Astrologisch onderzoek

Astrologie onderzoek
De horoscoop van Donald Trump
De horoscoop van Jair Messias Bolsonaro
Grijze muizen aan de macht
Neo-astrologieDe horoscoop van Donald Trump

> Top <

Ik kwam maar weinig in empirisch onderzoek geïnteresseerde astrologen tegen. Daarom waardeer ik de auteur van het astrologie programma Radix5 die dit praktiseert en mogelijk maakt: Koen van de Moortel (adb). En ik heb die astroloog met veel plezier aan de Astrodienst database toegevoegd, want naar objectiviteit strevende astrologen zijn zeldzaam. Ik gebruik Radix5 sinds 2010 voor statistisch astrologisch onderzoek.

RADIX is een PC-programma voor de berekening en analyse van horoskopen (berekeningen, tekstuitleg en tekeningen) en de statistische studie van horoskoopdatabanken, met een hoop mogelijkheden. Het kommuniceert met u naar keuze in het Vlaams, Engels, Frans of Duits en is gemakkelijk te bedienen, zelfs voor mensen die weinig van astrologie kennen. Prijs: 169€.

Radix5 schreef het volgende over Donald Trump (adb):

Uit statistisch onderzoek van diverse wetenschappers zijn verbanden gebleken tussen bepaalde horoskoopfaktoren en karaktertrekken.

Let dus op: de volgende uitspraken over uw horoskoop zijn niet als evangelie te beschouwen. Het gaat om TENDENZEN die wel objektief vastgesteld zijn.

----------------------------------------------------------------

Vooral het onderzoek van Dr.Michel en Françoise Gauquelin op een groot aantal beroemde personen (sportkampioenen, politici, schrijvers enz.) is bekend.

In uw horoskoop komen de volgende door hun onderzochte faktoren voor:

mars konjunkt ascendant

Volgens Dr.M.& F.Gauquelin zijn de volgende karaktertrekken met veel kans verbonden aan deze stand: aktief, onvermoeibaar doorzetter, moedig, waagt veel,...

Deze konstellatie is veel gevonden bij dokters, militaire leiders, sportkampioenen, bedrijfsleiders, opvallend weinig bij schilders, musici en schrijvers.

----------------------------------------------------------------

De Engelse professor Alan Smithers (Universiteit Manchester) voerde in 1984 een telling uit van zonnetekens bij verschillende beroepsgroepen (in een steekproef van 2,3 miljoen mensen).

Uw zonneteken bleek opvallend veel voor te komen bij:

auteurs, journalisten, handelsreizigers, leraars.

----------------------------------------------------------------

Drs. P.P.A.M. Kop van de universiteit van Amsterdam, telde in de Encyclopedia Britannica (1974) de zonnetekens van de daarin beschreven beroemdheden. Hij vond voor uw zonneteken:

- relatief veel: psychologen;

- relatief weinig: letterkundigen en taalkundigen (!), wiskundigen, scheikundigen;

- signifikant weinig: zakelijke ondernemers (p<0.05).

----------------------------------------------------------------

Gunter Sachs publiceerde in 1997 een grootschalig onderzoek in Duitsland en Zwitserland. Zijn statistieken zijn niet helemaal volgens de regels uitgevoerd, maar enkele uitschieters zijn toch het vermelden waard:

Tweelingen studeren blijkbaar niet graag, behalve dan psychologie.

Ze zijn opvallend veel te vinden in midden- en hogere kaderfunkties, en opvallend weinig onder bedienden en arbeiders.

De schildersstiel, de politiek en zeker de beroepen landbouwer, metser en mechanieker, zijn niet aan tweelingen besteed.

----------------------------------------------------------------

Lee Romanov vergeleek voor een verzekeringsfirma het rijgedrag 100000 Canadese chauffeurs volgens de verschillende zonnetekens.

De politie van Chatham (Kent, GB) vergeleek 2000 gearresteerden in 2011.

Uw teken staat op de 12de plaats wat betreft verkeersboetes, en de 10de plaats wat betreft het veroorzaken van verkeersongelukken, en zou daarmee dus een van de voorzichtigste bestuurders zijn.

Tweelingen werden iets minder dan gemiddeld gearresteerd (8ste plaats).

Let op: het aantal gearresteerden is niet noodzakelijk evenredig met het aantal misdadigers per teken. Sommige tekens laten zich immers misschien moeilijker vangen dan andere!

----------------------------------------------------------------

Volgens onderzoek van H. von Klöckler (1927) hebt u in mindere of meerdere mate een temperament gelijkaardig aan de volgende typen:

              -         0         + 
Schilder:                  |>>>>>>>>>> 
Beeldhouwer:                 |>>>>>>>>> 
Dichter:                   |>> 
Jurist:                   |>>>>>>>>> 
Wiskundige/fysikus:         <<<<<<<<<| 
Chirurg/gynekoloog:             |>>>>>>>>>>> 
Leraar:                   |>>>>>>>>> 
Evang.geestelijke:           <<<<<<| 
Kath. geestelijke:          <<<<<<<| 
Dief:                    |>>>>> 
Bedrieger:                  |>>> 
Ongeval eigen schuld:            |> 

Toelichtingen:

- "Bedrieger" = personen die VERVOLGD werden voor bedrog (die dus betrapt waren). Idem dito voor "dief".

- "Ongeval eigen schuld" = mensen die in hun leven een zwaar ongeval meemaakten dat duidelijk uit eigen onvoorzichtigheid voortkwam.

De voorgaande analyse was gebaseerd op de standen van de zon, maan en merkurius tot jupiter in de tekens.

Ook bepaalde aspekten tussen planeten kunnen van invloed zijn:

venus konjunkt saturnus

Veel meer dan gemiddeld vastgesteld bij schilders.

zon sextiel mars

venus konjunkt saturnus

Veel meer dan gemiddeld vastgesteld bij dichters.

zon sextiel mars

Veel meer dan gemiddeld vastgesteld bij leraars.

----------------------------------------------------------------

Dr. Suzel Fuzeau-Braesch (onderzoeksdirectrice van het CNRS) en Dr. Hervé Delboy hebben een persoonlijkheidstest van Eysenck en Wilson afgenomen bij 524 studenten (resultaten gepubliceerd in hun boek "Comment démontrer l'astrologie" in 1999). Ze hebben dan de gemeten karaktertrekken vergeleken met de planeetposities.

Sleutelwoorden voor deze horoskoop zijn:

zon in tweelingen

durvend**, impulsief**, onverantwoordelijk***, zelfoverschatting***, gelukkig***, kalm***, geen obsessie**, zelfstandig***, gevoel van welzijn***, geen schuldgevoelens*, niet ambitieus**, avontuurlijk***, flexibel*

maan in boogschutter

geremd*, gedeprimeerd**, zenuwachtig*, dogmatisch**

mars in leeuw

geremd**, verantwoordelijk*, vredelievend***

ascendant in leeuw

inaktief**, onverantwoordelijk*, agressief*, manipulerend*

(*,**,*** = signifikant met drempel 10%, 5%, 1%)

Als men de skores kombineert van de zon, de maan, mars en de ascendant, bekomt men een totaal dat hier voorgesteld wordt:

                            5       0       5 
.                        -+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+- 
1)      extraversie <-> introversie: 
         aktief <-> inaktief              <<<<<| 
        sociabel <-> insociabel                | 
         durvend <-> voorzichtig            <<<<<<| 
        impulsief <-> zelfbeheersing            <<<<| 
        expansief <-> geremd                  |>>>>>>>>> 
    verantwoordelijk <-> onverantwoordelijk         <<<<<<| 
2)    emotionaliteit <-> stabiliteit: 
minderwaardigheidsgevoel <-> zelfwaardering              |>> 
      gedeprimeerd <-> gelukkig               <<<| 
       zenuwachtig <-> kalm                   |>>>>>>>>>>> 
       geobsedeerd <-> geen obsessie              |>>>>> 
       afhankelijk <-> zelfstandig               | 
     hypochondrisch <-> gevoel van welzijn            |>>>> 
     schuldgevoelens <-> geen schuldgev.             |> 
3)       fermheid <-> soepelheid: 
        agressief <-> vredelievend               |>>> 
      overheersend <-> onderdanig                |>> 
        ambitieus <-> niet ambitieus              |>>>>> 
      manipulerend <-> begrijpend              <<<| 
      avontuurlijk <-> niet avontuurlijk          <<<<<| 
       dogmatisch <-> flexibel               <<<<| 

---------------------------------------------------------------- 
 
zon +6 maan 
Volgens een onderzoek van Jos Verhulst (2000) bleek uw geboorte-maanfase relatief weinig voor te komen bij topvoetballers. 

Het grote verschil met gewone astrologie-programma's en boeken is dat Van de Moortel trends voorspelt op basis van concreet astrologisch onderzoek, in plaats van te speculeren met de welbekende astrologische symboliek. En zoals u ziet noemt hij zijn bronnen ook bij naam. En dat geeft weer een frisse blik op de zaak. De bevindingen uit empirisch onderzoek komen immers zelden met de gebruikelijke astrologische leer overeen. Dat was ook het probleem waar astrologen als Mellie Uyldert en Van der Velde mee worstelden. Ze gingen er verschillend mee om. Uyldert benadrukte het unieke in ieder mens om afwijkingen van het gemiddelde astrologische ABC te kunnen verklaren, terwijl de Van der Velde zijn hoop vestigde op beter empirisch statistisch onderzoek van (sub)groepen. Ik zelf behoor inmiddels tot die laatste categorie.

Maar het merkwaardige van de horoscoop van Donald Trump is dat de klassieke symbolische astrologische beschrijvingen perfect passen bij het beeld dat Trump in de praktijk laat zien. En die waren al lang bekend gemaakt voordat deze reality star president van de USA werd, zodat het niet om een simpele inlegkunde van de gevonden feiten gaat, een zogenaamde lapppendekentheorie achteraf. De beschrijvingen van zijn persoonlijkheid waren ook te specifiek om voor een Forer effect door te kunnen gaan.

