Statistieken van ADB categorieën

Astrologie onderzoek

Statistieken van ADB categorieën

Geobserveerde waarden in de ADB categorie Fine art artist

De ADB als controle groep gebruiken voor afzonderlijke ADB categorieën

Effectgrootte

Statistische toetsen om effecten te evalueren

P-waarden en gevonden effecten

En hoe zit het met de aspecten?

Het hele plaatje overzien

Combinaties van huis en planeet

Huisheren

Eigenschappen van TkAstroDb versie 2.4.2Statistieken van ADB categorieën

> Top <

Gevonden feiten doen er toe, ook al zijn ze misschien niet altijd optimaal geselecteerd en gecategoriseerd. Daarom hebben we alle categorieën van de AstroDatabank statistisch geanalyseerd om uit te vinden wat de meest relevante astrologische bevindingen waren. Het gaat om allerlei astrologische eigenschappen can ADB categoriën: planeet- en huisposities en aspecten die vergeleken werden met de in de ADB verwachte waarden, de resulterende effectgroottes en de kansen om die uitkomsten aan te treffen in een willekeurige ADB-steekproef van die grootte. We gebruikten de chi-kwadraattoets om de variantie van rijen van planeet of cusp in teken of huis te bepalen en voor afzonderlijke metingen berekenden we de binomiale kans om gevonden waarden door toeval aan te treffen in de ADB. Tevens berekenden we de Cohen's D effect waarden van eventuele astrologische effecten.

Wat wenst een ADB gebruiker met interesse in astrologisch onderzoek nog meer? Dat we ook op een delicate manier met u bespreken of het astrologisch symbolisme nog wel van toepassing kan zijn op ADB categorieën? Om daarmee ons onderzoek meteen al te ondermijnen? Daarover ging Statistiek en astrologie volgens Dane Rudhyar:

But what does the category "medical men" or "general" actually mean in terms of the individual persons listed in books referring to that profession? Very little indeed! A youngster may take the medical courses or enter West Point or enlist in some branch of the services for many reasons, some of which may have very little to do with the character of the profession. A good general today may be an excellent administrator, or he may attain top ranks for various political reasons – and in the past because of his aristocratic background. All these things do not tell much about his personal character and his individual responses to life.

Wij vinden het ongepast om de waarde van statistisch astrologisch onderzoek alvast te betwijfelen, voordat u de resultaten en de toepassingen ervan hebt gezien en begrepen. Dat vinden we bevooroordeeld denken. Maar dat is helaas wel wat we in de astrologsiche praktijk aldoor zien. Rudhyar merkt terecht op dat ieder individu weer anders is. Daarom kunnen groepsgemiddelden u nog weinig over de individuele groepsleden vertellen. Artsen en psychologen weten daar ook alles van. Toch konden deze professionals en hun cliënten enorm van grootschalig empirisch en experimenteel onderzoek profiteren. Maar astrologen als Rudhyar konden dat niet. En ligt dat dan aan de op zich neutrale statistische feiten of aan de hardleersheid van de astrologische professie? Een kritische houding is prima, maar ga er niet vanuit dat statistieken het probleem zijn.

Het doel van de ADB Research Group was om u alle in de in Astrodatabank aangetroffen astrologische feiten te laten zien. Niets meer, maar ook niets minder. Iedere astrologische discussie zal toch wel met objectief onderzoek moeten beginnen, dus met kennis van de astrologische feiten. En die kunt u zowel kwalitatief en kwantitatief in individuele gevallen onderzoeken, maar ook door groepen met elkaar te vergelijken. We kozen voor die laatste benadering, want dat de horoscoop en levensloop van ieder individu er weer anders uitzien dat wisten we al. Dat behoefden we niet te onderzoeken. En dat ieder mens zich steeds weer wat anders gedraagt is ook een bekend empirisch feit. Maar komt dat dan door de vele transits over hun horoscoop of slechts door de uiterlijke omstandigheden? Daar mogen astrologen empirisch onderzoek naar doen.

Onze onderzoeksvraag was óf er überhaupt astrologische tendensen aantoonbaar zijn binnen de door astrologen zelf geclassificeerde AstroDatabank categorieën met bepaalde gedragingen, beroepen, ziekten, seksuele voorkeuren enzovoort. Als er belangwekkende astrologische verschillen tussen die ADB categorieën bestaan, zouden we met kennis van die risicofactoren bepaalde astrologische zaken beter kunnen verklaren en voorspellen. Maar zolang die astrologische risicofactoren niet aangetoond zijn, hebben ook ogenschijnlijk correct uitgevoerde astrologische interpretaties weinig zin. Want onder het mom van toeval bestaat niet, het stond al in mijn astrologieboeken, pretendeert een astroloog iets te kunnen verklaren dat hij empirisch gezien helemaal niet op die manier bepalen kan.

