, 3, 6 en 9 dag (20/2)

Wilders, Geert (*)

3


0,00

0,15

1.219,99

0,00

0,01

207,32

0,00

0,02

315,79

met 3>9>6 dynamiek (18/9)

De bovenste rij geeft de door mij berekende relatieve risico's om een bepaald enneatype te zijn volgens mijn 2010 statistieken op 6 september 1963, de geboortedag van Geert Wilders.Standaard wordt dan een at noon (12h00) tijd gehanteerd.

U kunt op de Wikepedia nagaan wie er nog meer op die dag geboren zijn: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=born+September+6%2C+1963. We zien naast Geert Wilders, de Tsjechische ex voetballer en nu voetbal manager Ivan Hašek, de atlete Angela Chalmers, de football verdediger Ken Stills, de politicus Patrick Lebreton, de ex football speler Pauline Sullivan, de country zanger Mark Chesnutt, de romancier Alice Sebold, Mis Universe Karen Dianne Baldwin, etc

Beroemde enneatypes lijken doorgaans het enneatype van hun geboortedag aan te nemen, maar deels random variatie in statistiek van de huizen kunnen de einduitkomsten enorm beïnvloeden. Toch is het berekenen van een introverte 5 onwaarschijnlijk op een 3>6>9 attachment dag.

Vraag : Op welk tijdstip is Geert Wilders statistisch gezien het meest waarschijnlijk geboren als hij een contrafobische 6 zou zijn? Dat kan als de statistiek van de huizen ertoe doet natuurlijk alleen maar op een tijdstip met veel meer 6 dan 3 in de huizen. En om die tijden te vinden moeten we wat gaan rekenen met ons vrij simpele statische model.

De statistiek van de huizen en de totalen (dag maal huizen score) op 6 september 1963 voor Venlo zijn als volgt:

Wilders, Geert

3

2

0,04

2,20

12,91

0,21

0,36

2,19

0,43

0,14

3,34

Geert Wilders (34/7) is geboren op een 2, 3, 6 en 9 dag (20/2)

Wilders, Geert (*)

3


0,00

0,15

1.219,99

0,00

0,01

207,32

0,00

0,02

315,79

met 3>9>6 dynamiek (18/9)

Wilders, Geert [0h00] huizen

4

3

0,21

0,64

0,15

2,81

0,08

1,14

1,52

0,71

1,27


Wilders, Geert [0h00] totaal

9

8

0,01

1,40

1,96

0,59

0,03

2,51

0,64

0,10

4,25


Wilders, Geert [1h00] huizen

4

3

1,38

0,70

0,05

5,89

0,02

2,44

1,61

0,47

0,44


Wilders, Geert [1h00] totaal

6

7

0,05

1,53

0,66

1,25

0,01

5,36

0,68

0,07

1,48


Wilders, Geert [2h00] huizen

4


0,50

0,71

0,59

6,79

0,50

1,44

0,75

0,11

0,11


Wilders, Geert [2h00] totaal

3

2

0,02

1,56

7,55

1,44

0,18

3,16

0,32

0,02

0,37


Wilders, Geert [3h00] huizen

3

4

1,39

0,11

4,60

1,18

1,23

0,62

0,27

0,22

0,29


Wilders, Geert [3h00] totaal

3

4

0,05

0,24

59,37

0,25

0,44

1,36

0,11

0,03

0,98


Wilders, Geert [4h00] huizen

8

7

0,60

0,73

0,28

0,45

0,64

0,07

1,23

2,26

1,52


Wilders, Geert [4h00] totaal

9

8

0,02

1,61

3,65

0,09

0,23

0,14

0,52

0,32

5,09


Wilders, Geert [5h00] huizen

9

8

0,27

10,78

0,20

0,24

0,34

0,03

0,52

3,49

2,10


Wilders, Geert [5h00] totaal

9

8

0,01

23,74

2,52

0,05

0,12

0,06

0,22

0,50

7,00


Wilders, Geert [6h00] huizen

8

7

0,07

1,44

0,43

0,51

0,88

0,15

0,31

2,06

2,79


Wilders, Geert [6h00] totaal

9

8

0,00

3,16

5,54

0,11

0,32

0,32

0,13

0,30

9,30


Wilders, Geert [7h00] huizen

9

8

0,66

0,86

0,61

0,09

0,44

0,13

0,35

1,83

1,31


Wilders, Geert [7h00] totaal

3

2

0,02

1,90

7,81

0,02

0,16

0,29

0,15

0,26

4,36


Wilders, Geert [8h00] huizen

9

8

0,82

2,37

1,01

0,12

0,17

0,40

0,11

1,02

2,37


Wilders, Geert [8h00] totaal

3

2

0,03

5,22

13,07

0,03

0,06

0,88

0,05

0,15

7,93


Wilders, Geert [9h00] huizen

8

9

0,35

4,62

1,05

0,15

0,08

0,15

0,11

6,29

3,25


Wilders, Geert [9h00] totaal

3

2

0,01

10,18

13,57

0,03

0,03

0,32

0,05

0,90

10,85


Wilders, Geert [10h00] huizen

8

9

0,33

1,05

2,65

1,98

0,22

0,02

0,27

4,33

0,87


Wilders, Geert [10h00] totaal

3

2

0,01

2,31

34,15

0,42

0,08

0,05

0,12

0,62

2,89


Wilders, Geert [11h00] totaal

3

4

0,51

0,17

3,91

3,45

1,67

0,06

0,21

0,81

0,46


Wilders, Geert [11h00] huizen

3

4

0,02

0,38

50,45

0,73

0,60

0,13

0,09

0,12

1,53


Wilders, Geert [12h00] totaal

1

9

1,99

0,05

0,36

0,84

0,35

0,73

0,18

1,98

0,52


Wilders, Geert [12h00] totaal

3

4

0,07

0,12

4,65

0,18

0,12

1,61

0,08

0,28

1,74


Wilders, Geert [13h00] huizen

1

9

8,18

0,27

0,17

0,05

0,36

2,24

0,59

0,36

1,06


Wilders, Geert [13h00] totaal

6

7

0,29

0,59

2,17

0,01

0,13

4,92

0,25

0,05

3,55

geeft een 6w7

Wilders, Geert [14h00] huizen

6

5

0,07

0,24

3,20

0,03

1,24

5,14

0,60

0,15

0,99


Wilders, Geert [14h00] totaal

3

2

0,00

0,53

41,30

0,01

0,45

11,26

0,26

0,02

3,31


Wilders, Geert [15h00] huizen

6

7

0,05

0,41

2,00

0,02

0,21

21,29

0,51

0,26

0,91


Wilders, Geert [15h00] totaal

6

7

0,00

0,90

25,86

0,00

0,08

46,69

0,22

0,04

3,02

geeft een cp 6w7 (18/9 of 20/2)

