Enneagramtyperingen maken met behulp van astrologische gegevens

Enneagram Index

Inleiding


> Top <

Hoe kwamen deze berekeningen tot stand? Mijn interpretatiemethode is zoals ieder astrologisch onderzoek uiteindelijk op statistiek gebaseerd. Ik kreeg de waarden niet gechanneld. En ze zijn ook niet op bestaande astrologische interpretaties gebaseerd. Want die astrologische veronderstellingen wilde ik nu juist beproeven. Mijn statistiek was gewoon een kwestie van hard werken en veel rekenen waarbij ik geïnspireerd werd door het werk van de Gauquelins.

Hoe werkt het?


> Top <

Zoals ik al aangaf is dit onderzoek gebaseerd op pure statistiek.

De astrologische statistische methode is tegenwoordig simpel:

Bij deze slechts op de astrologische techniek gebaseerde methode van opslaan van data (zon in ram, maan in ram, etc.) worden geen klassieke astrologische duidingen als stier zal wel 9 zijn, want beiden zijn traag, koppig en aards gebruikt. De onderzoeker gaat gewoon na wat de empirische feiten zijn of in mijn geval wat de subjectieve meningen van bekende enneatypeerders zijn.

Dus ik onderzoek hoe vaak een zon in stier bij een bekend persoon die als als enneatype 9 getypeerd werd voorkomt.


Teken

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces

SUM

AVG

SD


Enneatype

28

43

30

41

45

26

32

29

30

22

28

18

372

31

7,9

In mijn eerste onderzoek (2010) vond ik dat een typering als de zogenaamde Vredestichter (type 9) vaker voorkwam onder het zonneteken stier (43), kreeft (41) en leeuw (45), tegen 31 verwacht. De laagste waarden trof ik aan voor zon in steenbok (22) en vissen (18). Libra (32) scoorde gemiddeld.

Hoe vaak heeft een zon in stier een bepaald enneatype? Ook dat kan worden onderzocht. U kunt erover speculeren, maar uiteindelijk zijn het de door u en mij gevonden feiten die er echt toe doen. Meten is weten. Hier zijn de door mij gevonden waarden:

Zon

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

SUM

AVG

SD

Taurus

23

16

21

17

27

32

32

17

43

228

25,3

8,5

De gemiddelde waarde was 25,3 en de standaard deviatie was 8,5. Levert zoiets uitzonderlijke waarden op? Voor u misschien wel, maar statistici zouden alleen waarden buiten het bereik van AVG +/- 2SD als statistisch significant zien. In dat geval zijn alleen de waarden buiten het bereik van 8,3 - 42,3 relevant. Alleen de waarde 43 van zon in stier bij vredestichters is dan een onverwachte treffer. Want deze gebeurtenis kwam wat vaker voor dan door toeval kon worden verwacht.

De volgende vraag is: Is dat wel zo? Berusten de gevonden waarden nu op astrologische tendensen of toeval? In dit prille stadium kon ik er nog niet veel over zeggen. Wat de waarheid is, zal in de toekomst wel blijken. En als die uitkomst niet klopt met de gevestigde opvattingen, dan is het ook goed. Wat je empirisch opmeet accepteer je zoals het is en publiceer je op het internet. Gevonden feiten zijn bij waarheidsvinding nu eenmaal belangrijker dan opinies.

Maar het viel me wel op dat variatie in de de tekenpositie van de langzame planeten wel erg groot werd. En dat verbaasde me dat niet. In Romantische tijden worden meer beroemde vieren geboren en die vier componisten en dichters hebben natuurlijk een vier publiek nodig die hun uitingen weten te waarderen. En Naranjo en andere enneagram auteurs hadden over de dominante Amerikaanse drie-cultuur geklaagd, die in hun ogen veel te oppervlakkig was. En tot mijn verbazing berekende ik daar veel meer drieën, ook als werden ze als een ander enneagramtype ingevoerd. En bovenal herkende ik patronen, waarin de 3-6-9 van mijn generatie wel het sprekendste voorbeeld was.

Eerlijk gezegd hoopte ik vaak, nu zal de dwaasheid van de astrologie bepaalt het enneagram veronderstelling wel uitkomen en kan ik eindelijk met dit gekkenwerk stoppen. Maar de de verwerping van die NUL hypothese werd onwaarschijnlijker naarmate ik meer data analyseerde en invoerde. Ik besloot met astrologische statistieken door te gaan en werd zelfs een ADB editor en onderzoeker.

In tegenstelling tot de parapsychologische experimenten met menselijke proefpersonen raakte mijn computer niet vermoeid. Die bleef vele malen vaker dan verwacht rake enneagramscores afgeven. En dat zette mijn schijnbaar rationele wereldbeeld radicaal op de kop. Mijn onderzoek was niet opgezet om enneatypen met behulp van de astrologie te kunnen voorspellen. Zo'n relatie leek me onzin. Ik wilde slechts de via de voorspellingen van het enneagram de logica van de astrologie testen. En dan zou voor mij een hitrate van 1 op de 3 tegen 1 op de 9 verwacht al heel acceptabel zijn. Maar de hitrate bleek veel groter te zijn. Daarom durf ik nu ook voor individuele personen via de op astrologische statistiek gebaseerde educated guesses op basis van hun geboortedatum voorspellingen naar hun enneagramtype te doen.