Zonder empirisch aantoonbare regels waar dat astrologische oordeel op gebaseerd is, blijft iedere astrologische duiding slechts een ad hoc brouwsel van populaire aforismen en meningen. Zoals ook een gelovige met wat basiskennis van een heilig boek van alles met uit hun verband gerukte citaten meent te kunnen verklaren. Maar zo'n creatief verzonnen verhaal heeft weliswaar literaire of theologische waarde maar niet de rechtsgeldigheid van een door een patholoog-anatoom opgesteld justitieel rapport. Een rechter kan er niets mee beginnen.

Er staat dus nogal wat op het spel voor astrologen. Maar ook van methodologen verwachtten we kritiek. Om ons onderzoek transparant en betrouwbaar uit te voeren werd het open source programma TkAstroDb ontwikkeld. Mochten daar fouten in staan, dan staat iedereen vrij om dat ons te vermelden, de software zelf te corrigeren of verder te ontwikkelen om er andere astrologische vragen mee te kunnen onderzoeken. De astrologische berekeningen werden gedaan met de swiss ephemeris, die door de moderne astrologie software wordt gebruikt. Omdat niet iedere astroloog of leek over voldoende tijd, computervaardigheden en processorkracht zal beschikken om die berekeningen zelf uit te voeren, staan de statistische data van iedere categorie in rekenbladen op astrology-research.nl, waarmee iedereen die dat wil direct aan de slag kan gaan.

Naast uitvoerige beschrijvende statistieken van alle ADB categorieën treft u ook rekenbladen aan met de binomiale kanswaarden van iedere astrologische bevinding. Zo berekenden we steeds de kans dat de in de ADB categorieën aangetroffen waarden door het toeval van de bemonsteringsfout kon worden veroorzaakt. Troffen we in een categorie als onderwijzer tweemaal zo vaak zon in boogschutter aan dan in de ADB (onze controlegroep) was verwacht, dan vermeldden we als p-waarde de kans om die gevonden waarde of een hogere waarde in een willekeurige steekproef uit de ADB van die grootte aan te treffen. Is de waarde lager dan kon worden verwacht, dan vermelden we de binomiale kanswaarde (x < of gelijk aan de gevonden x waarde) als een negatieve p-waarde in procenten. Op die manier kunt u snel achterhalen of een afwijkende uitkomst een grote kans maakt om op het toeval van de bemonsteringsfout te berusten of niet.

Wetenschappers die groepskenmerken of reeksen van gebeurtenissen met elkaar vergelijken zoeken naar repeterende patronen. Iets zeldzaams kan zo nu en dan in tijd en plaats gebeuren. Maar de lage p-waarde van een statistische correlatie zoals die tussen het omvallen van bomen en de windkracht verhoogt de kans op herhaling van die gebeurtenis. Als die p-waarde de 0% benadert, dan zeggen statistici: Dat kan geen toeval meer zijn. Het zal dan geen toeval meer zijn dat uw boom tijdens een storm omviel. We spreken in dat geval van een causale relatie. Dankzij kansberekening kunnen verzekeraars hun risico's op toekomstige schadeclaims in hun klantenbestand goed inschatten. Ook al weten ze niets over het aantal en de kwaliteit van de bomen die in uw tuin staan, ze zullen wel genoeg geld voor uw stormschade claim reserveren.

De boom viel om. Het kwam door de storm.

Want die samenloop van omstandigheden is een aan verzekeraars, rechters en wetenschappers bekend fenomeen. En daarom komen zij na bemiddeling doorgaans wel tot een schikking, ook al waren er gerede twijfels over het onderhoud van uw boom. Maar dat is voor de verzekeraars geen probleem, omdat zij er in hun premies al rekening mee hielden dat de meeste particulieren hun bomen slecht onderhouden. Een groot bomembezitter kan daarom korting afdwingen als hij aantoont dat hij wél aan periodiek onderhoud doet en de risico's van het omvallen van bomen deskundig inschat. En slimme gemeenten die zich daarvoor niet verzekeren doen gewoon aan goed common sense bomenonderhoud

Maar bij eenmalige astrologische duidingen over unieke zaken beschikken we niet over dergelijke kanswaarden. Een astroloog stelt iets uitzonderlijkst vast in één aan hem bekende geboortehoroscoop, maar dat bewijst nog niets. Zonder een betrouwbaar astrologische referentiekader met bekende p-waarden is de geldigheid van zo'n duiding onbekend. En die p-waarden hebben we niet, omdat ieder geval volgens astrologen weer anders is. Maar zoals gezegd hebben ook artsen en psychologen te maken met unieke gevallen. Hoe behandelen zij Piet het Individu? Ze baseren hun boekenwijsheid op openbare statistieken. Maar astrologen doen liever niet aan statistisch onderzoek naar de gevonden feiten. Want die zullen hun op onbewezen aannames gebaseerde astrologische boekenwijsheid ondermijnen. Ze preferen doofpot strategiën voor de hen onwelkomene uitkomsten en propaganderen hun schijnbare grote successen via bijzondere kanalen. En dat is ook wat iedere volksmenner zou doen.