Wilders, Geert [16h00] huizen

6

7

4,01

0,46

0,15

0,04

0,17

6,74

2,00

0,17

1,69


Wilders, Geert [16h00] totaal

6

7

0,14

1,02

1,96

0,01

0,06

14,78

0,85

0,02

5,64

geeft een 6w7

Wilders, Geert [17h00] huizen

9

1

2,57

0,19

0,06

0,05

0,83

3,20

2,92

0,09

8,02


Wilders, Geert [17h00] totaal

9

1

0,09

0,42

0,81

0,01

0,30

7,03

1,24

0,01

26,78


Wilders, Geert [18h00] huizen

6

7

0,87

0,56

0,15

0,28

0,09

3,78

0,64

0,40

0,91


Wilders, Geert [18h00] totaal

6

7

0,03

1,24

1,89

0,06

0,03

8,28

0,27

0,06

3,04

geeft een 6w7

Wilders, Geert [19h00] huizen

6

7

0,33

0,06

0,13

0,72

1,18

4,73

1,84

2,11

0,06


Wilders, Geert [19h00] totaal

6

7

0,01

0,13

1,65

0,15

0,42

10,37

0,78

0,30

0,20

geeft een cp 6w7

Wilders, Geert [20h00] huizen

4

3

0,05

0,13

1,31

4,75

0,38

0,78

3,11

0,29

0,37


Wilders, Geert [20h00] totaal

3

4

0,00

0,28

16,91

1,00

0,14

1,70

1,32

0,04

1,23


Wilders, Geert [21h00] huizen

4

5

0,40

0,36

0,85

4,40

0,92

0,53

1,73

0,14

0,17


Wilders, Geert [21h00] totaal

3

4

0,01

0,80

11,02

0,93

0,33

1,16

0,73

0,02

0,58


Wilders, Geert [22h00] huizen

5

6

0,22

0,52

1,12

0,37

4,07

0,66

1,14

0,10

0,80


Wilders, Geert [22h00] totaal

3

2

0,01

1,13

14,39

0,08

1,47

1,45

0,48

0,01

2,66


Wilders, Geert [23h00] huizen

9

8

0,07

0,43

0,85

2,08

3,04

0,23

0,84

0,13

2,91


Wilders, Geert [23h00] totaal

3

2

0,00

0,95

11,01

0,44

1,09

0,51

0,36

0,02

9,73


Wilders, Geert [24h00] huizen

4

3

0,21

0,64

0,15

2,81

0,08

1,14

1,52

0,71

1,27


Wilders, Geert [24h00] totaal

9

8

0,01

1,40

1,96

0,59

0,03

2,51

0,64

0,10

4,25


Rond 15 uur en 19 uur zien de de cp 6 voorbij komen. Die van 15h00 heeft de hoogste scores, mijns inziens het meest passend bij Wilders.

Vinden we rond 15h00 nog hogere waarden als we 15 minuten precisie nemen? Zo te zien niet echt. De tijd 15h15 komt nog op dezelfde waarden uit.

Wilders, Geert [14h00] huizen

6

5

0,07

0,24

3,20

0,03

1,24

5,14

0,60

0,15

0,99

onder 3, 5, 6 (en 9) huizen (14/5 of 23/5)

Wilders, Geert [14h00] totaal

3

2

0,00

0,53

41,30

0,01

0,45

11,26

0,26

0,02

3,31

geeft een 3w2 (18/9)

Wilders, Geert [14h30] huizen

6

7

0,03

0,41

3,81

0,03

0,50

8,61

0,57

0,18

1,49

onder 3, 6 en 9 huizen (18/9)

Wilders, Geert [14h30] totaal

3

2

0,00

0,90

49,16

0,01

0,18

18,89

0,24

0,03

4,96

geeft een 3w2 (19/9 of 20/2)

Wilders, Geert [14h45] huizen

6

7

0,03

0,41

3,81

0,03

0,50

8,61

0,57

0,18

1,49

onder 3, 6 en 9 huizen (18/9)

Wilders, Geert [14h45] totaal

3

2

0,00

0,90

49,16

0,01

0,18

18,89

0,24

0,03

4,96

geeft een 3w2 (18/9 of 20/2))

Wilders, Geert [15h00] huizen

6

7

0,05

0,41

2,00

0,02

0,21

21,29

0,51

0,26

0,91

onder 3, 6 (en 9) huizen (9 of 18/9)

Wilders, Geert [15h00] totaal

6

7

0,00

0,90

25,86

0,00

0,08

46,69

0,22

0,04

3,02

geeft een cp 6w7 (18/9 of 20/2)

Wilders, Geert [15h15] huizen

6

7

0,05

0,41

2,00

0,02

0,21

21,29

0,51

0,26

0,91

onder 3, 6 (en 9) huizen (9 o f 18/9)

Wilders, Geert [15h15] totaal

6

7

0,00

0,90

25,86

0,00

0,08

46,69

0,22

0,04

3,02

geeft een cp 6w7 (18/9 of 20/2)

Wilders, Geert [15h30] huizen

6

7

0,07

0,23

1,99

0,06

0,11

17,79

0,97

0,20

0,72

onder 3, 6 (en 7) huizen (9 of 16/7)

Wilders, Geert [15h30] totaal

6

7

0,00

0,50

25,67

0,01

0,04

39,01

0,41

0,03

2,42

geeft een cp 6w7 (18/9)

Wilders, Geert [15h45] huizen

6

7

0,16

0,44

2,51

0,01

0,04

9,73

1,99

0,39

0,70

onder 3, 6 en 7 huizen (16/7)

Wilders, Geert [15h45] totaal

3

2

0,01

0,97

32,35

0,00

0,02

21,34

0,85

0,06

2,33

geeft een 3w2 (18/9 of 20/2)

Wilders, Geert [16h00] huizen

6

7

4,01

0,46

0,15

0,04

0,17

6,74

2,00

0,17

1,69

onder 1, 6, 7 en 9 huizen (23/5)

Wilders, Geert [16h00] totaal

6

7

0,14

1,02

1,96

0,01

0,06

14,78

0,85

0,02

5,64

geeft een 6w7 (20/2)

Maar op die dagen waar de hoogste dagscores minder uiteen lopen, zodat er een minder duidelijk profiel ontstaat, kan een verschil van 15 minuten al een ander enneatype opleveren. En dat baart me zorgen, want veel enneagetypeerde personen zijn uit mijn database ingevoerd met een nauwkeurigheid in de tijdsopgave van plus minus een half uur.

