Basale statistiek en kansrekening voor astrologen

> Index <
Wat verwacht u aan te treffen?

De eenzame vogelaar ontmoet een hemels wezen

Klassieke versus psychologische astrologie

Lies, damned lies, and statistics

Survival of the fittest versus mindfulness

Causaliteit en Synchronisme in de astrologie door Mellie Uyldert

Schijntegenstellingen

Kunt u astrologie uit de boeken leren?

Kennisvergaring door onderzoek versus selectief winkelen

De kansberekening van een steekproef

De bemonsteringsfout

Betrouwbaarheidsintervallen van effectgroottes Astrologisch onderzoek

De astrodienst database (ADB)

Rodden Rating

ADB categorieën

Statistieken van ADB categorieën

Geobserveerde waarden in de ADB categorie Fine art artist

De ADB als controle groep gebruiken voor afzonderlijke ADB categorieën

Effectgrootte

Statistische toetsen om effecten te evalueren

P-waarden en gevonden effecten

En hoe zit het met de aspecten?

Combinaties van huis en planeet

Handige bladwijzersWat verwacht u aan te treffen?

> Top <

Jezus sprak (*): "Toon mij de steen, welke de bouwlieden verworpen hebben. Het is de hoeksteen.".

De eenzame vogelaar ontmoet een hemels wezen

> Top <

Het antwoord op de vraag Wat verwacht u aan te treffen heeft vooral te maken met uw wereldbeeld, dus de manier waarop u over de wereld denkt. Daarom wordt uw waarneming niet alleen bepaald door wat al dan niet op aarde of in de hemel aanwezig is, maar ook door wat u daar denkt te kunnen zien. Wat u ziet, liefhebt of ontbeert kan dus al dan niet bestaan. Of in meer of mindere mate, omdat onze kennis over de werkelijkheid nu eenmaal relatief, provisorisch en beperkt is.

U zult een zeldzame vogel niet zo maar zien als u slechte ogen hebt, de vogel niet hoeft te zien, de vogel al onder een auto doodgereden is, de vogel zich goed verstopt heeft of als u niet lang genoeg zoekt. Dat zijn de gebruikelijke statistische feiten. Een vogelaar kent ze en handelt ernaar. Hij neemt de tijd om de vogels te observeren. Hij zoekt de plaatsen op waar ze eerder gespot zijn. Hij heeft een vogelgids op zak om ze te kunnen determineren. Hij gebruikt een verrekijker om beter te kunnen onderscheiden en houdt zich koest om verborgen vogels niet af te schrikken, want hij respecteert hun habitat. Dit in tegenstelling tot de spreekwoordelijke olifant in de porseleinkast, die grote kans maakt het porselein te missen. En uiteindelijk hoopt die vogelaar iets te zien wat een gewoon mens maar zelden bewust meemaakt en dat geeft grote voldoening. En zeker als de vogelaar er niet alleen van kan getuigen, maar u ook een mooie foto kan tonen van zijn ontmoeting met een uniek hemels wezen.

De vergelijking met astrologie en religie doet zich hier voor. Ook hier zult u de samenhang niet zo maar (in)zien of herkennen als u niet opmerkzaam bent, die samenhang niet wilt zien, die samenhang zich goed verstopt heeft of als u niet lang genoeg zoekt. En ook hier zal het niet helpen om als een olifant de porseleinkast te bestormen. Dat laatste is een bekend verwijt van astrologen aan sceptici. Maar is dat verwijt terecht?

De kunst in ieder weten is om uw bevindingen met anderen te delen. Want ging het nu om een hersenspinsel of een realiteit? Als anderen de door u gevonden verbanden betwijfelen moet u met sterke argumenten komen. Wie stelt, bewijst heet dat in het civiel recht. En dat vereist meer dan het vaststellen van een verband via wat gegoochel met woorden, een beroep doen op uw kennis en ervaring en wat ad hoc casuïstiek.

De kennis van dit moment, is niet alles. Juist gepromoveerde academici weten hoe provisorisch de kennis in hun vakgebied aldoor is. Ze weten dat concepten, feiten en waarden met de tijd veranderen. En we hebben het nu niet over het aantal vogels en andere concrete objecten, maar over fotonen, zwarte gaten, economische groei en andere abstracte concepten. Daarom is het goed om steeds weer uw ideeën ten aanzien van de werkelijkheid aan de realiteit te toetsen. Het gaat dan om zowel om de objectiviteit van uw waarnemingen als de interpretatie daarvan. Hoe doet u dat? Door steeds opnieuw zonder vooronderstellingen waar te nemen in plaats van aan te nemen dat u het al weet.

In de wetenschap en het recht wordt terecht getwijfeld aan de objectiviteit en de nauwkeurigheid van de menselijke waarnemer. Daarom worden voor iedereen op dezelfde manier afleesbare meetinstrumenten voor waarnemingen gebruikt. En die objectieve meetmethoden mogen in de sociale wetenschappen ook subjectieve antwoorden in vragenlijsten zijn. Het gaat er om dat er geen onnodige discussie ontstaat over de vraag wat nu eigenlijk werd onderzocht.

Daarom is een eerste prioriteit van wetenschappers en rechters het vermijden van dubbelzinnigheid. En dus was de vogelaar blij met die mooie foto van die zeldzame vogel van kruin tot teen. De beoordeling van het hele plaatje bevestigde voor hem en andere deskundigen dat het een eend was en geen konijn of iets hybride tussen een eend en een konijn, want het kan soms verkeren als u niet het heel plaatje kent..

Maar de volgende vraag is of iets afwijkend genoeg is om van dat kan geen toeval zijn te spreken. Om die reden moet een officier van justitie hard werken om voldoende bewijzen aan te dragen voordat de dienstdoende butler, veroordeeld kan worden. Dat er sprake was van moord en dat die butler die avond op de plaats van het delict aanwezig was kunnen bewezen feiten zijn. De butler werd dus een verdachte. Maar het wekken van suggesties door verbanden te leggen is niet genoeg bewijs. Er moet ook een causaal verband zijn, zoals een aannemelijk motief en tastbare bloedsporen die de dader en het slachtoffer met elkaar verbinden. Misschien was de dader wel een ander die toevallig geen dienst had.

Maar gelden dergelijke causaliteit principes ook voor hedendaagse astrologie? Nee, astrologen bedrijven hun magie nog steeds met onbewezen aannames en dus irrelevante synchroniciteiten. Dan is het dit en dan is het weer iets anders, maar aan de eeuwig terugkerende motieven van de planeten twijfelen ze niet. Want toeval bestaat niet. Maar is dat terecht?

Zie de Rabbit&duck illusion over de "seeing that" versus "seeing as" ambiguïteit.

The rabbit-duck illusion is an ambiguous image in which a rabbit or a duck can be seen. The earliest known version is an unattributed drawing from the 23 October 1892 issue of Fliegende Blätter, a German humour magazine. It was captioned "Welche Thiere gleichen einander am meisten?" ("Which animals are most like each other?"), with "Kaninchen und Ente" ("Rabbit and Duck") written underneath.
After being used by psychologist Joseph Jastrow, the image was made famous by Ludwig Wittgenstein, who included it in his Philosophical Investigations as a means of describing two different ways of seeing: "seeing that" versus "seeing as".

Iets zien of ervaren wat de meeste anderen niet kunnen inzien noemen we een illusie of hersenspinsel. Iets niet vatten dat er wel is noemt men onwetendheid. Iemand die het wel ziet kan u er op wijzen. Zo kan een ervaren vogelaar u helpen veel meer vogels te zien en te herkennen. En als het een ervaren ornitholoog is, mogen we op wetenschappelijk verantwoorde kennisoverdracht rekenen. Het leidt tot toegenomen kennis, die op een objectieve manier in de natuur te toetsen is. Maar daar moet iemand wel de moeite voor nemen. Maar geldt het bovenstaande ook voor de astrologie?

Klassieke versus psychologische astrologie

> Top <

In de tijd van William Lilly (1602-1681) hield de astrologie zich met de tastbare realiteit bezig. Zijn Christian Astrology (1647) was een poging om de astrologische kennis van zijn tijd in een leerboek samen te vatten. Lily was een autoriteit op zijn gebied en zijn boek is nog steeds populair, omdat het in het engels is geschreven in plaats van in de wetenschappelijke voertaal Latijn. Maar er was een groot verschil met de moderne psychologische astrologie (Wikipedia):

Het verschil met de 'moderne' astrologie vanaf de 20e eeuw, is dat de duiding zeer praktisch bedoeld was en niet psychologisch. Lilly's klanten kwamen naar hem toe met vragen over hun leven op praktisch gebied: of ze -volgens hun horoscoop- lang gingen leven, zouden huwen, rijk gingen worden, in goede gezondheid gingen leven, voor welk beroep ze het meest geschikt waren enzovoort. De geboortehoroscoop werd hierbij als basis gebruikt om met diverse technieken voorspellingen, prognoses, te kunnen maken. In Lilly's tijd was het kennen van de precieze geboortetijd ook niet zo evident, waardoor de astroloog vaak zijn toevlucht zocht tot het opstellen van een uurhoekhoroscoop, waarbij de geboortegegevens van de klant niet nodig waren.

Het ging dus om een op de empirische werkelijkheid toepasbare vormen van astrologie, waarin het lot van de natie (mundane astrologie) of een persoon werd voorspeld. En omdat de wetenschap en het recht in die woelige tijd nog weinig voorstelden tierde bijgeloof hevig en vonden de astrologen een gat in de markt.

De oorsprong van de mens en de wereld lag al eeuwen vast in een verleden dat door mythen en sagen in heilige boeken was beschreven. Hieraan twijfelen zou blasfemie zijn. Maar de astrologische claim was dat die goden en oerkrachten nog steeds actief zijn en dat bovendien hun energieën door de stand van de hemellichamen te voorspellen zouden zijn. De stand van de planeten op het geboortetijdstip van een persoon of een kwestie is daarin bepalend. Zo boven, zo beneden was het idee. De astrologie is dus een vorm van associatief denken waarbij algemeen geformuleerde symbolische of meer specifieke verbanden werden gezocht tussen een planeetstand en gebeurtenissen op aarde. En dat leek soms te werken.

Astrologie zal dus een vorm van een bijgeloof zijn om een onzekere wereld te interpreteren. En ieder bijgelovig ritueel kan zowel vertrouwen opleveren als onrust het trucje niet meer werkt. De psycholoog B.F. Skinner kon zijn duiven via manipulatie met zijn voedselmachine irrationele trucjes aanleren (*). Als je dit of dat huppeltje doet krijg je graan. Maar gewisse zekerheden voorspelde Skinner zijn duiven doorgaans niet. Als de duiven via instrumenteel leren (operante conditionering) vaak genoeg deden wat hij verwachtte, was Skinners lol eraf. En dan veranderde hij de regels weer voor zijn proefkonijn.

Zo'n willekeurige ouder, baas of hoger wezen kunt u beter vermijden. Want die levert u veel stress op. Dat is inderdaad een keus. Maar de meeste tirannen houden hun onderdanen net als Skinner zijn duiven, zowel fysiek als mentaal gevangen in een opgelegd wereldbeeld.

God does not play dice was het intuïtieve verweer van Albert Einstein toen hij geconfronteerd werd met het onzekerheidsprincipe van Werner Heisenberg. Want Einstein verwachtte ultieme rechtvaardigheid in plaats van willekeur in de natuur. Maar op het individuele niveau lijken G'ds wegen ondoorgrondelijk zonder kennis van de kansrekening. Pech of geluk zijn factoren waar iedereen wel eens mee te maken krijgt. Of u nu in toeval gelooft of niet. Want niemand kan alles weten.

Naarmate de tijd vorderde, werd steeds duidelijker dat het astrologisch symbolisme geen voorspelbare waarde had. Het dieptepunt viel ongetwijfeld op 16 Juli 1917, de dag waarop de prominente Engelse astroloog Alan Leo (1860-1917) veroordeeld werd wegens waarzeggerij. Spoedig daarna zou hij aan een beroerte komen te overlijden, nadat hij zich teruggetrokken had in Cornwall "to recast the whole system and make it run more along the lines of character reading and less as the assertion of an inevitable destiny".

Wat volgde, en nog steeds gebruik maakt van het in wezen primitieve astrologisch symbolisme (Zie: Dale Huckeby: After Symbolism ), staat bekend als Psychologische astrologie (Wikipedia):

Pychologische astrologie, astropsychologie of Jungiaanse astrologie is een 20e-eeuwse richting in de westerse astrologie, opgestart door psychologisch georiënteerde astrologen die voornamelijk geïnspireerd werden door de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. Zij wilden breken met de middeleeuwse traditionele opvattingen over astrologie, die in hun ogen te deterministisch van karakter waren en ruimte geven aan een astrologie die zich kon verrijken met de moderne inzichten uit de dieptepsychologie. In de periode tussen 1930 en 1980 waren de belangrijkste pioniers van deze vorm van astrologie Dane Rudhyar, Liz Greene en Stephen Arroyo.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat psychologisch georiënteerde astrologen zich verzetten tegen een deterministisch mensbeeld. In plaats daarvan zien ze de mens als een zich ontwikkelend wezen waarvan ze het groeipotentieel via de horoscoop zichtbaar kunnen maken. Psychologische astrologie presenteert zich als de astrologie van de vrije wil die de uniekheid en de keuzevrijheid van ieder mens vooropstelt.

In dit geval wordt het onbewezen astrologisch symbolisme toegepast op de menselijke psyche, die voor iedereen toch weer anders is. En hoe dat plaatje in elkaar zit, dus wie ben ik en wie bent u, dat wil ieder mens toch wel weten. En daarvoor kunt u ook bij de astroloog terecht. Maar wat een astroloog daarover zegt, valt niet meer onder het kopje waarzeggerij, want het is een mengeling van psychologie en mythologie, waarbij het accent ligt op het in de geboortehoroscoop vastgelegde groeipotentieel. En dus niet op de astrologische feiten. En dat mysterie van hoe het in potentie zou kunnen of zou moeten zijn zullen wetenschappers nooit bevatten, laat staan dat ze het kunnen weerleggen. Omdat het hun domein niet is. Dat mijn ik anders is dan de rest van de wereld behoeft ogenschijnlijk geen verklaring. Dat gelooft iedereen. Maar gedragen ego's zich in de praktijk wel zo bijzonder als ze denken te zijn?Lies, damned lies, and statistics

> Top <

In het artikel The wisdom hierarchie bespraken we de afhankelijkheid van wijsheid, kennis en informatie van data. Geen astroloog die daar bewaar tegen heeft. Totdat de resultaten van statistisch astrologisch onderzoek boven water komen. Dan heb je de poppen aan het dansen! Want zelden komen die bevindingen overeen met wat door astrologen werd verwacht. Hoe kan dat? En hoe gaan astrologen daarmee om?

Dat komt later ter sprake, maar eerst wil ik u iets over de aard van simpele feiten en statistieken vertellen, iets dat u ongetwijfeld al wist, maar tijdens emoties en dagelijkse beslommeringen nog wel eens neigt te vergeten. Het gaat om de simpele constatering dat gevonden feiten en hun statistieken er toe doen. En dat het op langere termijn geen zin heeft om ze te blijven negeren en te ontkennen.

Via het vergaren en analyseren van ruwe data produceren wetenschappers en journalisten informatie, die naar verwachting tot meer kennis leiden zal. Wetenschappers publiceren de onderzoeksresultaten van hun studies in vakbladen. Journalisten zetten de uitslagen van een verkiezing per provincie of grote stad voor u op een rijtje. Astrologen noemen dit verkrijgen van data een derde huis activiteit, het analyseren en toepassen ervan hoort meer bij het zesde huis en het integreren ervan tot wetenschappelijke kennis of een hogere filosofie zou een negende huis activiteit moeten zijn.

De meeste mensen willen wel de summiere feiten kennen, maar niet overspoelt worden door allerlei irrelevante details. Bij een stembusuitslag van een stad gaat het dus niet meer om de bussen met ruwe data van voor de stemtelling, maar om de einduitslag. De stembiljetten moeten natuurlijk nog wel opvraagbaar zijn, voor het geval er gefraudeerd mocht zijn. Dan spreken we van Lies, damned lies, and statistics en wel in die volgorde en moet de telling worden overgedaan. Maar dat is geen statistisch probleem, want de statistische methoden hoeven er niet voor worden aangepast. Het is eerder een juridisch probleem. Is die stem rechtsgeldig of niet? Heeft iemand even niet opgelet of zijn de feiten bewust verdraaid?

Soms kan de wijze van presentatie van bepaalde feiten in een krant de indruk wekken dat er Lies, damned lies, and statistics bestaan. Maar opnieuw is de volgorde van belang. De gekozen framing of de verpakking van informatie is op zich geen statistisch probleem, maar gewoon een besluit van de redactie. En of de krant nu links of rechts is, het zal zelden om geschoolde statistici gaan.

De wetenschap van de statistiek helpt journalisten, wetenschappers en andere in feiten geïnteresseerden bij die informatie verschaffing, want het biedt mogelijkheden om de bij onderzoek gevonden ruwe data samen te vatten op een manier die voor anderen te overzien is. U wilt van de overheid weten hoeveel stadgenoten op iedere partij hebben gekozen, absoluut of percentueel, maar u hebt geen behoefte aan een kopie van de stembriefjes van ieder stembureau. Die veelheid aan details zou u slechts verwarren. Daarom hebt u baat bij overzichtelijke statistieken. Tenzij u anders denkt over de gevonden werkelijkheid.Survival of the fittest versus mindfulness

> Top <

Ook uw hersenen werken op die manier. Uw receptoren stellen op ieder moment miljarden potentiële gewaarwordingen vast, maar u wilt alleen geïnformeerd worden over wat er in uw hier en nu echt toe doet. Dus niet over de jeuk bij uw kleine rechter teen tijdens een functioneringsgesprek, maar wel over de subliminale pijn die aangeeft dat u zult doorliggen als u zich niet snel omdraait. Daarom wordt u in u slaap regelmatig door uw reptielenbrein gewekt, maar merkt u de voetschimmel bij uw kleine rechter teen pas veel later op. Tenzij u een geboren hypochonder bent, want dan hebt u andere prioriteiten.

Moeder natuur sorteert zonder dat u het weet volgens slimme algoritmen de hoofd- en bijzaken voor u. Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe, als in deiner besten Weisheit, hield de filosoof Friedrich Nietzsche de asceten voor die hun lichaam negeerden. Maar de denkprocessen in ons brein verlopen vrijwel geheel onbewust. Daarom zal ons bewuste denken haar uitingen nog wel eens onderschatten. Maar als u met wilskracht de reflex om u te krabben of om te draaien bewust kunt onderdrukken, bijv. omdat u zich koest wilt houden voor een vijand, dan bent u uw lichaam al wat meer meester.

Slimme algoritmen, die in de survival of the fittest strijd hun effectiviteit hebben bewezen, zitten in uw genen ingebakken. Die prehistorische erfenis heeft zowel voor- als nadelen. Wie suikerziekte heeft, weet hoe moeilijk het is om het suikergehalte in het bloed zelf te reguleren. Gelukkig doet uw autonome zenuwstelsel dat voor u. Maar ook het zichtbare gedrag van mens en dier verloopt grotendeels automatisch. Zo is het jagen op een prooidier een aangeboren eigenschap van roofdieren. Zonder die kunst zouden ze niet overleven. Door spel en oefening zullen de welpen van de leeuwin deze kunst perfectioneren. Daar hebben ze geen formele educatie voor nodig. Ze zien die kunst van volwassen dieren af. Ze leren van de praktijk. Dat geldt voor mens en dier. Dergelijke imitatie werkt beter dan formeel leren, dus het uit boeken leren hoe je het in de praktijk zou moeten doen. Maar via taal kunnen mensen weer dingen leren, die ze anders nooit opgemerkt zouden hebben. Of ze er nu toe doen of niet...

De mens is zowel een roofdier als een prooidier. Dat zit in onze genen. Maar jagers kwamen erachter dat ze bepaalde dieren ook konden domesticeren. Ze werden veehouders. Akkerbouwers leerden de planten naar hun hand te zetten. Dergelijke gewoontes zijn niet genetisch, maar cultureel bepaald. Ook culturele gebruiken verlopen grotendeels automatisch via leren van de praktijk, maar de meest bruikbare methoden werden ook vastgelegd in boeken, zodat ze konden worden gememoriseerd en verspreid.

Maar het gaat wel eens mis als ons reptielenbrein een kritische opmerking over onze opvattingen en werkwijzen in een functioneringsgesprek aanziet als een persoonlijke aanval op ons lichaam. Want ons ego denkt in dezelfde zwart-wit termen als een reptielenbrein. Hamlets To be, or not to be betekent dan vechten of vluchten, eten of gegeten worden, erop of eronder. Zo'n aanval op uw vermeende persoon komt hard aan. Want het is nu geen spelletje Mens erger je niet, maar het voelt aan als een aanval op uw persoon en de waarden waarvoor u staat. En dan wordt uw ego defensief en uw denken wat minder helder.

Tegenwoordig worden personen die hierdoor veel stress ervaren naar een psycholoog gestuurd. Ze moeten leren minder vanzelfsprekend met hun niet meer passende brein-algoritmen om te gaan. Want een onbewust geleefd leven valt na een tijdje altijd weer tegen. Mindfulness en cognities werden toverwoorden in de psychologie. Gelooft u nog steeds in de woorden die u daarnet zei? Laten we liever de gevonden feiten onder ogen zien en onderzoeken, zonder ons dwangmatig met het een of het ander te identificeren. Wat zijn de objectieve feiten en hoe gaan we hier redelijk mee om?

Causaliteit en Synchronisme in de astrologie door Mellie Uyldert

> Top <

Ik zou nog terugkomen op de vraag hoe astrologen omgaan met feiten en statistieken die niet in hun straatje passen. Het antwoord is simpel. Ze gedragen zich als alle andere personen die zich aangevallen voelen. Ontkennen, verdraaien, aanvechten, alle argumentatie trucs van het ego komen voor. De statistieken zijn ineens niet meer zo relevant. En dat ziet u ook terug in mijn ADB Post scriptum:

When astrologers did more serious research and were not afraid to go beyond the medieval dogmas of their community, a more predictive neo-astrology could become reality as a way of parsing events in astrological time. But without doubt the superstitious belief in so-called astrological symbolism would have a melt-down. See Qualitative versus quantitative approaches in astrology:
The qualitative approach, especially that of astrological symbolism, is easy to learn, flexible to use, amusing and exciting, but has little predictive value. Explanations done with it can look very powerful, but what astrologers call the synthesis of the complex chart to come to the essence of it, too often resembles the process of framing : those who use a frame try to influence the way others look at reality through words and the images and feelings they evoke. The frame becomes a pair of glasses through which we see certain information and not others.
The quantitative approach is a not that easy to learn, amusing and exciting as the qualitative method. But it suffers less from selective attention and can be really predictive if large control groups are used. Using statistical analytical methods, you can even predict that under certain circumstances you could not predict anything! And that great feature could spare you a lot of time. No need to speculate, no need to procrastinate at night.
When astrology books use vague terms as could or might to hint to expected correlation's between the above and below, they could and should be replaced with more predictive effect sizes and confidence intervals. Then the actual found data and effect sizes could be rather comforting when confronted with your supposed to be difficult Pluto transit.
How do astrologers that are also ADB editors deal with it, thus the found empirical ADB facts?

Ik moet nu denken aan de lezing Causaliteit en Synchronisme in de astrologie door Mellie Uyldert. Het is een rede uit 1951, dus lang voordat de revolte van de zestiger jaren de wetenschappelijke praktijk voorgoed zou veranderen. Maatschappelijke vooroordelen tierden welig. Regenten en professoren zaten in ivoren torens. De op statistieken gebaseerde kennisrevolutie in de psychologie en sociale wetenschappen moest nog komen. En een huwelijk was een voor de hand liggende reden voor ontslag van de vrouw (wie anders?), omdat er wel kinderen van zouden komen.

In die sombere tijd proclameerde Mellie Uyldert een hoopvol bericht aan de astrologische gemeenschap:

De saturnale mens, die de astrologie zou willen onderbrengen in de officiële wetenschap, wil de laatste in 't gevlei komen met keurige statistieken. Het is echter een bekwaam astroloog niet gelukt, uit honderd horoscopen van schizofrene mensen, een bij allen voorkomend element af te zonderen, dat op de ziekte zou wijzen. Wie was hier ontoereikend, de astroloog, of de arts, die de gegevens verstrekte? De arts, die alle uiterlijke verschijningsvormen onder het ene hoofd Schizofrenie brengt, terwijl de uranische astroloog ziet, dat de ene schizofrenie de andere niet is, dat de officiële wetenschap slechts werkt met het vereenvoudigde denken, dat alleen maar de concrete eindproducten van lange processen telt, terwijl die processen, die voorgeschiedenissen, heel verschillend kunnen zijn. Statistieken kunnen alleen maar fout zijn - een spel van het brein. Shaw zei: er zijn kleine leugens, er zijn grote leugens, en er zijn statistieken! Want de concrete eindvormen van processen (zoals een ziekte) zijn veel minder in aantal van verscheidenheid, dan hun voorgeschiedenissen. Bovendien weet ieder uit de praktijk dat elk mens zich spiegelt in zijn omgeving en alleen opmerkt wat bij hem past - elke arts en elke psycholoog (en elke astroloog) trekt zijn eigen soort patiënten aan, de een ziet in een winkelstraat andere etalages dan de ander, enz. Wij gaan allen langs onze magnetische lijnen, wij kunnen niet anders gaan, wij kunnen slechts doen wat wij niet laten kunnen. Daardoor is er nooit objectief onderzoekingsmateriaal!