Uw astrologische of theologische duiding van dat voorval was misschien correct volgens irrationele aananmes van uw leerboeken, maar een verzekeraar hecht daar weinig waarde aan, zolang dat bijzondere denken niet in hun polisvoorwaarden of in een of andere bindende wetgeving vast staat. Maar als uw huis plots in de fik staat, kort nadat u het pand tegen brand verzekerd had, worden verzekeraars achterdochtig. Die doorgaans malafide gang van zaken associëreerden verzekeraars terecht met een significant verhoogde kans op fraude. Want diat scenario hadden ze veel vaker gezien dan door toeval kon worden verwacht. Wellicht had de dader plots behoefte aan cash geld. Maar ook toeval bestaat en als de rechercheurs geen kwade opzet kunnen aantonen, moet de verzekeraar potentiële fraudeurs toch wel uitbetalen. Naast die p-waarde is de ook effectgrootte van groot belang, want kleine verschillen hebben minder impact. Een fraudeur die zijn eigen huis in brand steekt, zal het toch wel tegen een hogere waarde willen verzekeren dan de doorsnee Nederlander die meestal onderverzekerd is.

Kleine effecten maken voorspellingen op individueel niveau bijzonder lastig, zelfs als ze zich cumulatief of progressief in de tijd manifesteren. Na jaren roken neemt uw kans op longkanker toe. Maar ook jonge kinderen worden al aan luchtvervuiling blootgesteld en roken passief mee. De wereld is niet eerlijk. Toeval, geluk en rampspoed kunnen iedereen overkomen. Maar zou u met behulp van astrologie ooit kunnen verklaren waarom een verstokte roker oud kan worden en een niet roker vroegtijdig aan longkanker overlijdt? Per geval kunnen astrologen vast wel iets merkwaardigs in de horoscoop van zo iemand vinden, maar of dat een patroon is of slechts een onbewezen astrologische hypothese zou nog wel empirisch moeten worden uitgezocht. Hoe doet u dat? Door net als de ADB Research Group nauwgezet naar opvallende astrologische patronen in bepaalde categorieën te kijken.

We onderzochten om dergelijke vragen getalsmatig (gevonden waarden, verwachtingswaarden, effectwaarde, p-waarde) te beantwoorden maar liefst 793 ADB categorieën op hun astrologische kenmerken.

Astrodatabank category sub-sections

We presenteren u geen meningen of boekenkennis met bekende astrologische aforismen, maar bruikbare statistische data op basis van empirisch onderzoek van door astrologen zelf uitgevoerde kennisvergaring. De in iedere ADB categorie gevonden resultaten zijn als LibreOffice of Excel rekenbladen terug te vinden onder ADB stats. Er komen geregeld nieuwe updates van de ADB data uit in adbexport. Daar kunt u met het programma TkAstroDb ook zelf berekeningen mee uitvoeren om de door ons gepresenteerde gegevens te controleren.

De bestanden uit de directory Adb_Version_181128_2309 zijn gebaseerd op ADB versie van 28 november 2018. Hiervan zijn de categorieën vrijwel compleet uitgewerkt. U kunt ze downloaden als Adb_Version_181128_2309.7z (132 MB). Deze en veel meer op ADB stats beschikbare bestanden zijn vrij te gebruiken voor astrologie onderzoek of statistiek onderwijs. Of gewoon voor uw plezier.

U mag onze bevindingen onder de GNU-licentie voor vrije documentatie kopiëren, aanpassen of onder de GDLF licentie zelfs wederverkopen. Maar vergeet bij publicatie nimmer uw bron (astrology-research.nl) en de gebruikte licentie te vermelden. Anders wordt het weer een C(autious), no source speculatie, waarbij afzonderlijke bevindingen teveel uit hun verband worden gerukt.

Het ging in ons statistisch onderzoek niet om de commerciële belangen van een gevestigde astrologie branche, maar om de gevonden feiten. En daarom waarschuwen we u voor significance inflation, waarbij via onbezonnen knip en plak technieken ten onrechte spektakel wordt gemaakt.