Hoe zit het met de personen die op dezelfde dag als Wilders op een ander tijd of plaats geboren zijn?

Baldwin, Karen

3

2

0,04

2,20

12,91

0,21

0,36

2,19

0,43

0,14

3,34

Karen Dianne Baldwin (25/7) was born on a 2, 3, 6 and 9 day (20/2)

Baldwin, Karen (*)

3

2

0,00

0,15

1.219,99

0,00

0,01

207,32

0,00

0,02

315,79

with 3>9>6 dynamics (18/9)

Baldwin, Karen [16h24] houses

6

7

0,04

0,40

3,04

0,02

0,31

14,05

0,51

0,25

1,30

under 3, 6 and 9 houses (18/9)

Baldwin, Karen [16h24] total

3

2

0,00

0,88

39,17

0,00

0,11

30,81

0,21

0,04

4,35

yielding a 3w2 or cp 6 Miss Universe (18/9)

De drie past hier wel bij .


Chesnutt, Mark

3

2

0,04

2,60

13,26

0,15

0,44

2,59

0,39

0,15

2,90

Mark Chesnutt (34/7) was born on a 2, 3, 6 and 9 day (20/2)

Chesnutt, Mark (*)

3

2

0,00

0,15

1.319,12

0,00

0,01

257,38

0,00

0,03

288,74

with 3>9=6 dynamics

Chesnutt, Mark [23h58] houses

5

6

0,08

0,22

1,26

1,85

14,23

0,41

0,98

0,09

0,49

under 3, 4, 5 (and 7) houses (12/3 or 19/1)

Chesnutt, Mark [23h58] total

3

2

0,00

0,57

16,68

0,28

6,19

1,06

0,38

0,01

1,42

yielding a 3w2 with 5w6 (23/5)

Ik had een negen verwacht, gezien het hoge gehalte aan country zangers geboren als een negen.
Het raadsel van de geringe dynamiek

> Top <

Charles Gounod werd geboren in een tijd waarin ik vooral vieren en vijven in mijn database noteerde. En geen enkele drie. Wat komt er dan uit?

Waarschijnlijk een vier of een vijf. Maar is dat een artefact op basis van de eenzijdige invoer van mijn referentiedatabase?

Dat laatste lijkt aannemelijk blijkens volgende steekproef.

17-6-1818

5

4

0,05

0,06

0,01

4,07

1,39

0,33

0,14

0,04

0,45

Charles Gounod (32/5) was born on a 4 and 5 day (9)

17-6-1818 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,06

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00


18-6-1818

4

5

0,05

0,06

0,01

4,07

1,39

0,33

0,14

0,04

0,45

Een dag later (33/6) was born on a 4 and 5 day (9)

18-6-1818 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,06

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00


19-6-1818

4

5

0,09

0,04

0,02

6,48

1,14

0,35

0,10

0,04

0,46

Twee dagen later (34/7) was born on a 4 and 5 day (9)

19-6-1818 (*)

-


0,01

0,00

0,00

0,15

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00


19-7-1818

4

5

0,12

0,09

0,01

4,16

0,44

0,27

0,10

0,05

0,63

Een maand later (35/8) was born on a 4 and 5 day (9)

19-7-1818 (*)

-


0,01

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


19-8-1818

4

5

0,12

0,11

0,02

2,05

0,26

0,24

0,22

0,04

0,50

Twee maanden later (36/9) was born on a 4 and 5 day (9)

19-8-1818 (*)

-


0,01

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


19-9-1818

4

5

0,13

0,10

0,03

1,36

0,73

0,49

0,13

0,04

0,31

Drie maanden later (37/1) was born on a 4 and 5 day (9)

19-9-1818 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


19-9-1819

4

5

0,26

0,04

0,01

5,96

0,57

0,30

0,15

0,04

0,28

Een jaar later (38/11) was born on a 4 and 5 day (9)

19-9-1819 (*)

-


0,06

0,00

0,00

0,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Het lijkt onwaarschijnlijk dat er in de Romantiek alleen maar types 4 en 5 geboren zijn. Maar dat komt er wel uit volgens mijn database van beroemde personen. En in dit geval heeft dat natuurlijk vooral te maken met de eenzijdige invoer voor die tijd in de database. Want dat geeft sterke effecten coor planete in teken bij de langzame planeten.

In dit geval moeten we de lage waarden opvatten als het NUL teken van een database: onbepaald of ongedetermineerd. En dat wilde ik juist vermijden.

Omdat de dagberekeningen gebaseerd zijn op 12 vermenigvuldigingen besloot ik aan standen als pluto in vissen waarin toevallig (?) bepaalde enneatypen als 3 niet gevonden werden, niet het daadwerkelijk gevonden relatieve risico van 0, maar de kans 0,05 toe te kennen. Die gecorrigeerde waarde was aanzienlijk lager dan de laagste niet 0 waarden die ik vond. De verwachte waarde zou rond de 1 moeten schommelen.
Maar als een bepaald enneatype in alle standen een 2 scoort, maar op een plek in de huizen toevallig niet voorkomt, dan zou dat zonder correctie 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*0 is gewoon 0 opleveren, dus evenveel als 1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*0 en dat was beslist niet mijn bedoeling. Want dan gooit de 0 belangrijke informatie weg. Maar via die truc levert 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*0,05 nu 102,4 op tegen 0,05 of 1 voor de verwachte waarde.