Het Forer-effect, ook Barnum-effect genoemd, is afkomstig uit de psychologie en betreft de neiging van mensen om vage en algemeen geldende uitspraken over de eigen persoon te accepteren als rake, typerende omschrijving, zonder zich te realiseren dat diezelfde omschrijving voor bijna iedereen opgaat. Sceptici van de astrologie schrijven de populariteit van horoscopen toe aan dit effect.

De klassieke kookboek astrologie beschrijft zijn persoonlijkheid adequaat en dit betreft niet alleen zijn sterke, maar vooral ook zijn zwakke kanten. En dat is wel opmerkelijk, omdat de meeste authentieke mensen enorm hun best doen om de schaduwzijden van hun sterrenbeeld te maskeren. Zie bijvoorbeeld onderstaande automagische uitdraai van het computer programma Sirius 2, waarvan ik maar een klein deel laat zien. U kunt de details nalezen in trump_cosmic_report.pdf.

Chapter 1: How You Approach Life and How You Appear To Others
Leo Rising:
Ferociously proud and somewhat vain, you like to be impressive and to be seen as Somebody Special. You are not timid, meek, or self-effacing, and are rarely content being in the background or in the subordinate position. You are a natural leader, and do not take orders from others very well. You must have something of your own, something creative - be it a business, a project, a home or whatever - that you can develop and manage according to your own will and vision. Whatever you do, you do it in a unique, dramatic, individual way. You like to put your own personal stamp on it.
...
Chapter 2: The Inner You: Your Real Motivation
Sun in Gemini:
You are, in many ways, an eternal child. Your mind is bright, alert, curious, flexible, playful, and always eager for new experiences - and your attention span is often quite brief. You grasp ideas quickly and once your initial curiosity has been satisfied, you want to go on to something else. You crave frequent change, variety, meeting new situations and people.
It may be hard for you to decide just where your talents and true vocation lies, for you have a multitude of interests and are loathe to limit yourself by concentrating on just one. You are easily distracted by all of the other fascinating possibilities. Your curiosity and restlessness propel you into many different experiences in life, and you are willing to taste or try anything once. Doing the same thing over and over again, even it is something you do well, is real drudgery for you.
...
Sun in 10th house:
Your career, reputation, and public image are very important to you. You have a strong desire to be influential or make your mark on the world. The merely personal sphere does not satisfy you; your ambitions include making a major contribution and receiving broad recognition for your unique effort and gifts. You may undervalue the personal or inner side of life.
....
Mercury in Cancer:
You are highly interested in inner, subjective, and personal issues, and your thinking is based more on feelings, intuition, personal experiences, and prejudices rather than reason or logic.
...
Mercury in 11th house:
You have a good understanding of group trends, politics, mass movements, and community affairs.

Sirius is overigens evenals Radix5 een interessant product voor astrologie onderzoekers omdat het ontwikkeld werd door David Cochrane, die niet alleen een professioneel astroloog is, maar ook een methodoloog met kennis van zaken. U kunt er meer over vernemen op David Cochrane's Astrology.

PenthouseDonald Trump leefde zijn astrologische potentieel ten volle uit, maar dat kan niet gezegd worden van de andere mensen die ook op die dag geboren werden. Zijn time-twins werden geen president en hadden ook geen casino en privé-wolkenkrabber tot hun beschikking. Over hun lot is weinig bekend, maar de uitkomst ervan laat zich wel raden. Een aantal astrologisch zaken zullen wel kloppen en andere weer niet. En daar zijn natuurlijk altijd wel achteraf verklaringen voor te bedenken gezien hun sociologisch gezien verschillende achtergrond en levensomstandigheden.

Het astrologische profiel van de verliezers zal waarschijnlijk meer lijken op het profiel dat door Dr. Suzel Fuzeau-Braesch en Dr. Hervé Delboy werd vastgesteld, met hoge scores op geremdheid en kalmte. Maar daar kunt u de heetgebakerde 2w1 eenden Donald Trump en Donald Duck niet op betrappen.

Bescheidenheid is wel passend voor de meeste mensen die weten dat ze voor een dubbeltje geboren zijn. Met Leeuw als rijzend teken (imago) zou u astrologisch gezien dol op glitter en glamour moeten zijn, zoals het plaatje van Donald Trump in zijn Penthouse treffend verbeeldt. Maar als u die astrologische belofte nog niet verwezenlijken kunt, dan kunt u die wens maar beter uitstellen totdat Donald Trump de wereld naar zijn verheven inzichten heeft hervormd. Gebrek aan bescheidenheid bleek voor Trump geen handicap te zijn; bluf en opschepperij bleek juist zijn grootste troef. Maar later leverde het hem wel veel justitiële processen op. Hoe lost een aankomende dictator dat ongemak op? Door de rechtstaat te ontmantelen, door bevooroordeelde rechters te benoemen en ga zo maar door.

Veel blijkbaar door Vrouwe Justitia achtergestelde witte mannen zagen in Donald Trump hun ideale voorman. Hij was de geslaagde zakenman die de Amerikaanse droom zou kunnen verwezenlijken met de strijdkreet: America first. Hij was de man die met succes de belasting van het establishment ontdook, een steenrijke held die ze zelf ook wel wilden zijn. Zijn seksistische "grab them by the pussy" mentaliteit werd hem door evangelische Christenen vergeven als een authentieke uiting van mannelijkheid, waar ook hun televisiedominees en koning David wel eens mee worstelden. Maar zijn principiële opstelling voor God en hun vaderland en tegen abortus en immigratie maakte hem wel tot hun favoriete presidentskandidaat.

Deze mieterse Alleskunner, die ná De Bijbel het beste boek ter aarde, The art of te deal via een ghostwriter tot stand had gebracht, moest wel een door God uitverkoren profeet zijn.

Tony Schwartz (born May 2, 1952) is an American journalist and business book author who is best known for ghostwriting Trump: The Art of the Deal.

Maar hoe lang houdt zo'n op vooroordeel en framing van de gevonden realiteit gebaseerde illusie stand? Hoe kunnen we dat verklaren? Was de het door Nobel prijs winnaars beschreven phising for fools? Hadden Trump en zijn intimi weet van astrologie en handelden ze daarnaar? In dat geval raadpleegde Donald Trump net als Nancy Reagan een huisastroloog. De dementerende Ronald Reagan wist hier niet van, maar jarenlang bepaalde astrologe Joan Quigley (wiki) de agenda van de Amerikaanse president via zijn voornaamse adviseur en partner Nancy Reagan.

Astrologische voorkennis zou een aannemelijke verklaring kunnen zijn van de ongewone weg die Trump bewandelde. Want Trump gedraagt zich meer volgens het astrologische boekje dan de gewone cliënten die astrologen in hun praktijk tegenkomen. Het fenomeen Trump is voor astrologen eigenlijk te mooi om waar te zijn. Wat is dan aan de hand? En hoe zou u al die hypothesen statistisch of logisch kunnen verklaren?

Radix5 versus Sirius. Sein oder Sollen?

> Top <

Maar met één iconisch exemplaar kunnen we nog niet concluderen, dat de astrologie als zodanig werkt. Want als astrologie als empirische wetenschap werkt zouden we eigenlijk de profielen die Koen van de Moortel met Radix5 presenteerde op Trumps geboortedag terug moeten zien: Het astrologische Sein. Want die waren gebaseerd op empirisch astrologisch onderzoek in plaats van gebruikelijke astrologische symboliek uit de leerboeken: Het astrologische Sollen.

Donald Trump gedraagt zich als een begeesterde idioot volgens het astrologische Sollen boekje, maar ook volgens een catechismus die volgens professionele astrologen meestal niet klopt, zoals Halbe van der Velde al vast stelde. Hoe kan dat? Hoe lossen we dit kentheoretische raadsel op?

Er zijn meerdere verklaringen voor deze discrepantie aan te wijzen. Ik noem nu drie factoren die onafhankelijk van elkaar een rol kunnen spelen, maar er zijn er ongetwijfeld nog veel meer uitvluchten (smoezen) te bedenken in ieder individueel geval. Maar wat heeft een ander daaraan? Laten we maar eens naar de bekende empirische wetten kijken.

 1. Identificatie met de klassieke beschrijving van de horoscoop. Mensen die in astrologie geloven, zullen zich ook eerder volgens de gangbare astrologische beschrijvingen gedragen. En anders zullen ze op zijn minst eerder geneigd zijn om te zeggen dat ze dat doen. Dat identificatie een aantoonbare rol speelt bij het geloof in astrologie was de conclusie van de psycholoog Hans Jürgen Eysenck na statistisch onderzoek dat nog verderop besproken wordt. Identificatie met een door u ingebeelde horoscoop is wetenschappelijk gezien een sterk argument omdat het ook terug te voeren is op bekende sociaal-psychologische mechanismen als socialisatie en individuatie.
 2. Toevalligheden die berusten op de bemonsteringsfout. De bemonsteringsfout verklaart waarom er in grootschalig onderzoek zo weinig van de astrologische voorspellingen overeind blijven. Want we zien dan een regressie naar het voor ons ego onaantrekkelijke gemiddelde. U bent niet slimmer dan uw hond of kat. Dat astrologie soms lijkt te werken heeft te maken met bekende vooroordelen gebaseerd op zaken als identificatie en selectief kersenplukken. Maar in kleinschalig onderzoek waarvoor geen p-waarden worden berekend zijn de foutmarges zo groot dat u alles er wel mee kan verklaren.
 3. De door de horoscoop bepaalde effecten komen beter tot uiting bij beroemdheden, dus door mensen die door hun prive-omstandigheden (voldoende geld, kans en macht) beter in staat zijn om hun astrologische potentieel ten volle uit te leven. Dat was de (impliciete) stelling van empirisch georiënteerde astrologie onderzoekers als de astroloog Isaac Starkman en de psycholoog Michiel Gauquelin. In deze visie voldoen vooral iconische gevallen aan het klassieke astrologische profiel. En typisch zijn dat ook de voorbeelden die in astrologieboeken aangehaald worden. Toeval bestaat niet, als u maar de juiste keuzes maakt. Maar wie bepaalt dat?