Dat empirische probleem bespraken we al met u onder Wat verwacht u aan te treffen?

De individualist Wilson Mizner (1876-1933) schreef over die knip en plak techniek zonder gedegen vooronderzoek, redactie en bronvermeldingen het volgende:
Als je van één auteur kopieert, is het plagiaat. Als je van twee auteurs kopieert, is het onderzoek.

Ons gedetailleerde onderzoek naar de in de AstroDienst Database (ADB) gevonden feiten was een vorm van data mining, waarbij altijd wel vals positieve uitkomsten met een significante p-waarde te verwachten zijn. Hoe we daarmee omgaan bespreken we verderop als we ze tegen komen.

Het ging aanvankelijk om 1,4 Gigabyte aan interessante astrologische data in 6554 bestanden en 4278 mappen, maar bij Adb_version_210209_1352 gaat het al om 7,5 Gigabyte aan voor iedere astroloog relevante astrologische data in 18.814 bestanden en 9.098 mappen. En ik ben van plan daarmee door te gaan, ook al zijn die dorre cijfers niet zo mediageniek als de door u gevonden knip en plak opinies die u aantreft op TikTok of Instagram . Want daar gelden andere algoritmes.

De lege mappen geven aan onder welke omstandigheden de rekenbladen waren geproduceerd door TkAstroDb. En dat laatste, de door hen gebruikte orbs, huizen en controlegroepen, vermelden veel auteurs van astrologieboeken u niet. En zeker niet de mediagenieke social media astrologen, voor wie iedere scheet of waan van de dag lijkt te kloppen.

Bere(shit) can happen zeg ik dan. Ze vertelden u hoogstens hoe het astrologische verhaal zou moeten zijn, maar op de details van de in de praktijk gevonden waarden gaan ze zelden in. Het leek ons daarom een goed idee om daar maar eens heel expliciet over te zijn. En ook de andere kant van hun verhaal te publiceren.

Onderstaand voorbeeld kan de door TkAstroDb aangemaakte directorystructuur verhelderen. Het begint met een map die de versie van de ADB gegevens aangeeft: adb_Version_181128_2309. Dit is een uitdraai van de ADB die op 28 november 2018 om 23h09 gemaakt is. Daarna volgen directories die ADB categorieën aangeven: Vocation\Art\Fine_art_artist. Het gaat hier om kunstschilders en tekenaars.

De map RR_AA+A+B geeft de gebruikte Rodden Ratings in die ADB categorie aan: Hier zijn dat de AA, A en B tijden. De subdirectory ORB_6_2_2_4_2_6_6_2_2_2_6 geeft de gebruikte orbs aan en de mapnaam Placidus het gebruikte huizensysteem.

Human geeft aan dat er uitsluitend gezocht is in naar humane horoscopen; dus niet naar aardbevingen (mundane). Andere mappen die u tegen kunt komen zijn North of South voor horoscopen die uit respectievelijk het Noordelijk of het Zuidelijk halfrond afkomstig zijn en Male en Female geven selecties op geslacht aan.

Onder Adb_Version_181128_2309/Vocation/Art/Fine_art_artist/RR_AA+A+B/ORB_6_2_2_4_2_6_6_2_2_2_6/Placidus/Human/ vindt u de volgende bestanden:

12-09-2019 22:10 316.103 1902_variance_painters.ods
08-01-2020 15:19 230.400 binomial_limit.xlsx
22-07-2019 20:11 230.400 chi-square.xlsx
06-11-2019 00:20 249.856 cohens_d_effect.xlsx
22-07-2019 20:09 229.888 effect-size.xlsx
22-07-2019 20:08 230.400 expected_values.xlsx
04-03-2019 05:20 273.920 observed_values.xlsx
04-03-2019 08:19 234 output.log

De output.log geeft dit ook al aan:

Adb Version: adb_export_181128_2309
House System: Placidus
Rodden Rating: AA+A+B
Orb Factor: 6_2_2_4_2_6_6_2_2_2_6
Category: Vocation/Art/Fine_art_artist
|2019-03-03 22:14:57| Process started.
|2019-03-04 05:20:43| Process finished.

Geobserveerde waarden in de ADB categorie Fine art artist

> Top <

De berekening van het bronbestand observed_values.xlsx duurde ruim 7 uur op een snelle Ryzen 2700X computer met ruim geheugen. Inmiddels is de Python code aanzienlijk sneller geworden. Het gaat om de gevonden astrologische waarden van 1902 personen in de ADB categorie Fine art artist. Het rekenblad bevat relevante astrologische data over die ADB categorie. Om ruimte te besparen laat ik u hier steeds maar een deel ervan zien.