Dat is het nadeel van mijn referentiedatabase die op de enneatyperingen van beroemde personen gebaseerd is. Omdat de invoer van de referentiedatabase in die tijd voornamelijk uit vieren bestond, dus uit de beroemde Romantische schilders, dichters en schrijvers, spuugt het algoritme er voornamelijk vieren uit. Beroemde topsporters en knap opgende televisie presentatoren waren er toen nog niet. Maar op de markt zou u mischien weer heel andere en soms ongure typen aantreffen, zoals de schetsen van Michelangelo (geen 4 maar een cp6) zo fraai laten zien.

In dit geval heeft het misschien zin om de scores van de huizen zwaarder te laten wegen. Bij Gounod zou je de 3 en de 8 daarom ook als serieuze kandidaten moeten zien. Maar wel met die beperking dat de statistiek van de huizen onbetrouwbaar is.

Ten eerste omdat we veel minder typeringen met een geboortetijd hebben en dat daarom het betrouwbaarheidsinterval van de effectgrootte veel groter wordt. Ten tweede omdat de gebruikte individuele geboortetijden niet zo precies en/of relatief onbetrouwbaar zijn. Maar dat zijn nog statistisch hanteerbare problemen. Zie: Basale statistiek en kansrekening voor astrologen (Dutch) en 79 Art Critics:

In this article we explain to astrology students how to use basic statistical techniques to analyse astrological data.

Maar het grootse probleem is de subjectiviteit van de enneatypeerders. Meten is weten is dan wel het beste democratisch principe, maar wijst een nipte overwinning van de ene kandidaat boven de anderen op zijn definitieve gelijk? Volgens de rekenkunde en de statistieken niet, want het kan altoos verkeren. Maar als u ooit ergens in geloofde en in een door de sociale media bepaalde kokervisie terecht kwam, dan hebt uw wel een probleem. Wie zich afvraagt wat slecht geïnformeerde Amerikaanse kiezers in Trump zagen bestudere: The Loudest Voice. De acteur Russel Crowe zei hierover in How Russell Crowe Became Roger Ailes, Physically And Mentally:

If you watch that network, 7:00 bulltin with Shep Smith is just the news. The rest of the time, it's opinion, even though it is called Fox News.

19961007a

Fox News

1


12,52

0,00

0,00

4,23

0,00

0,00

0,92

1,51

0,00

Fox News (33/6) was launched on a 1, 4 and 8 day (13/4)

19961007b

Fox News (*)

1


613,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with extreme 1 dynamics (1)

19961007c

Fox News [6h00] houses

1

9

4,00

0,54

1,47

0,03

0,54

0,98

0,29

0,05

1,05

under 1, 3 (6) and 9 houses (13/4 or 19/1)

19961007d

Fox News [6h00] total

1


50,07

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

0,27

0,08

0,00

yielding a one sided News Channel (1)

19961007e

Fox News 2012

4


4,73

0,00

0,00

92,08

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

Fox News (33/6) was launched on a 1, 4 and 8 day (13/4)

19961007f

Fox News 2012 (*)

1


5,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with extreme 1 dynamics (1)

19961007g

Fox News 2012 [6h00] houses

1

2

2,78

0,38

6,63

0,06

0,56

0,02

0,01

0,00

0,02

under 1, 3 (6) and 9 houses (13/4 or 19/1)

19961007h

Fox News 2012 [6h00] total

1


13,12

0,00

0,00

5,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

yielding a one sided News Channel (1)

Vanaf 1996 verschenen weer rejectietypen, vooralsnog enen en vieren, na een lange periode van 3-6-9 attachmentypen. De presentatoren van Fox News zijn evenals het Fox News publiek weliswaar attachment typen, maar manier van presenteren van het “nieuws” was dramatisch veranderd. Het ging niet meer om de gevonden feiten, maar om de mening van de presentator (news anchor). Aan dure onderzoeksjournalistiek naar de dorre feiten werd niet meer gedaan. En dat leverde Keith Rupert Murdoch, AC, KCSG (1931) veel winst op. Zie: Roger Ailes transformed 'American politics into a contact sport' - Marketplace:

Ryssdal: Part of his business genius was that he put stuff on the air that was just flat cheaper, right? Opinion and commentary is cheaper than actual reported journalism.
Sherman: Without question. I mean, this was again one of Ailes’ unique insights. There was a famous saying inside Fox News when Ailes launched the network in 1996 – “People don’t want to be informed, they want to feel informed.” So, what Ailes did is he adopted all the trappings of a news network — the anchor desk, the sets, the studios. But he basically shed all the actual functions of journalism, which are bureaus, reporters out in the fields, expensive things like that. And so you have two people in the studio commenting on the news, and the audience at home doesn’t necessarily feel that they’re actually getting anything less. So that was one of his unique business insights. It was just a cheaper product to make, and the profit margins on Fox are reflective of that. It generates more than a billion dollars a year for Twenty-First Century Fox, the parent company.

En dat (Truth be damned) is ook een groot probleem in de theologie, enneagramkunde, de astrologie en in zo vele systemen van traditioneel beter weten. Het zijn doorgaans conservatieve opvattingen die u de ogen doen sluiten voor de fysieke werkelijkheid. Het zijn cognitieve filters waardoor u een bepaalde waarheid ziet, zonder u doorhebt dat uzelf en uw op bijzondere scholen aangeleerde zienswijze op de werkelijkheid niet de oplossing, maar juist het een groot deel van het probleem is.

En dan hebt u vooral problemen met uw zelf, uw unieke en plaatsgebonden eigenwijsheid, in plaats van met de visies van de buitenwereld. Want de grotere wereld draait maar vrolijk en opgewekt door terwijl u daarin beslist vastliep. Wat is er dan aan de hand? Vraag het een astroloog of ennegramdeskundige. Ze geven beslist wel rationele (is niet hetzelfde als gerede) antwoorden op uw gerede vragen. Maar ze doen ook aan cheryy-picking om hun dogmatische opvattingen bevestigd te zien.