Kennis hebben van astrologie werd door de psycholoog Hans Jürgen Eysenck gezien als de belangrijkste voorspeller van astrologisch trends in psychologisch onderzoek. Dus als ze de interpretatie van hun horoscoop bestuderen, identificeren boogschutters zich vaker met het aan boogschutter toegeschreven optimisme, watermannen met ruimdenkendheid en ga zo maar door. En dat zien we terug in psychologisch testen van met astrologie bekende personen terug, maar niet bij degenen die niets van astrologie afweten. Want die zijn in dit opzicht volgens empirici nog oliedom.

Maar het is wel kenmerkend voor zo'n aangeleerde identificatie, zeg maar het "dat ben ik" gevoel, dat we ons de positieve aspecten van ieder sterrenbeeld wél willen toe-eigenen, maar de schaduwzijde van iedere deugd liever niet willen zien. En zeker niet in het openbaar. Daarom zal een tweeling als Donald Trump of Mark Rutte zich liever niet aan anderen voorstellen met: "Hallo ik ben een tweeling. Ik houd van afwisseling en oppervlakkigheid".

Maar Donald Trump schaamde zich er niet voor dat hij liever naar de roddels op Fox News keek, dan dat hij lastige dossiers van zijn staf op zijn bureaublad doorspitte. En dat kwam hem op onverwachte kritiek te staan, toen bleek dat hij de rapportages van zijn eigen inlichtingendiensten over een Russisch programma om de Taliban te betalen voor het vermoorden van NAVO militairen niet gelezen had. Maar Trump ontkende dat die belangrijke documenten ooit aan hem waren voorgelegd (Volkskrant). Maar is dat ook aannemelijk? Als die topgeheime documenten ook in zijn badkamer in zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago aangetroffen werden, heeft hij voor een onafhankelijke rechter wel een empirisch probleem. Want waarom zouden die top geheime documenten plotsklaps uit het zicht verdwijnen? Trump moest de rechtsstaat daarom nog wel hervormen.

Identificaties of geloof in hogere waarden gelden natuurlijk voor ieder hoger geloof of dieper weten, want opvoeding en cultuur maken ook deel uit van de persoonlijkheid van ieder mens. Identificatie met een geloof, standpunt of bepaald gedrag is doodgewoon. Een jongen identificeert zich doorgaans met zijn vader en meisjes met hun moeder en natuurlijk bestaan er vele varianten op die basale regels van het socialisatieproces. Een katholieke non werd weliswaar opgevoed met vroomheid en deemoed, maar dat stond niet in haar sterren geschreven. Een zichzelf opblazende jihadist werd opgevoed met een hiernamaals waar wel 72 maagden op hem zouden wachten, maar dat kunt u niet nog niet uit zijn horoscoop aflezen. Als dat wel het geval was, zouden de veiligheidsdiensten van de staat natuurlijk onmiddellijke beslag leggen op uw geboortecertificaat. Maar in de toevoegde waarde daarvan zijn zij beslist nog onwetend. En dus laten ze mij met rust.

Maar bij astrologen en hun cliënten maakt kennis hebben van de gangbare astrologische profielen wel deel uit van hun cultuur. En dus bestaat een verhoogde kans dat ze zich deels met de vermeende eigenschappen van hun sterrenbeeld identificeren. Ieder geloof of bijgeloof kan zo een zelfvervullende profetie worden. Maar bij mensen die niets van astrologie afweten, zie je die vermeende astrologische effecten niet terug in hun zelfbeschrijvingen. En dat maakt astrologie toch weer tot een lokaal geldend bijgeloof, mode of cultureel verschijnsel. Dat was de eenvoudige en elegante verklaring van Eysenck over het fenomeen dat de psychologische astrologie toch wel vaker dan gemiddeld bleek te kloppen. Het klopt vaker bij degenen die ermee opgegroeid zijn, maar niet bij degenen die er nog niet of niet meer in geloven. Op die manier werkt astrologie net als het placebo-effect van een medicijn eenvoudig door de suggestie van uw opvoeding. En kom daar maar eens van af.

Maar bij Donald Trump zien we iets ongebruikelijks. Zoals gezegd voldoen de beschrijvingen uit de klassieke astrologieboeken prima aan het beeld dat Trump vertoont. Maar dat is inclusief details waarvoor een normale presidentskandidaat zich voor zou moeten schamen, zoals kinderlijkheid, oppervlakkigheid en een denken dat meer gebaseerd is op ideologische vooroordelen dan op rede en logica. U leest het hierboven letterlijk in de teksten. Zo iemand zou geen leider van een atoommacht moeten zijn, geen commander in chief van de grootse strijdmacht ter wereld. Maar hij werd het wel. En is dat nu 1) Identificatie met de horoscoop. 2) Toeval of 3) Het effect van beroemdheid en macht?

Stel Trump werd de iconische Trump uit het astrologieboek dank zij een "goede" klassieke astrologische opvoeding (identificatie). Dan had hij blijkbaar niet door dat er ook nadelen aan de iconische beelden uit de astrologieboeken kleefden. Hij deed immers geen moeite om zijn potentiële zwakheden te verhullen. De vraag is dus hoe dat kan. Want normale mensen identificeren zich vooral met de positieve aspecten van hun horoscoop. En ze stoppen de schaduwzijde van iedere deugd liever wat weg. Maar Trump deed dat niet. Is dat dan de arrogantie van de macht?

De arrogantie van de macht zal beslist wel een rol hebben gespeeld. Wie net als de alle televisiedebatten bestuderende Machiveliaanse Pluto in Maagd historicus Mark Rutte via de bekende verdeel en heers trukendoos 13/4 jaar lang aan de macht bleef, omhult door steeds meer van hem afhankelijke gedienstige lakeien (volgers en ambtenaren) en kan het zich permitteren om alle kritiek op zijn functioneren te negeren. Want niet iedere Nederlander leest de meer kritische weekbladen als de Groene Amsterdammer of Vrij Nederland. De meeste stemgerechtigde Nederlanders bestuderen slechts de waanzin van de dag,

Rutte, Mark

3

2

0,04

1,90

8,68

0,46

0,20

2,55

0,34

0,41

1,38

Mark Rutte (30/3) is geboren op een 2, 3, 6 en 9 dag (20/2)

Rutte, Mark (*)

3

2

0,00

0,67

264,74

0,02

0,01

77,84

0,00

0,06

42,06

met 3>6>9 dynamiek (18/9) Mark Rutte: de marketingpremier

Rutte, Mark [18h53] huizen

5

4

0,63

0,09

0,17

0,72

12,49

0,11

0,75

0,29

3,93

onder 5 en 9 huizen (14/5)

Rutte, Mark [18h53] totaal

9

8

0,02

0,16

1,45

0,33

2,49

0,27

0,25

0,12

5,42

geeft een 9w8 politicus (17/8)

Rutte, Mark 2012

3

2

0,00

0,10

82,27

0,01

0,00

63,73

0,00

0,00

1,31

Mark Rutte (30/3) is geboren op een 3, 6 en 9 dag (18/9)

Rutte, Mark 2012 (*)

3

2

0,00

0,00

565809,72

0,00

0,00

438317,92

0,00

0,00

9021,99

met 3>6>9 dynamiek (18/9) Mark Rutte: de marketingpremier

Rutte, Mark 2012 [18h53] huizen

9

1

0,11

0,03

0,02

2,01

7,53

0,00

0,06

0,05

99,26

onder 4, 5 en extreme 9 huizen (14/5) vredesstichter of sloth?

Rutte, Mark 2012 [18h53] totaal

9


0,00

0,00

1,76

0,02

0,00

0,01

0,00

0,00

130,20

geeft een vriendelijke allemans vriend (9) politicus zonder enig loyaliteitsgevoel (6) voor de hardwerkende gedeputeerden (12/3)

En als Pieter Omtzigt volgens een engel die ik eens op mijn schouder aantrof, als een Ascendant Libra geboren is, weet ik wel zeker dat G'd niet dobbelde. Maar het was vooralsnog slechts een voor mij intuïtieve veronderstelling, maar logisch gezien gaat het om een onbewezen irrationele hypothese.

Omtzigt, Pieter

3

4

0,01

0,08

22,43

3,84

0,06

2,47

1,35

0,03

3,59

Pieter “Herculus” Omtzigt (30/3) is geboren op een 3, 4, 6, 7 en 9 dag (29/11)

Omtzigt, Pieter (*)

3

4

0,00

0,00

4454,38

0,01

0,00

490,40

0,00

0,00

712,56

met 3>9>6 dynamiek (18/9)

Omtzigt, Pieter [0h57?] huizen0,71

1,31

0,02

0,46

1,74

0,29

5,25

0,18

1,19

onder 2, 5, 7 en 9 huizen (23/5)

Omtzigt, Pieter [0h57?] totaal0,00

0,11

0,36

1,75

0,10

0,71

7,10

0,01

4,28

geeft een 4, 7 of 9 politicus (20/2)

Omtzigt, Pieter 2012

3

4

0,00

0,00

923,42

0,12

0,00

0,41

0,01

0,00

3,44

Pieter Herman Omtzigt (30/3) is geboren op een 3 en 9 dag (12/3)

Omtzigt, Pieter 2012 (*)

3


0,00

0,00

1207111,83

0,00

0,00

538,08

0,00

0,00

4495,71

met 3>9>6 dynamiek (18/9)

Omtzigt, Pieter 2012 [0h57?] huizen0,41

1,80

0,00

0,09

0,74

0,00

10,34

0,01

5,54

onder 2, 7 en 9 huizen (18/9)

Omtzigt, Pieter 2012 [0h57?] totaal0,00

0,00

2,87

0,01

0,00

0,00

0,06

0,00

19,07

geeft een uit het stof herrezen 9 politicus (12/3)

Maar bij Donald Trump lijkt het ook om naïviteit en gebrek aan inzicht te gaan. Zo beschouwde Trump de Koreaanse dictator Kim Jong-un, die net als hem bevoegd is om met atoomknoppen te spelen, als een bevriende Natie/ collega met wie hij wel een deal zou kunnen sluiten: Als je ons land niet aldoor dreigt te vernietigen, ruimen we jouw land met onze superieure atoommacht niet preventief op.