Maar mijn uitkomsten zijn onder de de huidige enneagramdeskundigen en astrologen niet zo populair. Want ik kwam er via de astrologische statische methode achter dat enneatypen vooral met de Zeitgeist van een generatie te maken hebben en dat het geboortejaar dus meer voorspellend voor een enneatype is dan de geboortedag. En dat inzicht is iets dat bij klassieke enneatypeerders moeilijk ligt. Het druist in tegen hun verdienmodel waarbij de ennegramdeskundige ingehuurd wordt door lieden die zichzelf zichzelf beter willen kennen.

Interpretatie van het onderzoek


> Top <

Bij ieder onderzoek moet je je natuurlijk goed afvragen wat je nu gemeten of genoteerd hebt. En wat de betrouwbaarheid van de waargenomen gegevens zijn. Het grootste probleem is dat het bij het enneagram om fenomenologie gaat. Ik mat slechts de subjectieve meningen van vermeende enneagramdeskundigen en correleerde die aan de op zich redelijk consequent te noemen astrologische meting van plaats en tijd.

Maar er spelen nog vele andere onzekerheden:

Bekende problemen van de tijd en plaatsnotering

Bekende problemen in astrologisch onderzoek:

Bekende problemen van het enneagram en de astrologie

Een voorbeeld: Als een geboren vredestichter kun je wel moeite hebben met oorlog en de absurditeit ervan inzien, maar in je eentje houdt je een oorlog niet tegen. En als je ter wapenen opgeroepen wordt, zul je je als negen misschien passief-agressief gedragen, maar een vredestichter ben je nog niet. Want zelfs Nederland waarin in 1870 de doodstraf werd afgeschaft, kende het Nederlandse oorlogsrecht tot 1983 nog de doodstraf. En pogingen om vrede stichten worden in oorlogstijd meestal gezien als hoogverraad. Probeer dan maar eens jezelf te zijn.

Het probleem van de beroemde personen

Het probleem van de taal

De van mens tot mens verschillende interpretatie van de taal of andere culturele uiting is sowieso als een probleem. Om die reden zijn de op getallen en in wiskundige formules en begrippen uitgedrukte exacte natuurwetenschappen succesvoller dan de voornamelijk op taal gebaseerde wetenschappen. Maar Einsteins (een 4w5) e=mc^2 mag dan wel exact en waar zijn, maar wat betekent het voor u?Persoonsbeschrijvingen van bekende personen gebaseerd op astrologie

> Top <

De astrologische beschrijvingen van bekende personen gebaseerd op hun geboortehoroscoop lijken vaak zo treffend, dat ik me heel goed kan voorstellen dat enneatypeerders - en met name degenen die geheimzinnig over hun eigen geboortedatum doen - hier wel eens gebruik van maken.

Ik zet de namen van personen met een onbekende geboortedatum waarvan ik een enneaprofiel wilde berekenen tegenwoordig op een aparte webpagina: Een lijst van bekende mensen met onbekende geboortedatum. Deze lijst is niet bedoeld als een zwarte lijst, maar geldt voor mij wel als een soort herinnering om er nog waar eens naar te speuren en kan u misschien ook helpen om uw bewustzijn over het hedendaagse gebruik van de astrologie wat aan te scherpen.
Ik ga er hierbij vanuit dat als iemand zijn geboortedatum bewust geheim houdt, hij redenen kan hebben om in de voorspellende waarde van astrologie te geloven. Want iemand die niets in astrologie ziet hoeft er niet moeilijk over te doen. De geboortedag en plaats zijn dan niet meer dan een sociaal gegeven, dat u al dan niet voor u zelf wilt houden.

Maar stel dat de beschrijvingen van bekende personen via hun geboortehoroscoop inderdaad zo vaak treffen, waarom is dat dan zo?

De gangbare verklaring is dat astrologen al te vage en of altijd ware beschrijvingen geven die de basis vormen van het Forer effect. Oma wijsheden als: het kan vriezen, het kan dooien, ieder voordeel heeft zijn nadeel, ieder mens wil bemind worden etc. Ze zijn ten diepste waar, want als puntje bij paaltje komt lijken veel mensen en hun situaties op elkaar. Vaak gaat het bij het Forer effect om kosmische waarheden als We are all one waarin ieder spiritueel mens zich wel wil herkennen. Gezonde mensen zoeken immers heelheid, geen verdeeldheid.

Over het Forer effect en andere as you like it fenomenen in de astrologie en het ennneagram

> Top

Ik weet dat het fenomeen dat mensen zich in de beschrijvingen van de astrologie of het enneagram herkenen veelal toegedicht wordt aan het Forer effect dat stelt dat:

Het Forer-effect, ook Barnum-effect genoemd, is afkomstig uit de psychologie en betreft de neiging van mensen om vage en algemeen geldende uitspraken over de eigen persoon te accepteren als rake, typerende omschrijving, zonder zich te realiseren dat diezelfde omschrijving voor bijna iedereen opgaat. Sceptici van de astrologie schrijven de populariteit van horoscopen toe aan dit effect.