Uyldert schrijft over Saturnale mensen (wetenschappers en astrologen) die volgens haar alles volgens het boekje doen, en Uranische astrologen die wel begrijpen, dat het ene geval van schizofrenie, het andere niet is. Maar zouden artsen of psychologen dat niet weten? Ik begrijp haar anti-establishment houding gezien de naoorlogse feiten en omstandigheden, maar ik heb moeite met iemand die een dergelijke polemiek voor wijsheid aanziet. Door alleen maar in symbolische taal te roepen: Jij bent een behoudende Saturnaal, maar ik ben Uranisch en heb je wel door, lost niemand een probleem op.

Uylderts stelling: "Statistieken kunnen alleen maar fout zijn - een spel van het brein" wijst op een volstrekt onbegrip van wat moderne statistiek feitelijk inhoudt. Uyldert kende blijkbaar de bevestigingsfout, dat "elk mens zich spiegelt in zijn omgeving en alleen opmerkt wat bij hem past". Maar moderne wetenschappers proberen die invloed (bias) juist met alle macht te voorkomen via gerandomiseerd en dubbel blind onderzoek.

Maar Uyldert ziet het anders: "Wij gaan allen langs onze magnetische lijnen, wij kunnen niet anders gaan, wij kunnen slechts doen wat wij niet laten kunnen. Daardoor is er nooit objectief onderzoekingsmateriaal!" Kortom, geen onderzoek is objectief. Lang leve onze subjectiviteit! Er is blijkbaar een onvermijdelijk lot - inderdaad is dat het onderwerp van biologie, sociologie en natuurkunde - maar hoe gaat een astroloog hiermee om?

Uyldert adviseert directe ervaring en zelfobservatie, maar dat is zo'n beetje het moeilijkste wat er is. Want als u het een beetje objectief wilt doen, moet u boven uzelf uitstijgen. Maar daarna moet de profeet weer van de berg af om ook het volk te onderwijzen. Helaas geven Uylderts woorden er geen blijk van dat ze hier in slaagde:

De saturnalen, die astrologie slechts uit het boekje kennen, komen tot dergelijke inconsequenties en sofismen. Maar wie de kosmische krachten kent uit eigen directe ervaring, door zelfobservatie, ook al geeft hij ze misschien andere namen, die weet uit eigen ervaring dat ons zieleleven beheerst, gevuld en aan de gang gehouden wordt door deze kosmische krachten en niets anders. Zij zijn de 'autonome zielekrachten' van de psychologie.

Wie dergelijke teksten kritisch leest, merkt al snel op dat ze vol staan met halve waarheden, verdraaiingen via symbolisch woordenspel, cirkelvormige redeneringen en andere denkfouten. Haar drogredenen geven een vertekend beeld van de werkelijkheid. En ondertussen beticht ze haar tegenstanders van sofisme. Maar is dat niet gewoon projectie?

Toch zal Uyldert wel succes met haar verhaal geboekt hebben. Hoe kan dat? Om dezelfde reden dat een politieke toespraak dat doet. Zij preekte immers voor eigen parochie. Ja, de saturnalen die astrologie slechts uit het boekje kennen zijn inconsequent en sofistisch. Maar wij Uraniërs weten wel beter. Want wij krijgen het inzicht van boven:

Zo zien wij het Uranische denken, dat is de voortdurende bewustwording van de geopenbaarde objectieve waarheid, die van bovenaf komt, langs de 'verticaal' telkens weer daar, waar zij de lijn van TIJD snijdt in het platte vlak van concreetheid, door Saturnus gevangen en bevroren worden.

Het spreekt vanzelf dat je een discussie met zo iemand nooit kunt winnen. Logische argumenten tellen niet, want Uyldert geeft via woordenspel telkens weer een andere draai aan de werkelijkheid. Uylderts magnetische lijnen zullen daarom beslist geen meetbare electro-magnetisme golven zijn, maar ze suggereert wel zoiets. Astrologische argumenten tellen evenmin, want de astrologieboeken kloppen niet. Natuurlijk met uitzondering van de mijne, denkt iedere astroloog, want ik heb het toch echt wel zo ervaren in mijn praktijk. Feiten en statistieken tellen niet, want er worden steeds weer alternatieve feiten gevonden en voor u het weet zijn de gevonden feiten toch weer achterhaald. Bovendien zijn die simpele statistieken voor diepzinnige denkers nog veel te oppervlakkig. Want iedere Uraniër weet dat ieder mens toch weer anders is. En het gaat hen natuurlijk om die unieke kwaliteiten, die hogere ideeën achter de werkelijkheid van cliënt en astroloog en niet om de aldoor veranderende statistieken.

Schijntegenstellingen, polarisatie en ander ongemakken

> Top <

Wat opvalt in Uylderts rede is het gebruik van schijntegenstellingen om maar volop te kunnen polariseren. Maar met valse alternatieven als wie niet voor mij is is tegen mij wordt geen conflict opgelost. Net zo goed als verdringing, distorsie of ontkenning geen gezonde manieren zijn om met de dagelijkse realiteit om te gaan. Uiteindelijk gaat het toch om de vragen: Wat is uw belang, wat is mijn belang en wat hebben we gemeenschappelijk?

Natuurlijk zijn alle levende wezens uniek, maar dat betekent nog niet dat ze niets met elkaar gemeen hebben. Juist op de studie van groepen is de groei van wetenschappelijke kennis gebaseerd. Van de gemeenschappelijke eigenschappen van appels en peren tot aan die van atomen en sterrenstelsels. Als alles uniek én onvergelijkbaar was, zou er ook geen astrologie of kruidengeneeskunde kunnen bestaan. Daarom is het dwaas om de waarde van groepskenmerken te ontkennen.

En gewis gedraagt ieder persoon zich steeds weer anders, gezien zijn aldoor veranderende levensomstandigheden en doelen. Maar betekent dat voor u, dat uw boeken en waarnemingen er niet meer toe doen? Is een bepaalde Ram geen Ram meer volgens uw boeken? Laten we dan hun regels en uitzonderingen opnieuw onderzoeken. Maar dat kan alleen betrouwbaar via actueel empirisch onderzoek. En dus niet door in verouderde boeken na te pluizen wat de ouden ooit zouden kunnen hebben bedoeld.

Want inderdaad, de in astrologieboeken gebezigde vage en niets zeggende termen als: Het zou wel eens kunnen zijn dat ... leveren zowel mogelijkheden op als valse hoop. Is die vaagheid de alfa en omega van de mystiek? Hoe zou het zijn als we daar effectgroottes en betrouwbaarheidsintervallen tegenover konden stellen? Maar dan hebben we wel te maken met statistiek.

De door Uijldert miskende statistische technieken hebben geleid tot een ware Uranische revolutie in de wetenschappen. Maar hedendaagse astrologen hebben nauwelijks kennis van statistiek en kansberekening. Ze rekenen op de door hun traditie overgeleverde ideeën over een hemelse orde. En ze bedachten er varianten op om ze aan de moderniteit aan te passen. Tegelijkertijd nam het kennisbereik van de astrologie steeds meer af. Zo wagen de meeste astrologen zich niet meer aan voorspellingen. Omdat de empirische wetenschappen daar aantoonbaar beter in zijn. En wel dankzij statistiek.

Kunt u astrologie uit de boeken leren?

> Top <

Volgens Mellie Uyldert kunt u astrologie nooit uit boeken leren, want ieder individu is toch weer uniek. Waarschijnlijk doelde ze op door saturnale astrologen geschreven astrologische kookboeken die zonder bronvermelding de laatste versie van het astrologisch symbolisme aan hun lezers doorgeven. Elke ervaren astroloog weet na een tijdje wel beter en maakt er korte metten mee. En schrijft er dan misschien wel zijn eigen leerboek over..

In het Trouw artikel Een astroloog raakt aan het twijfelen van 27 september 1994 zegt astrologieleraar Halbe van der Velde hierover:

In de traditionele astrologie wordt vooral gewerkt met zonnetekens. 'Sterrebeelden', zegt de leek. Dat is de astrologie zoals de meeste mensen die kennen. Het teken waaronder je geboren bent zou je karakter en levensloop grotendeels bepalen. Tot nu toe ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs. Ik vind het een geloof.
Dat hele gedoe met zonnetekens is net zoiets als de Heidelbergse catechismus: eenmaal erin gedreund wordt er nooit meer naar het 'waarom' gevraagd. De astrologen leren braaf hun riedeltjes: 'De ram is actief, moedig, dapper en vechtlustig.' De stier is zus. De maagd is zo. Amen! Die manier van werken heeft me altijd tegengestaan.

U kunt Van der Velde van alles betichten, maar niet van astrologische onkunde. Hij behoorde tot de experts in het veld. Hij kende de basis van de kennispiramide. Maar nadat hij zich meer met het statistisch onderzoek (Unfiltered information) bezighield kwam hij er achter dat de zich op de traditie beroepende astrologieboeken (Background information / Expert opinion) niet klopten. En dat was een schok / onverwacht schrikbeeld.

Vroeger was ik zelf ook veel stelliger over de mogelijkheden van astrologie. Dertien jaar geef ik nu les. Ik heb lesboeken geschreven, daarvan zijn er 6 000 verkocht in Nederland. Jarenlang heb ik het landelijk astrologie-onderwijs gecoördineerd. Ik had functies binnen het Nederlands genootschap van professionele astrologen. Ik deed consulten, dat doe ik nog steeds. Maar ik ben langzaam weggegroeid van die wereld. Ik pas daar niet meer..
Ik zocht naar bewijzen, naar empirische onderbouwing. Voor de traditionele astrologie vond ik ze niet. Maar door het onderzoek van de Fransman Michel Gauquelin ontdekte ik dat er voor andere, minder 'gemakkelijke' astrologische effecten wel degelijk zeer sterk bewijs bestaat. Gauquelin had iets te bieden dat mooier was dan de traditionele astrologie. Hij bewees de symboliek van de planeten. Wonderschoon is die symboliek. En heel bescheiden in pretenties, juist daarom zou het veel meer mensen kunnen aanspreken.
Diezelfde Gauquelin is nu beschuldigd van wetenschappelijk bedrog. Als dat waar is, verdwijnt mijn laatste restje houvast.

De alternatieve genezeres Mellie Uyldert zal net als Halbe van der Velde ongetwijfeld haar astrologie studie met boeken zijn begonnen. Maar na een tijdje kwam ze erachter dat de astrologische boekenwijsheid in de praktijk niet klopte. Vervolgens generaliseerde ze die negatieve ervaring tot saturnale boekenkennis in het algemeen (deductie). Maar zonder die aanname in andere vakgebieden te toetsen. Dat laatste is natuurlijk oliedom, hoewel haar eigenwijsheid wel als een Uranisch durf te denken over kan komen. Wat gaat hier mis? Wie of wat zou haar denkraam kunnen verruimen?

Ik verwijs nu graag naar het bekende essay van Emmanuel Kant: Beantwoording van de vraag: Wat is Verlichting?
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (NederlandsBeantwoording van de vraag: Wat is Verlichting?) is een essay, dat in 1784 door de filosoof Immanuel Kant geschreven werd en in het decembernummer van het Berlinische Monatsschrift gepubliceerd werd. In deze bijdrage ging Kant in op een essay van Johann Friedrich Zöllner dat een jaar eerder in hetzelfde tijdschrift verscheen, waarin hij de vraag stelde: &bdquo;Wat is Verlichting?&ldquo;. Kant leverde in dit opstel zijn definitie van het tijdperk van de Verlichting.
...
Verlichting betekent dat de mens zijn door hemzelf veroorzaakte onmondigheid achter zich laat. Onmondigheid is het onvermogen je verstand te gebruiken zonder de leiding van een ander. Aan jezelf te wijten is deze onmondigheid wanneer de oorzaak ervan niet een gebrek aan verstand is, maar een gebrek aan vastberadenheid en aan moed om hier zonder andermans leiding gebruik van te maken. Sapere aude! "Heb de moed je eigen verstand te gebruiken!" is dan ook het motto van de Verlichting.

Kant was een rationeel filosoof uit de tijd van de Verlichting. Deze geestesstroming richtte zich tegen de empirische werkelijkheid van de standenmaatschappij waarin de wil van de regerende vorst en de Kerk oppermachtig waren. Iedere redelijke twijfel aan de zogenaamd door God bepaalde orde kon tot verbanning of de doodstraf leiden. Uiteindelijk resulteerde dit zowel in de Franse revolutie als in George Orwells Animal Farm en 1984. Want of het nu om de dictatuur van de vorst, de kerk, de staat, de partij of de groep gaat, er is altijd moed voor nodig om tegen de stroom in te blijven denken.

Maar sapere aude vertaald als durf te weten, in de context van Horatius' Een goed begin is het halve werk betekent nog niet dat u uw vrije gedachten en persoonlijke ervaringen op hun beloop kan laten. Speculatie of hypothese formatie op basis van gevonden verbanden is slechts een goed begin. Maar er is ook goed gereedschap nodig om het halve werk af te maken. Anders doet u het niet beter dan de speculatieve suggesties van internet trollen met hun fake nieuws. Wat boven alles steeds weer nodig is, is een gedegen reality testing en dus fact checking. Dus de vraag: Is dit echt het geval? Natuurlijk zou het wel eens kunnen zijn dat iets anders is dan de instituties ons voorhouden. Maar wat zijn de feiten? Kant wist dat die feiten ertoe deden.

De Kritik der reinen Vernunft (Kritiek van de zuivere rede) is het hoofdwerk van de Duitse filosoof Immanuel Kant. Hij schreef het op 57-jarige leeftijd in 1781. Met de Kritik der reinen Vernunft wilde Kant de grote filosofische tegenstelling uit zijn tijd te boven komen: aan de ene kant de empiristen zoals Hume en aan de andere kant de rationalisten zoals Descartes. Verder wilde hij verklaren hoe Newton onveranderlijke natuurwetten uit veranderlijke waarnemingen wist af te leiden. Hume had aangetoond dat dat niet kon.

Tegenwoordig gelden naast kritisch en onbevooroordeeld denken, statistische testen met controle groepen en goed genoeg voorspellende mathematische modellen in de wetenschap als the state of the art. En in het civiele recht geldt: Wie stelt, die bewijst (celui qui le prouve). Oftewel, iedere partij in een geschil moet bewijzen aandragen voor haar beweringen. Maar welke astroloog doet dat op een door statistici of rechters geaccepteerde manier?

Sapere aude is een Latijnse aansporing die in het Nederlands vertaald kan worden met: Durf te weten.
Herkomst
De aansporing stamt uit de Epistolae (brieven) van de Romeinse dichter Horatius (Epist. I,2,40): Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude. De eerste helft van dit citaat (letterlijke vertaling: "Wie begonnen is, heeft de helft gedaan") heeft onder meer in het Nederlands de status van spreekwoord verworven: "Een goed begin is het halve werk".
De tweede helft &mdash; "sapere aude" &mdash; betekent letterlijk "durf te weten", waarbij aude de imperatief is van audere ("durven", "wagen") en sapere "weten" betekent.
Motto van de Verlichting
De aansporing werd door Immanuel Kants essay Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? uit 1784 bekend als motto van de Verlichting. Het ligt voor de hand dat Kant het &lsquo;sapere&rsquo; tegenover het geloven op getuigenis van anderen stelde.
In de achtste brief van zijn verhandeling Über die ästhetische Erziehung des Menschen uit 1795 noemde Friedrich Schiller de Latijnse oproep een "veelbetekenende uitdrukking&ldquo; van een "oude wijze". Zijn vertaling luidde: "Erkühne dich, weise zu sein" (Nederlands: "Heb de moed wijs te zijn").

Natuurlijk hebben eindprocessen zoals ziekte en dood vele oorzaken en individuele voorgeschiedenissen. Maar hieruit volgt nog niet dat boeken, tijdschriften en hun statistieken er niet toe doen. Integendeel, want juist vanwege die complexiteit hebben artsen veel en hard statistisch bewijs nodig om iedere cliënt afzonderlijk optimaal te kunnen adviseren. Artsen bepalen de prognose van aandoeningen in een bepaald stadium met of zonder medicatie aan de hand van toetsende statistiek. En statistici bedachten concepten als p-waarde en betrouwbaarheidsinterval om de effecten van behandelingen te beoordelen. En dat zijn allesbehalve starre saturnale begrippen waarbij de vrije wil er niet toe doet. Nee, het gaat hen om de correcte voorlichting op basis van aannemelijke principes en feiten, zodat iedereen de voor hem of haar de beste keuzes maakt met een geïnformeerde toestemming.

Maar hoe je een dergelijk astrologisch onderzoek doet staat niet in de astrologieboeken beschreven. Daarom laten we het u hier zien via elementaire statistiek toegepast op de beste astrologische database die publiek beschikbaar is: Birth data and horoscope of 20000 celebrities, horoscopes for astrological research - Astro-Databank.

The Astro-Databank wiki publishes the huge collection of astrological data collected by Lois Rodden and her cooperators, so that these data can be used for astrological research, for astrological publications and for serious astrological discussion.

De ADB Research Group heeft sinds 2018 de meest relevante statistieken van alle ADB-categorieën voor iedereen in kaart gebracht. De resultaten en de gebruikte software staan online en zijn evenals dit artikel beschikbaar voor niet commerciële doeleinden als ADB stats (1,45 GB aan relevante astrologische data!).

Kennisvergaring door onderzoek versus selectief winkelen

> Top <

Maar veel astrologen blijven beweren dat ze geen kennis van statistieken nodig hebben om hun cliënten goed te kunnen adviseren. Niet toevallig kwamen hun collega's daarmee toen uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat astrologen niet beter presteerden dan door toeval kon worden verwacht. Daarom was een nieuwe marketing strategie nodig. Zo voorspellen de psychologische astrologen tegenwoordig geen controleerbare feiten meer, maar adviseren ze individuen en groepen op het gebied van zingeving en persoonlijke groei. En dat is een gat in de markt, waar de wetenschap inderdaad geen antwoord op geeft. Omdat zingeving voor de wetenschap lastig te objectiveren is. En al helemaal niet als ze gerelateerd zijn aan vorige levens.

Daarnaast zijn volgens de astrologen hun analyses van de individuele horoscoop puur kwalitatief en holistisch van aard en dus niet te vergelijken met voor groepen gevonden kwantitatieve waarden. De voor groepen gevonden waarden zouden maar oppervlakkig zijn met weinig waarde voor een goed advies op maat voor het individu.

Maar zijn dat niet kardinale denkfouten? Artsen en psychologen die ook geacht worden om kwaliteit op maat aan individuele personen te leveren zouden hiermee niet voor hun examens slagen.

Tenzij ze braaf zonder te weten wat de vaktermen betekenden, maar wat riedeltjes opdreunden. En ook dat komt voor. En niet alleen bij in de astrologie of een ander gelovigen in iets. Ik kwam het ook bij geneeskunde studenten tegen. Iedere student moet nu eenmaal ergens beginnen.

Om die reden kan ook een intelligent en geschoold individu veel weten en toch ook in onwaarschijnlijke tradities blijven geloven. Want niemand kan nu eenmaal alles weten. Laat staan, dat hij in staat is om zijn van horen zeggen academische kennis meteen in de praktijk te kunnen toetsen. Maar het open blijven staan voor kritiek en nieuwe feiten is wel een keus. En die instelling herbergt ons potentieel om te kunnen groeien.

Hoe komt kennis over individuele gevallen tot stand? Door te vergelijken. Hoe verloopt dat? Het begint met de studie van groepen. Alleen na kennisname van de statistieken van grote groepen kunt u individuele kwaliteiten waarnemen, meten en vergelijken. Daaruit volgen statistische parameters zoals het normaal verdeelde intelligentie quotiënt (IQ). En pas als u weet wat een gemiddeld IQ van 100 impliceert, kunt u uw van de studie van groepen afgeleide waarde ook op een individu met een ander IQ toepassen.

Opnieuw constateren we dat statistieken ertoe doen. Daarom zal ook een spiritueel georiënteerd astroloog nog wel enig idee moeten hebben over de betekenis van een gemiddelde planeet in teken of huis, aspecten en dergelijke. Net zo goed als een Apple en iPhone verkoper nog steeds wel een werkende computer of smartphone af moet leveren. Zonder basis kennis verkopen ze net als de kleermakers van de keizer alleen maar gebakken lucht.

Een Ietsisme dat op het eerste gezicht speciaal leek, maar achteraf gezien helemaal niet zo bijzonder was.

Ietsisme is de naam voor een geloof in een onbepaalde metafysische kracht. Ietsisme is een algemene term voor uiteenlopende overtuigingen waarbij mensen "aannemen" dat er "iets" is "tussen hemel en aarde", zonder een welbepaalde religie aan te hangen. Een ietser of een ietsist kan worden gezien als een gelovige, die echter traditionele beelden van goden links laat liggen, maar voor zijn zingeving behoefte houdt aan iets transcendents dan wel gelooft dat er aan al het bestaande een transcendente en absolute, maar onbenoembare kracht ten grondslag ligt.

Ieder hoger rationeel weten (-logie) heeft zijn uitgangspunten, die gebaseerd zijn op inductie, deductie of een combinatie van die twee.

Bij de in de empirische wetenschappen gebruikte inductieve methode vindt er een generalisatie plaats op basis van een beperkt aantal waarnemingen : Ik zag veel rammen in de ADB categorie agressief. Dus rammen zijn vaker agressief.
Een logische deductie hangt af van juist bevonden aannames: Rammen zijn volgens onze heilige boeken agressief. Die man is een Ram, dus hij moet wel agressief zijn.

Maar u hoeft geen Einstein te zijn om intuïtief aan te voelen dat beide benaderingen in de praktijk zelden zullen voldoen. Want in de kwesties van het leven draait het niet om logische zekerheden als een en een is twee, maar om de aldoor in het hier en u doorlopende beoordeling van de toepasbaarheid van menselijke kennis en ervaring. En die zijn relatief. Het gaat dan niet om het goed of fout van ons emotionele reptielenbrein of een minder gerijpt ego, maar om een meer of minder exact empirisch weten. Zie ook A.D. de Groot, Methodologie · dbnl. Daarom worden beide methoden altijd gecombineerd in een empirische cyclus:

Volgens Adriaan de Groot bestaat de empirische cyclus uit een reeks stappen, die indien nodig meerdere keren herhaald kunnen worden:
 1. observatie: het waarnemen en verzamelen van empirische feiten
 2. inductie: het formuleren van een algemene veronderstelling op basis van observaties; van specifiek naar algemeen
 3. deductie: formuleren van specifieke toetsbare hypotheses; van algemeen naar specifiek (van theorie naar hypothese)
 4. toetsen: het toetsen van de hypothese door middel van een experiment
 5. evaluatie: de resultaten van het experiment waarnemen en evalueren door middel van falsificatie of verificatie
Indien deze stappen nog niet tot het verwachte of tot een onvolledig resultaat leiden, kan men de hypothese bijstellen en een nieuw experiment uitvoeren. Zo wordt de cyclus vaak een aantal keren herhaald om tot een volledige conclusie te komen.

Hypothesen en theorieën worden in de praktijk getoetst en zo nodig weer aangepast. En het grappige is dat u er ook vijfde huis
kansberekening op los kunt laten in plaats van uw op intuïtie gebaseerde hersengymnastiek, om uit te vinden hoeveel vaker Rammen agressief zijn en hoe groot de kans is dat die bevinding op toeval zal berusten. Dat is al weer wat genuanceerder dan botweg te stellen dat rammen agressief zijn. Van die kennis kunt u in uw zesde en zevende huis beslist profiteren.

Maar een brute slogan als Rammen zijn agressief, die u in een gepolariseerde politieke campagne met slechts halve en aldoor rond gebazuinde waarheden nipt kan laten winnen is natuurlijk wel eenvoudiger te onthouden en dus te winnen dan onderstaande zin:

In een onderzoek uit 2019 van de ADB Research groep werd Zon in Ram 1,53 (ci 0,95-2,11) maal zo vaak aangetroffen in de ADB categorie aggressive/brash dan in de ADB was verwacht (p=0,0278).

En natuurlijk hoeft u als Uranisch denkend astroloog de aannames van de schrijvers van heilige boeken en hun exegeten van voor uw tijd nooit voor zoete koek aan te nemen. U mag iedere kijk op de wereld altijd kritisch beproeven (stap 4). En dus mag u ook de ADB wegdoen als achterbaks. Nieuwe data en ervaringen zijn altijd welkom. Maar u kunt nooit beweren het geheel te kunnen overzien door uw ogen te sluiten voor de in recent astrologisch statistisch onderzoek gevonden feiten. Want dat is de klassieke struisvogelpolitiek.

Zowel de struisvogel als de astroloog hopen tevergeefs dat door hun ogen tijdelijk te sluiten voor de feiten, het empirische probleem wel over zal gaan, want de empirische feiten veranderen toevallig en inderdaad met de dag, maar helaas niet volgens het astrologisch wereldbeeld van hun achterliggende eeuwige waarheden. Misschien werkte een gevierde astrologische hypothese tijdelijk. Niemand kan zoiets vooraf weten. Maar voorspelbaarheid geeft deze astrologische methode (tactiek)doorgaans niet. Het is eerder een laatste poging tot uitstel van executie. Misschien is mijn astrologische visie toch waar? Maar de ADB research group zag doorgaans verschillen zoals door toeval konden werden verwacht.