Event:

False

Adb Version:

adb_export_181128_2309

Human:

True

House System:

Placidus

Male:

True

Rodden Rating:

AA+A+B

Female:

True

Category:

Vocation/Art/Fine_art_artist

North Hemisphere:

True
South Hemisphere:

TrueAries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Sun

179

167

186

139

166

130

155

136

135

155

160

194

1902

Moon

172

179

164

159

147

167

147

153

139

155

150

170

1902

Mercury

156

159

152

139

139

154

159

159

147

162

195

181

1902

Venus

164

193

155

168

126

169

145

118

168

124

183

189

1902

Mars

147

179

177

185

179

138

189

166

144

145

134

119

1902

Jupiter

149

140

140

165

177

149

178

180

164

179

148

133

1902

Saturn

165

162

162

116

118

153

154

177

170

163

190

172

1902

Uranus

199

181

153

124

128

125

125

138

172

201

171

185

1902

Neptune

151

204

217

276

225

239

128

83

89

91

87

112

1902

Pluto

191

353

530

425

192

52

25

8

5

5

14

102

1902

N. Node

162

146

172

164

156

171

152

179

152

135

152

161

1902

Chiron

317

270

164

137

83

58

63

65

92

134

224

295

1902
Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

88

126

139

217

207

204

197

204

204

135

95

86

1902

Cusp 2

100

129

171

178

218

180

186

185

178

173

102

102

1902

Cusp 3

134

124

180

186

164

191

159

175

166

162

131

130

1902

Cusp 4

155

158

159

197

152

142

172

145

173

156

155

138

1902

Cusp 5

167

171

175

164

165

125

117

167

154

168

165

164

1902

Cusp 6

189

196

174

146

124

129

104

108

191

176

182

183

1902

Cusp 7

197

204

204

135

95

86

88

126

139

217

207

204

1902

Cusp 8

186

185

178

173

102

102

100

129

171

178

218

180

1902

Cusp 9

159

175

166

162

131

130

134

124

180

186

164

191

1902

Cusp 10

172

145

173

156

155

138

155

158

159

197

152

142

1902

Cusp 11

117

167

154

168

165

164

167

171

175

164

165

125

1902

Cusp 12

104

108

191

176

182

183

189

196

174

146

124

129

1902
H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

184

159

173

157

166

129

147

140

148

148

164

187

1902

Moon

168

183

148

155

147

166

146

132

177

161

157

162

1902

Mercury

180

174

181

167

159

141

136

147

138

141

172

166

1902

Venus

156

186

168

159

151

154

139

139

137

156

174

183

1902

Mars

165

160

163

124

169

152

150

170

152

177

168

152

1902

Jupiter

153

156

183

148

161

154

151

152

160

156

171

157

1902

Saturn

170

166

152

175

184

157

163

146

131

165

147

146

1902

Uranus

144

179

149

179

185

155

148

145

163

158

161

136

1902

Neptune

147

140

155

149

141

149

159

172

195

144

178

173

1902

Pluto

109

133

130

118

144

125

175

199

187

167

212

203

1902

N. Node

158

145

156

173

149

157

162

160

138

163

168

173

1902

Chiron

161

141

155

161

165

170

177

145

143

172

140

172

1902Conjunction: Orb +- 6
Sun


71

Moon

317

53

Mercury
167

54

180

Venus98

65

118

92

Mars


71

47

66

67

67

Jupiter

84

76

75

68

55

61

Saturn
66

46

66

64

67

80

57

Uranus52

56

70

69

64

61

54

39

Neptune


57

77

71

63

73

50

62

44

151

Pluto

65

59

83

63

57

43

58

71

78

61

N Node
77

66

75

82

44

82

41

36

81

85

67

ChironUiteindelijk gaat het erom dat u vragen beantwoorden kunt als: Komt Venus conjunct Saturnus veel meer dan door toeval kon worden verwacht bij schilders voor? Het antwoord is volgens ons onderzoek nee, want de effect grootte was 1,00 (neutraal, p is 0,52) om precies te zijn. Hoe we dat bepaalden komt nu aan bod.

De ADB als controle groep gebruiken voor afzonderlijke ADB categorieën

> Top <

De vraag is nu: Wat kon u verwachten? U kunt dan denken nogal wiedus 1902/12 = 158,5 is de verwachte waarde, maar met de snel rijzende huizen en langzame planeten gaat dat verhaal beslist niet op. En volgens astronomen zijn ook de aspecten niet gelijkmatig verdeeld, omdat een oppositie tussen Mercurius en de Zon vanuit de aarde gezien onmogelijk is. Om die reden maakten we aldoor gebruik van als redelijk aan te wijzen controlegroepen. In dit empirische onderzoek ging het om het bestand control_group.xlsx, dat ook C tijden van de gebruikte adb_export_181128_2309 uitdraai bevatte. C-tijden zijn weliswaar minder betrouwbaar, maar statistici willen liever niemand uitsluiten.