Dat was een doordenkertje waar Kim Jong-un even geen raad mee wist. Zie het illustratieve plaatje hiernaast uit het onvolprezen Jeugdjournaal, dat er altijd maar weer in slaagt de grote mensen wereld enigszins begrijpbaar aan de kleintjes uit te leggen. Dit keer in de trant van een pas opgeloste schoolpleinruzie: "Vandaag zijn we weer vriendjes, maar gisteren waren we dat nog niet."

Dergelijke grove inschattingsfouten zijn niet alleen kenmerkend voor onwetende jonge kinderen - het bekende en oppervlakkige narcistische Jantje lacht, Jantje huilt gebeuren -, maar ook voor een narcistische persoonlijkheid, die door hun oppervlakkigheid en gebrek aan inlevingsvermogen niet meer doorhebben wat er achter de schermen gebeurt. Want ze leven niet het hier en nu. Ze baseren zich slechts op hun oudbakken kennis van het verleden. Een of ander opgeblazen pijntje.

Narcistische mensen zijn gevoelig voor oppervlakkig gevlei, maar kunnen degenen die hen tegenspreken niet uitstaan. Om die reden ontslaat Trump als geen ander ervaren ministers en adviseurs uit het Witte Huis. Het zal dus niemand verbazen dat de Russische intrigant Putin er alle belang bij had dat Trump aan de macht bleef. Onder de slogan Make America great again, zou namelijk het omgekeerde gebeuren. En ook Trumps opponent, die Trump steevast afdeed als sleepy Joe Biden, hoefde eigenlijk alleen maar toe te zien hoe Donald Trump zich steeds verder in de nesten werkte. En ondertussen konden de grote wereldleiders Putin en Xi Ping wel aan hun grandioze imago werken. Maar hoe geloofbaar is dat door sociale media gepresenteerde verhaal?

Het lijkt teveel op een Donald Duck verhaal, maar hier ontbreken de wakkere neefjes Kwik, Kwek en Kwak.

Vaak praten ze op een 'hoketus'-achtige manier: een van de drie begint een zin, de tweede gaat hiermee verder en de derde maakt ten slotte de zin af.

De psychoanalyticus Otto F. Kernberg ziet het narcisme als een verweer tegen een borderline persoonlijkheidsstructuur waarin de realiteitstoetsing pover is en sterk gekleurd wordt door emoties. Het leidt tot een zwart-wit denken met vlagen van blinde woede, die we ook wel in extatische groepsprocessen zien, bijvoorbeeld in het primitief soort volkswoede dat rellen en oorlogen onderhoudt. En natuurlijk zien we dit zwart-wit denken ook veel op Twitter, waar Trump zich zo goed thuis voelde dat het zijn officieuze communicatiemedium werd. Verdeel en heers met kort maar eenduidig geklets, die de vele kiesgerechtigde inbecielen op deze wereld wel wisten op te vangen.

Mijn wijze leraar Duits op het Augustinus college in Groningen maakte me als tiener al bekend met de wijsheden en valkuilen van de populistische levensfilosofie van een Adolf Hitler. En die ogenschijnlijke metavisie tornt wel aan de grondwettelijke status van iedere democtatie . Zie Adolf Hitler - Wikiquote:

„Iedere propaganda moet populair zijn, en haar intellectueel peil instellen op het begripsvermogen van de meest achterlijke onder diegenen, tot wie zij zich wenst te richten. Daarom moet haar peil, zuiver intellectueel gezien, des te lager worden gehouden, naarmate de te bereiken massa groter is. Is het echter de bedoeling, om een geheel volk te beïnvloeden, zoals bij de propaganda, om in een oorlog tot het laatste toe vol te houden, dan kan men in het geheel niet te voorzichtig zijn bij het vermijden van denkbeelden, die al te hoge intellectuele eisen stellen aan het publiek.”
Origineel in het Duits:
“Jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen auf die Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten gedenkt. Damit wird ihre rein geistige Höhe um so tiefer zu stellen sein, je größer die zu erfassende Masse der Menschen sein soll. Handelt es sich aber, wie bei der Propaganda für die Durchhaltung eines Krieges, darum, ein ganzes Volk in ihren Wirkungskreis zu ziehen, so kann die Vorsicht bei der Vermeidung zu hoher geistiger Voraussetzungen gar nicht groß genug sein.”
Bron: Mein Kampf, 1943
Aanhaling(en): Willem Melching, Hitler:Opkomst en ondergang van een Duits politicus, 2013
„Het bevattingsvermogen van de grote massa is maar zeer beperkt, het begrip gering, de vergeetachtigheid is daarentegen groot. Deze feiten brengen mee, dat iedere propaganda, die doeltreffend wil zijn, zich tot enkele, zeer weinige punten dient te beperken, om deze punten dan als leuzen overal en op alle manieren te benutten, tot men de zekerheid heeft, dat ook de laatste man en de laatste vrouw aan zo een leus, aan zo een idee de betekenis hecht, die men eraan gehecht wil zien. Zodra men dit principe loslaat, en veelzijdig wil worden, zal men de werking van de propaganda verzwakken, omdat de massa enerzijds niet bij machte zal zijn, om het behandelde te begrijpen en het haar anderzijds ook niet bijblijft.”
Origineel in het Duits:
“Die Aufnahmefähigkeit der großen Masse ist nur sehr beschränkt, das Verständnis klein, dafür jedoch die Vergesslichkeit groß. Aus diesen Tatsachen heraus hat sich jede wirkungsvolle Propaganda auf nur sehr wenige Punkte zu beschränken und diese schlagwortartig so lange zu verwenden, bis auch bestimmt der Letzte unter einem solchen Worte das Gewollte sich vorzustellen vermag. Sowie man diesen Grundsatz opfert und vielseitig werden will, wird man die Wirkung zum Zerflattern bringen, da die Menge den gebotenen Stoff weder zu verdauen noch zu behalten vermag.”
Bron: Mein Kampf, 1943
...
„Van de misdaden, die in Hitlers machtsbereik gepleegd zijn, zeggen de neo-nazi’s (niet Eichmann): Het zijn leugens. De Duitsers zeggen: Het waren de nazi’s. De Europeanen zeggen: Het waren de Duitsers. De Amerikanen zeggen: Het waren de Europeanen. De Aziaten en Afrikanen zeggen: Het waren de blanken. En eens zal men zeggen: Het waren mensen.”

En daarom zetten de succesvolle mischien wel met astrologie bekende VVD campagnemakers weer in om een nieuwe bladzij om te slaan met een nieuw open blad van de (ik denk) evident aantrelijkke de vechtsport bedrijvende waarschijnlijk ascendent in Leeuw politica Dilan Yesilgöz-Zegerius (1977), die natuurlijk de oude politiek weer voortzet. Want het werkte toevallig wel zo succesvol voor ons uit dachten hun de valse profeten. Maar deed u in uw leven ook voldoende recht aan de weduwen en wezen? Dat is mar weer de kardinale vraag. Want uw goede intenties zeggen in de empirische praktijk nog niet alles. U moet in G'd s empirische praktijk aldoor het goede doen. En dat betrkent niet dat u astrologisch gezien wegkomt met de bekendede bereshit Maya.

Astrologen associëren de vlinderachtige Zon in Tweelingen met het open staan voor nieuwe feiten, maar president Trump bestempelt alles wat hem niet uitkomt als nep-nieuws. Wat dat betreft hebben de dictatoriale presidenten Trump, Bolsenaro, Putin en Kim Jong-un wel wat met elkaar gemeen. Ze dulden geen kritiek op hun beleid. Maar Trump en Bolsenaro kunnen niet zoals Putin en Kim Jong-un de pers wel even aan banden leggen. In de ogen van echte dictators zijn Trump en Bolsenaro maar amateurs. Maar Trump kan dat deel van de pers dat hij niet kan bespelen, wel systematisch devalueren en dat is wat Trump ook deed tijdens de monologen die hij een persconferentie noemt. Die sender, no receiver truc leerde hij van andere grote leiders.

Maar kun je met dergelijk wangedrag nog wel als president aanblijven? Jazeker, want degene die 25% van de stemmen mobiliseert in een tot op bot verdeeld land land, waar doorgaans minder dan 50% van de kiesgerechtigden stemt, kan de verkiezing winnen. Een door kiesmannen aangestelde gekozen Amerikaanse president hoeft niet eens de meerderheid van de stemmen te hebben. Hillary Clinton behaalde bijna drie miljoen meer stemmen dan Trump, maar verloor de verkiezingen wel.

In een vier wereld van de massamedia gelden andere regels dan in klassieke instituten van Washington. Niet de beste argumenten uit een goed debat tussen redelijke denkende personen tellen, maar hoe iemand overkomt op sociale media. En dat gaat het best met rake one-liners die de gewone man begrijpt en onthoudt. Veel kiezers kennen de feiten niet en willen ze ook niet weten, want het bestuderen van de feiten duurt veel te lang. Maar iedereen wil wel emotioneel bij van alles betrokken blijven en dat voelen populistische leiders heel goed aan. Dat populisme bracht Trump ver, waarbij hij zich als self-made man van het volk presenteerde tegenover de zittende elite uit Washington. Natuurlijk was dat blufoker en opschepperij, maar het kan wel een tijdje werken.