Zijn uw opinies over het astrologisch symbolisme tot stand gekomen via inductie of deductie? En waar hecht u de meeste waarde aan? Als de empirische feiten (inductie) niet overeenkomen met uw verwachtingen (deductie), bent u dan bereid uw visie te herzien? Of neemt u die statistieken slechts ter kennisgeving aan zonder er iets mee te doen?
Bijvoorbeeld, omdat het in uw beleving van een voor u gezaghebbende traditie toch weer anders was? Of omdat u niet uit de boot wilt vallen?

Toch zijn door traditie en persoonlijke ervaring bepaalde waarden en gewoonten niet zo bepalend voor de astrologische werkelijkheid als veel astrologen veronderstellen. Het zijn gewoon verouderde postulaten, die zich als een meme verspreiden, maar zelden gebaseerd zijn op empirisch onderzoek. Ze worden dan ook niet met statistische tabellen uit empirisch onderzoek geïllustreerd, maar met "kwalitatief" goede voorbeelden uit de praktijk van de docent. Die hogere kunst van zelfbedrog staat ook wel bekend als Cherry picking:

Cherry picking (kersen plukken) is een uitdrukking in de Engelse taal voor een discussietactiek waarbij bewijzen, uitspraken of feiten selectief genoemd worden om een standpunt te verdedigen. Data en gegevens die dit standpunt mogelijk ontkrachten of nuanceren worden daarbij verzwegen.
De term is een analogie van kersen plukken, waarvoor in het Nederlands het leenwoord cherrypicking bestaat. Een buitenstaander die alleen naar de geplukte kersen kijkt, ziet niet de mindere exemplaren en kan daardoor de verkeerde conclusie trekken dat alle kersen in de boomgaard net zo mooi zijn als de geplukte kersen. Daarbij wordt er geen rekening gehouden met de selectie die de kersenplukker heeft gemaakt tijdens het plukken. Dit kan zowel bewust als onbewust gebeuren.
In drogredenen wordt gebruikgemaakt van deze tactiek. In een vals dilemma worden slechts twee opties gepresenteerd, waar er meer beschikbaar zijn. Wanneer men een anekdotisch bewijs presenteert dan kan - al dan niet onbedoeld - ook van deze tactiek gebruikgemaakt worden.
Een bekend voorbeeld waar men selectief omgaat met beschikbare informatie is het curriculum vitae: positieve kwaliteiten worden benadrukt, terwijl negatieve kwaliteiten vaak niet genoemd worden. Deze oneigenlijke manier van betogen wordt ook gebruikt in de pseudowetenschap.
Selectief winkelen is het Nederlandse equivalent van de Engelse uitdrukking.

Maar meer "deductief" georiënteerde astrologen kunnen lange tijd in foutieve aannames blijven geloven. Omdat niemand uit de astrologische gemeenschap hen tegenspreekt. Dwarsliggers worden gewantrouwd, genegeerd of gecensureerd. Maar is dat terecht? Alleen in de paranoïde gedachtengang, die de banale vorm van groepsdenken karakteriseert. Op de voetbaltribune en tijdens protesten scanderen ook gematigde burgers irrationele standpunten. Maar aan de onderhandelingstafel werkt projectie niet meer. Dan gaat het om andere vragen: Wat is uw belang, wat is mijn belang en wat hebben we gemeenschappelijk?

En daarom zou ook een al volmaakt geachte astrologische leer zich via astrologisch onderzoek nog steeds kunnen verbeteren. En die vernieuwde astrologie zou zich, of het nu om een kunst, wetenschap, religie of taal gaat, misschien wel met de kennis van nu voor haar achteraf gezien dwaze en bewust misleidende suggesties van vroeger kunnen excuseren. Omdat voor de waarheidsvinding de gevonden feiten nu eenmaal zwaarder wegen dan het aantal gelovigen dat het willens en wetens anders wenst te zien. Maar of dat in haar groeipotentieel ligt is maar weer de vraag.

Van fouten leren is een circulair proces. Ieder onderzoek begint met het open staan voor nieuwe feiten. En dat betekent dus dat u niet simpel uit kunt gaan van de wetten en regels die anderen uit eigen ervaring of van horen zeggen dachten te kunnen vaststellen. Die ideeën uit het verleden mogen weliswaar uw uitgangspunt zijn, maar de actuele feiten moeten er wel mee overeenstemmen. En blijkt dat uit gedegen onderzoek niet het geval, dan moeten die uitgangspunten worden herzien. Dat is de essentie van de empirische cyclus. Maar hoe doe je zo'n onderzoek? Waar moet u beginnen en waar houdt het op?

Leergierigheid is volgens astrologen een gezonde derde huis activiteit. Maar voordat u de feiten kunt verzamelen en ordenen, moet u wel eerst weten wat de aardse feiten zijn (volgens Stier en het 2e huis) en ook de drang voelen om ze te exploreren (volgens Ram en het 1e huis). De actuele feiten moeten zowel gegrond zijn in de aardse als de mentale werkelijkheid en nadat de energieke Ram voldoende vaak zijn hoofd heeft gestoten, keert hij naar binnen om zijn wonden te likken in het huis van Kreeft. Want de weg die hij volgde was bepaald niet optimaal.
En dan begint een nieuwe kennisronde. In het vijfde huis van de speelse Leeuw, geassocieerd met creativiteit, kinderen, spel en kansberekening komt de Ram herboren uit zijn schulp en in het zesde huis van Maagd gaat hij nauwgezet met zijn nieuw verworven kennis en vaardigheden aan de slag. Boven de horizon wordt het leven pas echt serieus. In het zevende huis van Weegschaal, tegenover Ram, moet de Ram gelijkwaardige relaties aangaan. Het is dus niet meer alleen het eigen gelijk dat telt. Een ieder zal compromissen moeten sluiten met behoud van eigenheid.
In het daaropvolgende achtste huis van schorpioen worden uw veronderstellingen over uzelf en de wereld diep beproefd. Wat niet van blijvende waarde is wordt achter gelaten of getransformeerd in iets anders. En daaruit ontstaat misschien wel de hogere filosofie van het negende huis (tegenover dat nog steeds aanwezige derde huis), de daaropvolgende confrontatie met de aan plaats en tijd gebonden wetten en regels van het tiende huis, waar we soms uit moeten breken via gelijkgezinden (elfde huis), omdat het in ons eentje niet meer lukt. En dat kan zowel tot geestverruimende vriendschappen als tot een bekrompen groepsdenken voeren.
En daarna volgt het moeilijk te definiëren mystieke twaalfde huis. Misschien vinden we daar wel iets terug als de wijsheid van Socrates die ruiterlijk toegaf uiteindelijk niets te weten, maar toch op zoek bleef gaan naar het ware en het goede zonder iets of iemand daarmee uit te willen sluiten. Misschien is het daarom wel het vierde kennishuis, waarin uw negende huis overtuigingen ditmaal worden beproefd met behulp van controlegroepen. En dan blijken uw op ervaring en van horen zeggen gebaseerde weten toch wat beperkter te zijn dan was verwacht.

Maar de meeste mensen nemen liever geen afstand van hun overtuigingen of die van hun groep. En zeker niet als ze zich ermee identificeren. Ze blijven dus geloven in iets. En daarmee blijven ze ook steken in iets. En daar is op zich niets mis mee. Ieder mens heeft het recht op zijn eigen geloof in een bestemming. Maar maak anderen niet wijs dat u met uw beperkte perspectief op de wereld het al helemaal begrepen hebt.

Het ene huis staat niet boven het andere. U kunt weliswaar denken, ik heb dat derde huis niet nodig, want ik beschik al over een hogere filosofie. En die boeken heb ik al in mijn achtste huis verbrand. Maar als uw hogere filosofie conflicteert met bekende feiten uit uw derde huis, dan hebt u nog steeds een probleem. Misschien denkt u dat Uranische astrologen boven de Saturnale statistieken staan, omdat zij wel weten dat toeval niet bestaat, maar dan valt u wellicht ten prooi aan een irrationeel groepsdenken. Met aannames die niet bevestigd werden in het tiende huis van rechters en openbare statistieken. U kunt redeneren, ach wij ruimdenkende mystici in het twaalfde huis staan boven die pietlutten uit het zesde huis, maar wie zou uw visie erkennen? Het ene huis staat niet los van het andere. En geen enkel huis staat boven het andere. Maar u kunt soms wel in een bepaalde fase blijven steken. Maar die gewoonte maakt uw mening nog niet zo bijzonder. Het is slechts een van de vele mogelijkheden om met de werkelijkheid om te gaan.

De kansberekening van een steekproef

> Top <

Wat is meer bepalend? Het unieke of het gemeenschappelijke? En waar moet u beginnen? Het ligt voor de hand om toch maar met op groepen gebaseerd onderzoek te beginnen. Want de regel komt immers voor de uitzondering. Die empirische benadering van de werkelijkheid heeft aantoonbaar in vrijwel alle wetenschappen tot een revolutionaire groei van kennis geleid. Het resulteerde in een toename van de kennis van zowel de empirische regels als hun uitzonderingen. En daarmee voerde die empirische cyclus ook tot betere voorspellingen in individuele gevallen. Of het nu om een tornado, een zieke persoon of een verkiezing gaat, de op hun gebied deskundigen kunnen u er zinvolle verwachtingen over voorspellen.

En dus als u wilt weten of een Ram actief, moedig, dapper en vechtlustig is, dan zou u bijvoorbeeld in een grote astrologische database als die van Astrodienst (ADB) in categorieën als actief, moedig of agressief of bij vechtlustige sporters en soldaten het aantal planeten in Ram kunnen nagaan, om die te vergelijken met wat in die ADB populatie kon worden verwacht. Is het tien maal zoveel, tweemaal zo veel of valt het resultaat u wat tegen? Dat kunt u met simpele berekeningen nagaan. Maar de interpretatie en toepassing van de gevonden waarden is wat lastiger. Dat laten we u aan de hand van voorbeelden zien.

De bemonsteringsfout

> Top <

Bij een steekproef zullen de gevonden waarden doorgaans hoger of lager uitvallen dan bij de onderzochte groep (populatie) het geval is. We vinden variaties rondom het groepsgemiddelde. Dit is de zogenaamde bemonsteringsfout (sampling error) die door statistici grondig is onderzocht. En aldoor bleek, dat hoe groter de grootte van de steekproef (n), des te geringer de gevonden afwijking percentueel zal zijn. Om die reden weet u pas de exacte uitslag van de verkiezingen nadat alle geldige stemmen geteld zijn. Maar bij een groot verschil is de winnaar van de verkiezingen bij de exit poll al duidelijk.

Bij kleine en ook bij impliciete of niet exact getelde steekproeven van het type in mijn ervaring levert de bemonsteringsfout een groot probleem op. Bestaat toeval nu wel of niet en hoe ga je er mee om? Als het om een dobbelsteen gaat, dan zullen de meeste astrologen de wetten van de kansrekening wel accepteren. En dus gelden ze ook voor een twaalfzijdige dobbelsteen. Maar wat als u inplaats daarvan in horoscopen astrologische fenomenen onderzoekt met een kans van 1 op de 12. Bestaat toeval dan ook? Volgens veel astrologen niet.

Maar stel u onderzocht gewetensvol 24 horoscopen van personen met de verwachte kenmerken van ram: 'De ram is actief, moedig, dapper en vechtlustig.' Hoeveel vaker moet u een planeet in ram aantreffen om te bevestigen dat het ram-effect ertoe doet? De door de kansberekening verwachte waarde np voor zon of maan in teken is 24 maal 1/12 is 2. Maar wanneer concludeert u dat een daarvan afwijkende waarde beslist veel groter of kleiner is dan werd verwacht? Wat is eigenlijk een normale uitkomst? En wanneer stelt u gewis en zeker: Dit kan geen toeval zijn! Het antwoord op die vragen bepaalt u via kansberekening.

In veel astrologische kwesties kunt u gebruik maken van de door de astroloog en gokker Girolamo Cardano gepopulariseerde binomiale kansberekening die de kans aangeeft om met n worpen of trekkingen een aantal gebeurtenissen aan te treffen met een onafhankelijke kans p per gebeurtenis.

In het bestand Binomial_distribution_for_astrology.ods vult u voor n= 24 in en voor p= +1/12. De kansen op k gevonden waarden worden dan voor u berekend zoals in het plaatje hiernaast.

De kans P(x=k) geeft de trefkans aan op k maal zon of maan in teken. Hier is 8,33% ons uitgangspunt, maar voor langzame planeten gelden andere waarden.

Onder Cum ziet u de cumulatieve kans P(x < k of x=k) en onder 1 - Cum de kans P(x>k) op een grotere waarde dan k.

Ten slotte berekent de tabel onder Expect de verwachte waarde np van dit aantal op en onder Effect de met die waarde verbonden effectgrootte.

Wat opvalt is dat de kans op de verwachtingswaarde (np) is P(x=2) maar 28,26 % is. Maar liefst 39,42 % waarden zijn kleiner (0 en 1) en 32,32 % zijn waarden groter dan 2. En met die afwijkingen van de verwachtingswaarde zijn flinke effecten verbonden.

De kans P(x>2) dat u een waarde minstens 50% vaker aantreft dan verwacht is 32,32 %. De kans P(x=1) is 27,03 % met een effect grootte van 0,5 is maar iets kleiner dan np en ook de kans op nul planeten in teken is nog steeds vrij groot (12,39 %). Met 24 worpen met een twaalfzijdige dobbelsteen kunt u er gemiddeld 3 tekens zonder zon of maan verwachten (Expect 2,97).

Volgens statistici kunt u daarom pas waarde hechten aan treffers van 6 of meer (minstens drie maal zoveel als verwacht) met een kans van 1,21 % . Die gevonden waarden zijn statistisch significant, omdat de kans erop (p-waarde) kleiner is dan het significantienivau alpha gedeeld door 2 van een tweezijdige toets. Dus P(x>5) =1,21 % is kleiner dan 0,05/2 = 2,5 % en valt buiten het 95 percent betrouwbaarheidsinterval van een tweezijdige toets. Wilt u gebruik maken van het 99% betrouwbaarheidsinterval, dan komt u uit op P(x>6) met een kanswaarde van 0,27%.

Schijnbaar indrukwekkende effectgroottes als twee en een half maal zo vaak als verwacht of nimmer gezien zouden bij dit kleinschalige onderzoek dus statistisch gezien niet zo indrukwekkend zijn. Ze zijn door toeval te verwachten. En als u de slechte gewoonte hebt om alles wat u aantreft nimmer te analyseren volgens de wetten van de kansberekening, dan loopt u grote kans dat u waarde blijft hechten aan waarnemingen die slechts op toeval en selectieve aandacht berusten. En dat bedoelden we met de bewering dat met impliciete en niet exact getelde steekproeven van het type in mijn ervaring de bemonsteringsfout een groot probleem oplevert .

Als u 120 willekeurige horoscopen serieus onderzoekt, kan daar toevallig de verwachtingswaarde np van 120/12 is 10 personen met zon in ram bij zitten (13,07% kans), maar u zult ook waarden als 5 (3,46% kans) of 15 (3,31% kans) aantreffen. Die waarden volgen uit de kansverdeling van 120 worpen met een twaalfzijdige dobbelsteen volgens de binomiale distributie. En zoals u in het plaatje ter linker zijde ziet is de kans om een 8, 9 of 11 aan te treffen nauwelijks afwijkend van de verwachte 10. Ze zijn allen groter dan 10%.

Maar belangrijk om te weten is dat die op toeval berustende variatie (sampling error) altijd bestaat, of u nu 120 horoscopen van een specifieke ADB categorie onderzoekt of 120 willekeurige horoscopen. De empirische wetten van het toeval gelden net als de zwaartekracht voor iedereen op aarde, of het nu om heksen, gokkers of astrologen gaat en of ze erin geloven of niet.

Een astroloog kan dus niet zomaar zeggen: Ik vond 15 rammen onder 120 agressievelingen, dus toeval bestaat niet. Want de kans om 15 of meer rammen aan te treffen in een willekeurige steekproef van 120 is 7,45 % (Px >14). Die ervaring maakt die astroloog beslist geen betere astroloog dan een collega die maar 5 rammen zag. Maar de "pechvogel" zal er waarschijnlijk niet over opscheppen. En dat leidt weer tot een publicatiebias op het internet en in andere media:

Publicatiebias is de vertekening die ontstaat als bij wetenschappelijk onderzoek de positieve resultaten wel, maar negatieve of onduidelijke resultaten niet gepubliceerd worden. Dit wordt ook wel het dossierkast- of bureaulade-effect genoemd, omdat de dossiers met negatieve resultaten in de kast of de (onderste) bureaulade 'verdwijnen'.

In beide gevallen zou een statisticus zeggen: 50% meer (Px>14 is 7,45 %) of 50% minder (Px<6 is 5,92 %) aantreffen dan was verwacht is statistisch gezien niet significant in dit kansmodel. De gevonden waarden wijken te weinig af van de verwachte waarden in een willekeurige steekproef van deze grootte. En ook een effect grootte van 1,6 (P=1,97 %) is nog steeds een randgeval, want de kans op 16 treffers of meer P(x>15) van 4,14 % is groter dan het 0,05/2 = 2,5% criterium van een tweezijdige statistische toets.

Maar de kans om 20 of meer rammen te vinden in 120 willekeurige horoscopen is wel erg klein (P(x) > 19 is 0,22 %). Een statisticus noemt een effect grootte 2,0 met een p-waarde van 0,22% statistisch significant. De aanname van de nulhypothese dat de gevonden uitkomst waarschijnlijk op de bemonsteringsfout berust, zal dan moeten worden verworpen. Want die kans (p-waarde) is maar zeer gering. En dat betekent dat de gevonden waarde in die categorie wel eens een echte tendens (Effect) kan aangeven inplaats van de verwachte variatie rondom het gemiddelde (Expect).

Maar dat de nulhypothese wordt verworpen op basis van statistische normen, betekent nog niet dat toeval niet bestaat. Het betekent alleen maar dat de gevonden kans van 1/6 meer representatief zal zijn voor de onderzochte categorie dan de door de nulhypothese verwachte kans van 1/12. Er is mogelijk een astrologisch effect aangetoond. Maar bewijst u de astrologie daarmee? Nee, nog niet. Want naast de bemonsteringsfout zijn er vele andere vormen van bias die ook effecten kunnen hebben op het resultaat.

Dergelijke op kansberekening gebaseerde statistische overwegingen helpen enorm bij de beoordeling of u waarschijnlijk met een reële empirische samenhang (Effect) of met de toevalsfactor van de sampling error (Expect) te maken hebt. En hier had de wetenschap van de 20e eeuw enorm baat bij. Het resulteerde in een wetenschappelijke revolutie.

Betrouwbaarheidsintervallen van effectgroottes

> Top <

In het artikel The wisdom hierarchy staat een kleine studie van de The ADB category aggressive - brash. U kunt alle door ons berekende tabellen zien in de map aggressive / brash.

Het plaatje rechts laat zien wat de uitkomsten zijn voor Zon in Ram. Er werden in die categorie van 175 personen 23 zonnen in Ram (13,14%) gevonden, tegen 15, 06 (8,61 %) verwacht in de ADB.

De effect grootte was 1,53 met een geschat 95 % betrouwbaarheidsinterval van 0,95 - 2,11, uitgaande van een geschatte standaard deviatie van 4,47.

De z-score van 2,14, die de afwijking van de verwachte waarde in standaard deviaties aangeeft, duidt op een significant effect (2,14 SD >1,96 SD).

Maar de kans om 23 of een hogere waarde (P(x) >22) aan te treffen in een aselecte steekproef uit de ADB van willekeurige personen was volgens de binomiale distributie 2,78 % (Binomial P(x>k-1) onderaan). Dat zou net niet significant zijn volgens gangbare statistische criteria.

Om die reden sloot het 95% betrouwbaarheidsinterval een negatief effect (0,95) niet uit. Maar het kan wel op een trend duiden.

Een Cohen's d-waarde van 2,51 geschat (2,75 gevonden) duidt op een reusachtig (huge) statistisch effect. Er is dus waarschijnlijk sprake van een positieve correlatie tussen Zon in Ram en deze ADB categorie, maar wel met een voorbehoud. Grotere studies door onafhankelijke onderzoekers zijn nodig om die astrologische trend te bevestigen. Want we willen de mogelijke neiging van ADB editors / astrologen om eerder in de categorie agressief een Zon in Ram aan te vinken voorkomen.

Iedere gelovige in een bepaalde visie kan wel passende voorbeelden aandragen voor zijn standpunt. De regel Wie zoekt, die vindt houdt daarom ook menig vooroordeel in stand. Als de gelovige afziet van statistische toetsen met behulp van controlegroepen, dan zal zijn eigen aanhang niet klagen. Want daar is weer een argument dat hen goed uitkomt. Maar zonder controlegroep is het slechts speculatie en nog niet eens het halve werk.

En als een criticus dan zegt, maar ik deed een veel uitgebreider onderzoek met controlegroepen en kwam op iets anders uit, dan roept die gelovige doodleuk: Maar dat onderzoek mist iedere kwaliteit. In mijn ervaring is het toch echt anders. En die gelovige blijft dan geloven waarin hij al geloofde. Wetenschappers noemen dit gewoon bias, maar sommige astrologen zien het juist als een bewijs dat toeval niet bestaat!

Bovendien weet ieder uit de praktijk dat elk mens zich spiegelt in zijn omgeving en alleen opmerkt wat bij hem past - elke arts en elke psycholoog (en elke astroloog) trekt zijn eigen soort patiënten aan, de een ziet in een winkelstraat andere etalages dan de ander, enz. Wij gaan allen langs onze magnetische lijnen, wij kunnen niet anders gaan, wij kunnen slechts doen wat wij niet laten kunnen. Daardoor is er nooit objectief onderzoekingsmateriaal!

Maar geen astroloog kan redelijkerwijs beweren: Ik zag een mannelijke ram. Hij deed zo en zo. Dat is dus typisch een ram. Want wat zag of verklaarde die astroloog nu eigenlijk? Was dit nu de zon, maan òf ascendent in actie? Misschien was die Ram op dat moment wel gestoken door een bij met een onbekende geboortetijd. Of had dit voorval niets met astrologie te doen? Hoe kan iemand dat nu eigenlijk weten gezien de vele alternatieve verklaringen voor het waargenomen gedrag die niet werden onderzocht? Via inductie kunt u het in een individueel geval nooit weten of verklaren.

Op welke grond kunt u dan wel iets astrologisch verklaren of correct voorspellen op individueel niveau? Alleen maar door te veronderstellen dat voor u die astrologische factoren er wel toe doen, toeval niet bestaat en andere irrationele aannames. En dat dit magische denken toevallig ook uw expertise is. Dat laatste kunnen uw beroepsgenoten bevestigen. Volgens de regels van de astrologie doet u dus niets fout. Maar het probleem is dat iedereen achteraf van alles kan verklaren met irrationeel denken. In de naam van iets kan iedere politicus een succesvolle hetze starten. Maar zo'n verzonnen verklaring zal zelden reproduceerbaar zijn als zoveel andere factoren uitgesloten worden waar een volksgericht geen benul van heeft.

Astra inclinant, non necessitant schreef Thomas van Aquino: De sterren neigen, maar dwingen niet. Zet daar eens tegenover: Roken veroorzaakt longkanker, maar niet bij iedereen. Is er in wezen een verschil tussen deze twee uitspraken? Op het eerste gezicht niet. Ze gaan beiden over al dan niet causale relaties. Maar toch is er een groot verschil. De uitspraak over roken is veel specifieker. Termen als (mee)roken, longkanker, "veroorzaakt" en "niet bij iedereen" zijn te operationaliseren als meetbare grootheden. U kunt die hypothesen dus testen en er gericht onderzoek op los laten. Met als doel de wie, wat, waar, wanneer en hoe vragen van de journalisten en wetenschappers te beantwoorden. Dat is ook gebeurd en dat roken na vele jaren longkanker veroorzaakt staat tegenwoordig buiten kijf.

Maar hoe lang zal een discussie tussen wetenschappers en astrologen duren voordat ze het eens zijn over een toetsbare definitie van de algemene uitspraak "De sterren neigen, maar dwingen niet "? Welke sterren? Wanneer neigen ze? Hoe? Tot wat? Wat was verwacht? Wanneer wel en wanneer niet? Daar komt niemand uit en meestal wordt dan een beroep gedaan op de complexiteit van de astrologie. Maar is dat terecht? Biologische processen als carcinogenese zijn ook complex. Het probleem lijkt ons eerder dat astrologen zich niet willen vastleggen op specifieke uitspraken die in statistisch onderzoek te verifiëren zijn, laat staan, als ze gemakkelijk te weerleggen zijn.

Alleen na heel veel studie van betrouwbare studieboeken komen medische studenten er achter dat ze veel zaken niet kunnen weten. Zie: The calculation of the effectiveness of medication in 79 art critics. Want ook als medicatie aantoonbaar effectief is, kunt u daarmee in individuele gevallen nog geen zekerheden voorspellen. En dat zou ook ieder ter harte moeten gaan, die achteraf iets verklaard.