Forer hield zijn jonge studenten een tekst voor die in de Nederlandse Wiki vertaling als volgt luidt:

Je wil graag dat anderen je aardig vinden en bewonderen, maar bent ook geneigd tot zelfkritiek. Hoewel je karakter enkele zwakheden vertoont, kun je die doorgaans goed compenseren. Je hebt een aanzienlijk ongebruikt talent waar je geen profijt van trekt. Je straalt discipline en zelfbeheersing uit, maar van binnen ben je nogal eens een onzekere tobber. Soms twijfel je er ernstig aan of je wel de juiste beslissing hebt genomen of juist hebt gehandeld. Je houdt van enige afwisseling en het zint je niet als regels en beperkingen je bewegingsvrijheid indammen. Je gaat er ook prat op een onafhankelijk denker te zijn en neemt niet zomaar iets van anderen aan. Maar uit ervaring weet je dat het niet verstandig is jezelf al te zeer bloot te geven. Je kunt extravert, vriendelijk en gezellig in de omgang zijn, maar ook introvert, behoedzaam en gereserveerd. Sommige verlangens van je zijn tamelijk onrealistisch.

Ik kan hier geen specifiek zonneteken of enneatype in zien, maar ik geef grif toe dat iedereen zich wel in dit beeld zou kunnen herkennen. Het is voor elk wat wils en op een zeer milde manier weergegeven. Het is het beeld van de ideale schoonzoon of dochter. En het is ook het positieve zelfbeeld van een in wezen onzeker ego. Maar meer dan dat is het niet.

Maar omdat Forers studenten hier allemaal in geloofden, dacht hij hiermee de astrologie te kunnen ontkrachten. Maar dat klopt slechts voor astrologische beschrijvingen die de zaken op deze algemene manier formuleren. Goede karakterbeschrijvingen in romans, enneagrammen en horoscopen draaien hopelijk niet om de pijnlijke aspecten van het leven heen. Want van de duistere kanten van het leven valt veel meer van te leren. De meer volwassen mensen die niet meer zoals Forers studenten idealistische adolescenten zijn, weten inmiddels dat de echte wereld niet zo werkt. Het duurde bij mij vijftig jaar van pijnlijk op mijn bek vallen en opstaan voordat ik de astrologie en het enneagram eindelijk eens serieus nam. En ik bemerkte dat nadat ik meer begrip kreeg van het enneagram, de astrologie en mijzelf dat ik het liefst de wat oudere generatie enneagram coaches berekende om mijn systeem te toetsen omdat die veel meer levenservaring hadden.

Want dan bleek de hitrate op het enneatype of het integratiepunt veel groter dan bij de vaak jeugdige veelposters op het R&H Forum die er vooral op uit waren om hun favoriete enneatype/idool rol te spelen. Veel van de actieve R&H Forum medewerkers wilden graag hetzelfde 5w4 of 9w1 type hebben als de spirituele denkers waarmee ze zich identificeerden, maar ze werden meestal als type 3 kameleons of contrafobische zessen berekend. Onder de veelposters zitten zelfs pubers en adolescenten, maar ik kan u wel verzekeren dat een Sturm und Drang periode in je leven je nog geen 4 maakt. Evenals Morbus Asperger niet automatisch een type 5 oplevert of de diagnose ADHD een type 7.

Zie de boeiende thread: ganglion's Astrological Statistics & EIDB Types. Maar een terughoudende 5 of 9 met duizenden posts is volgens mijn begrip van het enneagram niet zo waarschijnlijk op een zo snel en druk spiritueel blabla forum. Zie ook mijn commentaar op Boer zoekt vrouw waar je een soortgelijk fenomeen ziet.Wat kan een geboortehoroscoop ons eigenlijk vertellen?

Zien we met Liz Greene een geboortehoroscoop als een soort landkaart van de psyche, dan zou die horoscoop ons toch iets zinnigs moeten vertellen over wat iemands sterke kanten, zwakheden, moeilijkheden en specifieke belemmeringen zijn. Net zoals een goede landkaart ons aangeeft waar de wegen, grenzen, rivieren, moerassen, dalen en bergen zijn.

Maar de horoscoop moet meer dan een willekeurige landkaart van de psyche zijn, want om de grenzen van het menselijk bestaan te verkennen zou u ook een goed psychologieboek kunnen lezen. Maar dat doen veel mensen al. Van een geboortehoroscoop verwachten we op zijn minst dat die ons ook zal vertellen waar en met welke kwaliteiten en beperkingen u zich nu in dat landschap bevindt. Waar u staat en wat u in de hand heeft. Het moet een persoonlijke landkaart zijn, een levenspad dat u van anderen onderscheidt.

Nu, zeggen astrologen, dat is ook het geval, want de dierenriem (zodiac) is weliswaar voor allen gelijk, maar iedereen heeft zijn planeten en punten tijdens de geboorte op bepaalde plaatsen in de zodiac staan. En dat maakt ons verschillend van elkaar. Hoe dat dan verder geïnterpreteerd moet worden, dat is het onderwerp van astrologie boeken.

Maar een belangrijk punt is wel dat een astrologische interpretatie van de geboortehoroscoop voor iedereen met diezelfde geboortedag zou moeten gelden. Of op zijn minst een belangrijk deel. En dat betekent dat mensen die op dezelfde dag geboren zijn veel met elkaar gemeen moeten hebben.