De horoscoop van Jair Messias Bolsonaro

> Top <

Een andere populist die ook goed aan zijn astrologische plaatje voldoet is Jair Messias Bolsonaro (adb). Hij is volgens de ADB een Zon in Ram met kreeft als ascendant. De uitstraling van deze militair is die van een Ram: Macho, agressief, niet denken maar doen. En hij heeft zeker geen huiselijke uitstraling met Uranus aan zijn kreeft ascendant. Maar zijn familie is wel belangrijk voor hem. Voor de volledige astrologische uitdraai zie: bolsenaro_cosmo_report.pdf

Cancer Rising:
You appear gentle and soft, and you act rather reserved with others until you know them well and feel it is safe to be open with them. You have a strong need for emotional security and a sense of belonging, and are deeply attached to the past: your heritage, roots, family, cherished friends, familiar places, etc. Making radical changes or moves away from what is known and safe can be very painful and difficult for you. You tend to cling and hold on to people, memories, possessions of personal or sentimental significance. Having a home, a safe haven, is very important to you.
Uranus Conjunct Asc.:
You identify with the progressive, innovative elements in society, and with being a rebel, reformer, nonconformist, or iconoclast. You enjoy being original, unpredictable, and spontaneous, and insist on doing whatever you wish regardless of tradition, convention, or other people's wishes. Others see you as "different" but interesting and exciting.
Sun in Aries:
You are a person who thrives on challenge, and you often feel that you must battle your way through life, depending upon no one and nothing but your own strength, intelligence, and courage. You believe in being totally honest, true to oneself and one's own vision and convictions, even if that means standing alone. Honesty, integrity, personal honor, and authenticity are your gods, and you have no sympathy for weakness of character in others.
You crave the freedom to do things in your own way, and you work very well independently. Cooperating with others or carrying out another's will is not your style. You like to be the chief - or to go it alone.

Wie de ontluisterende kabinetsvergadering van Bolsonaro bestudeert in de door het Braziliaanse Hooggerechtshof vrijgegeven video 'Ik laat ze mijn familie niet naaien' ziet een despotische Maffia baas aan het woord die lak heeft aan instituties en mensenrechten. De rechtbank besloot tot het openbaar maken van deze besloten vergadering, nadat duidelijk werd dat Bolsonaro het justitieel onderzoek naar de handel en wandel van zijn zonen probeerde te beïnvloeden. In dit geval ging het belang van de staat en en een onafhankelijke rechterlijke macht boven het recht op privacy van een president die zich een door God verkozen uitzondering op de regel waande.

Een staatshoofd die zo in het eigen gelijk van zijn clan gelooft, is een gevaar voor de open samenleving. Als het Bolsonaro lukt via een staatsgreep aan de macht te komen, dan komt er weer een totalitaire staat bij. En zeker als die familie ook nog onder de invloed staat van een polemist als Olavo de Carvalho:

Olavo Luiz Pimentel de Carvalho GCRB (born 29 April 1947) is a Brazilian polemicist, self-promoted philosopher, political pundit, former astrologer and journalist living since 2005 in Richmond, Virginia.

Uw uiterlijk is niet uw innerlijk, maar als mensen zonder kennis van zaken zich teveel met hun horoscoop identificeren, gaat het beslist niet goed. We zien dezelfde radicalisering ontstaan als mensen zich teveel vereenzelvigen met niet door hen begrepen heilige boeken. Ze worden dan emotioneel, rukken teksten uit hun verband of vatten die al te letterlijk op. Ze doen dan domme dingen in de naam van iets hogers. Terwijl het woord jihad ook opgevat kan worden als een innerlijke strijd, die u niet op anderen hoeft te projecteren.

Als we de complotdenkers Trump en Bolsenaro definiëren als iconische voorbeelden bij wie de astrologieboeken goed lijken te werken, gebruiken we de het is zo omdat het zo is cirkelredenering, zonder dat er objectief naar alle feiten gekeken is.

Een cirkelredenering, kringredenering of petitio principii (ook wel aangeduid als circulus in probando of het Engelse Begging the question, ook wel afgekort tot BTQ is een drogreden die volgt uit een manier van redeneren waarbij al als juist wordt aangenomen wat nog bewezen moet worden, of waarbij feiten gebruikt of aangehaald worden waarvan de spreker/schrijver verkeerdelijk veronderstelt dat ze al bestaan of verwezenlijkt zijn.

Maar het feit dat bepaalde beroemdheden zich volgens hun klassieke horoscoop beschrijving gedragen of misdragen, bewijst nog niet het gelijk van de astrologie. Want het kan ook op suggestie wijzen. De astrologie gaat er vanuit dat die invloed van de sterren onafhankelijk is van of u nu in astrologie gelooft of niet. Maar dan zouden die effecten ook op niet met astrologie bekende personen moeten werken. En zijn vooral de empirisch gevonden astrologische feiten van groot belang. Opnieuw raadplegen we daarom Radix5. Helaas zijn er geen gegevens over Uranus aan de ascendant, maar wel voor Jupiter aan de ascendant.

interpretatie: Bolsonaro, Jair
 
Uit statistisch onderzoek van diverse wetenschappers zijn verbanden gebleken tussen bepaalde horoskoopfaktoren en karaktertrekken.
Let dus op: de volgende uitspraken over uw horoskoop zijn niet als evangelie te beschouwen. Het gaat om TENDENZEN die wel objektief vastgesteld zijn.
 
----------------------------------------------------------------
 
Vooral het onderzoek van Dr.Michel en Françoise Gauquelin op een groot aantal beroemde personen (sportkampioenen, politici, schrijvers enz.) is bekend.
In uw horoskoop komen de volgende door hun onderzochte faktoren voor:
 
jupiter konjunkt ascendant
Volgens Dr.M.& F.Gauquelin maakt deze stand ambitieus, autoritair, opgeruimd, werelds, ijdel,...
 
Deze konstellatie is veel gevonden bij akteurs en auteurs van drama, politici, hoge militairen, hoog kaderpersoneel en journalisten, opvallend weinig bij wetenschappers en dokters.
 
Uit onderzoek van dr. Beverly Steffert bleek dat de echtgenoot(e) deze persoon dikwijls als "moeilijk" ervaart.
 
----------------------------------------------------------------
 
De Engelse professor Alan Smithers (Universiteit Manchester) voerde in 1984 een telling uit van zonnetekens bij verschillende beroepsgroepen (in een steekproef van 2,3 miljoen mensen).
Uw zonneteken bleek opvallend veel voor te komen bij:
atleten, tandartsen, automechanici, brandweermannen.
 
----------------------------------------------------------------
 
Drs. P.P.A.M. Kop van de universiteit van Amsterdam, telde in de Encyclopedia Britannica (1974) de zonnetekens van de daarin beschreven beroemdheden. Hij vond voor uw zonneteken:
- signifikant veel: artiesten (akteurs,dansers,musici) (p<0.05);
- relatief veel: wiskundigen, uitvinders, kunstenaars;
- relatief weinig: archeologen;
- signifikant weinig: religieuze figuren (p<0.05).
 
----------------------------------------------------------------
 
Gunter Sachs publiceerde in 1997 een grootschalig onderzoek in Duitsland en Zwitserland. Zijn statistieken zijn niet helemaal volgens de regels uitgevoerd, maar enkele uitschieters zijn toch het vermelden waard:
Rammen studeren blijkbaar niet graag, en zeker geen psychologie; wel tandheelkunde.
Ze zijn uitgesproken voor zelfstandige beroepen en tegen het werken als bediende of arbeider.
Onder de rammen vond hij opvallend veel landbouwers en onderwijzers.
Ze worden relatief dikwijls veroordeeld voor druggebruik.
 
----------------------------------------------------------------
 
Lee Romanov vergeleek voor een verzekeringsfirma het rijgedrag 100000 Canadese chauffeurs volgens de verschillende zonnetekens.
De politie van Chatham (Kent, GB) vergeleek 2000 gearresteerden in 2011.
Uw teken staat op de...
... 2de plaats wat betreft verkeersboetes, en de 4de plaats wat betreft het veroorzaken van verkeersongelukken.
Rammen werden beduidend meer dan gemiddeld gearresteerd (1ste plaats).
Let op: het aantal gearresteerden is niet noodzakelijk evenredig met het aantal misdadigers per teken. Sommige tekens laten zich immers misschien moeilijker vangen dan andere!
 
----------------------------------------------------------------
 
Volgens onderzoek van H. von Klöckler (1927) hebt u in mindere of meerdere mate een temperament gelijkaardig aan de volgende typen:
              -         0         +
Schilder:                <<<<|
Beeldhouwer:               <<<|
Dichter:              <<<<<<<<<|
Jurist:                 <<<<|
Wiskundige/fysikus:             |>>>>>>>>>
Chirurg/gynekoloog:             |>>>
Leraar:               <<<<<<<<|
Evang.geestelijke:              |>>>>>>>>
Kath. geestelijke:              |>>>>
Dief:                    |>>>
Bedrieger:                  |>>>>>
Ongeval eigen schuld:            |>

Toelichtingen:
- "Bedrieger" = personen die VERVOLGD werden voor bedrog (die dus betrapt waren). Idem dito voor "dief".
- "Ongeval eigen schuld" = mensen die in hun leven een zwaar ongeval meemaakten dat duidelijk uit eigen onvoorzichtigheid voortkwam.
 
De voorgaande analyse was gebaseerd op de standen van de zon, maan en merkurius tot jupiter in de tekens.
Ook bepaalde aspekten tussen planeten kunnen van invloed zijn:
 
venus vierkant saturnus
Veel meer dan gemiddeld vastgesteld bij schilders.
 
maan driehoek neptunus
Veel meer dan gemiddeld vastgesteld bij dichters.
 
venus vierkant mars
Veel meer dan gemiddeld vastgesteld bij bedriegers.
 