The problem is that you cannot reasonably explain events afterwards, when you could not predict them with a reasonable amount of certainty before. This simple argument may seem to be rather abstract, so let us explain it with an example dealing with the calculation of the effectiveness of medication.
Suppose we have 80 (out of 100) cures in Treatment Group A and 40 (out of 100) cures in Placebo Group B. The last could be called spontaneous cures, and we may reasonably assume that spontaneous cures will also happen in the treatment group, when group members were randomly selected.

Maar kennis van effectgroottes en betrouwbaarheidsintervallen blijft wel nodig om realistisch te kunnen adviseren.

According to the Null hypothesis the cure rate would be the same in the case and control groups.

The expected cure rate would then be (80+40) / 200 is 60% with a 95% confidence interval of 50,4 - 69,6 (third column).

The SD of 6,93 in the control group predicts that the found 120 cures would have a 95% confidence interval of 106,4 - 133,6 (5th column). This translates to the range of expected values of 53,2 - 66,8 around the mean of 60 in the fourth column.

It has a more narrow range than that given in the third column and would result in the higher expected Cohen's d value (5,35 instead of 4,47) when working with large control groups. Because the larger the (control) group, the more accurate the estimation of the group's mean will be (5th lower column). And this accurateness translates into a smaller confidence interval, less overlap between groups and thus a higher Cohen's d value. It would not influence the effect size per se, but would yield a better estimate of it having a smaller range of error (confidence interval).

But with treatment group of 100, we have to deal with the SD of 4,9 of the expected values in the third column. Found values in the treatment group below 50 (50,4) would refer to significant harmful influences (much less cure than expected) and values above 70 (69,6) would imply a significant beneficial effect (much more cures than expected).

Found values between 50 and 70 would have insufficient statistical significance to decide that their group means differed enough. Then we deal with a small mean group effect size, that could never be predictive at the individual level at all. Because the found values in both groups would have too much overlap.

...

All outcomes are statistically seen huge effects: There will be no discussion about the direction of the effect, as there is minimal overlap with regards to the estimated mean cure rate. So there is knowledge as actionable information you can base your decisions on. But when doing individual predictions, there still will be a lot of uncertainty. Will the treatment work for me?

In both groups some people are cured (80 + 40 =120) and some are not (20 + 60 = 80). Most often it works with a cure rate of 80% against 40% found for placebo. That can be said. But at the individual level, predictions can only be given as possibilities. And explanations of established facts also have to take them into account.
So one cannot say to an individual person: Oh, you are cured, so you must have had the medicine (this only applies to 80/120 of them), or conclude that the not cured patients must have had placebo (this only applies to 60/80 of them). The same uncertainty exists when you interpret facts afterwards as it does when you had to predict them before. But the last is typically ignored by people who see something that fits their expectations.

Zou u op grond van deze gevonden waarden kunnen bepalen welke individuele genezen patiënt placebo heeft gehad en welke niet? Ik niet. Maar toch kan ik dit medicijn wel als effectief aanbevelen. Maar hoe zit het met astrologische parameters als Zon in Ram? Hebben die effecten waarmee u iets of iemand mee kan voorspellen? Dat zou uit empirisch astrologisch onderzoek moeten blijken.

Astrologisch onderzoek

> Top <

Ik kwam maar weinig in astrologische feiten geïnteresseerde astrologen tegen. Maar ik ken en waardeer wel een astrologie programma die dit praktiseert: Radix5 van Koen van de Moortel. Ik heb het sinds 2010 in gebruik voor astrologisch onderzoek.

RADIX is een PC-programma voor de berekening en analyse van horoskopen (berekeningen, tekstuitleg en tekeningen) en de statistische studie van horoskoopdatabanken, met een hoop mogelijkheden. Het kommuniceert met u naar keuze in het Vlaams, Engels, Frans of Duits en is gemakkelijk te bedienen, zelfs voor mensen die weinig van astrologie kennen. Prijs: 169&euro;.

Radix5 voorspelde over interpretatie: Trump, Donald

Uit statistisch onderzoek van diverse wetenschappers zijn verbanden gebleken tussen bepaalde horoskoopfaktoren en karaktertrekken.
Let dus op: de volgende uitspraken over uw horoskoop zijn niet als evangelie te beschouwen. Het gaat om TENDENZEN die wel objektief vastgesteld zijn.
 
----------------------------------------------------------------
 
Vooral het onderzoek van Dr.Michel en Françoise Gauquelin op een groot aantal beroemde personen (sportkampioenen, politici, schrijvers enz.) is bekend.
In uw horoskoop komen de volgende door hun onderzochte faktoren voor:
 
mars konjunkt ascendant
Volgens Dr.M.& F.Gauquelin zijn de volgende karaktertrekken met veel kans verbonden aan deze stand: aktief, onvermoeibaar doorzetter, moedig, waagt veel,...
 
Deze konstellatie is veel gevonden bij dokters, militaire leiders, sportkampioenen, bedrijfsleiders, opvallend weinig bij schilders, musici en schrijvers.
 
----------------------------------------------------------------
 
De Engelse professor Alan Smithers (Universiteit Manchester) voerde in 1984 een telling uit van zonnetekens bij verschillende beroepsgroepen (in een steekproef van 2,3 miljoen mensen).
Uw zonneteken bleek opvallend veel voor te komen bij:
auteurs, journalisten, handelsreizigers, leraars.
 
----------------------------------------------------------------
 
Drs. P.P.A.M. Kop van de universiteit van Amsterdam, telde in de Encyclopedia Britannica (1974) de zonnetekens van de daarin beschreven beroemdheden. Hij vond voor uw zonneteken:
- relatief veel: psychologen;
- relatief weinig: letterkundigen en taalkundigen (!), wiskundigen, scheikundigen;
- signifikant weinig: zakelijke ondernemers (p<0.05).
 
----------------------------------------------------------------
 
Gunter Sachs publiceerde in 1997 een grootschalig onderzoek in Duitsland en Zwitserland. Zijn statistieken zijn niet helemaal volgens de regels uitgevoerd, maar enkele uitschieters zijn toch het vermelden waard:
Tweelingen studeren blijkbaar niet graag, behalve dan psychologie.
Ze zijn opvallend veel te vinden in midden- en hogere kaderfunkties, en opvallend weinig onder bedienden en arbeiders.
De schildersstiel, de politiek en zeker de beroepen landbouwer, metser en mechanieker, zijn niet aan tweelingen besteed.
 
----------------------------------------------------------------
 
Lee Romanov vergeleek voor een verzekeringsfirma het rijgedrag 100000 Canadese chauffeurs volgens de verschillende zonnetekens.
De politie van Chatham (Kent, GB) vergeleek 2000 gearresteerden in 2011.
Uw teken staat op de...
... 12de plaats wat betreft verkeersboetes, en de 10de plaats wat betreft het veroorzaken van verkeersongelukken, en zou daarmee dus een van de voorzichtigste bestuurders zijn.
Tweelingen werden iets minder dan gemiddeld gearresteerd (8ste plaats).
Let op: het aantal gearresteerden is niet noodzakelijk evenredig met het aantal misdadigers per teken. Sommige tekens laten zich immers misschien moeilijker vangen dan andere!
 
----------------------------------------------------------------
 
Volgens onderzoek van H. von Klöckler (1927) hebt u in mindere of meerdere mate een temperament gelijkaardig aan de volgende typen:
              -         0         +
Schilder:                  |>>>>>>>>>>
Beeldhouwer:                 |>>>>>>>>>
Dichter:                   |>>
Jurist:                   |>>>>>>>>>
Wiskundige/fysikus:         <<<<<<<<<|
Chirurg/gynekoloog:             |>>>>>>>>>>>
Leraar:                   |>>>>>>>>>
Evang.geestelijke:           <<<<<<|
Kath. geestelijke:          <<<<<<<|
Dief:                    |>>>>>
Bedrieger:                  |>>>
Ongeval eigen schuld:            |>

Toelichtingen:
- "Bedrieger" = personen die VERVOLGD werden voor bedrog (die dus betrapt waren). Idem dito voor "dief".
- "Ongeval eigen schuld" = mensen die in hun leven een zwaar ongeval meemaakten dat duidelijk uit eigen onvoorzichtigheid voortkwam.
 
De voorgaande analyse was gebaseerd op de standen van de zon, maan en merkurius tot jupiter in de tekens.
Ook bepaalde aspekten tussen planeten kunnen van invloed zijn:
 
venus konjunkt saturnus
Veel meer dan gemiddeld vastgesteld bij schilders.
 
zon sextiel mars
venus konjunkt saturnus
Veel meer dan gemiddeld vastgesteld bij dichters.
 
zon sextiel mars
Veel meer dan gemiddeld vastgesteld bij leraars.
 
----------------------------------------------------------------
 
Dr. Suzel Fuzeau-Braesch (onderzoeksdirectrice van het CNRS) en Dr. Hervé Delboy hebben een persoonlijkheidstest van Eysenck en Wilson afgenomen bij 524 studenten (resultaten gepubliceerd in hun boek "Comment démontrer l'astrologie" in 1999). Ze hebben dan de gemeten karaktertrekken vergeleken met de planeetposities.
Sleutelwoorden voor deze horoskoop zijn:
 
zon in tweelingen
durvend**, impulsief**, onverantwoordelijk***, zelfoverschatting***, gelukkig***, kalm***, geen obsessie**, zelfstandig***, gevoel van welzijn***, geen schuldgevoelens*, niet ambitieus**, avontuurlijk***, flexibel*
 
maan in boogschutter
geremd*, gedeprimeerd**, zenuwachtig*, dogmatisch**
 
mars in leeuw
geremd**, verantwoordelijk*, vredelievend***
 
ascendant in leeuw
inaktief**, onverantwoordelijk*, agressief*, manipulerend*
 
(*,**,*** = signifikant met drempel 10%, 5%, 1%)
 
Als men de skores kombineert van de zon, de maan, mars en de ascendant, bekomt men een totaal dat hier voorgesteld wordt:
                            5       0       5
.                        -+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
1)      extraversie <-> introversie:
         aktief <-> inaktief              <<<<<|
        sociabel <-> insociabel                |
         durvend <-> voorzichtig            <<<<<<|
        impulsief <-> zelfbeheersing            <<<<|
        expansief <-> geremd                  |>>>>>>>>>
    verantwoordelijk <-> onverantwoordelijk         <<<<<<|
2)    emotionaliteit <-> stabiliteit:
minderwaardigheidsgevoel <-> zelfwaardering              |>>
      gedeprimeerd <-> gelukkig               <<<|
       zenuwachtig <-> kalm                   |>>>>>>>>>>>
       geobsedeerd <-> geen obsessie              |>>>>>
       afhankelijk <-> zelfstandig               |
     hypochondrisch <-> gevoel van welzijn            |>>>>
     schuldgevoelens <-> geen schuldgev.             |>
3)       fermheid <-> soepelheid:
        agressief <-> vredelievend               |>>>
      overheersend <-> onderdanig                |>>
        ambitieus <-> niet ambitieus              |>>>>>
      manipulerend <-> begrijpend              <<<|
      avontuurlijk <-> niet avontuurlijk          <<<<<|
       dogmatisch <-> flexibel               <<<<|

----------------------------------------------------------------
 
zon +6 maan
Volgens een onderzoek van Jos Verhulst (2000) bleek uw geboorte-maanfase relatief weinig voor te komen bij topvoetballers.

Het grote verschil met gewone astrologie programma's en boeken is dat Van de Moortel trends voorspelt op basis van concreet astrologisch onderzoek in plaats van theoretische verwachtingen op basis van de gebruikelijke symboliek uit astrologieboeken. En dat geeft een frisse blik op de zaak.

Met de associatieve techniek van het astrologisch symbolisme kunnen vindingrijke astrologen zo'n beetje alles verklaren, maar dat lukt hen in de regel alleen achteraf. Maar iets astrologisch verklaren dat al uitgebreid door de wetenschap verklaard is, heeft natuurlijk geen toegevoegde waarde. En ook gevonden feiten hoeven geen verklaring. Daarom concentreren astrologen zich het liefst op de uitzonderingen op de regels en andere eigenaardigen. En vooral als er nog weinig gegevens van goede kwaliteit voorhanden zijn over bepaalde ontwikkelingen speculeren astrologen op hun best, want die gedeelde onkunde geeft hen een voorsprong op de nog onwetende rest.

De voorbespreking van een verkiezing of een voetbalwedstrijd geeft altijd een soort voorpret. Maar na het bekend worden van de uitslag houden de speculaties snel weer op en gaat iedereen weer over tot de saturnale orde van de dag. Voor een saturnale wetenschapper die meer naar zekerheden en gemeenschappelijke wetmatigheden zoekt klinkt dat wat eigenaardig, maar kleinschalig onderzoek zonder gebruik van te maken van controlegroepen geeft astrologen volop de ruimte om te speculeren en dat gokken geeft hen de kick. Misschien is het toch waar! En als hun gepostuleerde speculaties aannemelijk zijn voor andere in astrologie gelovigen, dan heeft zo'n astroloog op zijn minst een enthousiast publiek. Net zoals het schimmige woordenspel van een betweterige politicus, zijn partijgenoten luid kan laten applaudisseren.

Maar het probleem van ieder geloof en dus ook dat in het astrologische symbolisme blijft dat u er achteraf van alles mee kunt verklaren, maar er niets mee kunt voorspellen. Want uit statistisch onderzoek bleek keer op keer dat astrologen niet beter konden voorspellen en interpreteren dan door toeval kon worden verwacht. En dat probleem lost u niet op door de waarde van statistisch onderzoek te ontkennen, te blijven roepen dat toeval toch niet bestaat en andere eigenwijze trucs van het ego. Dan moet u toch maar met de billen bloot onder de midhemel de feiten onder ogen durven te zien.

Tegenwoordig worden personen die hierdoor veel stress ervaren naar de psycholoog gestuurd. Ze moeten leren minder vanzelfsprekend met hun nu niet meer adequate brein-algoritmen om te gaan. Want een onbewust geleefd leven valt na een tijdje altijd weer tegen. Mindfulness en cognities werden toverwoorden in de psychologie. Gelooft u nog steeds in de woorden die u zonet zei? Laten we liever de gevonden feiten onder ogen zien en onderzoeken zonder ons meteen met het een of het ander dwangmatig te identificeren. Wat zijn de objectieve feiten en hoe gaan we hier redelijk mee om?

Maar wie moeten we nu geloven? Dr. Suzel Fuzeau-Braesch en Dr. Hervé Delboy die de Leeuw ascendent met inactiviteit associeerden, of de astrologische boeken die spreken van een flamboyante Leeuw? Heeft de een het over de empirische werkelijkheid en de ander over potentieel? En komt Venus conjunct Saturnus vaker bij schilders voor? Hoe veel vaker? U zou toch wel op zijn minst de effectgrootte willen weten om te kunnen inschatten hoeveel die tendens uitmaakt. Is zo'n een astrologische regel altijd toepasbaar? In de praktijk helaas vaker niet dan toevallig wel. Hoe kan dat? Dan hebben we te maken met variantie. En kunnen we de bevindingen van dat onderzoek reproduceren? Dat hangt af van het betrouwbaarheidsinterval. Waar hebben we dus met astrologie aldoor mee te maken? Inderdaad, met statistiek en kansberekening!

De statistiek en kansberekening die ik u voorschotel was al te vinden in het simpele boekje Statistiek en kansberekening, vierde druk uit 1974 bedoeld voor het VWO. En de gegevens die we onderzoeken zijn terug te vinden in de database van astrodienst (ADB).

The most recent results of the ADB Research Group are found at: ADB stats (1,45 GB!). The compressed 7 zip files are the most efficient way to retrieve them.

Maar dat was niet de basiskennis waar Mellie Uyldert in 1951 over beschikte en daarom neem ik Uyldert haar vooroordelen over statistiek en kansberekening niet kwalijk. Maar ik irriteer me wel aan het gemak waarmee intellectuele luiaards met een foutief citaat van Shaw nog steeds blijven beweren dat statistieken er niet toe doen. De achtergrond is meestal het monddood willen maken van critici: Ik heb gelijk. En dat andere verhaal wil ik niet horen. En als maar genoeg aanhangers in mijn alternatieve feiten geloven, win ik de verkiezing lekker toch dit jaar.

Zo werkt het nu eenmaal in een polemiek voor eigen publiek. Maar zo werkt redelijkheid niet. Redelijkheid heeft doorgaans meer te maken met het geloof in iets in meer of mindere mate. En met kennis van zaken. En dan blijken er toch vele varianten van grijs te bestaan. En dan gaat het dus niet om de manipulative polarisatie waarmee je een verkiezing wint in een tot het bot verdeeld land. Het gaat juist om het zoeken naar de balans gezien de gevonden feiten en omstandigheden. En dat is iets wat onbevooroordeelde rechters, wetenschappers en statistici geleerd hebben om te doen.

De astrodienst database (ADB)

> Top <

De database van astrodienst (ADB) staat sinds 12 maart 2009 online. Het project is opgezet door de Amerikaanse astrologe Lois Rodden, die als data collector samenwerkte met andere verzamelaars zoals de Nederlandse journaliste Selma Schepel. De database werd gedigitaliseerd voor onderzoek door ISAR en later door Mark McDonough als AstroDatabank software verkocht. In 2008 werden de software en data aan Astrodienst verkocht.

Rodden Rating

> Top <

De database hecht veel waarde aan correcte geboortedata. Zogenaamde Rodden Ratings bepalen de kwaliteit ervan. Maar die kwalitatieve standaard zegt niets over de precisie van de geboortetijd. Het gaat slechts betrouwbaarheid van de bron. En die is niet 100% betrouwbaar.

Dubbel accurate AA geboortetijden zijn gebaseerd op de geboorteakte uit het gemeente archief of aantekeningen uit de familiebijbel of een babyboek. Ze komen dus typisch uit de eerste hand en zijn als het goed is meteen na de geboorte al vastgelegd.

Bij de aangifte van een kind overlegt de ouder een verklaring van de geboorte van het kind door het ziekenhuis of die van de verloskundige af waarin de geboortetijd staat, die dan braaf overgenomen wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar omdat zo'n schriftelijke verklaring niet per se nodig is bij de aangifte van een kind, kunnen ouders de gemeente ook belazeren. Daarvan zijn verschillende gevallen bekend in de ADB.

Maar hoewel AA geboortetijden doorgaans een betrouwbare bron hebben, kunnen ze behoorlijk onnauwkeurig zijn. Want het zijn afgeronde tijden en in de 19e eeuw was dat standaard op een heel uur. Dan kan zo iemand wel om 13:00 uur geboren zijn, maar eveneens een half uur eerder of later.

In een onderzoek (*) van 30.000 AA records bleken zo'n 36% van de ADB tijden op een heel uur afgerond te zijn (Uur:00), 15 % bevatten Uur:30 tijden en 6% bevatten Uur:15 of Uur:45 tijden. Het probleem is dat u niet kunt weten in welke mate een Uur:00 tijd afgerond is. Voor de 19e eeuw was afronding op het hele uur gebruikelijk, rond 1900 zien we ook half uur tijden en pas na de tweede wereld oorlog werden de door vroedvrouwen en artsen vastgelegde tijden aanzienlijk preciezer vastgelegd. Want als de bevalling te lang duurde moeten verloskundigen de moeder insturen en daarom werd een nauwkeurige tijdregistratie van de gebeurtenissen rondom de partus wettelijk verplicht.

Het probleem van de onnauwkeurige geboortetijd impliceert dat een astroloog regelmatig een verkeerde horoscoop interpreteert. Met name de positie van de huiscuspen en de maan zijn gevoelig voor een verkeerde inschatting van de geboortetijd. Statistici die werken met grote getallen hebben hier minder last van.

Maar bij populaire progressieve technieken schelen missers in de geboortetijd van 2 minuten al een heel jaar bij de voorspelling. Om die reden worden geboortehoroscopen van te voren gecorrigeerd. Maar dat is een ander verhaal, waar ik in een nog niet afgemaakt artikel Over rectificatie (in bewerking) statistisch gezien nog wel het een en ander over durf te beweren. Zie voorlopig: Rectifying a chart - a challenge .

De A(accurate) tijden komen van de persoon zelf of van een bekende. Het kunnen dus ook van horen zeggen tijden zijn. Hoe betrouwbaar ze zijn, hangt dus weer wat af van de feiten en omstandigheden. De Help:RR - Astro-Databank schrijft hierover:

Data as quoted by the person, kin, friend, or associate. These data all come from someone's memory, family legend, or hearsay. The quote may be substantiated by a qualifying statement such as, "My grandfather wanted me to be born on his birthday and my mother said that I almost made it. I was born three minutes before midnight." When the information comes from an astrologer's client, it is considered reliable, since a client is investing money for the astrologer's time and expertise. When the quote is from a public figure given in public, it may be questionable. Please keep in mind that public figures, especially politicians, answer a question in public to be accommodating; therefore, the time given may not be accurate. When the quote is from one of a group of people who were asked casually, it might be questionable. Rounded-off time such as 6 AM or midnight might also be questionable.

Zijn er tegenstrijdige A tijden beschikbaar dan degradeert de ADB editor de geselecteerde tijd naar C(cautious).

De B tijden zijn afkomstig van een biografie of autobiografie. Als de biograaf, met aktenummer erbij vermeldt aangeeft dat de gegevens uit het gemeentearchief afkomstig zullen zijn, worden ze tot een AA tijd gepromoveerd. Ik hecht persoonlijk meer waarde aan B tijden dan aan A tijden, omdat de (auto)biograven en historici doorgaans meer op feiten georiënteerd zijn dan iemand die zomaar wat zegt. En dat kan een probleem zijn met A tijden.

De C(autious) tijden zijn altijd onbetrouwbaar, want ze vermelden geen bron. Het is op zijn best van horen zeggen informatie.

Caution, no source. These data are also listed as "OSNK, Original Source Not Known". They are undocumented data, often given in magazines or journals, with no source, or an ambiguous source such as "personal" or "archives." When a magazine, journal, or astrologer, is quoted without the original source of the information, the quote is a reference, not a source. There is no way to know if the datum is valid. If the person making the quote was proven unreliable in the past, any future quote automatically falls in the C category unless attributed to a specific source. Rectified data from an approximate birth time have a valid place in astrology and fall in the C category unless there are contradictory rectified times, which nudges it into DD.

DD refereert naar dirty data. Dus speculatie zonder bron. De een zegt dit, de ander dat.

Two or more conflicting quotes that are unqualified. These data are offered as a reference in order to document their lack of reliability and prevent their being presented elsewhere as factual. They are often sincere attempts to find a birth time that have met with ambiguous results. In many cases, the presentation of Dirty Data leads to the discovery of an accurate source and the data are updated to a category of greater accuracy.

ADB categorieën

> Top <

Het treurige is dat astrologieboeken zich zelden om hun bronnen bekommeren. Ik bedoel nu niet de in boeken vermelde geboortetijden van bekende personen, maar de interpretaties ervan. Kwam u ooit een astrologie boek tegen waarin vermeld werd dat bepaalde zonnetekens meer aangetroffen werden onder bepaalde beroepsgroepen? En op basis waarvan? Met vermelding van welk onderzoek? Ik niet. Wat ik wel tegen kwam waren op astrologisch symbolisme gebaseerde verwachtingen. Maar dan zegt de ADB terecht: Caution, no source.

Toch is serieus astrologisch onderzoek wel degenlijk uit te voeren. In dit artikel gebruiken we ADB categorieën daarvoor. U ziet ze beschreven in Help:Category. Tijdens het invoeren van nieuwe data moeten de ADB redacteuren hun ingangen van een of meer categorieën voorzien. Sommige daarvan zijn goed te objectiveren, zoals het beroep en bepaalde publiek bekende data. Andere factoren die te maken hebben met de persoonlijkheid en of het privé-leven zijn meer subjectief. Maar met die feiten en omstandigheden kunt u rekening houden wanneer u de gevonden waarden onderzoekt en evalueert.

Statistieken van ADB categorieën

> Top <

Gevonden waarden doen ertoe, ook al zijn ze misschien niet altijd zo objectief geselecteerd en gecategoriseerd. Daarom hebben we van alle ADB categorieën berekend wat de statistische bevindingen waren.

Het gaat om gevonden waarden, de in de ADB verwachte waarden, de gevonden effect waarden en de kansen om die waarden in de ADB aan te treffen in een willekeurige ADB steekproef van die grootte. Voor het laatste gebruikten we de gevoelige chi-kwadraattoets voor de in de tekens en huizen gevonden variantie en voor de individuele items de binomiale kans van wat in die specifieke categorie was gevonden vergeleken met wat in de ADB kon worden verwacht.

De in iedere ADB categorie gevonden resultaten zijn als LibreOffice rekenbladen terug te vinden onder ADB stats. Er komen geregeld nieuwe updates van de ADB data uit.

De bestanden uit de directory Adb_Version_181128_2309 zijn gebaseerd op ADB versie van 28 november 2018. Hiervan zijn de categorieën vrijwel compleet uitgewerkt. U kunt ze downloaden als Adb_Version_181128_2309.7z (132 MB). Deze bestanden zijn vrij te gebruiken voor astrologie onderzoek of statistiek onderwijs. Of gewoon voor uw plezier.