Op Astrology and personality: the analysis of human character lezen we:

Yes indeed, even when the time and place of birth are not available, and for instance taking noon as an estimate, it remains possible to get huge amounts of information, even though they represent only between 50% to 60% of the information which is available from a natal chart having a known time and place of birth.

De voor de hand liggende vraag is waarom dat eigenlijk nog nooit aangetoond is. Dat een tweeling op elkaar lijkt is natuurlijk nogal wiedes, maar volgens de astrologie zouden ook twee kinderen die op dezelfde dag op verschillende locaties geboren zijn veel met elkaar gemeen moeten hebben. Maar dat is nooit aangetoond. Marjolein van Heemstra deed er onderzoek naar. Zie: Het vermoeden.

Maar dat astrologen slechte psychologen zijn is wel aangetoond volgens de Wikepedia:

A different approach to testing astrology quantitatively uses blind experiment. The most renowned of these is Shawn Carlson's double-blind chart matching tests in which he challenged 28 astrologers to match over 100 natal charts to psychological profiles generated by the California Psychological Inventory (CPI) test. When Carlson's study was published in Nature in 1985, his conclusion was that predictions based on natal astrology were no better than chance, and that the testing "clearly refutes the astrological hypothesis"

Veel astrologen reageren hier nogal stoïcijns op. Ze zien astrologie als een esoterische kennis (Esoterie) die niets te maken heeft met de zichtbare werkelijkheid (Exoterie). Zoals kabbalisten een onderscheid maken tussen het rationele weten van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad en het persoonlijk ervaren van de Levensboom als een eenmalige gebeurtenis in het hier en nu. Hoe kun je een voor ieder mens unieke van boven komende Dat ben jij verlichtingservaring verklaren? Het is toch immers puur subjectief? En het gebeurde maar in een niet met wilskracht te herhalen moment. Eigenlijk was het puur toeval. Voor een individu kan zo'n unieke ervaring zinnig zijn, maar met sporadische individuele ervaringen kan de wetenschap niet werken.

Sommige voor de mens essentiële maar onverwacht optredende fenomenen als hoop, geloof en liefde zie en meet je niet zo eenvoudig. Irrationele, onverklaarbare en subjectieve zaken als wie vind ik nu leuk en wie niet (synastrie) liggen de astrologen beter. En gek genoeg kunnen ze er soms ook aardige voorspellingen mee doen. Zie bijvoorbeeld het aan de KNAW gepresenteerd astrologisch onderzoek: Demografie in de sterren: een onderzoek naar de relatie tussen astrologie en echtscheiding.

Zaken als liefde en haat gaan nu eenmaal tegen alle rationele logica in. En dat geldt al helemaal voor filosofische onderwerpen die zich op het randje van het kenbare bevinden als: Wie ben ik? Wat is nu eigenlijk de zetel van mijn bewustzijn. Is dat ons brein of bestaat er ook nog zoiets als de geest van G'd?

Platonisten veronderstellen het laatste. Er was al kennis (logos) voordat wij geboren waren. Maar de niet gelovige wetenschappers denderen vrolijk en vol enthousiasme aan dat kentheoretische probleem voorbij. Hoe kunnen we weten wat we weten? Wat verschaft ons zekerheid?

Eerlijk is eerlijk, heel veel zaken uit het mysterie van ons leven zijn niet opgelost. Wij zijn ons brein of lichaam is niet meer dan een enge medische nul-hypothese. Die door iedere filosoof, socioloog of psycholoog met goede argumenten aan flarden geschoten kan worden. Want als puntje bij paaltje komt, kun je alleen maar zeggen dat alleen een hoger wezen het echt kan weten. En dan mogen we slechts hopen dat we hier (God, Weltseele of as you like it via Hegels Staat of De wetenschap) op de en of andere manier deelachtig aan mogen worden. Maar zeker kunnen we iets niet zomaar weten. We kunnen hoogstens ons best doen om zelfverzekerd over te komen.

En als er al een God Spot in ons brein zou bestaan, waarom zou de Schepper of een engel er geen goed gebruik van kunnen maken? Wordt een God spot nu ineens pathologie omdat een arts of patholoog het ontdekte? En hoe staat het medisch gezien met de nog nog niet wetenschappelijk aangetoond chakras? Ik weet het niet.

Ook voor de liefde is nog geen definitieve wetenschappelijke verklaring gevonden. Maar het credo Love is all you need zullen de meeste mensen diep in hun hart uiteindelijk toch wel onderstrepen. Zijn we nu daarmee objectief gezien allen gek geworden? Voor dat wat we het meest nodig hebben bestaat geen wetenschappelijk verklaring. Maar G'd zij dank lijkt de behoefte aan zoogdierliefde in ons gnoom ingebakken te zijn.

Astrologie heeft onmiskenbaar een religieuze achtergrond en ook de Bijbel en veel andere spirituele boeken staan vol met verwijzingen naar zo boven, zo onder principes van de zich met irrationele zaken bezighoudende astrologie. En het gaat dus vaak over het mysterie van het leven en geheimzinnige motivaties van mensen die met anderen een relatie aangaan die we niet met platte nogal wiedes logica verklaren kunnen.