Toen ik als enige niet astrologisch geschoolde ADB editor aan Alois Treindl voorstelde om de toekenning van soms zeer subjectieve ADB categorien als agressive/ brash en andere predicaten aan de Wikpedia en actieve Forum leden over te laten, werd ik door Alois Treindl verbannen. Het gevolg van zijn starre houding was dat er veel kansen gemist waren. Zie Gebruik van TkAstroDb 2 voor astrologisch onderzoek (Dutch), waarin ik verslag deed van mijn onderzoek naar ADHD via de ADB:

Met de knop Display Records laten we de selectie zien. U kunt er een lijst van aanmaken met Export / Links: links.txt. Maar voor de gebruikte database (adb_export_200814_1910.xml van 14 augustus 2020) zijn dat slechts 19 personen uit een database van wel 54.000 personen. En dat is veel te weinig voor een ziekte die volgens de Nederlandse Wikipedia minimaal duizend ADB ingangen zou moeten hebben. Want 2% van 54000 is 1080: In 2000 werd geschat dat circa 3 tot 5% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd ADHD had, in recenter onderzoek wordt een cijfer van 7 tot 8% van de kinderen en 2 tot 5% van de volwassenen genoemd.
Hebben die kinderen dan minder kans om beroemd te zijn? Dat zou best wel eens kunnen. Op school presteerden ze waarschijnlijk al minder. Maar wat me vooral opviel was dat ADB editors er geen objectief oog voor hadden. Ze voerden slechts de hen in het oog opvallende gegevens in. En ze namen dus niet de moeite om van alle persoon de voor de ADB relevante gevonden feiten na te gaan.
De ADB doet dus aan Under-reporting. En dat zal zonder twijfel een belangrijke bron van bias zijn: Under-reporting usually refers to some issue, incident, statistic, etc., that individuals, responsible agencies, or news media have not reported, or have reported as less than the actual level or amount. Under-reporting of crimes, for example, makes it hard to figure the actual incidence of crimes.
U maakt dan een uitdraai van ADB categorieën die niet representatief zijn voor de gevonden werkelijkheid. Want slechts enkele al dan niet correcte voorbeelden worden u door ADB editors (vrijwel altijd astrologen) voorgeschoteld, terwijl de meeste potentiële gevallen niet door ADB editors geregistreerd werden. Dat was ook het probleem van de door astrologen gevonden feiten en wat anderen tegenkwamen.

Vindt u het dan raar dat astrologie empirisch gezien niet werkt? Want als astrologen wat meer objectief leerden kijken, dan zou de oude tijdmeting hun juweeltjes kunnen opleveren zoals mijn astrologie > enneagram reductie met een hitrate van 1 op 2 tegen 1 op de 9 verwacht. Welke ennegramtest doet dat veel beter?

Since October 28, 2023 4 PM the freeware astrology software PlanetDance of NVWOA member Jean Cremers contains a module implementing the 2010 algorithm: + Added Horoscope - Various - Enneagram, method Sjoerd Visser.

Terug naar de 4w5 tijd van Gounod.

Gounod, Charles-François (17/6/1818)

4

5

0,05

0,06

0,01

4,07

1,39

0,33

0,14

0,04

0,45

Charles Gounod (32/5) was born on a 4 and 5 day (9)

Gounod, Charles-François (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,06

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Gounod, Charles-François [4h00] houses

8


1,00

0,37

1,84

1,65

0,40

0,57

0,08

3,88

0,12

under 1, 3, 4 and 8 houses (16/7)

Gounod, Charles-François [4h00] total

4

5

0,05

0,02

0,02

6,70

0,56

0,19

0,01

0,16

0,05

yielding a 4w5 or 8 (4)

Volgens het 2012 algoritme was hij een extreme 4 met een piepkleine 3 vleugel (the aristocrat).

Gounod, Charles-François 2012

4

3

0,00

0,00

0,01

37,42

0,00

2,92

0,00

0,00

0,10

Charles Gounod (32/5) was born on a 4 and 5 day (9)

Gounod, Charles-François 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Gounod, Charles-François 2012 [4h00] houses

4

3

0,11

0,05

2,03

9,51

1,19

0,07

0,00

4,27

0,00

under 3, 4, 5 and 8 houses (16/7)

Gounod, Charles-François 2012 [4h00] total

4

3

0,00

0,00

0,03

355,85

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

yielding an extreme 4 (4)

Wat zegt de Wikepedia over Charles Gounod?

Charles François Gounod (Parijs, 17 juni 1818 - Saint-Cloud, 18 oktober 1893) was een Franse componist. De biografie van Charles Gounod wordt gekenmerkt door alle karakteristieke kunstenaarsallures. Zijn gemoedstoestanden wisselen tussen ambitie en moedeloosheid, rusteloze werkzaamheid en crisis, beminnelijkheid en twistziek gedrag, huwelijkstrouw en geneigdheid tot buitenechtelijke affaires. In zijn jeugd droomde hij ervan priester te worden en in kloosterlijke afzondering te leven. Hij noemde zichzelf een bepaalde tijd abbé en droeg een soutane.

Op zich past dit beeld bij een 4, maar er zijn meer enneatypen te bedenken. En dan hebben we het nog niet over de zielen met een wat minder fortuinlijk geboortepad.

De constatering met little dynamics (weinig dynamiek) is daarom altijd verdacht.

Wat zijn mogelijke oorzaken van een geringe dynamiek?

Daar kan net als bij de andere opties een kern van waarheid in zitten. Er bestaat zoiets als een culturele evolutie. In de middeleeuwen waren er nog geen gedrukte boeken. Toe- en afnemend analfabetisme, goedkope boeken, het internet en de massamedia zijn iets van de laatste tijd. Geen wonder dat de door overvloedige multimedia verwende zap generatie van nu de 4 en 5 schrijvers uit de negentiende eeuw saai en gedateerd vinden. Maar in vroegere tijden was men al blij met een goed boek en een kaarsje. En dat geldt ook voor de vele slachtoffers van Vadimir Poetins en Benjamin Netanyahus zinloze strijd tegen vermeende Amalekieten.

En ook nu nog kun je via het Internet genieten van briljante 4w5, 5w4 of 9w1 schrijvers als G.K. Chesterton : Bekijk de fameuze uitspraken van deze ze prins van de paradox maar eens.

Chesterton, G.K.