U mag onze bevindingen onder de GNU-licentie voor vrije documentatie kopiëren, aanpassen of onder de GDLF licentie wederverkopen. Maar vergeet bij publicatie nimmer uw bronnen te vermelden. Anders wordt het weer een C(autious), no source speculatie, waarbij misschien bepaalde bevindingen teveel uit hun verband worden gerukt. Het gaat ons niet ons niet om het geld, maar om de gevonden feiten. En dus waarschuwen we u voor "significance inflation".

Want het gaat hier net als in de astrologische praktijk wel om data mining, waarbij alleen al door toeval altijd wel wat significante vals positieve uitkomsten te verwachten zullen zijn. Maar rara, hoe kan dit meestal niet met zo'n zo indrukwekkende effectgrootte als in uw kleinschalige astrologische praktijk En dat heeft zo zijn mathematische redenen zoals ik besprak onder de bemonsteringsfout.

Maar de in de ADB categorieën gevonden feiten blijven relevant. Als u dit ontkent, dan hebt u astrologisch gezien geen poot om op te kunnen staan. Het gaat maar liefst om 1,4 GB aan bijzonder interessante astrologische data in 6554 bestanden en 4278 mappen, waaronder veel lege mappen die aangeven onder welke omstandigheden ze waren geproduceerd door het open source programma TkAstrDb. En dat laatste, hun daadwerkelijk gebruikte orbs, huizen en controlegroepen, vermelden de meeste auteurs van astrologieboeken u doorgaans niet. Ze vertellen u wel hoe het zou moeten zijn, maar op de details van de in de praktijk gevonden waarden gaan ze zelden nader in.

Maar het leek ons wel een goed idee om daarin nu eens expliciet te zijn. Wat is daar in hemelsnaam op tegen?

Onderstaand voorbeeld kan de door TkAstrDb aangemaakte directorystructuur verhelderen. Het begint met een map die de versie van de uitdraai van de ADB gegevens aangeeft: adb_Version_181128_2309. Dit is een uitdraai van 28-11-2018 om 23h09. Daarna volgen directories die ADB categorieën aangeven: Vocation\Art\Fine_art_artist. Het gaat hier om kunstschilders en tekenaars.

De map RR_AA+A+B geeft de gebruikte Rodden Ratings aan: Hier zijn dat de AA, A en B tijden. De subdirectory ORB_6_2_2_4_2_6_6_2_2_2_6 geeft de gebruikte orbs aan en de map Placidus het gebruikte huizensysteem.

Human geeft aan dat er uitsluitend gezocht is naar humane horoscopen, en dus niet naar aardbevingen (mundane). Andere mappen die u tegen kunt komen zijn North of South voor horoscopen die uit respectievelijk het Noordelijk of het Zuidelijk halfrond afkomstig zijn en Male en Female geven selecties op geslacht aan.

Onder Adb_Version_181128_2309/Vocation/Art/Fine_art_artist/RR_AA+A+B/ORB_6_2_2_4_2_6_6_2_2_2_6/Placidus/Human/ vindt u de volgende bestanden:

12-09-2019 22:10 316.103 1902_variance_painters.ods
08-01-2020 15:19 230.400 binomial_limit.xlsx
22-07-2019 20:11 230.400 chi-square.xlsx
06-11-2019 00:20 249.856 cohens_d_effect.xlsx
22-07-2019 20:09 229.888 effect-size.xlsx
22-07-2019 20:08 230.400 expected_values.xlsx
04-03-2019 05:20 273.920 observed_values.xlsx
04-03-2019 08:19 234 output.log

De output.log geeft dit ook al aan:

Adb Version: adb_export_181128_2309
House System: Placidus
Rodden Rating: AA+A+B
Orb Factor: 6_2_2_4_2_6_6_2_2_2_6
Category: Vocation/Art/Fine_art_artist
|2019-03-03 22:14:57| Process started.
|2019-03-04 05:20:43| Process finished.

Geobserveerde waarden in de ADB categorie Fine art artist

> Top <

De berekening van het bronbestand observed_values.xlsx duurde ruim 7 uur op een snelle Ryzen 2700X computer met veel geheugen. Die berekeningen betroffen de gevonden astrologische waarden van 1902 gevallen van de ADB categorie Fine art artist. Maar daarna beschikt u wel over heel veel relevante astrologische data over die ADB categorie. Ik laat u hier maar een klein deel ervan zien.

En het antwoord op vraag "En komt Venus konjunkt Saturnus veel meer dan gemiddeld bij schilders voor?" is volgens de ADB beslist een nee, want de effect grootte was 1,00 (neutraal, p is 52,38) om precies te zijn.

Event:

False

Adb Version:

adb_export_181128_2309

Human:

True

House System:

Placidus

Male:

True

Rodden Rating:

AA+A+B

Female:

True

Category:

Vocation/Art/Fine_art_artist

North Hemisphere:

True

South Hemisphere:

True

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Sun

179

167

186

139

166

130

155

136

135

155

160

194

1902

Moon

172

179

164

159

147

167

147

153

139

155

150

170

1902

Mercury

156

159

152

139

139

154

159

159

147

162

195

181

1902

Venus

164

193

155

168

126

169

145

118

168

124

183

189

1902

Mars

147

179

177

185

179

138

189

166

144

145

134

119

1902

Jupiter

149

140

140

165

177

149

178

180

164

179

148

133

1902

Saturn

165

162

162

116

118

153

154

177

170

163

190

172

1902

Uranus

199

181

153

124

128

125

125

138

172

201

171

185

1902

Neptune

151

204

217

276

225

239

128

83

89

91

87

112

1902

Pluto

191

353

530

425

192

52

25

8

5

5

14

102

1902

N. Node

162

146

172

164

156

171

152

179

152

135

152

161

1902

Chiron

317

270

164

137

83

58

63

65

92

134

224

295

1902

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

88

126

139

217

207

204

197

204

204

135

95

86

1902

Cusp 2

100

129

171

178

218

180

186

185

178

173

102

102

1902

Cusp 3

134

124

180

186

164

191

159

175

166

162

131

130

1902

Cusp 4

155

158

159

197

152

142

172

145

173

156

155

138

1902

Cusp 5

167

171

175

164

165

125

117

167

154

168

165

164

1902

Cusp 6

189

196

174

146

124

129

104

108

191

176

182

183

1902

Cusp 7

197

204

204

135

95

86

88

126

139

217

207

204

1902

Cusp 8

186

185

178

173

102

102

100

129

171

178

218

180

1902

Cusp 9

159

175

166

162

131

130

134

124

180

186

164

191

1902

Cusp 10

172

145

173

156

155

138

155

158

159

197

152

142

1902

Cusp 11

117

167

154

168

165

164

167

171

175

164

165

125

1902

Cusp 12

104

108

191

176

182

183

189

196

174

146

124

129

1902

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

184

159

173

157

166

129

147

140

148

148

164

187

1902

Moon

168

183

148

155

147

166

146

132

177

161

157

162

1902

Mercury

180

174

181

167

159

141

136

147

138

141

172

166

1902

Venus

156

186

168

159

151

154

139

139

137

156

174

183

1902

Mars

165

160

163

124

169

152

150

170

152

177

168

152

1902

Jupiter

153

156

183

148

161

154

151

152

160

156

171

157

1902

Saturn

170

166

152

175

184

157

163

146

131

165

147

146

1902

Uranus

144

179

149

179

185

155

148

145

163

158

161

136

1902

Neptune

147

140

155

149

141

149

159

172

195

144

178

173

1902

Pluto

109

133

130

118

144

125

175

199

187

167

212

203

1902

N. Node

158

145

156

173

149

157

162

160

138

163

168

173

1902

Chiron

161

141

155

161

165

170

177

145

143

172

140

172

1902

Conjunction: Orb +- 6

Sun

71

Moon

317

53

Mercury

167

54

180

Venus

98

65

118

92

Mars

71

47

66

67

67

Jupiter

84

76

75

68

55

61

Saturn

66

46

66

64

67

80

57

Uranus

52

56

70

69

64

61

54

39

Neptune

57

77

71

63

73

50

62

44

151

Pluto

65

59

83

63

57

43

58

71

78

61

N Node

77

66

75

82

44

82

41

36

81

85

67

ChironDe ADB als controle groep gebruiken voor afzonderlijke ADB categorieën

> Top <

De vraag is nu: Wat kon u verwachten? U kunt dan denken nogal wiedus 1902/12 = 158,5 is de verwachte waarde, maar met de snel rijzende huizen en langzame planeten gaat dat beslist niet op. En natuurlijk zijn ook de aspecten niet gelijkmatig verdeeld, omdat een oppositie tussen Mercurius en de Zon vanuit de aarde gezien onmogelijk is.

Om die reden maakten we gebruik van een controle groep, in dit geval het bestand control_group.xlsx dat ook C tijden van de gebruikte adb_export_181128_2309 uitdraai bevatte. Het bronbestand observed_values.xlsx met een selectie van categorie fine art artists (n = 1902) is dus een deelverzameling van het bestand control_group.xlsx (n = 55047), dat alle ADB ingangen met een geboortetijd bevat.

Statistisch gezien is dit belangrijk, want we kunnen dan de resultaten van observed_values.xlsx opvatten als een steekproef met n = 1902 van de ADB als gekende populatie. Spelen astrologische factoren een aantoonbare rol in een bepaalde ADB categorie, dan moeten de waarden in observed_values.xlsx aanzienlijk verschillen van de waarden die aangetroffen zouden worden bij een willekeurige steekproef met n 1902 uit diezelfde ADB. En daarom gingen we niet alleen hun eventuele effecten (of bias) berekenen, maar ook hun p-waarden en betrouwbaarheidsintervallen. Kortom, we kunnen veel specifieker zijn dan alle astrologieboeken bij elkaar.

En natuurlijk mag iedere astroloog blijven roepen bij ieder niet zo indrukwekkend resultaat: En toch zou het nog wel eens kunnen zijn dat ..., maar dat is dan slechts de vage speculatie die u ook aldoor in uw astrologieboeken aantreft. Inderdaad, iets anders zou ook kunnen, maar hoe relevant en reproduceerbaar is dat veronderstelde effect als het niet terug te vinden is in een wat breder opgezet onderzoek?

Een astrologische hypothese opwerpen naar aanleiding van incidentele bevindingen in een kleinschalig onderzoek is het halve werk, maar een astroloog moet de klus ook afmaken. En dus moet hij nagaan of die regel ook aantoonbaar voor veel meer personen geldt. En dat is wat anders dan bevestiging zoeken voor uw standpunt bij geloofsgenoten. Daarom is het belangrijk om in de ADB op zoek te gaan naar de gevonden feiten. Hiermee geven we een nauwkeurig antwoord op de vraag wat werd aangetroffen in deze populatie en ook in iedere subcategorie. En vervolgens kunnen we de relevante vraag stellen of specifieke ADB categorieën statistisch gezien genoeg afwijken van wat door toeval kon worden verwacht.

Hieronder ziet u de waarden in de ADB controlegroep.

Event:

False

Adb Version:

adb_export_181128_2309

Human:

True

House System:

Placidus

Male:

True

Rodden Rating:

AA+A+B+C

Female:

True

Category:

Control_Group

North Hemisphere:

True

South Hemisphere:

True

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aquarius

Pisces

Total

Sun

4738

4771

4772

4702

4731

4511

4522

4259

4194

4449

4601

4797

55047

Moon

4673

4521

4652

4483

4618

4505

4538

4567

4576

4618

4652

4644

55047

Mercury

4432

4299

4194

4184

4409

4584

4717

4823

4830

4828

4916

4831

55047

Venus

4906

4787

4548

5134

4103

5243

3884

4579

4439

3890

5147

4387

55047

Mars

3983

4332

4871

5128

5497

5489

5192

4802

4319

3912

3779

3743

55047

Jupiter

4136

4224

4140

4597

4786

5150

5229

5146

4833

4441

4173

4192

55047

Saturn

4125

4220

4249

4053

4559

4745

4836

4912

5139

5023

4822

4364

55047

Uranus

5178

4924

6210

5130

4331

4187

4100

3673

3884

4159

3987

5284

55047

Neptune

1854

2938

3608

5166

7319

8227

9330

6504

4489

2695

1495

1422

55047

Pluto

1871

4484

9025

13318

12163

6223

3279

1949

778

462

342

1153

55047

N. Node

4739

4663

4911

4826

4615

4615

4591

4365

4302

4305

4487

4628

55047

Chiron

9290

7520

4691

3276

2604

1884

2098

2618

2915

3864

6038

8249

55047

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

2559

3199

4384

5542

6059

5956

6018

5838

5462

4236

3235

2559

55047

Cusp 2

3185

3646

4535

5403

5545

5363

5472

5605

5172

4540

3482

3099

55047

Cusp 3

3650

4119

4759

5192

5019

4917

4755

5161

5204

4599

4061

3611

55047

Cusp 4

4170

4468

5029

4962

4634

4192

4400

4495

5016

4974

4517

4190

55047

Cusp 5

4742

4947

5141

4650

4149

3788

3722

4103

4784

5118

5125

4778

55047

Cusp 6

5323

5481

5157

4581

3552

3219

3176

3642

4548

5407

5490

5471

55047

Cusp 7

6018

5838

5462

4236

3235

2559

2559

3199

4384

5542

6059

5956

55047

Cusp 8

5472

5605

5172

4540

3482

3099

3185

3646

4535

5403

5545

5363

55047

Cusp 9

4755

5161

5204

4599

4061

3611

3650

4119

4759

5192

5019

4917

55047

Cusp 10

4400

4495

5016

4974

4517

4190

4170

4468

5029

4962

4634

4192

55047

Cusp 11

3722

4103

4784

5118

5125

4778

4742

4947

5141

4650

4149

3788

55047

Cusp 12

3176

3642

4548

5407

5490

5471

5323

5481

5157

4581

3552

3219

55047

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

5220

4975

4643

4287

4020

3961

4085

4141

4197

5072

5162

5284

55047

Moon

4541

4557

4628

4567

4555

4554

4675

4493

4569

4579

4648

4681

55047

Mercury

5187

5060

4808

4370

4100

4029

4053

3992

4448

4757

5036

5207

55047

Venus

5124

4911

4656

4273

4220

4034

4080

4146

4463

4827

5096

5217

55047

Mars

4732

4677

4523

4355

4400

4231

4454

4568

4554

4825

4802

4926

55047

Jupiter

4529

4629

4657

4586

4663

4589

4499

4496

4538

4731

4481

4649

55047

Saturn

4696

4650

4526

4680

4619

4622

4633

4467

4412

4481

4603

4658

55047

Uranus

4580

4421

4436

4477

4561

4472

4664

4632

4779

4678

4776

4571

55047

Neptune

4530

4517

4463

4483

4582

4496

4577

4756

4794

4582

4648

4619

55047

Pluto

3871

3757

3993

3951

3853

3866

5217

5231

5327

5273

5417

5291

55047

N. Node

4520

4525

4505

4536

4717

4603

4528

4535

4679

4603

4627

4669

55047

Chiron

4541

4553

4464

4566

4656

4564

4624

4538

4652

4669

4579

4641

55047

Conjunction: Orb +- 6

Sun

1810

Moon

9428

1856

Mercury

5091

1748

5557

Venus

3050

1823

3290

3125

Mars

2178

1808

2221

2204

1912

Jupiter

2080

1807

2064

1973

2096

1857

Saturn

2011

1769

1978

1958

1940

2294

1781

Uranus

1906

1860

1867

1918

1897

1921

1692

1029

Neptune

1927

1828

1870

1837

1879

1785

2032

2206

2303

Pluto

1913

1882

1756

1930

1846

1568

1525

1635

1763

1696

N Node

2023

1909

1871

2122

1499

2699

954

589

1817

1545

1811

Chiron

Liefhebbers van statistiek kunnen ook kijken naar control_group_variance_placidus.ods, dat de in de ADB controlegroep gevonden waarden vertaalt naar Z-scores. Het gaat om de in de rijen gevonden afwijkingen van het gemiddelde (x-np) gedeeld door de in de rij gevonden standard deviatie (SD). De berekening van de Z waarde is een goed voorbeeld van een statische techniek die helpt om bovenstaande ruwe data sneller te interpreteren. Ze geven relatieve verschillen aan waarmee het vaak ook mogelijk is appels en peren te vergelijken.

In dit geval ziet u dat in de ADB de posities van planeet in teken ongelijk verdeeld zijn. Zo komt Zon in Boogschutter twee standaarddeviaties minder voor dan verwacht. Maar belangrijker is het absolute verschil in grootte van de standaarddeviatie. Die is het geringst voor de Maan in teken (61,8) en maximaal voor Pluto in teken (4410,1). Verder valt op dat waar voor de Maan en misschien ook voor Venus positieve en negatieve Z waarden willekeurig over de tekens verspreid lijken te zijn, ze voor andere tekens in clusters komen. Zon in Maagd tot en met Zon in Steenbok komen minder dan verwacht voor en alle overige tekens vaker dan verwacht. Dit zou te maken kunnen hebben met seizoensinvloeden op geboorte. Dan zou het in het Zuidelijk halfrond omgekeerd moeten zijn. Maar dat bleek niet het geval.

Voor de langzame planeten zijn die effecten nog veel sterker, gezien hun hoge standaarddeviatie. Maar hier hebben we vooral te maken met het feit dat betrouwbare geboortedata uit het verre verleden, laat staan geboortetijden uit bijvoorbeeld de oudheid, uiterst zeldzaam zijn. En die komen dan niet in de ADB terecht.

(x-np)/sd

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

SD

Sun

0,77

0,94

0,94

0,59

0,73

-0,39

-0,33

-1,68

-2,01

-0,71

0,07

1,07

195,8

Moon

1,39

-1,07

1,05

-1,69

0,50

-1,33

-0,80

-0,33

-0,18

0,50

1,05

0,92

61,8

Mercury

-0,60

-1,11

-1,51

-1,55

-0,68

-0,01

0,50

0,91

0,93

0,92

1,26

0,94

260,3

Venus

0,70

0,44

-0,09

1,21

-1,07

1,45

-1,55

-0,02

-0,33

-1,54

1,24

-0,44

453,0

Mars

-0,96

-0,41

0,45

0,86

1,45

1,43

0,96

0,34

-0,43

-1,07

-1,28

-1,34

629,1

Jupiter

-1,10

-0,88

-1,09

0,02

0,48

1,37

1,56

1,36

0,60

-0,36

-1,01

-0,96

410,8

Saturn

-1,29

-1,02

-0,94

-1,49

-0,08

0,44

0,69

0,91

1,54

1,22

0,66

-0,62

358,3

Uranus

0,82

0,47

2,26

0,75

-0,36

-0,56

-0,68

-1,27

-0,98

-0,60

-0,83

0,97

719,6

Neptune

-1,05

-0,63

-0,38

0,22

1,05

1,40

1,82

0,74

-0,04

-0,73

-1,19

-1,21

2606,6

Pluto

-0,62

-0,02

1,01

1,98

1,72

0,37

-0,30

-0,60

-0,86

-0,94

-0,96

-0,78

4410,1

N. Node

0,82

0,41

1,74

1,28

0,15

0,15

0,02

-1,20

-1,54

-1,52

-0,54

0,22

185,8

Chiron

1,91

1,19

0,04

-0,53

-0,81

-1,10

-1,01

-0,80

-0,68

-0,29

0,59

1,49

2459,6

Als de planeten en huizen normaal verdeeld waren over de zodiac dan zou hun standaard deviatie de wortel moeten zijn uit np(1-p) is 64,85. Maar alleen voor de snel bewegende maan in teken (61,80) troffen we die verwachtingswaarde bijna aan. Het verschil is maar 4,7%. Dit verschil komt op een 360 graden schaal overeen met wel 17 graden. Ter vergelijking: Een precisie van de geboortetijd van +/- een half uur komt overeen met 360 graden gedeeld door 24 is 15 graden of een orb van 7,5 graad.

Voor deze variantieberekeningen van een gekende populatie deelde ik volgens de regels door n=12. Maar ook die grote ADB is maar een selecte steekproef van G'ds Universum. Had ik gedeeld door n-1=11, de waarde die statistici aanbevelen voor variantieberekeningen in steekproeven, dan was de voor Maan in teken gevonden standaard deviatie 64,55 geweest. Het verschil is dan nog maar 0,46 % oftewel 1,65 graden.

Voor Placidus Cusp in teken ziet u heel goed de effecten van de snelle en langzame tekens op het Noordelijk halfrond, waar de meeste ADB ingangen vandaan komen. De waarden zijn op geometrische gronden symmetrisch: Ascendent in Ram scoort als Descendant in Libra (-1,52). Op de 1-7 as is de variantie maximaal met een standaard deviatie van 1227,8 en op de 4-10 as minimaal met een standaard deviatie van 319,1.

(x-np)/sd

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

SD

Cusp 1

-1,52

-1,04

-0,15

0,71

1,10

1,02

1,07

0,93

0,65

-0,26

-1,01

-1,52

1337,8

Cusp 2

-1,49

-1,00

-0,06

0,87

1,02

0,82

0,94

1,08

0,62

-0,05

-1,17

-1,58

941,6

Cusp 3

-1,68

-0,84

0,31

1,08

0,77

0,59

0,30

1,03

1,10

0,02

-0,94

-1,74

559,5

Cusp 4

-1,31

-0,37

1,38

1,17

0,15

-1,24

-0,59

-0,29

1,34

1,21

-0,22

-1,24

319,1

Cusp 5

0,31

0,73

1,12

0,13

-0,89

-1,62

-1,75

-0,98

0,40

1,08

1,09

0,39

493,6

Cusp 6

0,82

0,99

0,63

-0,01

-1,15

-1,52

-1,56

-1,05

-0,04

0,91

1,00

0,98

902,0

Cusp 7

1,07

0,93

0,65

-0,26

-1,01

-1,52

-1,52

-1,04

-0,15

0,71

1,10

1,02

1337,8

Cusp 8

0,94

1,08

0,62

-0,05

-1,17

-1,58

-1,49

-1,00

-0,06

0,87

1,02

0,82

941,6

Cusp 9

0,30

1,03

1,10

0,02

-0,94

-1,74

-1,68

-0,84

0,31

1,08

0,77

0,59

559,5

Cusp 10

-0,59

-0,29

1,34

1,21

-0,22

-1,24

-1,31

-0,37

1,38

1,17

0,15

-1,24

319,1

Cusp 11

-1,75

-0,98

0,40

1,08

1,09

0,39

0,31

0,73

1,12

0,13

-0,89

-1,62

493,6

Cusp 12

-1,56

-1,05

-0,04

0,91

1,00

0,98

0,82

0,99

0,63

-0,01

-1,15

-1,52

902,0

Ter vergelijking 2007 kaarten uit de zuidelijk halfrond (control_group_variance_placidus_south.ods). Hier zijn de patronen omgekeerd en zijn Maagd en Libra de snel rijzende tekens in plaats van Vissen en Ram op het Noordelijk halfrond. De cuspen 1 tot en met 6 gedragen zich als 7 tot en met 12 hierboven.

(x-np)/sd

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagis

Cap

Aquarius

Pisces

SD

Cusp 1

0,69

1,00

0,90

-0,25

-0,50

-1,96

-1,50

-0,70

-0,43

1,17

0,72

0,86

28,7

Cusp 2

0,68

0,73

1,19

0,17

-1,17

-1,12

-2,14

-0,84

0,54

0,82

0,45

0,68

21,6

Cusp 3

0,31

0,84

0,97

0,97

-0,74

-2,32

-0,74

-1,13

0,90

0,84

0,18

-0,08

15,2

Cusp 4

-0,72

0,06

1,45

1,30

0,52

-1,57

-1,49

0,52

0,45

0,99

-0,48

-1,03

12,9

Cusp 5

-1,40

-0,46

0,74

1,12

0,62

0,55

-0,84

-0,21

2,00

-0,46

-0,14

-1,53

15,8

Cusp 6

-1,53

-0,93

0,54

0,86

0,91

0,54

0,86

0,13

0,91

0,68

-1,80

-1,16

21,8

Hieronder ziet u de Z scores van de in de ADB (lees: veelal beroemdheden) gevonden Planeet in Placidus huis. De gevonden variantie is weer heel anders verdeeld dan bij planeet in teken omdat de huiscuspen snel bewegen. Waarden die relatief dicht bij de verwachte standaard deviatie (de wortel uit np(1-p) is 64,85) liggen worden gevonden voor de maan in huis (55,3), Jupiter in huis (76,4), Saturnus in huis (88,6), Neptunus in huis (99,6), de Noordelijke maansknoop in huis (69,5) en Chiron in huis (59,0). Hier ziet u een vrij willekeurige verdeling.