En terwijl het enneagram sinds Naranjo het psychologiseerde een meer van God en de sterren losgeweekt psychologisch systeem is geworden, zie je dat de spirituele aspecten nu juist in de astrologie steeds meer benadrukt worden. Zo werd recent werd het eens als spiritueel groeisysteem bedoelde enneagram, onder invloed van type 2, 3 en 6 coaches vooral als een middel voor persoonlijke groei en effectiviteit aangeprezen.

Opvallend is dat de meeste astrologen van vandaag zich niet meer bezig houden met wereldse vragen als: Wat is het juiste moment om aan te vallen of een greep naar de macht te doen? De hofastrologen van de mundane astrologie zijn vervangen door economische denktanks en militaire inlichtingsdiensten. En ook met de vraag: Hoe word ik rijk? zult u een astroloog zelden blij maken. Als hij het al wist zou hij het ongetwijfeld al rijk zijn en het u niet zomaar vertellen, althans niet voor een lage prijs. Neem dan liever een goede type 3 advocaat ter hand (Better Call Saul) of een goedkope How to get rich fast goeroe.

Tegenwoordig houden de meeste astrologen zich bezig met psychologische astrologie, waarbij de zijtak spirituele astrologie nog het meest populair is. En aangezien de spirituele astrologie zich met wat men in de oudheid de ziel noemde bezighoudt, is dit wel het meest ongrijpbare deel van de astrologie en de psychologie. Want de ziel laat zich niet definiëren, dat wist Aristoteles al. Maar we hebben er soms wel last van. En dan gaan we naar de dokter met onbegrepen vage klachten. Of doen we ineens rare dingen. Cést la vie zegt men dan.

Binnen de spirituele astrologie zijn er weer enthousiaste lieden die al uw problemen kunnen verklaren vanuit een vorig leven (reïncarnatie), maar daar houd ik me niet mee bezig, aangezien regressie- en reïncarnatietherapeuten zich m.i. teveel met oncontroleerbare droomfeiten aan de hand van case histories bezig houden. En hoewel ik me realiseer dat Freud en Jung ook zo zijn begonnen zijn in hun studie naar het onbewuste, kreeg ik niet het idee dat de auteurs die ik bestudeerde enige affiniteit met wetenschappelijk denken hadden.

Maar de relatie tussen het enneagram en de geboortehoroscoop moet m.i. wel te onderzoeken zijn en dit onderzoek heeft onmiskenbaar het voordeel dat het om de relatie tussen twee spirituele systemen gaat. Een ondersteuning voor de relatie tussen astrologie en de persoonlijkheid zou dan ook zijn als de geboortehoroscoop het enneatype van iemand indirect kon voorspellen, dus dat je het enneatype 1 meteen aan zijn geboortehoroscoop zou kunnen herkennen, door steekwoordjes als perfect en ideal te turven. En nog mooier zou zijn als dit ook uitgelegd kon worden op grond van keiharde regels in interpretatiebestanden. Want dan is de methode ineens reproduceerbaar en kunnen we er voorspellingen mee doen.

Maar een houdbare en zinvolle relatie tussen de astrologie en het enneagram werd nimmer gelegd omdat de theoretici die het zouden kunnen weten er te weinig belang of schik in hadden en de empirische volgelingen niet beschikten over de astrologische en kabbalistische bronnen van de metafysicus Oscar Ichazo.

Wat verwacht ik van een horoscoop?

Wat ik van een psychologische horoscoop uitdraai vraag is slechts dat personen op een zodanig specifieke manier beschreven worden, dat iedere intelligente persoon met een relatief korte training in de gehanteerde begrippen aan de hand van de beschrijving zelfstandig kan vaststellen om wie het gaat: Dat is nu typisch A, dat is nu typisch B en daar herken ik beslist C in. Maar een karikatuur moet het ook niet zijn. De beschrijving moet wel met de objectieve aardse werkelijkheid van A, B en C overeenkomen. Verder zou ik willen zien dat de beschrijvingen die astrologische software produceren correleren met door slimme psychologen ontworpen psychologische testen en dat er niet teveel discrepantie is tussen de uitkomsten van die testen.

Maar stel dat je de eigenschappen van een beroemd persoon in een horoscoop analyse kunt herkennen, dan is het natuurlijk de vraag of die teksten door de astroloog aangepast zijn aan de al aan hem bekende realiteit of dat het puur om door computers gegenereerde astrologische teksten op basis van de geboortedag gaat. En vervolgens is het de vraag

Bij de aanbevolen wijze voor een astrologisch consult geeft een astroloog ongetwijfeld de beste psychologische analyse. Hij spreekt eerst de cliënt over zijn hulpvraag en zijn achtergrond, doet daarna astrologisch onderzoek en zal dit in een dialoog met de cliënt in etappen interpreteren. Kunnen we deze voorzichtige methodiek een astroloog kwalijk nemen? Ik denk van niet. Hij wil zo de relatie met de cliënt instandhouden. En daar is niets mis mee.

Er is hier weliswaar sprake van een Hineininterpretierung van astrologische gegevens, maar een verstandig arts of psycholoog zou niet anders doen met de bespreking van zijn aanvullend onderzoek. Een arts of psycholoog die iemand eerst uitgebreid laat testen en hieruit meteen al zijn conclusies trekt, zonder de hulpvraag en achtergrond van de cliënt te kennen, zal meestal op een enorme weerstand stuiten als hij zijn “objectieve” bevindingen aan zijn cliënt meedeelt.