5

4

1,05

0,00

0,00

5,19

12,78

0,05

0,00

0,23

2,68

G.K. Chesterton (36/9) was born on a 1, 4, 5 and 9 day (19/1)

Chesterton, G.K. (*)

-


0,02

0,00

0,00

0,12

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Chesterton, G.K. [2h45] houses

7

8

0,07

1,02

0,23

1,84

0,27

0,56

8,68

0,83

0,24

under 2, 4 and 7 houses (13/4)

Chesterton, G.K. [2h45] total

4

5

0,08

0,00

0,00

9,53

3,39

0,03

0,02

0,19

0,65

yielding the 4w5 prince of paradox (9)

Net als de 4w5 Annie M.G. Schmidt beschikte Chesterton over een enorm gevoel voor humor: Want een 4w5 kan volgens het enengram als geen ander echt van onecht onderscheiden. En daarmee begint een subjectctief transformatieproces, dat leidt tot een 5w4 beter weten.

Schmidt, Annie M.G.

5

4

1,44

0,02

0,00

1,22

19,11

0,11

1,30

1,10

1,29

Annie M.G.Schmidt (19/1) is geboren op een 1, 4, 5, 7, 8 en 9 dag (34/7)

Schmidt, Annie M.G. (*)

5


3,29

0,00

0,00

0,05

523,69

0,00

46,59

0,55

0,00

met 1, 5 en 7 dynamiek (13/4)

Schmidt, Annie M.G. [9h30] huizen

4


0,82

0,25

0,47

5,24

0,08

1,96

0,61

0,60

0,28

onder 4 en 6 huizen en met een blok op de 5 (10/1)

Schmidt, Annie M.G. [9h30] totaal

4

5

1,18

0,01

0,00

6,37

1,59

0,21

0,79

0,67

0,37

geeft een 4w5 met een pad naar de 1 (10/1)

Maar er zijn nog serieuzere typen met weinig dynamiek.

Gandhi was volgens mijn berekeningen een 1w9 met slechts een subliminale oftewel slapende (7) in de huizen. Maar hij was wel een vernieuwer van de 7e dag. De geringe dynamiek in de huizen opende zijn ogen voor de kosmische yod (10).

De door Indiase wiskundigen ontdekte 0 (shunya) en later via het Arabische getallen tientallige stelsel in Europa geïntroduceerde 10 tallige getalsysteem verdrong het Romeinse getalssysteem omdat je er veel beter mee kon rekenen. Die nul van de tien heeft in India, de Tarot en in de Kaballa een bijzondere betekenis.

In India staat de nul voor niets, leegte, maar ook voor ruimte en het al. En de 0 als gesymboliseerd door de cirkel impliceert ook de cycli in de geschiedenis. Het is goddelijke vonk die Heilige Geest van boven die in een aardse mens ontvlamt.

In een 9-tallige systeem geeft de 0 een nieuwe 10 dimensie aan de op de op de 9 volgende 1. Oftewel een nieuwe 1 tot en met 9 (som 45/9) cyclus. Want de de imagotypen tellen als 234/9, de denkers als 567/18/9 en de onderbuiktypen als 891/18/9. En de som ervan is 45/9 of 27/9, met een verschil van 18/9, de cyclus van de 369/18/9 attachment typen, die het enneagram op een snellere 9>3>6 120/3 graden manier in 3 stappen doorlopen. Toevallig?

Ik denk van niet. Numerologie en en mystiek zijn gewoon een andere manier van kijken waarin je veel vaker dan verwacht in het gewone leven merkwaardige zaken tegen komt. Maar de rationeel denkende mensen stappen er als blinden over heen.

Een grappig voorbeeld van een getallen denkend mens is het rekenwonder George Parker Bidder. Hij leed waarschijnlijk aan Morbus Asperger, oftewel hoog functionerend autisme. Toen hij door leden van de de Royal Society meegenomen werd naar een toneelspel van Shakespeare reproduceerde hij wel het aantal stappen die de belangrijkste acteurs maakten, maar begreep hij niets van gesproken tekst. Was Bidder daarmee een genie of dwaze gek?

Bidder, George Parker0,55

0,25

0,01

10,26

0,33

0,11

0,20

0,04

0,33

George Parker Bidder (25/7) was born on a 4 day (4)

Bidder, George Parker (*)0,60

0,03

0,00

14,36

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

with 4 >1 dynamics (4)

Bidder had gewoon een volledig andere manier van zien. Hij lette wellicht op betekenisvolle voorvallen die anderen ontgingen. Omdat ze er niet op letten en in tegenstelling tot de aangeboren numerologen a priori geen waarde aan dergelijke verschijnselen hechten. Ze verklaarden hem voor gek toen hij stelde dat de acteurs in Richard III 5205/12/3 stappen hadden gezet en 14445/18/9 woorden hadden gesproken. Ik weet het niet, maar ik vermoed wel dat hij het talent had om in korte tijd mathematische zaken te zien waar gewone stervelingen nooit aan toekwamen. Vreemde feiten die metafysisch ingestelde Kabbalisten als Weinreb en Ichazo wel wisten te waarderen.

Gebrek aan dynamiek kan dus ook op een onvolprezen en onzichtbaar mystiek lijntje naar G'd berusten.

Dat heb ik gemerkt bij heiligen als Titus Brandsma, voor wie wel genoeg statistisch materiaal voorhanden was en waarbij je naast de 7 ook de 4 en 5 in de huizen voorbij ziet komen. Titus Brandsma was een mysticus en zijn credo was: Alles is in God en God is in alles. Wat bedoelde hij hiermee?

Dit is een heel boeiend credo/onderwerp. Je komt dan ook op het heikele onderwerp van de vrije wil. En is dat de acceptatie van Gods wil in het hier en nu of je eigen (straks, later is alles beter) wil?

Met dat soort zevende dag demonische vragen houden zich de metafysisch ingestelde theologen van het Titus Brandsma Instituut zich bezig. En tot mijn verbazing gaf Linkedin mij veel verwijzingen naar eminente theologie hoogleraren die nog steeds hun geboortedag geheim hielden. Raar maar waar.

Wie mijn lijsten bekijkt of kennis heeft van de finesses van de astrologie weet dat het dominante enneatype van je persoonlijkheid niets anders is dan een final common pathway. Die laatste term komt uit de biochemie van de stolling , waar het al dan niet coaguleren van het bloed een genetisch en door lokale omstandigheden bepaald resultaat is van vele factoren. Niemand zal bij zo'n biochemisch proces spreken van vrije wil. Het overkomt ons gewoon. Net zoals een verliefdheid. Maar in feite geldt dat voor ieder gedrag.