(x-np)/sd

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

SD

Sun

1,26

0,77

0,11

-0,60

-1,13

-1,25

-1,00

-0,89

-0,78

0,97

1,15

1,39

501,0

Moon

-0,84

-0,55

0,74

-0,37

-0,58

-0,60

1,59

-1,70

-0,33

-0,15

1,10

1,69

55,3

Mercury

1,31

1,04

0,48

-0,48

-1,07

-1,22

-1,17

-1,30

-0,30

0,37

0,98

1,36

456,6

Venus

1,28

0,77

0,16

-0,75

-0,87

-1,32

-1,21

-1,05

-0,30

0,57

1,21

1,50

420,1

Mars

0,72

0,45

-0,32

-1,15

-0,93

-1,77

-0,66

-0,10

-0,17

1,18

1,07

1,68

201,2

Jupiter

-0,76

0,55

0,91

-0,02

0,99

0,02

-1,16

-1,19

-0,64

1,88

-1,39

0,81

76,4

Saturn

1,23

0,71

-0,69

1,05

0,36

0,39

0,52

-1,36

-1,98

-1,20

0,18

0,80

88,6

Uranus

-0,06

-1,42

-1,29

-0,94

-0,22

-0,98

0,65

0,38

1,63

0,77

1,61

-0,14

117,4

Neptune

-0,58

-0,71

-1,25

-1,05

-0,05

-0,92

-0,10

1,70

2,08

-0,05

0,61

0,32

99,6

Pluto

-1,01

-1,17

-0,84

-0,90

-1,04

-1,02

0,89

0,91

1,04

0,97

1,17

0,99

709,0

N. Node

-0,97

-0,90

-1,18

-0,74

1,87

0,23

-0,85

-0,75

1,32

0,23

0,57

1,18

69,5

Chiron

-0,78

-0,58

-2,09

-0,36

1,16

-0,39

0,62

-0,83

1,10

1,38

-0,14

0,91

59,0

Maar voor Zon in Huis met een standaard deviatie van 501,0, zien we weer een patroon waarbij de de Zon vaker voorkomt in de oostelijk hemisfeer (linkerkant van de horoscoop) en minder vaak nabij de descendant in het westen. De binnenplaneten Mercurius en Venus volgen dat patroon, waarschijnlijk omdat ze dicht in de buurt van de Zon zitten. Maar ook voor Mars zien we dat effect met een piek in het 12e huis (+1,68 SD) en een dal in het 6e huis (-1,77 SD). De verdeling is weer anders dan in Gauquelins Marseffect onder atleten.

Voor Pluto is de variatie maximaal (sd is 709), met een evidente voorkeur voor huizen boven de horizon, en dat zou ik voor de vermeende god van de onderwereld zo even niet logisch kunnen verklaren. In control_group_variance_placidus_south.ods zag ik die patronen niet terug.Effectgrootte

> Top <

Om vergelijkingen mogelijk te maken berekenden we het bestand expected_values.xlsx, dat de gevonden waarden in de ADB controle group met 1902 gedeeld door 55047 vermenigvuldigde. Met behulp van deze verwachte waarden werd het belangrijke bestand effect-size.xlsx aangemaakt, dat aangeeft hoeveel vaker een planeetstand onder schilders in de ADB aangetroffen werd dan in de ADB was verwacht. Het gaat dan om de waarden in de observed_values.xlsx van de betreffende ADB categorie gedeeld door de waarden van expected_values.xlsx zoals verwacht in de hele ADB. Als die gelijk zijn is de effect grootte 1. Een waarde van 2 geeft aan dat een positie tweemaal zo vaak in de betreffende ADB categorie aangetroffen werd dan in de ADB was verwacht en een waarde van 0,5 geeft aan 2 maal zo weinig als verwacht.

Voor Zon in Stier is dat slechts 1% vaker dan verwacht. Maar Maan in Stier deed het beter onder schilders met +15%. Zon in Vissen kwam 17% vaker voor dan verwacht in de ADB en Zon in Maagd scoorde het laagst met 17% minder dan was verwacht.

Effect

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Sun

1,09

1,01

1,13

0,86

1,02

0,83

0,99

0,92

0,93

1,01

1,01

1,17

11,97

Moon

1,07

1,15

1,02

1,03

0,92

1,07

0,94

0,97

0,88

0,97

0,93

1,06

12,00

Mercury

1,02

1,07

1,05

0,96

0,91

0,97

0,98

0,95

0,88

0,97

1,15

1,08

12,00

Venus

0,97

1,17

0,99

0,95

0,89

0,93

1,08

0,75

1,10

0,92

1,03

1,25

12,01

Mars

1,07

1,20

1,05

1,04

0,94

0,73

1,05

1,00

0,96

1,07

1,03

0,92

12,07

Jupiter

1,04

0,96

0,98

1,04

1,07

0,84

0,99

1,01

0,98

1,17

1,03

0,92

12,02

Saturn

1,16

1,11

1,10

0,83

0,75

0,93

0,92

1,04

0,96

0,94

1,14

1,14

12,02

Uranus

1,11

1,06

0,71

0,70

0,86

0,86

0,88

1,09

1,28

1,40

1,24

1,01

12,21

Neptune

2,36

2,01

1,74

1,55

0,89

0,84

0,40

0,37

0,57

0,98

1,68

2,28

15,67

Pluto

2,95

2,28

1,70

0,92

0,46

0,24

0,22

0,12

0,19

0,31

1,18

2,56

13,14

N Node

0,99

0,91

1,01

0,98

0,98

1,07

0,96

1,19

1,02

0,91

0,98

1,01

12,01

Chiron

0,99

1,04

1,01

1,21

0,92

0,89

0,87

0,72

0,91

1,00

1,07

1,04

11,68

Van de persoonlijke planeten scoorde Venus in Vissen het hoogst onder kunstschilders (1,25).

Ascendent in Stier (1,14 ) scoorde het hoogst en Ascendant in Waterman (0,85) het laagst.

Effect

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

1,00

1,14

0,92

1,13

0,99

0,99

0,95

1,01

1,08

0,92

0,85

0,97

11,95

Cusp 2

0,91

1,02

1,09

0,95

1,14

0,97

0,98

0,96

1,00

1,10

0,85

0,95

11,92

Cusp 3

1,06

0,87

1,09

1,04

0,95

1,12

0,97

0,98

0,92

1,02

0,93

1,04

12,00

Cusp 4

1,08

1,02

0,92

1,15

0,95

0,98

1,13

0,93

1,00

0,91

0,99

0,95

12,01

Cusp 5

1,02

1,00

0,99

1,02

1,15

0,96

0,91

1,18

0,93

0,95

0,93

0,99

12,03

Cusp 6

1,03

1,03

0,98

0,92

1,01

1,16

0,95

0,86

1,22

0,94

0,96

0,97

12,02

Cusp 7

0,95

1,01

1,08

0,92

0,85

0,97

1,00

1,14

0,92

1,13

0,99

0,99

11,95

Cusp 8

0,98

0,96

1,00

1,10

0,85

0,95

0,91

1,02

1,09

0,95

1,14

0,97

11,92

Cusp 9

0,97

0,98

0,92

1,02

0,93

1,04

1,06

0,87

1,09

1,04

0,95

1,12

12,00

Cusp 10

1,13

0,93

1,00

0,91

0,99

0,95

1,08

1,02

0,92

1,15

0,95

0,98

12,01

Cusp 11

0,91

1,18

0,93

0,95

0,93

0,99

1,02

1,00

0,99

1,02

1,15

0,96

12,03

Cusp 12

0,95

0,86

1,22

0,94

0,96

0,97

1,03

1,03

0,98

0,92

1,01

1,16

12,02


De effecten van planeet in Placidus huis zijn subtiel. Zon in V (1,20) scoort het hoogst en Zon in X (0,84) het laagst. Maan in II (1,16) scoort hoger dan Maan in VIII (0,85). En in VIII voelt Pluto (1,10) zich meer thuis onder kunstschilders.

Effect

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

1,02

0,92

1,08

1,06

1,20

0,94

1,04

0,98

1,02

0,84

0,92

1,02

12,05

Moon

1,07

1,16

0,93

0,98

0,93

1,05

0,90

0,85

1,12

1,02

0,98

1,00

12,00

Mercury

1,00

1,00

1,09

1,11

1,12

1,01

0,97

1,07

0,90

0,86

0,99

0,92

12,03

Venus

0,88

1,10

1,04

1,08

1,04

1,10

0,99

0,97

0,89

0,94

0,99

1,02

12,02

Mars

1,01

0,99

1,04

0,82

1,11

1,04

0,97

1,08

0,97

1,06

1,01

0,89

12,00

Jupiter

0,98

0,98

1,14

0,93

1,00

0,97

0,97

0,98

1,02

0,95

1,10

0,98

12,00

Saturn

1,05

1,03

0,97

1,08

1,15

0,98

1,02

0,95

0,86

1,07

0,92

0,91

11,99

Uranus

0,91

1,17

0,97

1,16

1,17

1,00

0,92

0,91

0,99

0,98

0,98

0,86

12,01

Neptune

0,94

0,90

1,01

0,96

0,89

0,96

1,01

1,05

1,18

0,91

1,11

1,08

11,98

Pluto

0,81

1,02

0,94

0,86

1,08

0,94

0,97

1,10

1,02

0,92

1,13

1,11

11,91

N. Node

1,01

0,93

1,00

1,10

0,91

0,99

1,04

1,02

0,85

1,02

1,05

1,07

12,00

Chiron

1,03

0,90

1,00

1,02

1,03

1,08

1,11

0,92

0,89

1,07

0,88

1,07

12,00


Zon Maan conjuncties (1,14) kwamen wat vaker voor. Uitschieters zien we bij de langzame planeten. Hier speelt tijdgeest een rol.

Conjunction:Orb +- 6

Sun

1,14

Moon

0,97

0,83

Mercury

0,95

0,89

0,94

Venus

0,93

1,03

1,04

0,85

Mars

0,94

0,75

0,86

0,88

1,01

Jupiter

1,17

1,22

1,05

1,00

0,76

0,95

Saturn

0,95

0,75

0,97

0,95

1,00

1,01

0,93

Uranus

0,79

0,87

1,09

1,04

0,98

0,92

0,92

1,10

Neptune

0,86

1,22

1,10

0,99

1,12

0,81

0,88

0,58

1,90

Pluto

0,98

0,91

1,37

0,94

0,89

0,79

1,10

1,26

1,28

1,04

N. Node

1,10

1,00

1,16

1,12

0,85

0,88

1,24

1,77

1,29

1,59

1,07

Chiron

De uitkomsten verschillen van wat Ranking the 12 Zodiac Signs Based on Artistic Talent op basis van het astrologisch symbolisme had verwacht.

When it comes to artistic ability, some people have it and some people don't.

De onderstaande rangschikking werd gepostuleerd, maar zonder indicatie van de effect grootte. Het lijkt te gaan om speculaties op basis van astrologische boekenwijsheid. De auteur vermeldt niet welke planeten, tekens of huisposities er toe doen. Maar laten we aannemen dat het gaat om de zonnetekens. Want de geboortedagen worden expliciet genoemd. Overigens heeft dat niets te doen met astrologische bewijskracht, maar het suggereert wel enige astrologische kennis van de auteur.

 1. Pisces (Feb. 19 - March 20)

 2. Cancer (June 21 - July 22)

 3. Leo (July 23 &ndash; Aug. 22)

 4. Gemini (May 21 &ndash; June 20)

 5. Scorpio (Oct. 23 &ndash; Nov. 21)

 6. Taurus (April 20 &ndash; May 20)

 7. Sagittarius (Nov. 22 -Dec. 21)

 8. Aquarius (Jan. 20 &ndash; Feb. 18)

 9. Virgo (Aug. 23 &ndash; Sep. 22)

 10. Capricorn (Dec. 22 &ndash; Jan. 19)

 11. Libra (Sep. 23 &ndash; Oct. 22)

 12. Aries (March 21 &ndash; April 19)

We zijn het eens over Zon in Vissen (1,17), maar niet over Zon in Kreeft (0,86) en zeker niet over Zon in Aries (1,09), die in de ADB veel beter scoort dan deze astroloog had verwacht.

Zon in Taurus (1,01) en Aquarius (1,01) zijn ook in de ADB middenmoten.

Zou een Spearman's Rank-Order Correlation test astrologen wijzer maken? Ik verwacht het niet, want astrologen vertonen weinig interesse in de empirische werkelijkheid. Ze vertrouwen op hun hoger weten en nemen zelden de moeite om hun aannames in de praktijk te beproeven.

Maar laten we de gevonden waarden van topscorer Zon in Vissen eens nader beschouwen: Er werden 194 (10,20%) Zon in Vissen gevonden onder 1902 schilders en in 4797 (8,71 %) van de 55047 personen uit de ADB controlegroep. Dat is in beide gevallen meer dan theoretisch werd verwacht (1/12 is 8,33 %). De gevonden effectgrootte voor Zon in Vissen in deze ADB categorie is 1,17 (1,01 - 1,33, p = 1,34 %). Zouden we van de kans 1/12 uitgegaan zijn, dan was die 1,22 (1,06 - 1,39, p = 0,24 %). Beide waarden zijn statistisch significant met een alpha van 0,05, maar alleen de hypothetische effect grootte van 1,22 (1,06 - 1,39, p = 0,24 %) is dat ook met een alpha van 0,01.

Zou u met deze gevonden waarden een schilder kunnen voorspellen of verklaren? Nee, want de effect grootte is hiervoor te gering. U zou veel meer factoren in overweging moeten nemen. En dan zou u de verwachtingswaarden daarvan moeten kennen. Maar met een beroep op, ik hoef die quantitative feiten niet te weten, want ik denk al kwalitatief en holistisch, houdt u zichzelf en anderen voor de gek.

De vraag is of gevonden afwijkingen astrologische of andere effecten zijn of schommelingen rondom het verwachte gemiddelde die u ook bij een willekeurige steekproef van deze grootte (n =1902) uit de ADB zult aantreffen. Deze vraag behelst hoe relevant de gevonden effectgroottes zijn gezien de bemonsteringsfout. En op dat terrein gaan astrologen die veel astrologieboeken lezen, maar slechts kleinschalig empirisch onderzoek doen om de astrologische aannames te toetsen, doorgaans de mist in.

Statistische toetsen om effecten te evalueren

> Top <

Persoonlijke planeten die er echt uitspringen zie ik niet in bovenstaande tabellen. Daarom hebben we waarschijnlijk toch vooral met de sampling errors te doen. Wat zijn de te verwachten waarden? Uitgaande van een kans van 1/12 kunt u bij een ADB categorie van 1902 personen de verwachte standaard deviatie (sd) berekenen als de wortel van variantie np(1-p), dus de wortel uit 1902*11/144 is 12,05.

Hiermee kunt u nagaan dat effectgroottes tot en met +/- 20% in 99% van de gevallen, effectgroottes van +/- 15% in 95% van de gevallen en effectgroottes van +/- 7 % in 70% van de gevallen door kansberekening te verwachten zijn. Op basis hiervan kunt u betrouwbaarheidsintervallen van de gevonden waarden berekenen.

De meest gevoelige statistische test die we gebruikten is de chi-square.xlsx, waarin nagegaan wordt of de verdelingen in de rijen meer afwijken dan door toeval kon worden verwacht. In welke rij van planeet in teken of huis zien we ongewone fluctuaties rondom het gemiddelde? Hoe verschilt de gevonden variatie van planeet in een van de 12 tekens of huizen van wat volgens de bemonsteringsfout in de ADB kon worden verwacht? Als de gevonden variantie voor een bepaalde planeet in teken of huis relatief laag is, doet die planeet er voor die categorie waarschijnlijk niet echt toe. Dat is hieronder met Maan en Mercurius in teken het geval.

Effect

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagit-tarius

Capri-corn

Aquarius

Pisces

SD

Moon

1,07

1,15

1,02

1,03

0,92

1,07

0,94

0,97

0,88

0,97

0,93

1,06

12,05

Mercury

1,02

1,07

1,05

0,96

0,91

0,97

0,98

0,95

0,88

0,97

1,15

1,08

15,99

Maan in Stier scoort met + 15 % het hoogst en Maan in Boogschutter met -12 % het laagst. Mercurius scoort met +15 % in Waterman het hoogste en met -12 % in Boogschutter het laagst. Maar effectgroottes van +/- 15 % kon u in 95% van de gevallen al verwachten volgens de variantie = np(1-p) schatting. Voor de snel bewegende maan was de gevonden standaard deviatie 12,05 tevens de verwachte standaard deviatie. Mercurius in teken had een standaard deviatie van 16. In beide gevallen zien we voor die rijen Chi-kwadraat waarden van respectievelijk 10,49 (met een kanswaarde van 48,73%) en 10,51 (met een kanswaarde van 48,55%) die we dus ook vaak in een willekeurige steekproef van de ADB zouden kunnen aantreffen.

Een astroloog kan dan hoogstens beweren (inductief veronderstellen zonder er enig empirisch onderzoek te hoeven doen) dat een Maan in Stier schilder weer een heel andere stijl moet hebben dan een Maan in Ram schilder, maar als u dat met mooie voorbeelden aan wilt tonen in een zogenaamd kwalitatief onderzoek staat u wel voor een enorm probleem. Want hoe bepaalde u dat de Maan die stijl bepaalde en niet een andere planeet in teken en huis via bepaalde aspecten?

Zie: Chi-square values in 79 art critics voor een uitleg van deze methode.

Voor planeten of huizen die over bepaalde ADB categorieën zouden moeten heersen, verwachten empirici hoge Chi-kwadraat waarden. Dat is het meest zichtbaar voor de langzame planeten die de tijdgeest weerspiegelen. Zo zult u in romantisch perioden beslist meer beroemde dichters aantreffen dan in tijden van booming business. Dan vallen de CEO's, uitvinders en industriëlen meer op. En filmsterren waren er voor de uitvinding van de film door de gebroeders Lumière nog niet. Maar het grootse probleem is dat de geboortejaren in de ADB niet normaal zijn verdeeld in tijd. En voor Pluto in teken betekent dit dat we sommige zijden van zijn twaalfzijdige dobbelsteen nooit zullen zien. Het spreekt vanzelf (valse dobbelsteen) dat kansberekening gebaseerd op toeval dan niet of beperkt toepasbaar is.

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagit-tarius

Capri-corn

Aquarius

Pisces

Total

Risk %

Sun

1,43

0,03

2,70

3,39

0,04

4,29

0,01

0,85

0,68

0,01

0,01

4,82

18,25

7,60%

Moon

0,69

3,32

0,07

0,11

0,99

0,83

0,61

0,15

2,31

0,13

0,72

0,57

10,49

48,73%

Mercury

0,05

0,74

0,35

0,21

1,17

0,12

0,10

0,35

2,37

0,14

3,72

1,19

10,51

48,55%

Venus

0,18

4,60

0,03

0,50

1,75

0,82

0,87

10,22

1,39

0,81

0,15

9,24

30,56

0,13%

Mars

0,64

5,74

0,45

0,34

0,63

14,07

0,51

0,00

0,18

0,72

0,09

0,82

24,20

1,19%

Jupiter

0,26

0,24

0,06

0,24

0,82

4,71

0,04

0,03

0,05

4,26

0,10

0,97

11,78

38,06%

Saturn

3,54

1,80

1,57

4,13

9,92

0,73

1,03

0,31

0,32

0,64

3,28

2,98

30,26

0,14%

Uranus

2,26

0,69

17,67

16,00

3,13

2,67

1,96

0,97

10,65

22,85

8,02

0,03

86,89

0,00%

Neptune

117,99

103,47

68,39

53,26

3,08

7,21

117,20

89,38

28,17

0,05

24,18

80,44

692,81

0,00%

Pluto

246,96

253,21

152,63

2,69

123,98

123,59

68,81

52,29

17,81

7,53

0,40

96,99

1146,90

0,00%

N. Node

0,02

1,42

0,03

0,05

0,08

0,84

0,28

5,26

0,08

1,27

0,06

0,01

9,38

58,69%

Chiron

0,05

0,40

0,02

5,01

0,54

0,77

1,24

7,16

0,75

0,00

1,13

0,35

17,44

9,56%

Placidus

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagit-tarius

Capri-corn

Aquarius

Pisces

Total

Risk %

Cusp 1

0,00

2,16

1,03

3,40

0,03

0,02

0,58

0,03

1,24

0,88

2,52

0,07

11,94

36,83%

Cusp 2

0,92

0,07

1,31

0,40

3,64

0,15

0,05

0,39

0,00

1,66

2,79

0,24

11,62

39,29%

Cusp 3

0,49

2,36

1,47

0,24

0,51

2,62

0,17

0,06

1,06

0,06

0,62

0,22

9,89

54,00%

Cusp 4

0,83

0,08

1,25

3,81

0,41

0,06

2,62

0,68

0,00

1,46

0,01

0,32

11,54

39,93%

Cusp 5

0,06

0,00

0,04

0,07

3,27

0,26

1,05

4,49

0,77

0,44

0,82

0,01

11,28

41,98%

Cusp 6

0,14

0,23

0,10

0,95

0,01

2,84

0,30

2,53

7,29

0,63

0,31

0,19

15,53

15,94%

Cusp 7

0,58

0,03

1,24

0,88

2,52

0,07

0,00

2,16

1,03

3,40

0,03

0,02

11,94

36,83%

Cusp 8

0,05

0,39

0,00

1,66

2,79

0,24

0,92

0,07

1,31

0,40

3,64

0,15

11,62

39,29%

Cusp 9

0,17

0,06

1,06

0,06

0,62

0,22

0,49

2,36

1,47

0,24

0,51

2,62

9,89

54,00%

Cusp 10

2,62

0,68

0,00

1,46

0,01

0,32

0,83

0,08

1,25

3,81

0,41

0,06

11,54

39,93%

Cusp 11

1,05

4,49

0,77

0,44

0,82

0,01

0,06

0,00

0,04

0,07

3,27

0,26

11,28

41,98%

Cusp 12

0,30

2,53

7,29

0,63

0,31

0,19

0,14

0,23

0,10

0,95

0,01

2,84

15,53

15,94%

Placidus

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Risk %

Sun

0,07

0,97

0,99

0,53

5,29

0,45

0,24

0,07

0,06

4,24

1,16

0,11

14,17

22,38%

Moon

0,78

4,14

0,89

0,05

0,69

0,48

1,49

3,48

2,32

0,05

0,08

0,00

14,45

20,92%

Mercury

0,00

0,00

1,33

1,70

2,12

0,02

0,12

0,60

1,60

3,32

0,02

1,08

11,91

37,01%

Venus

2,50

1,57

0,32

0,87

0,18

1,53

0,03

0,13

1,92

0,70

0,02

0,04

9,81

54,72%

Mars

0,01

0,02

0,29

4,66

1,89

0,23

0,10

0,94

0,18

0,63

0,03

1,95

10,93

44,93%

Jupiter

0,08

0,10

3,03

0,69

0,00

0,13

0,13

0,07

0,07

0,34

1,69

0,08

6,41

84,50%

Saturn

0,37

0,18

0,12

1,09

3,73

0,05

0,05

0,45

3,02

0,67

0,91

1,39

12,03

36,15%

Uranus

1,28

4,51

0,12

3,82

4,77

0,00

1,07

1,41

0,03

0,08

0,10

3,05

20,24

4,21%

Neptune

0,58

1,66

0,00

0,22

1,89

0,26

0,00

0,36

5,20

1,29

1,89

1,13

14,49

20,71%

Pluto

4,58

0,08

0,46

2,51

0,89

0,55

0,15

1,84

0,05

1,27

3,29

2,23

17,90

8,39%

N. Node

0,02

0,82

0,00

1,69

1,20

0,03

0,20

0,07

3,47

0,10

0,41

0,84

8,85

63,58%

Chiron

0,11

1,69

0,00

0,07

0,11

0,96

1,86

0,89

1,96

0,71

2,10

0,85

11,29

41,95%

In dit geval scoren van de persoonlijke planeten Venus in teken (0,13%), Mars in teken (1,19 %) en Saturnus in teken (0,14 %) beter dan door toeval kon worden verwacht. De posities van de huiscuspen zijn niet voldoende afwijkend, maar de 6-12 as scoort met slechts in 15,94 % van de ADB samples verwacht het meest significant. Dit komt overeen met de waarneming dat Zon in Vissen 17% vaker voor kwam dan was verwacht en Zon in Maagd het laagst scoorde met 17% minder dan was verwacht. Van de Chi kwadraat waarden van planeet in Placidus huis scoorde alleen Uranus bijzonder met waarden die slechts in 4,21% van de gevallen door toeval in de ADB werden verwacht. Uranus in huis 2, 4 en 5 scoren hoger dan in 95% van de gevallen kon worden verwacht (> 15 %) en de laagste waarde werd gevonden voor Uranus in 12 (-14 %).

Placidus

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Risk %

Sun

1,02

0,92

1,08

1,06

1,20

0,94

1,04

0,98

1,02

0,84

0,92

1,02

22,38%

Moon

1,07

1,16

0,93

0,98

0,93

1,05

0,90

0,85

1,12

1,02

0,98

1,00

20,92%

Mercury

1,00

1,00

1,09

1,11

1,12

1,01

0,97

1,07

0,90

0,86

0,99

0,92

37,01%

Venus

0,88

1,10

1,04

1,08

1,04

1,10

0,99

0,97

0,89

0,94

0,99

1,02

54,72%

Mars

1,01

0,99

1,04

0,82

1,11

1,04

0,97

1,08

0,97

1,06

1,01

0,89

44,93%

Jupiter

0,98

0,98

1,14

0,93

1,00

0,97

0,97

0,98

1,02

0,95

1,10

0,98

84,50%

Saturn

1,05

1,03

0,97

1,08

1,15

0,98

1,02

0,95

0,86

1,07

0,92

0,91

36,15%

Uranus

0,91

1,17

0,97

1,16

1,17

1,00

0,92

0,91

0,99

0,98

0,98

0,86

4,21%

Neptune

0,94

0,90

1,01

0,96

0,89

0,96

1,01

1,05

1,18

0,91

1,11

1,08

20,71%

Pluto

0,81

1,02

0,94

0,86

1,08

0,94

0,97

1,10

1,02

0,92

1,13

1,11

8,39%

N. Node

1,01

0,93

1,00

1,10

0,91

0,99

1,04

1,02

0,85

1,02

1,05

1,07

63,58%

Chiron

1,03

0,90

1,00

1,02

1,03

1,08

1,11

0,92

0,89

1,07

0,88

1,07

41,95%

Een overzicht van de meest extreme scores vindt u op: ADB categories statistically evaluated. Er is aldoor variatie en soms passen de uitkomsten bij het astrologische wereldbeeld, maar vaker niet. De kwestie is dan hoeveel waarde u aan die uitkomsten moet hechten. De valkuil van de confirmatiebias zou zijn om aan te nemen dat wat voor uw klopt wel juist moet zijn en dat de rest nog moeten worden aangetoond.