Het bronbestand observed_values.xlsx met een selectie van de categorie fine art artists (n = 1902) is dus een deelverzameling van het bestand control_group.xlsx (n = 55047), dat alle ADB ingangen met een geboortetijd bevat. Wiskundig gezien (Set theory) is dit belangrijk, want dan kunnen we de resultaten van observed_values.xlsx opvatten als een steekproef met n = 1902 van de ADB als gekende populatie. Spelen de door ons bestudeerde astrologische factoren een aantoonbare rol in een bepaalde ADB categorie, dan moeten de waarden in observed_values.xlsx aanzienlijk verschillen van de waarden die aangetroffen kunnen worden bij een willekeurige steekproef van 1902 personen uit diezelfde ADB. Daarom moesten we niet alleen de effectwaarde van eventuele astrologische invloeden berekenen, maar ook hun p-waarden en betrouwbaarheidsintervallen.

En dat is nuttige empirische informatie die u niet in astrologieboeken aantreft. Want in uw astrologieboeken stonden slechts vage speculaties in de traditie van het astrologische symbolisme, waarmee u schijnbaar van alles astrologisch kunt framen, maar het gaat wel ad hoc verklaringen waarmee u geen voorspellingen kunt doen.

Framing of denkraam is een overtuigingstechniek in communicatie waarbij woorden en beelden zo gekozen worden, dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene wordt uitgelicht. Deze uitgelichte aspecten helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Onder meer in de politiek, de journalistiek en de reclame wordt van framing bewust (en onbewust) gebruikgemaakt. Deze Engelse term is begin 21e eeuw in het Nederlands terechtgekomen.

En natuurlijk kan iedere astroloog bij reproduceerbare empirische bevindingen die niet bij zijn persoonlijke voorkeuren aansluiten altijd roepen: Maar in mijn beleving is het toch echt heel anders! Leuk, maar hebt u uw bevindingen ook gepubliceerd? Wat waren uw p-waarden en gevonden effecten? Of was het slechts uw persoonlijke indruk die u met anderen deelde op een gerenommeerd astrologieforum? Zonder uw mening met empirisch onderzoek te kunnen onderbouwen gaat het slechts om astrologische vooroordelen die u uw astrologieboeken aantrof. Geloofszaken als de maagdelijke geboorte en hemelvaart van Jezus zijn niet meer te onderzoeken. Daar moet u wel op de betrouwbaarheid van uw heilige boeken afgaan. Maar geldt dat ook voor astrologische uitspraken? Die zouden we toch ook wel eens bevestigd willen zien in een wat breder opgezet hedendaags empirisch onderzoek.

Een astrologische hypothese opwerpen naar aanleiding van incidentele bevindingen in kleinschalig onderzoek is het halve werk, maar een astroloog met kennis van zaken moet die Uranische klus ook afmaken. En daartoe moet hij nagaan of die astro-logische regels ook aantoonbaar voor veel meer personen gelden. En dat is wat anders dan bevestiging zoeken voor uw standpunt bij geloofsgenoten in uw astrologische kerk of een beroep doen op uw heilige boeken. Want dat kan iedere gelovige doen, hoe absurd de uitgangspunten van dat geloof ook mogen zijn. Om anderen op een normale manier te overtuigen moet u op zoek te gaan naar objectief meetbare gebeurtenissen, feiten en omstandigheden die uw stellingen ondersteunen. En dat lukt u niet met de lokale wonderverhalen uit uw kerk, omdat die zelden objectief of reproduceerbaar zijn. Dat kan alleen met breed opgezet empirisch onderzoek naar alle relevante factoren die een rol kunnen spelen bij astrologische kwesties.

Alle relevante factoren? Ja, volgens rechters en wetenschappers volstaat het niet om astrologische factoren simpelweg te koppelen aan het door u geobserveerd gedrag zoals bij de vraag: Zijn rammen agressief?

Pas na een deugdelijk bewijsvoering voor een onafhankelijk Hof van Justitie kan er soms sprake zijn van voortschrijdend inzicht. Maar het massaal scanderen van de astrologische leus Rammen zijn agressief maakt Rammen nog niet agressief. Dat vooroordeel kan hoogstens de opinie van onnozele juryleden beïnvloeden. En Rammen worden boos als ze daar in de Astrologische Telegraaf weer eens vals van beschuldigd worden. Maar maakt dat een ram agressief? Wie is hier de agressor? Misschien projecteert u wel uw eigen blinde vlekken op de door u nog onbegrepen Ram?