De alfa motor neuronen die bepaalde spieren bedienen, worden door ontiegelijk veel andere neuronen gevoed. U kunt bepaalde spiergroepen bewust activeren, maar u kunt geen spiervezels bewust onderdrukken. U spreekt in een impuls voordat uw oren horen wat u zei. U geeft een klap, voordat u zich realiseert dat uw ego gekrenkt was. Een geremd woedetype verraadt zich daarom door antagonistische spieren aan te spannen en door overdekking door het tegendeel (reactie-formatie).

The knive did it zei de moordenaar tegen de rechter. Het gebeurde slechts in een fractie van een seconde. De dader wilde hoogstens een klap geven, maar hij kon het mes in zijn hand niet stoppen. Maar betrokkene was wel de hele stad doorlopen om bij zijn slachtoffer met wie hij een twist had te komen. En dat in een hatelijke gemoedstoestand. Maar het mes had hij slechts voor zelfverdediging meegenomen. Hij wilde het slachtoffer slechts de waarheid vertellen. En zijn hand raakte gefrustreerd toen het slachtoffer niet luisterde.

Ik interpreteer het gebrek aan dynamiek bij mensen als Brandsma als een open staan voor allerlei wegen met een zekere contemplatieve rust in de geest. Zonder de gevoelde noodzaak de kaken aan te moeten spannen. Zonder een behoefde aan ego afweer. Zonder een uitgesproken persoonlijke wil.

U kunt daarbij denken aan een introverte 5 die goed kan mediteren. Die denkt voordat hij zich toestaat iets te doen. Maar ik denk ook aan een ontspannen Zen vechter, die de geringste van buiten komende vibratie waarneemt. Gewoon omdat hij zijn eigen geest leeg gemaakt heeft. Vandaar dat hij dus snel en adequaat intuïtief kan reageren op iedere zijn zielsrust verstorende agressie van buiten. En dat is wat anders dan de slapende geest van de indolente 9 die zich actief afsluit van de wereld om hen heen.

Iemand met een hoge 3-6-9 dynamiek zit daarentegen als het ware gevangen in zijn eigen energierijke zo ben ik patroon. Zijn zich aldus heftig manifesterende ego kiest vanzelfsprekend voor de brede weg van de minste weerstand. Waarom ben ik zo gedreven? Ze weten het eigenlijk niet. Als het gaat om een drie met 3>>6>9 patroon dan komt het uiteindelijk wel goed. Dan vind je de 6 als je moe wordt van de 3 en laat je de uitgestreden 3 in vrede achter je.

Maar iemand met 3>9>6 patroon zou wel eens in zijn desintegratiepunt blijven kunnen hangen als de 3 weg gefrustreerd wordt. Hij oscilleert dan tussen de 3 en 6 en ziet de 6 niet meer zijn integratiepunt. Pas als alle ribben van een contrafobische zes stuntman (6> 3 > 9) gebroken zijn zal hij gedwongen rust moet houden. Maar dan komt de inerte 9 in beeld. Hij gaat dan weer naar de 3 en dan naar de 6, maar vooraleer hij zich zelf (de 9 als zijn integratiepunt herkent) zal hij nog vaak zichzelf tegen moeten komen.

In alle gevallen geeft dat een zekere gejaagdheid. Want de leden van de 3-6-9 groep zijn nogal op de personen in de omgeving georiënteerd. Riso en Hudson spreken bij hen van attachment oriented. Ze willen in hun object relaties uitwendig zichtbaar succes en wenden zich dus gemakkelijk af van hun innerlijke weten. De weg naar binnen is voor hen de nauwe poort.

Overigens merkte Helen Palmer (naar eigen zeggen een 6) op dat de zonde van de 6, angst, de minst aangename van alle enneatypen was. En dat het de 6 aanzet om verder te gaan dan denken.

De angst voor ons bestaan zet ons ego voortduren aan tot denken. Via de conditionering van ons brein leren we op machten, ideologieën en wetten buiten ons te vertrouwen. Maar als we er door schade en schande achter komen dat die modellen van de werkelijkheid op valse aannames berusten, dat ze een collectieve illusies zijn, dan weten we het niet meer en bevinden we ons in de woestijn. Dat wil zeggen, we zien de ons omringende wereld niet meer als levendig iets, maar als een stad van doden. Veel vieren en vijven beelden die onechtheid in kunst uit. Dan worden we somber of cynisch en haten de oude wereld. We zijn aan genade overgeleverd.

Wat geeft ons dan houvast? Volgens het oude Joodse weten is dat het hart. Het hart dat zich met het leed van de naaste identificeert. En het is de plaats waar we God en onszelf moeten zoeken. Maar de weg daarheen is vaak het smalle pad. Want het is de ondergang van je oude ego. Maar iemand met een lage dynamiek ziet wellicht meer keuzemogelijkheden. Gewoon omdat alles niet op rolletjes loopt. En als je dan ook nog op een relatieve 5 dag geboren bent, dan dwingt het je tot nadenken.

Titus Brandsma scoort in de huizen het hoogst op de 3 en 7, maar op zijn geboortedag zie je daar slechts nullen. Snapt u het? Ik niet. Ik weet alleen dat hij heilig verklaard werd en in Dachau stierf. Tja, is dat Zon in Vissen? Het teken vissen wordt door de astrologie en de bijbel (Jezus´ discipelen waren vissers) geassocieerd met opoffering.

Brandsma, Titus

5

4

0,38

0,05

0,00

6,31

11,56

0,09

0,00

0,58

0,96

Titus Brandsma werd op een 4 of 5 dag geboren (9)

Brandsma, Titus (*)

-


0,00

0,01

0,00

0,67

0,24

0,00

0,00

0,18

0,00

met weinig dynamiek (0)

Brandsma, Titus [4h30m] huizen

7

8

0,04

0,50

1,20

1,12

0,40

0,39

1,79

0,81

0,95

Onder 3, 4 en 7 huizen (14/5)

Brandsma, Titus [4h30m] totaal

4

5

0,02

0,02

0,00

7,08

4,66

0,03

0,01

0,47

0,91

Hij stierf in Dachau (9 of 18/9).