----------------------------------------------------------------
 
Dr. Suzel Fuzeau-Braesch (onderzoeksdirectrice van het CNRS) en Dr. Hervé Delboy hebben een persoonlijkheidstest van Eysenck en Wilson afgenomen bij 524 studenten (resultaten gepubliceerd in hun boek "Comment démontrer l'astrologie" in 1999). Ze hebben dan de gemeten karaktertrekken vergeleken met de planeetposities.
Sleutelwoorden voor deze horoskoop zijn:
 
zon in ram
aktief*, insociabel**, zenuwachtig*, schuldgevoelens**, agressief**, niet avontuurlijk*, dogmatisch**
 
maan in waterman
geen schuldgevoelens**
 
mars in stier
inaktief*, expansief*, afhankelijk*
 
ascendant in kreeft
kalm*, geen obsessie**, dogmatisch**
 
(*,**,*** = signifikant met drempel 10%, 5%, 1%)
 
Als men de skores kombineert van de zon, de maan, mars en de ascendant, bekomt men een totaal dat hier voorgesteld wordt:
                            5       0       5
.                        -+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
1)      extraversie <-> introversie:
         aktief <-> inaktief                 |>
        sociabel <-> insociabel                |>>>>>>>>>
         durvend <-> voorzichtig               |>
        impulsief <-> zelfbeheersing             <<|
        expansief <-> geremd               <<<<<|
    verantwoordelijk <-> onverantwoordelijk           <|
2)    emotionaliteit <-> stabiliteit:
minderwaardigheidsgevoel <-> zelfwaardering            <<<<|
      gedeprimeerd <-> gelukkig                <<|
       zenuwachtig <-> kalm                  <<|
       geobsedeerd <-> geen obsessie              |>>>>>>
       afhankelijk <-> zelfstandig              <<<|
     hypochondrisch <-> gevoel van welzijn            |>
     schuldgevoelens <-> geen schuldgev.             |>>>>>>
3)       fermheid <-> soepelheid:
        agressief <-> vredelievend              <<|
      overheersend <-> onderdanig                |>>
        ambitieus <-> niet ambitieus             <|
      manipulerend <-> begrijpend                |>
      avontuurlijk <-> niet avontuurlijk            |>>>>>>
       dogmatisch <-> flexibel             <<<<<<<|

Opmerkelijk is dat Bolsonaro hoog scoort op zaken als dogmatiek, gebrek aan schuldgevoel en asociaal gedrag. Maar ik verwacht niet dat de huisastroloog van de familie Bolsonaro Radix5 geraadpleegd heeft. Want de meeste astrologen zijn helemaal niet geïnteresseerd in de gevonden feiten. Evenals hun klanten, want waarom zouden ze dan een astroloog willen raadplegen? En dan komen we toch weer in een cirkelredenering terecht, waarbij mensen een zelfbeeld voorgespiegeld krijgen dat niet klopt, maar waarmee ze zich wel identificeren.

In het geval van Trump ligt het voor de hand dat Trumps astrologen gezien hebben dat Trumps voorkomen toevallig goed bij het beeld paste dat astrologen bij Leo rijzend hebben. En hij hield van klatergoud. Maar maakt dat Trump nu eens iconisch voorbeeld van Ascendant in Leeuw? En wat zegt ons dat over de huidige astrologie? Zouden we niet veel beter met enige zelfspot over min of meer correcte zelfbeelden van onszelf moeten spreken?

Grijze muizen aan de macht

> Top <

Wat zou er gebeuren als astrologen hun astrologieboeken op serieus empirisch onderzoek gebaseerd hadden? De echte wereld gedraagt zich immers anders dan hoe het volgens de astrologieboeken zou moeten zijn. We zien in de praktijk vooral een regressie naar het gemiddelde. Zou een grijze muis dan tot president gekozen kunnen worden? Zoiets hoeft op zich geen ramp te zijn, zoals veel mannen vreesden toen een relatief onbekende vrouw aan de macht kwam in Duitsland. Toen Angela Merkel in juli 2014 aan de macht kwam kopte de Telegraaf: Grijze muis wordt machtigste vrouw van de wereld. Maar haar verbindend leiderschap en visie worden nu alom geroemd.

Haar grootste fout was dat ze dat ze het besef van redelijkheid van de rancuneuze Vladimir Putin verkeerd had ingeschat. Want daar had ze als een van de Holocaust en Lebensraum bewuste Oost-Duitser toch wel een blinde vlek voor. Ook al was ze jaren na die ramp geboren, dat collectieve schuldgevoel was haar wel ingeprent. We moeten als Duitsers niet al te kritisch oordelen over de door Israel en Rusland uitgevoerde praktijken. Want we hadden ooit een Nazi balk in ons oog.

De als Angela Dorothea Kasner (1954) geboren geboren Christen-democraat Angela Merkel (pdf) is een in quantum mechanica gepromoveerde natuurkundige met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Een astroloog zou dan opmerken dat ze veel planeten in het zevende huis heeft staan. Dit in tegenstelling tot die andere grijze muis, de op macht beluste ex-spion Vladimir Putin (1952?), die in Leningrad politicologie gestudeerd had. Beide staatslieden zijn na de tweede wereldoorlog geboren, maar Putin identificeerde zich vooral met het erfgoed van Stalin, die zowel Hitlers troepen als miljoenen Russen met geweld uitgeschakeld had. Putins geboortedag is nog steeds in nevelen gehuld, dus ik presenteer geen horoscoop van deze intrigant. Maar in Putins KGB dossier stond wel "gedisciplineerd, consciëntieus en moreel rechtschapen". Maar dat werd ook van Adolf Eichmann gezegd. Helaas kan identificatie met een ziekelijke ideologie van iedere grijze muis een massamoordenaar maken, als die muis in een bevel is bevel cultuur terecht gekomen is. En dan kunt u maar beter niet het braafste jongetje van de klas willen zijn. Eichmann moest vluchten, maar Putin probeert aan de macht blijven om vervolging te ontgaan.

De democratisch gekozen en herkozen Angela Merkel hoeft zich nergens voor te schamen. Ze werd een standvastig toonbeeld voor alle Europeanen die weten dat de zachte krachten ooit eens zullen overwinnen. Deze Zon in Kreeft met een Mars nabij haar boogschutter Ascendant, toonde zich groter dan haar eigen ego, toen ze als een Mutter Courage de slachtoffers van het politieke machtsspel in Syrië nu eens niet in de steek wilde laten en in de geest van Kants Sollen uitriep: Wir schaffen das!

Wir schaffen das (Nederlands: "Het lukt ons wel") is een bekende slagzin van de Duitse bondskanselier Angela Merkel die ze lanceerde op 31 augustus 2015, tijdens het hoogtepunt van de Europese vluchtelingencrisis. Ze verklaarde hiermee dat haar land, Duitsland, de toenemende vluchtelingenstroom naar Europa aankon. Deze uitspraak leverde haar zowel kritiek als lof op in zowel binnen- als buitenland.
....
Bij de Bondsdagverkiezingen van 2017 verloren de regeringspartijen CDU (christendemocraten, partij van Merkel) en SPD (socialisten) zetels, en boekte de partij Alternative für Deutschland een verkiezingsoverwinning. Deze partij staat vooral bekend vanwege haar anti-islamitische en antivluchtelingenstandpunten.

En natuurlijk waren er Realpolitiker die haar dit empathische standpunt kwalijk namen, want met goed doen voor anderen wint u geen stemmen. Vanwege dit cynische denken (Kants: Sein) hebben auto's nog steeds geen dure airbags voor de herten en fietsers die ze onderscheppen, maar wel voor de bestuurder, want die kon er natuurlijk ook niets aan doen.

Zo'n uiterlijk beeld van Trump als de typische Leeuw ascendant of de Ram Bolsenaro met Uranus op zijn Kreeft ascendant, is gelukkig maar een astrologische verwachting die zelden uitkomt. Want in tegenstelling tot wat veel astrologen geloven, kunt u aan het uiterlijk van een niet in astrologie gelovende persoon zijn ascendant nog steeds niet bepalen. Was dat wel het geval geweest, dan zou het vaststellen van het geboorte-uur (rectificatie) zonder geboorteakte een koud kunstje moeten zijn. Maar uit experimenteel onderzoek, inclusief mijn eigen rectificatie experimenten op het ADB Forum, is dat nooit gebleken.

Iets anders is dat in astrologie gelovers zich kleden en voordoen zoals ze vinden dat het bij hun astrologische persoonlijkheid past. Op Instagram en andere sociale media ziet u daar vele voorbeelden van. Hetzelfde gebeurt als een Islamitische vrouw in het openbaar een hoofddoekje draagt, omdat ze vindt dat dat bij haar geloof hoort. Dat gedrag heet identificatie. En of de Profeet dat hoofddoekje nu voorgeschreven heeft of niet, op een zeker moment wordt zoiets wel een gevestigde traditie. En dan is het dragen van een hoofddoekje niet meer een bewuste keus, maar wordt het een wet of gewoonte.

Het dragen van hoofddoekjes doet natuurlijk niemand kwaad. En in Corona tijden is het verbod op gezichtsbedekkende kleding al helemaal een wassen neus. Of u nu een mondkapje, gezichtsmasker, hoofddoek of burka wilt dragen, wilt voorschrijven of verbieden, het gaat uiteindelijk om de juiste intentie van uw gedrag. Maar het uiterlijke gedrag is bijna altijd op formele of cultureel bepaalde tradities gestoeld, die geheel andere motieven kunnen uitdrukken of verheimelijken. Een pest onderzoeker wil zich met zijn masker behoeden voor kwade reuken. Maar ook een bankrover kan zich van een mondkapje bedienen. En dat is dan niet om de bankbedienden voor een Corona infectie te behoeden.