Een Lieve Mona zou u kunnen geruststellen dat rammen in de ogen van astrologen weliswaar vaker agressief zijn, maar dat het in de praktijk best wel meevalt. We spreken dan van vooroordelen, die u misschien regelmatig aantreft in de berichtgeving van de Astrologische Telegraaf, maar die bij nader inzien niet zo representatief voor het algemene plaatje bleken te zijn. Want uit ons onderzoek onder agressievelingen volgens ADB astrologen bleek het ram-effect op agressiviteit wel mee te vallen:

In een onderzoek uit 2019 van de ADB Research groep werd Zon in Ram 1,53 (95% ci 0,95-2,11) maal zo vaak aangetroffen in de ADB categorie aggressive/brash dan in de ADB was verwacht (p=0,0278).

Maar in de weerbarstige praktijk zien we door een macaber fluisterspel die genuanceerde boodschap vaak weer in de oorspronkelijke Rammen zijn agressief beeldvorming veranderen:

Eenzijdige slogans worden doorgaans beter onthouden, dan de meer genuanceerde uitspraken waar ze ooit op waren gebaseerd. En die slechte gewoonte om ongefundeerde vooroordelen massaal te verspreiden wordt natuurlijk versneld als de lieden die de leugens verspreiden niet eens de moeite nemen om hun bronnen serieus te raadplegen, laat staan om ze correct te citeren.

Hoe kunnen we systematisch onrecht door vooroordelen voorkomen? Ten eerste door auteurs die beweringen doen zonder met een deugdelijke empirisch bewijs aan te komen, niet al te serieus te nemen. Want wie iets stelt, die moet dat ook bewijzen. Het eerste uitgangspunt van iedere kennisvergaring is: Ik weet het nog niet. En dat is niet voor niets ook het uitgangspunt van de Nul-hypothese van statistische toetsen. Empirici gaan er dan van uit dat de gevonden verschillen ook wel eens op toeval kunnen berusten (p-waarde nabij de 50%), maar als de kans op toeval klein is (p-waarde nabij de 0,0 %), dan is er waarschijnlijk meer aan de hand.

Dan spreken we van een significante correlatie, maar dat is nog niet hetzelfde als een oorzakelijk verband. Want het kan ook om systematische bias of bevooroordeeld denken gaan. Zo zou het Zon in Ram effect ook kunnen betekenen dat ADB astrologen bij een Zon in Ram assertief gedrag eerder als aggressive/brash neigen te duiden. Ze hoeven hiervoor maar op ee keuzeknop van hun webinterface te drukken, zonder dat ze die keus voor een onafhankelijke commissie hoeven te motiveren.

Het tweede principe is om bij twijfel opnieuw kwalitatief of kwantitatief onderzoek te doen waarbij effectiever met eerder vastgestelde oorzaken van bias rekening gehouden wordt. Zo kunnen we kwalificaties als aggressive/brash beter aan psychologen overlaten dan aan beroepsastrologen. En als u daar geen tijd of mogelijkheden voor hebt, dan kunt u net als Socrates deskundigen daarover bevragen. Maar bedenk wel dat ook deskundigen niet alles kunnen weten.

De schoonmaakster in een psychiatrische kliniek weet vaak meer van de patiënten, dan de psychiater die hun hoofdbehandelaar zou moeten zijn. Een psychiater die de regie wil behouden, houdt daar rekening mee. Hoe gaat dat in zijn werk? Het zorgpersoneel trekt dagelijks met de patiënten op. Daarom weten ze meer van de patiënten dan de medisch specialist die er tien jaar voor gestudeerd heeft. Ze zijn mijn oren en ogen vertelden de hoofdbehandelaars. Met de van het zorgpersoneel verkregen informatie moet een psycholoog of psychiater aan de slag gaan. Maar omdat het om van horen zeggen kennis gaat, zullen ze ook zelf een onafhankelijk onderzoek moeten doen door het medisch dossier door te nemen en met de patiënt zelf te spreken. Want als een arts iets beweert over iemand die hij niet gezien heeft, dan gaat hij bij de tuchtrechter af.

Om dat onderzoek goed te doen moet de psychiater rekening houden met bekende bias en toevalsfactoren. Misschien had een patiënt wel vier geweldsincidenten in een week. Is hij dan agressief? Werkt de medicatie niet meer? Of werd hij vanwege anders door het zorgpersoneel anders bejegend? Al die mogelijkheden kunnen een rol spelen. En dat raakt aan het derde elementaire kennisprincipe. Bias is vaak lastig op te sporen, maar de rol van toeval kunnen we berekenen.