Maar hoe en waarom die opbloei van spiritualiteit en voor wat en wie? En waarom is er nog geen KRO Profiel gemaakt van deze blijkbaar vele theologen en mystici inspirerende mededogende voeler. Heeft de KRO er moeite mee dat de Christus Geest (Hogere Zelf) niet alleen aan de Paus en de historisch gezien stichter van het Christendom Paulus toebehoort?

Waarom zou de zeer spiritueel ingestelde William Shakespeare geen profeet tegen beter weten in kunnen zijn?

Want To Be , or not to Be is natuurlijk nog steeds een kardinaal existentiële kwestie: Mozes wat heb je in je hand?


Die vraag brengt me op een ander onderwerp.


Enneatyperingen van landen, plaatsen en organisaties

> Top <


Net zoals je in de astrologie horoscopen kunt bepalen van plaatsen, landen en organisaties, kennen veel de enneatypeerders ook een gevoelswaarde toe aan een cultuur van een organisatie. Er zijn ambtelijke zes culturen en vlotte drie culturen. Ik besloot na te gaan of ik die ook kon berekenen.


Het concentratiekamp Dachau werd geopend op 22 maart 1933, op een 23/5 dag door cynische mensen die net aan de macht waren gekomen. Een 2 die zich opoffert voor de goede zaak moet bij zijn gevoel (integratiepad 4) komen, maar de Nazi´s hielden meer van kitsch en bombarie en de echte 4 kunst bombardeerden ze tot Entartete Kunst.Op kritiek reageerden ze met ongezond 8 gedrag. Het resulteerde in een sterfhuis.

Dachau

2

1

0,81

7,98

0,02

0,52

2,27

0,12

3,64

1,29

0,33

Dachau (23/5) was opened 22 March 1933 on a 2, 5, 7 and 8 day (32/5)

Dachau (*)

2

1

1,26

43,02

0,00

1,77

24,33

0,00

24,50

30,36

0,00

with 1, 2 4, 5, 7 and 8 dynamics (27/9)

U associeert het enneatype 2 misschien met moeder Teresa. Waarom eigenlijk? Omdat de enneagramboeken u dat vertelden? Maar is dat logisch? Hebt u erover nagedacht? Denkt u dat deze vrouw een imagotype was, die armen in Calcutta hielp om zelf ook meer gezien te worden? Ik vraag het me af.

Moeder Teresa bleek een vijf met een vier vleugel in mijn berekeningen.. De onbetrouwbare tijd is doorgestreept (Zie: Teresa, Mother)

Mother Teresa

5

4

1,68

0,05

0,00

0,50

12,07

0,03

2,53

1,64

1,01

Mother Teresa (27/9) was born on 1, 5, 7, 8 and 9 day

Mother Teresa (*)

5


3,61

0,00

0,00

0,02

605,42

0,00

129,95

1,53

0,00

with strong 5 and 7 dynamics

Mother Teresa [14h25m] houses

2


0,59

2,95

0,97

0,14

0,30

0,36

0,45

0,38

0,42

Under 2 houses

Mother Teresa [14h25m] total

5

4

0,99

0,14

0,00

0,07

3,60

0,01

1,14

0,63

0,43

Still yielding 5w4 or 7w8 (who said compassion is an exclusive 2 feature?)

Juist door de verstikkende liefde voor het vaderland was de cultuur van de Nazi´s het minst liefdevol. Evenals hun desintegratiepunt, van de stampende kleuter met Wille zur Macht. Het ging om manipulatieve en de ware liefde en het menselijk gevoel (4) verstikkende 2 cultuur. Vandaar dat 2-en moeten leren naar de 4 of 5 te gaan. Helaas is dat een pijnlijke weg.

Germany, third Reich

2

1

0,77

11,22

0,04

0,62

0,7

0,06

5,33

1,87

0,29

The Third Reich was founded January 30, 1933 (20/2).

Germany, third Reich (*)

2

1

1,96

145,11

0

3,29

4,93

0

15,43

27,57

0

with 2 and 7 and 8 dynamics (17/8)

Germany, third Reich [11h07m] houses

2

3

0,11

2,75

0,98

1,42

0,3

2,17

0,19

0,86

0,27

under 2, (3,) 4 and 6 houses (12/3 or 15/6)

Germany, third Reich [11h07m] total

2


0,08

30,83

0,04

0,88

0,21

0,13

1,01

1,61

0,08

yielding a 2w1 with only 8w7 Wille zur Macht (18/9)


Ik weet het. Wat ik hier doe lijkt nogal op een gegoochel met getallen. Maar bedenk wel dat ik mijn computer niet manipuleer. De in- en uitvoer is reproduceerbaar. En dan sta ik net als u verbaasd (hé, dat kan niet!) als ik de soortgelijke getallen bereken voor deze eigenwijze 2w1 brokkenpiloot!

Duck, Donald

2

1

2,41

9,10

0,06

0,56

1,05

0,11

0,89

1,09

0,42

Donald Duck (32/5) was created on June 9 1934 on a 1, 2, 5 and 8 day (10/1)

Duck, Donald (*)

2

1

2,92

51,02

0,00

6,96

1,07

0,00

2,01

11,37

0,00

with 1, 2, 4, 5, 7 and 8 dynamics (27/9)


Ik geef slechts mijn subjectieve interpretatie van objectief en methodisch berekende getallen. Ik geef de via moderne statistiek berekende oplossingen weer van vergelijkingen die opgeslagen werden volgens de astrologische methode van opslaan van tijd en ruimte die al 4000 jaar oud is. Obsoleet en oud? Dat zal wel, maar ook de mensen uit de oudheid wisten wel iets van tijd en plaats. Ze vonden de natuurwetenschappen uit, mythologie en filosofie. Ze bouwden de grondslagen van onze taal en cultuur. Ze gebruikten hun astronomische kennis om te weten welke tijd het was. En ze hadden ongetwijfeld een nauwere band met de kosmos dan de door de westerse geconditioneerde mensen met hun polshorloges en mobieltjes van nu.


Maar als u een andere interpretatie van de gemeten waarden ziet, dan bent u van harte welkom om te reageren.


Sjoerd Visser


Meer resultaten ziet u in The enneagram of places and countries.


> Top <

Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.

© Sjoerd Visser
(2010)