Laten we de verdelingen van de persoonlijke planeten Venus in teken (0,13% door toeval verwacht) en Saturnus in teken (0,14% door toeval verwacht) nader beschouwen. Opnieuw bekijken we de effectgrootten.

Effect

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces

Risk %

Sun

1,09

1,01

1,13

0,86

1,02

0,83

0,99

0,92

0,93

1,01

1,01

1,17

7,60%

Moon

1,07

1,15

1,02

1,03

0,92

1,07

0,94

0,97

0,88

0,97

0,93

1,06

48,73%

Mercury

1,02

1,07

1,05

0,96

0,91

0,97

0,98

0,95

0,88

0,97

1,15

1,08

48,55%

Venus

0,97

1,17

0,99

0,95

0,89

0,93

1,08

0,75

1,10

0,92

1,03

1,25

0,13%

Mars

1,07

1,20

1,05

1,04

0,94

0,73

1,05

1,00

0,96

1,07

1,03

0,92

1,19%

Jupiter

1,04

0,96

0,98

1,04

1,07

0,84

0,99

1,01

0,98

1,17

1,03

0,92

38,06%

Saturn

1,16

1,11

1,10

0,83

0,75

0,93

0,92

1,04

0,96

0,94

1,14

1,14

0,14%

Venus is stier (1,17), Boogschutter (1,10) en vooral Vissen (1,25) scoren hoger dan verwacht. Venus in Schorpioen (0,75) scoort lager dan verwacht. Voor Saturnus in teken geldt dat Saturnus in Aries het hoogst scoort (1,16), de laagste waarde zien we voor Saturnus in Kreeft (0,83)

Zoals u ook kon zien verschillen de verdelingen van langzame planeten in teken extreem en dus significant van wat in de ADB was verwacht. Ik besteedde er niet veel aandacht aan, maar dat is geen ontkenning van de feiten. Die werden benoemd en gepubliceerd. Maar het statistische probleem is dat de posities van de langzame planeten in teken bij lange na niet normaal verdeeld zijn in de ADB. En dan kunnen we de hier gebruikte statistische testen niet toepassen. De meeste astrologen voelen dit intuïtief ook wel aan en interpreteren de posities van de langzame planeten daarom als Zeitgeist.

Het bestand cohens_d_effect.xlsx zegt iets over de waarde van de gevonden effecten tegen de gevonden variantie in de geselecteerde ADB categorie en de controle groep (alle ADB ingangen met een geboortetijd en dus een ascendant).

Wijken de gevonden waarden in de onderzochte ADB categorie meer dan werd verwacht af van wat in de ADB populatie kon worden verwacht? Zie deze Wikipedia page Effect size tabel.

Effect size

Cohen's d

Reference

Very small

0,01

Sawilowsky, 2009

Small

0,20

Cohen, 1988

Medium

0,50

Cohen, 1988

Large

0,80

Cohen, 1988

Very large

1,20

Sawilowsky, 2009

Huge

2,00

Sawilowsky, 2009

Een Cohen's d waarde van twee geeft aan dat de gevonden waarde in de ADB categorie gemiddeld twee "gepoolde" (een soort gemiddelde) standaard deviaties verschilt van de verwachtingswaarde in de ADB. Dat zou een belangrijk effect zijn, omdat de doorgaans normaal verdeelde curves die de kansen aangeven om bij een steekproef de correcte gemiddelde waarden aan te treffen weinig overlap zouden vertonen. En dan bestaat er waarschijnlijk een significant verschil tussen de in beide groepen aan te treffen gemiddelde waarden.

Die gevonden verschillen tussen de ADB categorie kunstschilder en de ADB als geheel slaan nog steeds op de schatting van de gemiddelden. Maar als het verschil tussen de twee gemiddelden statistisch significant is (effect grootte 1,05, p-waarde is 0,1 %), wil dat niet zeggen dat het effect relevant zal zijn. Met een effectwaarde van + 5% kunt u in individuele gevallen niets betrouwbaar voorspellen, maar een gemiddelde winstmarge, groei of rente van 5% meer maakt voor een verzekeringsmaatschappij of bank wel veel uit.

Wat maakt hier het verschil? De wetmatigheden van de grote getallen. Als een winstverschil tussen de ene en de andere belegging van 5% het hele jaar door speelt, dan levert dat een aanzienlijke winst op. Maar als de winsten uit uw beleggingen schommelden tussen 5% en 15 % en dus gemiddeld 5% meer waren dan dan kon worden verwacht, hebt u nog geen zekerheid over uw verwachtte winstuitkering op een bepaalde dag. Het kan die dag 5 % zijn, maar ook 15 %. Alleen uw bank en effectenhandelaar profiteren zeker en gewis.

Een ander voorbeeld uit de praktijk: Stel dat de meisjes uit een klas gemiddeld 20 % beter scoorden dan de jongens, dan zegt dat nog weinig over de individuele jongens en meisjes. Dat hangt weer af van de variatie (variantie) binnen de groepen. Als alle jongens een 5-, 5 of 5+ haalden en alle meisjes een 6-, 6 of 6+ dan zou de variantie in iedere groep gering zijn en zagen we een extreem hoge Cohen's d waarde op basis van dit geringe verschil in cijfer. Op basis van het gevonden cijfer (rond de 5 of 6) zou u individuele jongens van meisjes kunnen onderscheiden. Maar het zal vaker voorkomen dat de meeste jongens en meisjes vrij modaal nabij de 5,5 scoren en dat het verschil in de gemiddelde waardes tot stand kwam door een enkele jongen die zijn dag niet had en een slimme meid die met een 10 het groepsgemiddelde voor de meisjes flink omhoog trok. In dat geval (matige variantie in beide groepen) zal Cohen's d waarde lager uitvallen. En Cohen's d zal het laagst zijn als er zoveel variatie is in beide groepen, zeg maar chaos, dat de gemiddelde waarden er eigenlijk niet meer toe doen. Dit is het geval zijn als we zowel onder jongens als meisjes veel hoge en lage cijfers zien die sterk afwijken van het gemiddelde. Dan zouden we brede kanscurves zien voor de gemiddelde waarden die elkaar sterk overlappen.

Het moge duidelijk zijn dat dus twee factoren doorslaggevend zijn om de voorspellingen te doen op basis van statistieken. Zowel de effectgrootte als de gevonden variatie in beide groepen zijn bepalend. De kracht van Cohen's D is dat ze beide factoren verenigd. Zie: Cohens' D value in 79 art critics.

Even with a large effects having d=1, there might be some 50% of overlap between the found means of both groups. It is thus still not that predictive at the individual level, but if both groups represented two alternative ways of living, say quitting with smoking or not, many individuals could profit from the positive effect in the long term. But you certainly could not predict the next lottery winner with it.
Only with huge effects when d=2 or larger, most of the found mean values in both groups would not overlap. Here the found differences will also be more predictive at the individual level. The effect of wearing a helmet when sporting could be an example.
The protective effect of wearing a helmet on the WWI battlefield would be quite obvious. So obvious, that you did not need to consult a statistician or astrologer to see the benefit of it. In those cases a cosmic Cohen d-effect could be expected.

Hieronder de Cohen's d waarden voor de ADB categorie schilders vergeleken met de ADB. Zien we grote effecten? Ja, dat wel. Zien we kosmische effecten? Nee, dat niet. En ook niet onder de langzame planeten in teken

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Sun

0,98

0,14

1,35

-1,50

0,16

-1,65

-0,08

-0,71

-0,63

0,08

0,07

1,80

-0,00

Moon

1,22

2,63

0,38

0,47

-1,45

1,31

-1,13

-0,55

-2,21

-0,53

-1,24

1,10

-0,00

Mercury

0,22

0,80

0,54

-0,42

-1,02

-0,33

-0,30

-0,58

-1,52

-0,37

1,92

1,07

-0,00

Venus

-0,26

1,29

-0,10

-0,44

-0,74

-0,57

0,50

-1,88

0,68

-0,49

0,24

1,75

-0,00

Mars

0,41

1,27

0,38

0,34

-0,48

-2,25

0,42

0,00

-0,23

0,43

0,15

-0,45

-0,00

Jupiter

0,38

-0,37

-0,19

0,38

0,72

-1,79

-0,17

0,14

-0,19

1,58

0,24

-0,73

-0,00

Saturn

1,25

0,90

0,85

-1,34

-2,20

-0,61

-0,73

0,41

-0,42

-0,59

1,30

1,18

-0,00

Uranus

0,72

0,39

-2,20

-1,90

-0,77

-0,70

-0,60

0,40

1,35

2,05

1,19

0,09

-0,00

Neptune

1,05

1,24

1,11

1,18

-0,34

-0,55

-2,35

-1,71

-0,80

-0,03

0,43

0,76

0,00

Pluto

0,73

1,15

1,27

-0,20

-1,33

-0,95

-0,51

-0,35

-0,13

-0,06

0,01

0,36

0,00

N. Node

-0,18

-1,53

0,23

-0,28

-0,35

1,17

-0,67

2,85

0,34

-1,39

-0,31

0,11

-0,00

Chiron

-0,04

0,11

0,02

0,26

-0,08

-0,08

-0,10

-0,28

-0,09

0,01

0,17

0,11

-0,00

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

-0,01

0,31

-0,25

0,51

-0,05

-0,04

-0,22

0,05

0,30

-0,23

-0,33

-0,05

-0,00

Cusp 2

-0,27

0,08

0,39

-0,24

0,72

-0,14

-0,08

-0,23

-0,02

0,44

-0,50

-0,14

-0,00

Cusp 3

0,36

-0,84

0,71

0,30

-0,43

0,97

-0,24

-0,15

-0,63

0,14

-0,43

0,24

-0,00

Cusp 4

0,78

0,26

-1,06

1,83

-0,58

-0,20

1,43

-0,74

-0,02

-1,14

-0,08

-0,49

-0,00

Cusp 5

0,17

0,00

-0,15

0,18

1,20

-0,33

-0,64

1,40

-0,63

-0,49

-0,67

-0,06

-0,00

Cusp 6

0,15

0,20

-0,13

-0,37

0,04

0,53

-0,17

-0,53

1,01

-0,32

-0,23

-0,18

-0,00

Cusp 7

-0,22

0,05

0,30

-0,23

-0,33

-0,05

-0,01

0,31

-0,25

0,51

-0,05

-0,04

-0,00

Cusp 8

-0,08

-0,23

-0,02

0,44

-0,50

-0,14

-0,27

0,08

0,39

-0,24

0,72

-0,14

-0,00

Cusp 9

-0,24

-0,15

-0,63

0,14

-0,43

0,24

0,36

-0,84

0,71

0,30

-0,43

0,97

-0,00

Cusp 10

1,43

-0,74

-0,02

-1,14

-0,08

-0,49

0,78

0,26

-1,06

1,83

-0,58

-0,20

-0,00

Cusp 11

-0,64

1,40

-0,63

-0,49

-0,67

-0,06

0,17

0,00

-0,15

0,18

1,20

-0,33

-0,00

Cusp 12

-0,17

-0,53

1,01

-0,32

-0,23

-0,18

0,15

0,20

-0,13

-0,37

0,04

0,53

-0,00

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

0,21

-0,73

0,71

0,50

1,53

-0,44

0,33

-0,17

0,17

-1,54

-0,81

0,25

-0,00

Moon

1,09

2,52

-1,17

-0,28

-1,02

0,85

-1,53

-2,29

1,88

0,27

-0,35

0,03

-0,00

Mercury

0,05

-0,05

0,89

0,96

1,03

0,11

-0,24

0,54

-0,94

-1,39

-0,12

-0,83

-0,00

Venus

-1,33

1,03

0,45

0,72

0,33

0,92

-0,12

-0,27

-1,09

-0,68

-0,13

0,17

-0,00

Mars

0,14

-0,14

0,61

-2,39

1,53

0,52

-0,35

1,10

-0,48

0,93

0,19

-1,64

-0,00

Jupiter

-0,49

-0,55

3,09

-1,46

-0,02

-0,64

-0,62

-0,47

0,45

-1,05

2,26

-0,51

-0,00

Saturn

0,72

0,50

-0,41

1,24

2,27

-0,25

0,27

-0,78

-2,00

0,95

-1,12

-1,39

-0,00

Uranus

-1,25

2,29

-0,37

2,13

2,40

0,04

-1,15

-1,32

-0,19

-0,32

-0,35

-1,92

-0,00

Neptune

-0,76

-1,29

0,06

-0,47

-1,39

-0,51

0,07

0,61

2,35

-1,15

1,39

1,07

-0,00

Pluto

-0,79

0,10

-0,25

-0,59

0,35

-0,27

-0,17

0,58

0,09

-0,48

0,79

0,64

-0,00

N. Node

0,24

-1,47

0,04

2,10

-1,81

-0,26

0,72

0,43

-3,06

0,51

1,05

1,51

-0,00

Chiron

0,43

-1,70

0,08

0,34

0,43

1,28

1,80

-1,23

-1,85

1,11

-1,90

1,21

-0,00

Overigens is het goed on nog even naar het plaatje hiernaast te kijken. De geschatte Cohen's d waarde voor Venus in Vissen is hier 4 en niet de door TkAstrDb berekende correcte Cohen's d waarde van 1,75. En dat is een groot verschil.

De reden is dat TkAstrDb de variantie berekent uit de daadwerkelijk in de twee rijen van Venus in teken gevonden waarden, terwijl de calculator rechts hiervoor de formule Variantie is sd^2 = np(1-p) gebruikt. En die formule geeft een schatting van de variantie die van een normale verdeling uitgaat.

Dat laatste is volgens statistici een redelijke benadering van een binominale verdeling als n(1-p) en np groter zijn dan 10 en dat was hier het geval.

Bij grote aantallen gaat de scheve binomiale distributie steeds meer op de symmetrische normale distributie lijken.

Maar uit de hoge Chi-kwadraat waarden voor Venus in teken (30,56, p= 0,13%) bleek al dat Venus in teken veel meer variantie vertoonde dan door toeval ("normaal") kon worden verwacht (p= 0,13%). En als de variantie in de case of controle groep veel groter is dan kon worden verwacht, dan worden automatisch de berekende Cohen's d waarden veel kleiner dan volgens de normale benadering van de binomiale distributie was verwacht.

Het bestand 1902_variance_painters.ods laat variantieberekeningen zien. TkAstrDb deelde door n-1 bij de variantieberekeningen. Hier deelde ik door n.

Is die discrepantie een rekenfout in de zin van Lies, damned lies, and statistics? Nee, het is juist een hint dat hier zaken anders verliepen dan eerder was aangenomen. En wie weet gaat het dus om een aantoonbaar astrologisch effect.P-waarden en gevonden effecten

> Top <

Het bestand binomial_limit.xlsx rekent voor u uit hoe significant afwijkend de gevonden waarden waren. De p-waarden werden berekend met de binominale distributie zoals eerder in dit artikel werd besproken, maar met dat verschil dat we niet vanzelfsprekend uitgingen van een p is 1/12, maar van de in de ADB controlegroep gevonden waarden.

De door ons onderzochte ADB categorieën zijn deelverzamelingen van alle ADB ingangen met een geboortetijd. De verdeling van de ADB controlegroep is bekend, dus we weten dat in de populatie Venus in Vissen in 7,97 % (4386/55047) van de gevallen voorkomt. Vervolgens berekenen we de binomiale kans om in een steekproef met n is 1902 op 189 (9,94 %) gevallen van Venus in Vissen uit te komen.

In dit geval geeft de calculator rechts drie binomiale waarden aan: De kans P(x=k), de kans op k of hoger en de kans op k of lager. TkAstrDb geeft alleen de meest significante laagste waarde aan (hier 0,12 %), met een plus teken voor kans op k of hoger en met een min teken als het om k of lager gaat.

Let er op dat de tabel de kanswaarde in procenten aangeeft, dus die 0,12 % heeft een p-waarde van 0,0012.

Waarden tussen de 0 en (-) 2,5 % die significant zijn volgens het 95 % betrouwbaarheidsinterval zijn in onderstaande tabellen geel gemerkt, maar ik zou vooral letten op waarden die lager zijn dan de 0,5 %, omdat in kruistabellen met 12 maal 12 is 144 gemeten items uit een willekeurige steekproef gemiddeld 5 % maal 144 is 7,2 van de waarden als vals positieven zullen verschijnen. Dit volgt uit de definitie van statistisch significant met een alpha van 0,05, waarbij alleen de 5 % waarden die het verst verwijderd zijn van wat verwacht kon worden als bijzonder aangemerkt worden. Maar bij een 99 % betrouwbaarheidsinterval is de verwachtingswaarde op een vals positieve bevinding slechts 1,44. De kans op een vals negatieve bevinding, dus een gevonden effect afwijzen omdat het niet significant zou zijn, neemt met een kleine alpha weer toe, maar het is de vraag of dat een probleem is als de effectwaarden relatief gering zijn.

Volgens de regels van de statistiek zouden die vals positieven en vals negatieven willekeurig over de tekens en huizen verdeeld moeten zijn.

Is dat niet het geval, dan kan er sprake van bias zijn of natuurlijk een effect. Dus als Venus in Schorpioen een onwaarschijnlijk lage effect grootte onder schilders heeft van 0,75 (25% minder dan verwacht, p-waarde is 0,0003), dan volgt daar alleen astrologisch geredeneerd uit dat Venus in Stier (17 % vaker, p-waarde is 0,0152 ) wel eens meer kans maakt om kunstschilder te worden. Maar dat is hieronder - toevallig of niet - wel het geval.

Venus

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Effect

0,97

1,17

0,99

0,95

0,89

0,93

1,08

0,75

1,10

0,92

1,03

1,25

12,01

p-waarde

-34,67

1,52

-45,01

-24,33

-8,96

-18,17

17,77

-0,03

11,80

-18,84

35,34

0,12

-83,45

Als zoiets gebeurt, oftewel een herkenbare astrologisch patroon (Stier versus Schorpioen polariteit) komt aantoonbaar vaker dan verwacht voor op een plaats die astrologen hadden (kunnen) voorspeld voor die ADB categorie (Venus onder kunstschilders), dan zouden astrologen wel een punt gemaakt kunnen hebben. Maar de astrologen maakten dat punt niet vanwege hun aversie en onbegrip van de statistiek. Zie: Statistics - Astrodienst Astrowiki.

De effect grootte van Zon in Maagd (0,83) van 17% minder gevonden onder schilders dan in de ADB als geheel werd verwacht, heeft een significant lage p-waarde van 1,52 % (-1,52 in de tabel). En die van de tegenovergestelde Zon in Vissen (1,17 vaker gevonden dan in de ADB was verwacht) is met 1,34 % (+1,34 in de tabel) nog significanter.

Venus in Vissen met een p-waarde van 0,12 % scoort significant vaker. Maar de effect grootte van 1,25 (1,08-1,42) valt waarschijnlijk tegen. Want u kunt er geen individuele voorspellingen doen met risico een 25% meer kans op een zeldzame gebeurtenis als die om kunstschilder te worden. Een medicijn met zo'n effect grootte zal waarschijnlijk niet zo maar op de markt komen. Tenzij achterhaald kon worden dat het medicijn voor een bepaalde subcategorie patiënten zeer goed werkte.

Binomial p

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Sun

11,42

44,21

4,84

-2,77

42,96

-1,52

-47,98

-18,07

-20,91

46,93

47,81

1,34

108,26

Moon

20,34

3,33

40,57

37,73

-15,92

18,16

-22,05

-36,42

-5,90

-37,23

-20,03

22,64

5,24

Mercury

41,66

19,64

28,18

-33,42

-13,85

-37,74

-39,17

-28,36

-5,61

-36,68

2,55

13,60

-89,19

Venus

-34,67

1,52

-45,01

-24,33

-8,96

-18,17

17,77

-0,03

11,80

-18,84

35,34

0,12

-83,45

Mars

21,46

0,82

25,21

27,95

-21,35

-0,00

23,59

50,92

-34,70

20,14

39,07

-18,60

134,50

Jupiter

31,00

-32,28

-41,70

31,62

18,19

-1,11

-43,65

44,28

-42,42

1,91

38,28

-16,35

-12,23

Saturn

2,98

8,97

10,47

-1,74

-0,04

-19,74

-15,37

29,01

-29,14

-21,28

3,36

4,14

-28,37

Uranus

6,36

20,15

-0,00

-0,00

-3,36

-4,64

-7,71

16,50

0,06

0,00

0,25

43,64

71,26

Neptune

0,00

0,00

0,00

0,00

-3,07

-0,17

0,00

0,00

0,00

-43,79

0,00

0,00

-47,02

Pluto

0,00

0,00

0,00

-3,09

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

-0,14

29,89

0,00

26,66

N. Node

-46,40

-11,33

43,78

-43,19

-40,75

18,00

-30,86

1,07

39,93

-12,82

-42,02

47,59

-77,00

Chiron

-41,79

25,78

44,93

1,37

-24,48

-20,44

-14,00

-0,25

-20,12

49,52

13,79

26,97

41,29

Zoals verwacht ziet u gele banden bij langzame planeten, maar astrologisch gezien hebben we daar te maken met de Tijdgeest van opeenvolgende generaties en met niet normaal verdeelde case en controlegroepen.

Hieronder ziet u de p-waarden voor de Placidus huiscuspen. Ook hier zien we polariteiten, maar die zijn niet willekeurig verdeeld. Ze zijn het gevolg van het feit dat als het rijzend teken ram is, de cusp van het zevende huis automatisch zes tekens verderop in libra staat. En daarom zijn hun kanswaarden gelijk.

Zoals u ziet vinden we geen significante waarden voor de ascendant. De meest significante score vinden op de 6-12 as, voor het paar cusp 6 in Boogschutter en cusp 12 in Tweelingen (p is 0,0034). Zes van de 144 waarden zijn significant met een alpha van 0,05. Maar als u rekening houdt met eerder genoemde kans op vals positieven in kruistabellen van deze grootte, gemiddeld zeven waren verwacht, is het aannemelijk dat we hier met de sampling error te maken hebben en dus niet met astrologische effecten.

Plac p %

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

-51,01

7,33

-15,51

3,00

-44,97

-46,58

-22,28

44,34

12,91

-17,53

-5,36

-42,34

-178,00

Cusp 2

-17,46

40,32

12,55

-26,61

2,58

-35,85

-42,58

-27,00

-49,78

9,76

-4,41

-32,87

-171,35

Cusp 3

24,58

-5,80

11,05

31,31

-24,04

5,06

-35,13

-41,60

-14,82

41,06

-22,11

32,67

2,24

Cusp 4

18,27

39,25

-12,74

2,41

-26,70

-42,43

5,18

-20,67

-51,02

-10,85

-48,56

-29,67

-177,53

Cusp 5

41,00

50,94

-43,73

40,35

3,52

-31,64

-15,51

1,71

-19,04

-25,71

-18,08

-48,53

-64,73

Cusp 6

35,78

31,69

-38,96

-16,41

46,60

4,81

-30,70

-5,24

0,34

-21,43

-29,35

-33,88

-56,75

Cusp 7

-22,28

44,34

12,91

-17,53

-5,36

-42,34

-51,01

7,33

-15,51

3,00

-44,97

-46,58

-178,00

Cusp 8

-42,58

-27,00

-49,78

9,76

-4,41

-32,87

-17,46

40,32

12,55

-26,61

2,58

-35,85

-171,35

Cusp 9

-35,13

-41,60

-14,82

41,06

-22,11

32,67

24,58

-5,80

11,05

31,31

-24,04

5,06

2,24

Cusp 10

5,18

-20,67

-51,02

-10,85

-48,56

-29,67

18,27

39,25

-12,74

2,41

-26,70

-42,43

-177,53

Cusp 11

-15,51

1,71

-19,04

-25,71

-18,08

-48,53

41,00

50,94

-43,73

40,35

3,52

-31,64

-64,73

Cusp 12

-30,70

-5,24

0,34

-21,43

-29,35

-33,88

35,78

31,69

-38,96

-16,41

46,60

4,81

-56,75

Voor astrologen zijn planeet in Placidus huis waarden interessant, maar ook hier vinden we maar zeven significante waarden in een tabel van 144 gemeten waarden. En die waren te verwachten omdat 5% van 144 gemiddeld 7,2 verwachte vals positieven oplevert. Twee waarden waren significant met een alpha van 2 tegen 1,44 verwacht. Waarschijnlijk hebben we hier met de sampling error te doen.