Artsen en psychologen doen alleen aanvullend onderzoek op indicatie. Ze doen eerst de anamnese en gericht lichamelijk of psychologisch onderzoek en vragen dan aanvullend onderzoek aan om bepaalde diagnosen te kunnen bevestigen of uit te sluiten. Na ontvangst van de resultaten van het aanvullend onderzoek worden alle gegevens op een rijtje gezet om tot een voorlopige werkhypothese en differentiaaldiagnose te komen op basis van de aan hen bekende waarschijnlijkheden.

In het tweede geval, dus door slechts alleen interpretatiebestanden te gebruiken, moet het natuurlijk wel om verifieerbare voorspellingen gaan, die dus reproduceerbaar en door anderen toetsbaar moeten zijn. Maar dan heb je net als een arts geen behoefte aan de hele mikmak van laboratoriumtesten, die uiteindelijk alleen maar nieuwe vragen zullen oproepen, maar wil je slechts het minimale aan testen die je binnen de beperkingen van iedere test, uitsluitsel kunnen geven over een specifieke vraag. Heb ik nu wel of niet die infectieziekte? Ben ik nu zwanger of niet? Eigenlijk het soort vragen die je nooit uit een horoscoop zult halen. Want de geboortehoroscoop houdt zich meer bezig met spirituele vragen.

En daarom was ik slechts geïnteresseerd in de kansen die iemand astrologisch gezien had om een bepaald enneatype te hebben. Dat was voor mij de leidende vraag. Als het zin bracht veronderstelde ik een zinvolle relatie tussen hemel en aarde en nog veel meer: Want alleen een Schepper kan zoiets verzinnen.

Het enneagram van James Randi

James Randi is een amaibele scepticus die terecht alle zwendel tracht te ontmaskeren. Maar hiertoe gebruikt hij ook wel eens oneigenlijke middelen. Een bekende truc is dat hij bij een astroloog zijn horoscoopinterpretatie opvraagt, maar dan de verkeerde geboortedatum opgeeft.

Zie: Randi’s horoscope | Bad Astronomy | Discover Magazine.

Anyway, his basic synopsis is that Randi makes a good skeptic. Shocker, eh? So you see the problem: the astrologer knows about Randi, so he’s actually predicting nothing! He researches Randi before casting the horoscope, and then lo! Astrology predicted everything he found!
Right.
Now, Randi has a rebuttal:
That’s when things get really weird: turns out, the astrologer was using the wrong birthdate for Randi! He was off by 20 days and an entire sun sign. So Randi gave him the actual birthdate, and the astrologer recast the horoscope with the new date and new sign. And guess what? Go on, guess.
He predicts Randi makes a good skeptic!
Amazing (so to speak). Is that what you guessed? Astrology must be more powerful than I thought. All you have to do is already know everything about a person, and then make your conclusions. My obvious mistake was putting all that emphasis on the whole "pre" part of the word "prediction". I suppose it’s not so hard to make a prediction after the fact.
So, what have we learned here? Like the astrologer, we haven’t learned anything we didn’t already know. But maybe we do have more evidence for one thing…

Het bijbehorende filmpje staat op: James Randi Speaks: My Horoscope. Ik heb nogal gezocht naar de papieren beschrijving van de horoscoop, want die past volgens mij wel bij de acht en zo komt hij ook bij mij over. Ik noem wat steekwoordjes uit de horoscoop en de reactie van James Randi erop: Wie de precieze tekst (5m45s) me kan toesturen zal ik dankbaar zijn.

Mijn berekeningen zijn op Astrology: James Randi, birthdate 7 August 1928, born in Toronto, Astro-Databank horoscope and biography gebaseerd.

Isaac Starkman on the Astro.com Forum writes "James Randi kindly sent me his birth data: 7 Aug 1928 01.20 am, Toronto." However given Randi's positions, Starkman agrees that the time may be inaccurate. Original entry gave August 27, 1928, 12 PM; rated XX (date in question) with the following source notes: Jayj Jacobs gives date on his website; time unknown
www.randi.org; Mary Downing posted August 7, 1928.

De Rodden Ratio is C(autious) en dat wil zeggen dat de geboortetijd nogal onbetrouwbaar is. Die streep ik dus door, temeer omdat ik inmiddels steeds meer observeer dat de scores van de geboortedag veel meer zeggen over het waarschijnlijke enneatype dan die van het geboortetijdstip en de statistiek van de huizen.

En voor mijn gevoel is James Randi inderdaad een typische 8w7 rejection type. En daar is niets mis mee: Achten zijn geboren waarheidszoekers. Ze verwerpen de meestal aangeleerde nogal wiedus principes van anderen en stellen terecht dat die principes ook voor hen moeten gelden. En zo nee, dan weg ermee. Zo denkt een Rejection type.

Maar wat zijn de door mij berekende statistische enneaprofielen van dit simpele en basalse wetenschappelijke experiment? Is hij zoals de numerologie en astrologie verwachten op verschillende dagen een verschillend persoon? Nee, dat blijkt m.b.t. het enneagram niet zo te zijn.

2010 on August 7, 1928.