Aan welk huis zou een astroloog het mondkapje willen toebedelen? Gaat het om het waargenomen feiten of om de intentie? Een mysterieus ogend onderzoeksmasker zouden astrologen kunnen associëren met het achtste huis, maar een hygiënisch masker eerder met het zesde huis. Maar als het niet alleen om de vorm en functie van het mondkapje gaat, maar ook om de intentie van de drager dan hebben we een enorm probleem. Want welk heerschap verschuilt er nu echt achter dat masker?

Vorm en functie zijn doorgaans nauw met elkaar verbonden begrippen. Over de vorm en functie van de levende objecten uit de biologieboeken verschillen biologen onderling maar weinig van mening. Maar intentie is een veel lastiger begrip. Intentie vereist bewustzijn en doelgerichtheid, maar die zaken zijn zelfs bij ogenschijnlijk bewust menselijk gedrag nog geen vanzelfsprekendheid. Hoe bewust is iemand bezig die iets via trial and error probeert te bereiken en dan via de weg van de serendipiteit op iets anders uitkomt? Daarover kunnen eindeloze discussies ontstaan. Eindeloos in zin dat niemand uw het zou wel eens kunnen stellingen in de praktijk verifiëren kan.

Astrologen zouden uitspraken zoals besproken in Huisheren kunnen waarderen, dus activiteiten van het ene huis die de doelstellingen van een ander huis dienen. Dergelijke teleologische verklaringen kunnen aannemelijk overkomen, maar bewijsbaar zijn ze niet. Want dan moet u eerst in het hoofd van een ander kunnen kijken. En er is geen psycholoog die beweert dat te kunnen doen. Psychologen kunnen hoogstens in iemands ziel knijpen volgens Skinners zwarte box model van input en output. Als ik dit zeg, reageert u doorgaans zo. Wat kunnen we daarover zeggen? Maar dat slaat weer op uiterlijk gedrag.

Maar hoe stelt u de waarde van een heer A in huis B discussie vast? Het gaat doorgaans om astrologische uitspraken met een onbekende p-waarde. Interessant, hoor. Leuk om te weten. Maar wat is de voorspellende waarde ervan? Die is er niet. Het blijft slechtst speculatie. Maar zo nu en dan een proefballonnetje opwerpen tijdens een astrologisch consult kan natuurlijk geen kwaad. Het is een kwestie van uitproberen. En uiteindelijk komen de astroloog en zijn cliënt er samen wel uit.

Verlichting vereist geen metafysisch beter weten, en zeker geen Uranisch beter weten, maar juist respect voor de natuurwetten en begrip en mededogen met mens en natuur. Dat reikt veel verder dan de lokale moraal van uw Uranische vriendjes of een traditionele Maffia clan. Respect voor ieder ander begint met de simpele Gulden regel (leefregel):

Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden (ongeacht zijn horoscoop).

Identificatie is geen metafysisch astrologisch principe, maar eerder een gewoonte die uiting geeft aan uw voorkeur voor een bepaalde visie. En juist die voorkeuren staan uw spirituele groei in de weg. Zowel identificatie als des-identificatie met een bepaalde visie zijn persoonlijke en sociaal-cultureel fenomenen waarvan er vele varianten bestaan. Maar u kunt die uiterlijkheden niet afleiden uit iemands horoscoop. U kunt hoogstens speculeren hoe zo'n proces binnen iemands hoofd verloopt. En dat doen psychologisch geschoolde astrologen volop. Zie opnieuw: What does the chart NOT show?

Alois: It does not show your intelligence, your wealth, your weight or height, your education, your health, the colour of your skin, whether you are a Saint, a Nazi, a Communist, a Trumpist or a normal person, and many other concrete things.

Waarschijnlijk hadden William Lilly en Alan Leo ook wel eens moeite met de gevonden feiten. Moesten ze nu hun astrologische boeken geloven of konden ze maar beter hun eigen versie schrijven? Hadden ze te doen met Sein of Sollen? En wat is nu eigenlijk astrologisch bepaald? Wat is de waarde van een astrologisch aforisme? Heeft het slechts een fictieve waarde zoals de waarde van goud?

William Lilly introduceerde de uurhoekastrologie, waarbij hij zelf de tijd voor zijn advies kon bepalen. Daarnaast concentreerde hij zich slechts op één concrete vraag. Dat was een slimme zet, want een standaard horoscoop zit doorgaans vol met tegenstrijdigheden en in Lilly's tijd waren de exacte geboortedata zelden bekend. Maar met een willekeurig ja of nee antwoord had hij 50% kans op succes.

Alan Leo en Dane Rudhyar kozen de weg naar binnen. Want concrete zaken voorspellen, zoals William Lilly nog poogde te doen, lukte hen niet. Alan Leo werd beticht van waarzeggerij. Maar door het domein van de astrologie te verleggen van het uiterlijk waarneembare naar het innerlijk beleefde konden ze gebruik maken van processen als identificatie en suggestie, zoals ook godsdiensten dat al jaren doen. U kunt God en de planeten misschien niet altijd zien, maar ze bestaan wel degenlijk in ieders innerlijk. En als u daar maar krachtig genoeg in gelooft, dan kunt u het ook als zodanig beleven. En dan gaat een nieuwe wereld voor u open, suggereren de religieuze verhalen.

Nu zal ik de laatste zijn om de waarde van ons innerlijke weten te ontkennen. Psalm 82/10/1 vers 6, noemt de op de zesde dag geschapen mensen gelijk goden. Dat is onze potentie om het met Dane Rudhyar te zeggen.

6 Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;
7 Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.
8 Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natiën.

Maar we leven nog niet in de achtste dag en het is de vraag of we dan nog een individuele horoscoop nodig hebben. Waarschijnlijk niet, want in de kabbalistische levensboom is er maar plaats voor één Uranus en in het hemel is zeker geen behoefte aan kibbelende Uraniërs. Ook kan er maar één Zon de baas zijn, maar niet een gespleten volk van wel twaalf zonnetekens met ontiegelijk veel varianten. En zoiets kunnen we voor alle planeten herhalen. De gewenste eenheid in de vergadering der goden is nog ver te zoeken en daarom vallen en sterven de mensen als eendagskuikens in het zevende vers. Hoe dat godendrama tot stand kwam kunt u nog nalezen in de verzen twee tot en met vijf.

1 Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;
2 Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.
3 Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.
4 Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.
5 Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fondamenten der aarde.

Vers twee verwijst naar het gevaar van oordelen met onze beperkte kennis van goed en kwaad. Verzen drie en vier doen een beroep op een belangrijk principe in de rechtstaat, namelijk dat u ook rekening houdt met de belangen van degenen die nog geen stem kregen. En dat kunnen naast armen en wezen ook ongewenste vluchtelingen zijn, die we nu als anonieme dobbernegers laten vergaan. Kortom, er staat ons nog veel werk te doen voordat we ons mogen spiegelen in de bron.

In de Joodse mystiek staat de zevende dag (zaterdag) voor ons hier en nu op aarde, de dag dat we G'd hopen te ontmoeten. Maar de aan ons bekende geschiedenis van de wetmatigheid vond plaats op de zesde dag. En de Uranische supermens is op een superzes dag geboren. Hij kreeg het getal van het beest mee, drie maal een zes voor het heden, verleden en de toekomst, maar hij blijft wel een brokkenpiloot.

Maar omdat G'd ook op de zevende dag nog stiekem aan het werk is om de achtste dag der verlossing te bewerkstelligen, doen Joden op de rustdag niets om dat werk te verstoren. En op zondag, in potentie de achtste dag, wordt de mens dankzij ingrijpen van bovenaf wedergeboren. Maar meestal reist hij de volgende dag al weer door naar het dualistische vertier op maandag en begint het scheppingsverhaal opnieuw als een rad van fortuin.

Mijn moraal bij dit verhaal (meer is het niet) is dat u ook aandacht moet hebben voor de minder bedeelden. En dat kunnen ook minder bedeelde astrologen zijn in een empirische wereld.

Een astroloog kan dus niet zomaar zeggen: Ik vond 15 rammen onder 120 agressievelingen, dus toeval bestaat niet. Want de kans om 15 of meer rammen aan te treffen in een willekeurige steekproef van 120 is 7,45 % (Px >14). Die ervaring maakt die astroloog beslist geen betere astroloog dan een collega die maar 5 rammen aantrof. Maar de "pechvogel" zal er niet over opscheppen.

Maar betweterige astrologen die op de stoel van God willen staan in de vergadering der goden, en de ervaringen van minder bedeelden negeren, begrijpen werkelijk niets van deze prachtige psalm.

Neo-astrologie

> Top <

Inmiddels zijn er meerdere studies van tijd-tweelingen gedaan. Dat zijn personen die op dezelfde dag, plaats en uur geboren zijn, maar geen familie van elkaar zijn. Maar omdat ze dezelfde horoscoop hebben zouden ze volgens astrologen van alles met elkaar gemeen moeten hebben. Maar dat bleek toch niet het geval te zijn. En daarmee vielen basale astrologische aannames in duigen.

Ook voor biologische tweelingen geldt dat ze vooral met elkaar gemeen hebben wat al genetisch en sociaal-cultureel bepaald werd. Maar er is geen onderzoek verricht dat aantoonde dat tweelingen die acht minuten na elkaar geboren zijn, ook twee jaar van elkaar verschillen wat betreft het optreden van belangrijke life events. Dat laatste is de verwachting volgens soms wonderbaarlijk kloppende astrologische progressieve technieken die voor rectifcatiedoeleinden worden gebruikt, maar het is nog steeds geen vastgesteld empirisch feit. En waarom weten we dat niet? Gewoon, omdat er geen serieus statistisch onderzoek naar astrologische progressieve technieken is gedaan.