Plac p %

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

39,92

-16,07

15,95

23,50

1,09

-25,92

31,63

-41,58

41,05

-1,53

-13,73

37,64

91,95

Moon

18,78

2,03

-17,32

-42,86

-20,64

24,68

-10,69

-2,63

6,26

42,04

-40,33

50,33

9,65

Mercury

48,71

-49,37

12,23

9,56

7,26

44,99

-38,23

22,28

-9,92

-2,90

-45,66

-14,63

-15,69

Venus

-5,05

10,28

28,98

17,56

33,93

10,83

-45,35

-37,63

-7,84

-20,32

-45,45

42,64

-17,43

Mars

46,30

-46,84

29,88

-1,20

8,35

32,04

-39,18

16,59

-34,68

21,26

44,46

-7,58

69,40

Jupiter

-40,58

-39,21

3,96

-20,54

51,57

-37,20

-37,44

-41,01

40,66

-28,70

9,57

-40,22

-179,13

Saturn

27,37

34,16

-37,69

14,66

2,58

-43,22

41,65

-25,72

-3,63

20,75

-16,97

-11,60

2,37

Uranus

-12,60

1,65

-37,93

2,47

1,41

49,59

-14,85

-11,37

-45,17

-40,24

-39,11

-3,53

-149,68

Neptune

-22,73

-9,51

48,55

-32,88

-7,96

-31,54

48,37

27,68

1,07

-12,49

8,32

14,33

31,20

Pluto

-1,30

39,87

-25,69

-5,24

17,52

-23,61

-35,81

8,39

42,10

-12,54

3,22

6,45

13,37

N. Node

45,14

-18,31

50,06

9,56

-13,41

-45,36

33,33

40,33

-2,64

38,33

26,20

17,84

181,08

Chiron

37,81

-9,25

48,67

40,58

37,86

16,30

8,48

-17,34

-7,59

20,02

-6,87

17,84

186,53

Zou een nog grotere steekproef hier verandering in aan kunnen brengen? Dat kan gebeuren en is bij verkiezingen essentieel, maar de kans is gering dat zo'n onderzoek enige voorspellende effectwaarden zal opleveren is gering. We zagen eerder nauwelijks voorspellende effectwaarden voor planeet in huis die in feite niet beter waren dan door toeval kon worden verwacht. Effectgroottes tot en met +/- 20% waren in 99% van de gevallen te verwachten, tot en met +/- 15% in 95% van de gevallen en effectgroottes van +/- 7 % werden in 70% van de gevallen door kansberekening verwacht. Maar effectgroottes van 2 of meer vonden we niet in dit onderzoek.

En ook het aantal met de bemonsteringsfout verbonden vals positieven bleek uit te komen als van tevoren kon worden voorspeld via simpele kansberekening. Alleen waar bias evident speelde werkten die statistische wetten niet. Dus de conclusie moet zijn dat de stand van planeet in Placidus huis geen voorspellende waarde heeft op de kans om kunstschilder te worden.

Hoe het zit met met Gelijke huizen en Koch presenteren we u hieronder.

Wat betreft de huiscuspen zien we geen significante afwijkingen onder het Gelijke huizen systeem. De effectgroottes vallen in het verwachte bereik van +/ - 15 %, met veel gevonden waarden nabij de verwachtingswaarde. En volgens de Chi kwadraat tabellen, die alle waarden op een rij onderzoekt, heeft iedere cusp dezelfde kanswaarde van 36,8%.

Equal p %

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-178,00

Cusp 2

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-178,00

Cusp 3

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-178,00

Cusp 4

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-178,00

Cusp 5

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

-178,00

Cusp 6

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

-178,00

Cusp 7

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-178,00

Cusp 8

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-178,00

Cusp 9

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-178,00

Cusp 10

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

-178,00

Cusp 11

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-178,00

Cusp 12

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

-178,00

In het geval van de Gelijke huizen zien we dat 14 van de 144 planeet in huis waarden uit de band springen tegen 7 verwacht. Hiervan zijn 6 significant met een alpha van 1 % tegen 1,44 verwacht. Vier daarvan betreffen Pluto in huis. Hier is dus wel iets aan de hand. Maar wat? Is dat opnieuw de sampling error of iets anders? En hoe bepalen we dat die uitkomst onverwacht was met enige zekerheid?

Equal p %

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

44,14

-15,43

41,01

0,30

-47,77

29,60

33,21

15,51

-14,12

-3,47

-25,67

-39,14

18,17

Moon

30,94

2,70

-21,49

-43,67

-34,76

26,82

-5,14

-48,67

28,56

10,19

-5,74

-41,71

-101,96

Mercury

32,77

-17,87

20,78

0,47

37,72

21,26

15,80

-13,77

-20,94

-20,06

-40,76

-2,83

12,58

Venus

-8,17

7,37

12,32

-15,15

0,62

49,60

20,02

-0,55

9,15

-2,39

-13,80

29,02

88,02

Mars

-49,29

41,29

-22,22

-41,17

37,74

20,95

-50,95

-44,41

8,51

41,66

-38,51

-10,14

-106,53

Jupiter

38,95

-38,89

18,74

-24,52

-21,30

27,43

41,68

-31,94

40,35

-32,43

-34,37

17,30

0,99

Saturn

44,36

51,57

29,05

12,92

2,60

-39,26

25,15

-42,34

-30,55

-6,91

-34,30

-6,03

6,25

Uranus

-14,26

15,29

10,76

17,40

4,38

16,23

-42,06

-21,63

-9,91

26,70

-7,83

-4,10

-9,04

Neptune

-4,09

-1,16

-10,12

-33,00

-38,04

2,90

1,71

1,81

9,65

-18,89

9,53

-8,89

-88,56

Pluto

-0,03

-0,01

-17,05

-12,28

0,16

1,10

16,66

0,02

31,06

-27,13

-40,56

-30,58

-78,64

N Node

23,75

-20,63

35,79

-34,06

-44,04

-37,83

38,72

38,83

-0,59

28,64

49,98

2,77

81,33

Chiron

-36,88

44,05

-8,10

36,77

45,56

5,48

9,19

-33,04

-4,40

16,73

39,26

-12,00

102,61

De tabel met gevonden effectgrootten staat hieronder. De laagste waarde is 0,71 voor Pluto in 2 en de hoogste waarde is 1,27 voor Pluto in 5. Heel duidelijke patronen zien we niet, behalve misschien een antagonisme op de 2-8 as bij Pluto.

Equal Effect

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

1,01

0,92

1,02

1,22

0,99

1,05

1,04

1,09

0,91

0,87

0,95

0,98

12,04

Moon

1,04

1,15

0,94

0,98

0,97

1,05

0,87

0,99

1,05

1,10

0,88

0,98

12,00

Mercury

1,03

0,93

1,06

1,21

1,03

1,07

1,08

0,91

0,93

0,93

0,98

0,86

12,04

Venus

0,90

1,11

1,09

0,91

1,21

1,00

1,07

0,80

1,11

0,85

0,92

1,04

12,01

Mars

0,99

1,02

0,94

0,98

1,03

1,07

1,00

0,98

1,11

1,02

0,98

0,90

12,01

Jupiter

1,02

0,97

1,07

0,94

0,94

1,05

1,02

0,96

1,02

0,96

0,97

1,07

12,00

Saturn

1,01

1,00

1,04

1,09

1,15

0,98

1,05

0,98

0,96

0,88

0,97

0,88

11,99

Uranus

0,92

1,08

1,10

1,08

1,13

1,08

0,98

0,94

0,90

1,05

0,89

0,86

12,01

Neptune

0,88

0,83

0,90

0,96

0,97

1,16

1,18

1,17

1,10

0,93

1,10

0,90

12,10

Pluto

0,75

0,71

0,91

0,89

1,27

1,20

1,08

1,26

1,04

0,96

0,98

0,96

12,00

N Node

1,06

0,93

1,03

0,97

0,98

0,97

1,02

1,02

0,81

1,04

1,00

1,15

12,00

Chiron

0,97

1,01

0,89

1,03

1,01

1,12

1,10

0,96

0,87

1,08

1,02

0,90

11,96

Onder het huizensysteem van Koch zien we voor de Huiscuspen 1 en 7 precies dezelfde waarden als onder het gelijke huizen systeem. Ze zijn dan ook gelijk geplaatst in beide systemen. Het aantal waarden dat significant is met een alpha van 5 % is precies het aantal vals positieven dat was verwacht (144/20 is 7,2).

Koch p %

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aquarius

Pisces

Total

Cusp 1

-51,01

7,33

-15,51

3,00

-44,97

-46,58

-22,28

44,34

12,91

-17,53

-5,36

-42,34

-178,00

Cusp 2

-12,43

17,11

12,85

-9,41

1,88

-51,01

-36,35

47,62

39,35

-46,74

-26,99

-7,69

-71,81

Cusp 3

-42,56

-7,25

7,56

22,89

-37,74

4,73

-31,00

-33,23

49,77

-36,67

10,86

-1,43

-94,08

Cusp 4

18,27

39,25

-12,74

2,41

-26,70

-42,43

5,18

-20,67

-51,02

-10,85

-48,56

-29,67

-177,53

Cusp 5

-32,12

38,45

-29,66

-42,28

3,45

-22,64

-11,09

4,64

-51,19

48,86

-24,69

44,19

-74,07

Cusp 6

46,78

10,74

-19,54

-8,10

-29,77

2,23

-34,92

-7,46

15,08

21,83

-41,02

-36,90

-81,06

Cusp 7

-22,28

44,34

12,91

-17,53

-5,36

-42,34

-51,01

7,33

-15,51

3,00

-44,97

-46,58

-178,00

Cusp 8

-36,35

47,62

39,35

-46,74

-26,99

-7,69

-12,43

17,11

12,85

-9,41

1,88

-51,01

-71,81

Cusp 9

-31,00

-33,23

49,77

-36,67

10,86

-1,43

-42,56

-7,25

7,56

22,89

-37,74

4,73

-94,08

Cusp 10

5,18

-20,67

-51,02

-10,85

-48,56

-29,67

18,27

39,25

-12,74

2,41

-26,70

-42,43

-177,53

Cusp 11

-11,09

4,64

-51,19

48,86

-24,69

44,19

-32,12

38,45

-29,66

-42,28

3,45

-22,64

-74,07

Cusp 12

-34,92

-7,46

15,08

21,83

-41,02

-36,90

46,78

10,74

-19,54

-8,10

-29,77

2,23

-81,06

We zien onder Koch 12 significant afwijkende Planeet in huis waarden met een alpha van 0,05 tegen 7 verwacht. Ze liggen vooral in het vierde huis. Drie van hen zijn significant met een alpha van 0,01 en twee daarvan betroffen Pluto. Was dit beschikt of niet?

Koch p %

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

38,21

-12,60

14,70

1,87

45,75

49,24

39,37

44,39

49,83

-0,83

-37,47

-47,19

185,27

Moon

19,07

4,20

-29,68

-39,71

-41,46

42,69

-13,91

-16,92

33,97

14,82

-19,24

-41,44

-87,62

Mercury

23,57

-31,66

18,36

1,11

43,55

36,90

-49,98

-46,78

-25,83

-15,27

-33,12

-5,98

-85,13

Venus

-11,75

43,73

12,29

27,09

8,14

28,34

-47,02

-16,05

-21,81

-32,75

-32,13

42,79

0,87

Mars

37,17

-16,97

13,03

-1,59

7,71

32,15

-50,04

-50,53

38,57

8,74

-18,31

-16,96

-17,03

Jupiter

-31,94

-30,72

1,65

-34,83

-13,43

37,54

-40,83

41,34

-38,71

42,60

-36,97

29,06

-75,24

Saturn

33,18

-33,67

24,79

16,28

1,06

-30,19

34,09

-19,12

-4,32

19,41

-19,94

-7,70

13,88

Uranus

-8,59

6,28

33,83

1,79

4,91

34,04

-26,03

-12,85

-27,90

-44,16

-26,66

-5,38

-70,72

Neptune

-0,90

-22,41

13,12

-0,35

-43,59

27,09

13,98

37,29

6,34

23,93

18,83

-40,50

32,84

Pluto

-0,19

-49,40

36,91

-0,06

25,11

13,00

31,62

4,09

-18,08

2,83

31,40

-43,12

34,12

N Node

-43,90

-23,77

44,08

13,55

-23,34

-36,85

-51,04

13,44

-1,21

43,41

32,29

10,36

-22,97

Chiron

49,19

-32,31

-33,56

49,10

43,22

9,58

16,59

-37,20

-4,81

23,56

-39,38

-45,44

-1,46

Het hangt opnieuw af van de vraag wat u kunt verwachten. Wat is meer en wat is minder dan was verwacht? En hoe zeker kunt u iets met de gevonden waarden voorspellen? Daarvoor moeten we naar de effectgrootten en hun betrouwbaarheidsintervallen kijken.

Maar de effectgroottes van die significante waarden zijn bepaald niet indrukwekkend. Mag het een onsje meer zijn vraagt de slager. Het zijn geen kilo's meer of minder. We zien geen effectwaarden die sterk afwijken van wat kon worden verwacht.

Koch Effect

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

1,02

0,91

1,08

1,16

1,01

1,00

1,03

1,01

1,00

0,84

0,97

0,99

12,04

Moon

1,07

1,14

0,96

0,98

0,98

1,02

0,91

0,92

1,03

1,08

0,93

0,98

12,00

Mercury

1,06

0,96

1,07

1,18

1,02

1,03

1,00

0,99

0,95

0,92

0,96

0,88

12,01

Venus

0,91

1,01

1,09

1,05

1,12

1,05

0,99

0,92

0,94

0,97

0,96

1,02

12,01

Mars

1,03

0,92

1,09

0,84

1,12

1,04

1,00

1,00

1,02

1,10

0,93

0,92

12,01

Jupiter

0,96

0,96

1,16

0,97

0,91

1,03

0,98

1,02

0,98

1,02

0,97

1,05

11,99

Saturn

1,04

0,96

1,05

1,07

1,18

0,96

1,03

0,93

0,87

1,07

0,93

0,89

11,98

Uranus

0,89

1,13

1,03

1,16

1,13

1,03

0,95

0,91

0,95

0,99

0,95

0,87

12,00

Neptune

0,82

0,94

1,09

0,81

0,98

1,05

1,09

1,03

1,11

1,06

1,07

0,98

12,04

Pluto

0,77

0,99

1,03

0,75

1,06

1,10

1,04

1,13

0,94

1,13

1,04

0,98

11,97

N Node

0,98

0,94

1,01

1,08

0,94

0,97

1,00

1,09

0,84

1,01

1,04

1,10

12,01

Chiron

1,00

0,96

0,97

1,00

1,02

1,10

1,08

0,97

0,87

1,05

0,97

0,99

11,98

Iedere astroloog heeft zo zijn favoriete huizensysteem en vaak is het doorslaggevende argument dat het voor hem of haar beter werkte. Maar welk huizen systeem voorspelde nu beter in dit onderzoek? En wat is eigenlijk beter? Variatie rond het gemiddelde bestaat. Soms zie je dit, soms zie je dat. Hetzelfde geldt voor keuze van het huizensysteem. Het ene huis geeft dit, het andere huis dat.

Is het beste huizensysteem het systeem dat een astroloog beter schikt? Beslist voor hem. Zo kan zo iemand concluderen: De beschrijvingen van planeet in huis onder Koch bevallen mij en mijn familie beter dan die van Placidus. Dat kan een goed argument zijn omdat u geacht wordt u en uw familie beter te kennen dan de rest van de wereld. Maar betekent dat voor u dat u daarna consequent het huizensysteem van Koch gaat toepassen? En dat u collega's die met een ander huizensysteem werken nu terecht moet wijzen? Of zegt u ruimdenkend als u bent, iedere gek heeft het recht op zijn eigen waarheid. Maar hoe kwalificeert u dan uw eigen opinie? Wat is dan het waarde van uw visie op de huizen? Voor u en uw familie telt het misschien. Maar voor hoevelen weer niet? Is het dan nog wel objectief?

Of wilt een systeem dat door de productie van veel variantie u de sterkste effecten laat zien? Ga dan niet voor gelijke huizen, maar kies een huizensysteem als Koch dat grote verschillen in huisgrootte oplevert. En wel voor iedereen weer iets anders. Gewis, dat het u in individuele gevallen spectaculaire inzichten kan opleveren, waar u met uw kennis van onderschepte tekens weer de nodige nuance in kunt aanbrengen. Maar het risico van deze meer variatie is beter strategie is net als bij het speculeren op de beurs of in het casino, dat de winstverwachtingen hoog mogen zijn, maar de kans op forse verliezen eveneens. Want met de onnodige productie van variatie neemt de kans op vals positieven en uitschieters ook sterk toe. Het is dan net zoiets als progressieve technieken of harmonics uitvoeren met een onnauwkeurige geboortetijd. Het werkt alleen maar als je erin gelooft.

Zo zag de astroloog Geoffrey Cornelius in zijn onder astrologen gevierde boek The Moment of Astrology met als subtitel Origins in Divination het vermogen van astrologen om soms in individuele gevallen de correcte beschrijving van de persoon te geven met de verkeerde geboortetijd als een bewijs van de metafysische waarde van de astrologie. Want toeval bestaat niet. Natuurlijk is dat een niets voorspellende cirkelredenering. Want u kunt nu eenmaal niet met de aanname van de bewering Toeval bestaat niet, met een paar voorbeelden van uw gelijk, zonder gebruik te maken van een controle groep, ooit bewijzen dat toeval niet bestaat. Het enige dat u bewijst is dat in bepaalde geselecteerde gevallen astrologie lijkt te werken. Maar dat is niet meer dan kersen plukken.

Cornelius is een fan van de uurhoek astrologie van William Lilly waarbij de geboortegegevens van de klant niet nodig waren.

In Lilly's tijd was het kennen van de precieze geboortetijd ook niet zo evident, waardoor de astroloog vaak zijn toevlucht zocht tot het opstellen van een uurhoekhoroscoop, waarbij de geboortegegevens van de klant niet nodig waren.

En dat had het grote voordeel dat niemand Lily's positieve bevindingen met de astrologie na kon trekken via onafhankelijk empirisch onderzoek met controle van de geboortetijden. Want ter wille van de privacy waren zijn treffende voorbeelden in Christian Astrology natuurlijk anoniem. Maar hij had wel het nobele streven zijn astrologische wijsheid met anderen te delen. Maar kan elke oplichter het ook niet op die manier doen?

En zelfs door misbruik te maken van door leken onbegrepen p-waarden en statistieken? Zie het plaatje hiernaast dat de kans aangeeft om in een tabel van 144 items op een wonderbaarlijk voorval te stuiten.

De met uurhoekastrologie verbonden astrologische toevalligheden (iedere vraag komt op zijn eigen tijd) geven astrologen oneindig meer variatie (speculatie ruimte) dan een beroep te doen op te verifiëren transits van planeten over de huizen op een bepaalde dag. Die worden immers door de geboortetijd bepaald. Maar met het tijdstip waarop de vraag gesteld werd kon een astroloog als Lilly naar hartenlust speculeren. Want waarschijnlijk droeg hij geen polshorloge. Wat zegt dat ons? Dat zijn astrologische beweringen niet zo betrouwbaar zijn. Het is meer Wahrheit und Dichtung. Maar veel hedendaagse astrogen zien zijn visie nog steeds als een heilig boek met perfecte voorbeelden.

Maar wat zagen we in de empirische praktijk onder de ADB categorie kunstschilder?

We zagen dat in het Gelijke huizensysteem de effectgroottes in het bereik van +/ - 15 % weinig voorspellende waarde had met betrekking tot het teken van de huiscusp volgens de regels van statistici. Sterker nog: Alle huiscuspen kregen dezelfde kanswaarde 36,8 % bij de Chi kwadraattoets. Maar in een systeem als Koch kunnen tegenoverliggende huizen sterk in grootte varieren en dat geeft per definitie meer variatie voor cusp in teken en planeet in huis. En daar zagen we dus meer ons imponerende waarden. Maar welk huisindeling heeft nu meer gelijk? En hoe bepaal je dat?

Hebben we met de huisverdeling van Koch meer kans op vals positieven omdat die meer willekeur geeft, die misschien nergens op slaat? Wie zal het zeggen? We kunnen die patronen ook in andere ADB categorieën onderzoeken. Maar uiteindelijk hangt veel ervan af of u in dit of dat geval in toeval gelooft of niet. Maar de statistieken van uw bevindingen kunnen u en mij wel de juiste weg wijzen. Als iets reproduceerbaar voorspellend is, zal het er waarschijnlijk wel toe doen. Dat is een belangrijke empirische wet.

In de onderstaande tabel ziet u het aantal gevonden statisch significante afwijkingen voor Cusp in teken (Cusp) en Planeet in teken (Planeet) met respectievelijk een alpha van 0,05 en 0,01 voor de drie onderzochte huizensystemen. Welk huissysteem maakte in de ADB categorie Fine art artist het meeste onderscheid? En wat is de factor toeval in die uitkomst?

Significant

0,05 Cusp

0,01 Cusp

0,05 Planeet

0,01 Planeet

Placidus

6

2

7

2

Gelijke huizen

0

0

14

6

Koch

7

0

12

3

Verwacht

7,2 (3-13)

1,44 (0-4)

7,2

1,44

Misschien zou u verwachten dat Gelijke huizen slecht scoorde met 0 gevonden significant scorende huiscups in tekens tegen 7,2 verwacht met een alpha van 0,05, maar de kans erop (Px=0) is 0,06 %. En dat geeft te denken. Misschien doen de gevonden huiscuspen er echt niet toe op de kans om een kunstschilder te worden. Of duiden ze op iets dat helderzienden ook wel eens overkomt: Extreem hoge score scores op het tegendeel.

En ook de in de Gelijke huizen gevonden waarden van 14 tegen 7,2 verwacht (Px>13 = 1,34 % met een alpha van 0,05) en 6 tegen 1,44 verwacht (Px>5 = 1,53% ) zijn significant afwijkend.

Maar bij de waarde van 12 voor Planeet in Koch huis hoort een kans van P(x>11) van 5,80%. Alleen de waarden 0 tot 3 en hoger dan 13 zijn in een tabel met 144 ingangen ongebruikelijk in 95% van de gevallen zoals u in de afbeelding hierboven kunt zien.

En als u voor p = 0,01 invult zou u zien (tabel links) dat met n is 144 alleen de waarden groter dan 4 statistisch significant zijn met P(x>4) is 1,53 %.

Maar een waarde van 3 of hoger als gevonden voor Planeet in Koch huis heeft een kanswaarde van 17,56 % met een alfa van 0,01 en is dus niet zo bijzonder. Hecht u een waarde aan zoiets? En wanneer wel en wanneer niet?

En hoe zit het met de aspecten?

> Top <

Misschien doen de aspecten er wel toe. Dat zou best wel eens kunnen. Als de ene speculatieve techniek niet werkt kan een astroloog altijd nog een andere andere voorspellende methodiek gebruiken. En wie weet brengt die methode de astroloog wel geluk en wijsheid met de astrologische symboliek. Maar heeft zo'n ad hoc bevinding enige voorspelende waarde? Ik verwacht het niet.

We zien 66 opties; we mogen in deze kruistabel 66/20 is gemiddeld 3,3 (doorgaans 0-8) vals positieven verwachten met een alpha van 0,05 en we zien er wel 10. En dat vaker dan was verwacht werd met een binomiale p-waarde van 0,12%.

Maar vijf daarvan betreffen aspecten tussen langzame planeten die meer over de Tijdgeest van die periode te vertellen zullen hebben dan over een ook toentertijd zeldzaam beroep met dus weinig voorspellende waarde. En dan houden we slechts 10-5=5 significante waarden over met een kanswaarde van P(x>4) is 23,41%. En dat is statistisch gezien niet bijzonder. En dus geen reden om alarm te slaan.

Conjunction: Orb Factor: +- 6

Sun

15,31

Moon

-30,94

-8,56

Mercury

-25,49

-22,27

-19,12

Venus

-24,75

41,57

35,12

-6,00

Mars

-33,47

-2,34

-11,47

-15,55

47,05

Jupiter

8,34

4,96

34,45

-52,38

-1,82

-37,42

Saturn

-36,38

-2,49

-41,72

-35,42

51,87

48,22

-30,56

Uranus

-4,32

-16,21

25,98

38,34

-45,53

-27,53

-30,46

30,19

Neptune

-12,72

4,72

22,54

-50,93

16,88

-7,06

-17,47

-0,00

0,00

Pluto

-47,78

-24,59

0,32

-35,17

-21,38

-6,67

24,70

3,26

1,81

39,30

N. Node

20,86

51,53

10,80

16,46

-15,16

-12,55

9,57

0,10

1,39

0,00

30,17

Chiron

De bestanden in de map van de ADB categorie Fine art artist bevatten veel meer gegevens. Maar indrukwekkende p-waarden zien we alleen bij de aspecten van de langzame planeten. En die waren doorgaans zoals was verwacht.

Combinaties van huis en planeet

Top <

Maar het zou natuurlijk best wel eens kunnen zijn dat u niets ziet zolang u alleen maar naar één aspect binnen één groep kijkt, maar het meteen al doorhebt als u het hele plaatje van het individu ineens overziet.

Dat was het slimme holistische argument dat Dane Rudhyar in Mei 1971 inbracht tegen het voor astrologen teleurstellende statistisch onderzoek.

Zie: Dane Rudhyar - Statistical Astrology and Individuality - Rudhyar Archival Project:

The astrological approach to the problem of human existence has developed, I believe, in contrast