Randi, James

8

7

1,55

4,59

0,01

0,29

0,73

0,05

1,73

5,04

0,79

James Randi (35/8) was born on a 1, 2, 7 and 8 day (18/9)

Randi, James (*)

8

7

1,19

30,40

0,00

0,58

4,66

0,00

3,40

85,11

0,00

with 1, 2, 5, 7 and 8 dynamics (23/5)

Randi, James [1h20] houses

5

4

1,06

0,53

1,34

2,43

4,80

1,57

0,30

0,05

0,03

under 1, 3, 4, 5 and 6 houses (19/1)

Randi, James [1h20] total

5

4

1,64

2,44

0,01

0,70

3,51

0,08

0,52

0,24

0,02

yielding a 2w1 or 5w4 (8)

2012 on August 7, 1928.

Randi, James

8

7

0,28

3,10

0,00

0,21

0,02

0,00

4,31

193,20

0,00

James Randi (35/8) was born on a 2, 7 and 8 day (17/8)

Randi, James (*)

8

7

0,07

392,06

0,00

0,04

0,26

0,00

0,09

2.039,56

0,00

with 2 and 8 dynamics (10/1)

Randi, James [1h20] houses

5

4

3,72

0,23

1,65

15,84

17,82

0,74

0,00

0,00

0,00

under 1, 3, 4 and 5 houses (13/4)

Randi, James [1h20] total

4

5

1,04

0,73

0,00

3,34

0,31

0,00

0,00

0,01

0,00

yielding a 4w5 with a path to the 1 (8)

En de enneagram grap is hier dat de beschrijving van de astroloog voor de verkeerde geboortedatum er eigenlijk niet zoveel toe doet. Want voor het enneagram maakt het zonneteken niet zoveel uit. En misschien had de astroloog m.b.t. langzame planeten als Neptunus ook wel gelijk.

Want het zijn de langzame buitenplaneten die er bij het enneagram statistisch gezien toe doen. Bijvoorbeeld Neptunus in Leeuw en Pluto in Kreeft die hier vooral het enneagramtype 8 bepaalden. En daarom waren vrijwel alle personen die ik in 1928 berekende van het enneatype 8. En dus niet toevallig ook de 2010 berekeningen on August 27, 1928

Randi, James

8

7

1,52

3,81

0,01

0,1

3,5

0,25

0,91

7,26

0,39

James Randi (37/1) was born on a 1, 2, 5 (7) and 8 day (16/7 or 23/5)

Randi, James (*)

8

7

0,21

10,76

0

0,06

80,96

0

4,39

704,62

0

with 2, 5 and 8 dynamics (15/6)

Randi, James [1h20] houses

2

1

0,3

13,9

0,13

1,59

0,26

0,04

0,67

0,98

0,59

under 2, 4 (and 8) houses (6 or 14/5)

Randi, James [1h20] total

2

1

0,45

53

0

0,16

0,9

0,01

0,61

7,11

0,23

yielding a 2w1 (10/1)

2012 calculations on August 27, 1928

Randi, James

8

7

0,4

5,82

0

0,06

0,08

0

1,27

168,49

0

James Randi (37/1) was born on a 2, 7 and 8 day (17/8)

Randi, James (*)

8

7

0,01

322,62

0

0,01

1,39

0

0,05

13335,88

0

with 2, 5 and 8 dynamics (15/6)

Randi, James [1h20] houses

2

1

0,09

107,35

0,01

20,65

0,7

0

0,02

0,11

0,16

under 2 and 4 houses (6)

Randi, James [1h20] total

2

1

0,03

625,17

0

1,17

0,06

0

0,03

18,05

0

yielding a 2w1 (14/5)

Het geboortetijdstip zegt volgens astrologen vooral iets over de levensomstandigheden. In het geval van 35/8 geboortedag zou de 5w4 in de huizen volgens het enneagram op een belangstelling voor de mystiek kunnen duiden. En bij gehuichelde 37/1 er 20 dagen van verschillende geboortedag zie ik ineens een manipulatieve 2w1 met een Ik help u voor uw eigen bestwil in de huizen naar boven komen drijven. Raar, maar waar...

Het is wel boeiend dat ik James Randi in alle vier gevallen op zijn geboortedag als een knallende 8w7 berekende en dat zou best wel eens kunnen kloppen volgens de de indruk die hij op mij maakt! Maar ik hoop wel dat hij meer naar de 5 gaat om in te zien dat je anderen niet met gehuichel kunt helpen.Een horoscoop als test gezien

Laboratoriumonderzoek is meestal op de hulpvraag gericht aanvullend onderzoek, terwijl bij een consult aan de astroloog alles meteen al om de volledige horoscoop schijnt te draaien. Want dat is wat een astrologieprogramma tegenwoordig in een oogwenk oplevert. De complete testbatterij die klaar staat om geïnterpreteerd te worden. Voor een gemiddelde huisarts en zorgverzekeraar zou dat een horror scenario zijn. Je vraagt op indicatie één ding aan en ontvangt via het slimme alles doormetende biometrisch apparaat meteen het hele biochemische bloedplaatje. Maar als dan door toeval een waarde dubieus is, moet je misschien toch doorverwijzen naar de internist. Die moet het maar uitzoeken. En dat willen huisartsen en zorgverzekeraars nu voorkomen.