De Israelische astroloog Isaac Starkman (adb) ging ervan uit dat factor beroemdheid een grote rol speelt bij de kans op een succesvolle rectificatie. Maar het probleem is dat hij regels toepast die op de klassiek astrologisch symbolisme gebaseerd zijn om de juiste geboortetijd te vinden. Volgens de in astrologie en rectificatie gelovigen moet die tijd dan wel kloppen. Maar wat als die regels niet kloppen, zoals keer op keer door statistici werd aangetoond? Dan zou het onmogelijk zijn om een horoscoop zonder geboortetijd rectificeren. En dat is volgens de meeste astrologen ook het geval.

Maar Isaac Starkman beweerde dat zijn programma Polaris door een scala van progressieve technieken te combineren een rectificatie doorgaans wél tot een goed einde bracht. Sinds 2015 heb ik daarom met Starkman en andere astrologen rectificatie experimenten uitgevoerd. Het plan was om op vrijdag na sluiting van het gemeentearchief de kandidaat bekend te maken. Na het weekend zou de tijd bekend gemaakt worden. Het ging om bekende Nederlanders, waarvan voldoende biografische gegevens voor een rectificatie van de geboortetijd beschikbaar waren. Op 26 februari 2016 ging het om de econometrist Tjalling Koopmans. Zie: Rectifying a chart candidate Tjalling Koopmans:

Svi retrieved the BC from the municipal archive of Wijdemeren. He was born on 28 August 1910 in 's-Graveland. The birth-time will be published on 1 March around 9 AM GMT for a rectifying experiment.

De correcte tijd werd niet gevonden. Voor Isaac Starkman speelde dat hij maar de helft van het weekend effectief kon gebruiken, omdat hij de sabbat heiligde. Later toen hij meer tijd kreeg voor zijn astrologische berekeningen, scoorde hij voortreffelijk. Maar toen maakte ik niet meer gebruik van het gemeentearchief, maar van door iedereen op te sporen online data van Familysearch. Toen die truc te bekend werd, ben ik ermee gestopt. Polaris is inmiddels vrij gegeven. Het gaat een 16 bits Windows programma, dat op 64 bit Windows systemen onder een emulator draait en dat punten toekent aan voor astrologen significante life events. Starkmans berekeningen kunnen dus worden overgedaan.

Maar de meeste astrologen zijn al blij als ze achteraf een astrologische uitzondering op de regel als verklaring van de gevonden feiten kunnen vinden: "Oh, ik zie het al, dit en dat gebeurde in uw horoscoop". En dat lukt natuurlijk wonderwel omdat in een complexe horoscoop op ieder potje wel een dekseltje past. Er zijn immers niet alleen veel toepasbare astrologische regels, maar er zijn nog veel meer uitzonderingen op de astrologische regels, die als getuige à decharge op afroep het hele plaatje mogen nuanceren: “Zon in Stier zegt ons ook niet alles, want ook de andere planeten doen er toe. En kijk eens naar deze aspecten!” Over deze ad hoc wijze van argumenteren schreef ik in 79 art critics:

When a Taurean just by chance displayed Taurean behaviour, biased astrologers would see this as a case for astrology and when he did not, there should be some other astrological factor involved with it. But, astrologers never provided any serious statistical evidence for the presumed effect or interaction of any of them. And that is serious problem. How could a judge ever believe a suspect who explains his incredible statements with other incredible statements?

Als Trump en Bolsenaro beroemde kunstschilders waren geweest, had iedere astroloog daar ook wel een mooie astrologische verklaring voor kunnen vinden. Maar gevonden feiten hoeven geen verklaring. En al helemaal geen ad hoc duiding die naar believen kan worden aangepast. Feiten zijn gewoon feiten. Ze kunnen al dan niet door een bepaalde zaak relevant zijn, maar dat bepaalt de rechter, niet een astroloog of politicus. Maar het is bekend dat ons ego behoefte heeft aan sterke verhalen om in zichzelf te blijven geloven. En het liefst verhalen die onszelf vrijpleiten van iedere verantwoordelijkheid.

Met de associatieve techniek van het astrologisch symbolisme kunnen vindingrijke astrologen zo'n beetje alles op een prettige manier voor ons ego verklaren, door maar selectief met de gevonden feiten om te gaan. Maar het kan niet vaak genoeg herhaald worden: Die truck werkt alleen achteraf. Want op de voorspelbare waarde van het astrologische symbolisme kunnen astrologen niet rekenen, stelden vriend en vijand van de astrologie al vast. Ze werken hoogstens als de geruststellende woorden waarmee een moeder haar angstige kind troost, voor een tijdje als placebo.

Zou het dan niet beter zijn om astrologieboeken op empirisch onderzoek te baseren? Zoals het programma Radix in de sectie Wetenschappelijk aangetoonde verbanden vermelde? Dat het kan staat wel vast. Maar met behulp van statistiek een neo-astrologie opzetten, zoals Michel Gauquelin ooit voorstelde, zal de huidige astrologen beslist tegenvallen omdat de effectgroottes van astrologisch aangetoonde effecten maar gering zijn.

Een investeringsfonds of verzekeringsmaatschappij kan met dergelijke smalle marges misschien nog geld verdienen, maar voor individuele voorspellingen zijn ze waardeloos. Een tien of twintig procent meer of minder kans op iets zoals wij in ons onderzoek van kleine ADB categorieën aantroffen komt in de praktijk neer op: Het kan verkeren. Want zo'n effect is doorgaans niet veel groter dan een vals positief effect (Type 1 error), dat veroorzaakt werd door de bemonsteringsfout. U kunt er alle kanten mee op om via speculatie iets te verklaren, maar voorspellen kunt met zo'n bevinding nog niets. En wat is uw achteraf verklaring dan waard? Een lijmpoging van een gebroken coalitie, maar meer is het niet.

Maar als neo-astrologen veel kleine, maar significante effecten voor een veelvoud van planeten en hun aspecten konden vaststellen, dan wordt het empirisch gezien wel weer interessant. Want dan mogen we die verhoogde risico's combineren. Zoals een reeks van toevalligheden, die ieder op zich tot seponeren of vrijspraak van de verdachte zouden moeten leiden, wel behulpzaam kan zijn bij het opsporen van een seriemoordenaar. Als al die factoren dezelfde kant uitwijzen, dan wordt de kans op toeval steeds kleiner. En daarmee wordt de kans op een veroordeling door de rechter ineens veel groter.

Kleine effecten kunnen ook gestadig doorwerken. Aanhoudende wind en regen doen rotsen verweren. Vanwege hun langdurige werking hebben geneesmiddelen met kleine, maar een duurzaam effect tegen bijvoorbeeld uw verhoogde bloeddruk toch wel een goede markt. Ook al is hun effect vele malen kleiner dan de natuurlijke variatie van uw bloeddruk, toch kunnen ze uw levensverwachting aantoonbaar gunstig beïnvloeden. En hoe weten cardiologen dat? Omdat ze dergelijke effecten in grote groepen mensen die zich in uw situatie bevonden hebben onderzocht.

Wie of wat moeten we geloven? Dr. Suzel Fuzeau-Braesch en Dr. Hervé Delboy, die op basis van statistisch empirisch onderzoek de op aandacht beluste Leeuw ascendent met inactiviteit associeerde, of de astrologische boeken die spreken van de flamboyante Leeuw? Heeft de een het over de empirische werkelijkheid (Sein) en de ander over een potentieel (Sollen) dat niet door iedereen verwezenlijkt werd? Is Trump een geboren leider zoals zijn horoscoop al voorspelde of toch meer een narcistische aandachttrekker? Hoe zou u zoiets kunnen onderzoeken?

En komt Venus conjunct Saturnus vaker bij schilders voor? Hoe veel vaker? U zou toch wel op zijn minst de effectgrootte willen weten om te kunnen inschatten hoeveel die tendens uitmaakt. Is zo'n een astrologische regel toepasbaar? In de praktijk helaas vaker niet dan wel. Hoe kan dat? Dan hebben we blijkbaar te maken met variantie en andere verstorende factoren. Maar kunnen we de bevindingen van ons onderzoek dan wel reproduceren? Dat hangt af van het betrouwbaarheidsinterval. Maar waar hebben astrologen dus aldoor mee te maken? Inderdaad, met statistiek en kansberekening. Ook al willen ze daar maar weinig van weten.

De statistiek en kansberekening die ik u voorschotel was al te vinden in het simpele boekje Statistiek en kansberekening, vierde druk uit 1974 bedoeld voor het VWO. En de gegevens die we onderzoeken zijn terug te vinden in de database van astrodienst (ADB).

The most recent results of the ADB Research Group are found at: ADB stats (1,45 GB!). The compressed 7 zip files are the most efficient way to retrieve them.

Maar dat was niet de basiskennis waar Mellie Uyldert in 1951 over beschikte en daarom neem ik Uyldert niets kwalijk. Maar ik irriteer me wel aan het gemak waarmee luie intellectuelen met een foutief citaat van Shaw in de 21e eeuw nog steeds volhouden dat statistieken er niet toe doen. Het motief is vaak het monddood willen maken van critici: Ik heb gelijk. En dat andere verhaal wil ik niet horen. En als maar genoeg aanhangers in mijn waarheid geloven, ga ik de verkiezing dit jaar toch wel lekker winnen. Zo werkt de polemiek. Maar zo werkt redelijkheid nog niet.

Redelijkheid heeft doorgaans meer te maken met het geloof in een iets in meer of mindere mate. En dus met relatieve kennis van zaken. En dan blijken er toch vele varianten van grijs te bestaan. En dan gaat het niet om de manipulatieve polarisatie waarmee je een verkiezing wint of verliest in een tot het bot verdeeld land. Het gaat juist om het zoeken naar de balans gezien de gevonden feiten en omstandigheden. En dat is iets waar rechters, wetenschappers en statistici voor hebben geleerd.

> Top <

Volgende hoofdstuk: De Astrodienst database.