Wie wat over astrologie begint te lezen komt er al snel achter dat de geboortehoroscoop als test gezien een ontzettend ingewikkeld instrument is. Want waar moet u nu naar kijken in zeg een uitdraai van de geboortehoroscoop met al zijn aspecten van Barack Obama? De al te uitgebreide horoscoop wordt al snel een soort Rorschach test en de astroloog die door de bomen het bos nog kan zien een helderziende.

En als er computeruitdraai van wordt gemaakt, dan zie je vaak dat de horoscoop vol tegenstellingen zit. De vraag is dan weer welke zaken je moet belichten. Wat dat betreft heeft een arts het gemakkelijker. Die vraagt alleen die zaken aan waarmee hij denkt iets te kunnen doen.

En hoe zinvol de kunst van het interpreteren voor een cliënt van de huisarts, specialist of astroloog ook mag zijn, het is en blijft een: Ik zie wat u niet ziet van iemand die zich deskundig noemt op zijn terrein. En op zich is daar niets mis mee.

Intuïtie en onderbuikgevoelens zijn op zich prima methoden om persoonlijke levenskeuzen te doen - welke hypothese test ik, met wie huw ik, welke baan accepteer ik, etc. We vertrouwen daarom ook mening van voor ons belangrijke anderen. Maar de meningen van deskundigen en onze naasten hebben helaas maar weinig objectieve waarde. Lastig, maar waar.

Aanvullend onderzoek heeft natuurlijk alleen zin als je of verwacht dat die methode iets wezenlijks aan de diagnostiek toevoegt. Van de psycholoog Jung is bekend dat hij de astrologie wel eens raadpleegde als hij er op zijn gewone manier niet uitkwam. Anderen trekken tarot kaarten in de hoop dat het toeval hen een handje helpt. En eerlijk is eerlijk, ook artsen kunnen het aanvullend onderzoek op die manier misbruiken. O, u hebt een vitaminetekort, dat zal het wel zijn. De laboratoriumuitslagen zijn goed. Er is niets aan de hand. Toeval, intuïtie, bluf en veinzerij spelen ook bij veel eerzame beroepen een grote rol.


Zie bijvoorbeeld wat astrologen ons vertellen over: Barack Obama. U ziet dan steeds weer zaken als: Dit is uw kracht, maar tevens uw valkuil. Ja, dat zou kunnen, maar hoe weet je dat het klopt? Een astroloog kan er van alles over zeggen, maar is die president nu een doenerige 3 met 9 of een dromerige 9 met 6 veel twijfel?

Alle enneagramdeskundigen strijden erover en astrologen weten het niet. Maar een attachment type is hij volgens hen beslist en ook volgens mijn statistieken. Ik denk bij deze 29/11 Mr president aan een dromerige negen met veel diep bewaarde idealen. Maar ook met een paden naar de drie en zes.

Obama, Barack

9

8

0,03

1,61

7,54

0,51

0,08

1,10

0,29

0,41

12,69

Barack Obama (29/11) was born on a 2, 3, 6 and 9 day (20/2).

Obama, Barack (*)

9


0,00

0,54

792,65

0,01

0,00

115,37

0,00

0,02

1.334,11

with 9>3>6 dynamics (18/9)

Obama, Barack [19h24m] houses

6

7

1,45

0,06

0,96

0,21

0,20

7,87

1,00

0,03

4,24

under 1, (3,) 6, 7 and 9 houses (23/5 or )

Obama, Barack [19h24m] total

9

1

0,05

0,09

7,23

0,11

0,02

8,64

0,29

0,01

53,76

yielding a 9w1 with a path to the 3w4 (18/9)

En ook in het 2012 algoritme bleef hij op de dag scoren als een 9>6>3 type negen. En dat is vrij uitzonderlijk. Maar in de huizen (omstandigheden, ik denk nu aan het congres) ervaart hij volgens beide algoritmen veel type 6 achterdocht en scepsis en gezien de hoge scores op de zes wellicht ook paranoïde weerstand.

Obama, Barack 2012

9


0,00

0,14

48,52

0,00

0,00

2,22

0,00

0,00

3.177,34

Barack Obama (29/11) was born on a 3, 6 and 9 day (18/9).

Obama, Barack 2012 (*)

9


0,00

0,00

16.638.458,91

0,00

0,00

762.841,35

0,00

0,00

1.089.601.538,60

with 9>3>6 dynamics (18/9)

Obama, Barack 2012 [19h24m] houses

6

7

1,24

0,00

0,01

0,04

0,21

227,62

1,60

0,01

5,21

under 1, (3,) 6, 7 and 9 houses (23/5 or )

Obama, Barack 2012 [19h24m] total

9


0,00

0,00

0,34

0,00

0,00

506,34

0,00

0,00

16.566,51

yielding a 9w1 with a path to the 3w4 (18/9)

Okay, maar dat is maar mijn interpretatie van de getallen achteraf. Ik denk er nu ineens zo over, maar ik besef wel dat ik die mijn visie ondersteunende getallen niet zelf heb verzonnen. Die getallen kwamen gewoon tot mij via blinde en voor iedereen die dat wil na te trekken blinde statistiek. En omdat ik mijn op statistiek gebaseerde algoritmen wiskundig vastlegde, zijn ze van een ander categorie dan die van het tarot kaart trekken. Het is maar dat u het weet.
> Top <© Sjoerd Visser (2010).

Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.