Stel we onderzochten 12 agressievelingen op zonneteken en kwamen op dit PowerPoint plaatje uit.

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aquarius

Pisces

Total

4

2

1

0

1

0

0

2

1

1

0

0

12

Wat is normaal? Wat had u verwacht? Volgens de niet met de bemonsteringsfout bekende leken en astrologen is het ideale plaatje van een twaalfzijdige dobbelsteen dat iedere zijde eenmaal opkomt na 12 worpen. En dan zie we hierboven relatief forse verschillen tussen wat werd aangetroffen en wat was verwacht. Dat zijn niet te ontkennen verschillen.

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aquarius

Pisces

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Maar het normale plaatje van hierboven treffen we in de empirische praktijk maar zelden aan na twaalf worpen met een twaalfzijdige dobbelsteen. Is uw ideaalplaatje van hoe het astro-logisch gezien zou moeten zijn, nog wel een reëel uitgangspunt? Nee, want de kans om die verwachtingswaarde na 12 worpen met een 12 zijdige dobbelsteen aan te treffen is piepklein. Het gaat om 12*11*10*9*8*7*6*5*4*3*2*1 maal 1/12 tot de macht 12 is: 0,00537 %.

Uitkomsten van 0 tot en met 3 zijn allemaal nog vrij normaal te noemen. Alleen de uitkomst van 4 maal ram in zon tegen 0-3 verwacht is wat aan de hoge kant met een P(x=4) van 1,19% en een P(x > 3) van 1,38%. Maar na slechts 12 metingen, is er een grote kans dat de gevonden effectwaarde van 0 of 4 in een groter onderzoek geen stand houdt. Omdat u na twaalf worpen de eigenschappen van een twaalfzijdige dobbelsteen nog niet kent. U kent slechts de verwachtingswaarden op lange termijn. Maar bestaat toeval op korte termijn dan niet? Soms wel, soms niet.


Moet de psychiater na vier geweldsincidenten in één week de angstdempende medicatie van de patiënt tijdelijk wat verhogen? Dat lijkt logisch, de afdeling vraagt erom, maar die reeks van incidenten kan ook op toeval berusten. Kunnen we het nog een paar weekjes aankijken vraagt de behandelaar zich af? Maar de bejegening van de patiënt door het angstig geworden zorgpersoneel speelt nu ook een rol. Ze verwachten na vier incidenten effectieve maatregelen. Vaak kiest de psychiater dan maar voor een tijdelijke verhoging van de medicatie, of voor een andere niet al te inhumane noodmaatregel, omdat hij weet dat hij daarmee zowel de angst van het zorgpersoneel voor de agressieve patiënt als die van de patiënt voor het zorgpersoneel tijdelijk wat kan dempen. Met wat meer rust in die therapeutische gemeenschap tot gevolg.

Economen spreken dan van marktwerking. Zo werkt het in de wispelturige praktijk. Pas als u veel meer waarnemingen doet, ziet u de bekende regressie naar het gemiddelde. Maar bij kleinschalig astrologisch onderzoek moet u altijd rekening houden met ogenschijnlijk extreme uitkomsten die door het toeval van bemonsteringsfout - of evidente bias - werden bepaald. En daarom zal de effectiviteit van die medicatieverhoging zelden in een grootschalig empirisch onderzoek met goede follow-up en een placebo controlegroep worden aangetoond. Waarschijnlijk worden de patiënten er sloom van en neemt hun interactie met de hulpverleners af. Die indolentie zal de therapie in de weg staan. Maar op kleine schaal zijn placebo-effecten vaak effectief, mits ze met een of andere pseudo-logica deskundig en rationeel onderbouwd worden.

In ons geval vergeleken we de astrologische eigenschappen van bepaalde ADB subcategorieën met de astrologische eigenschappen van de ADB als een geheel. Daarmee gaven we een nauwkeurig antwoord op de vraag wat werd aangetroffen in deze populatie als geheel, maar ook in iedere (sub)categorie ervan. En vervolgens konden we de belangrijke vraag stellen of astrologische bevindingen in specifieke ADB categorieën statistisch gezien voldoende afweken van wat door toeval kon worden verwacht. Is dat het geval, dan loont het om naar eventuele astrologische oorzaken van die onverwachte afwijkingen te speuren, maar voor waarden die dicht bij de verwachtingswaarden liggen heeft dat zelden zin. Omdat waarden die niet vele standaard deviaties van het gemiddelde afwijken maar een geringe kans op herhaling hebben.

Hieronder ziet u de waarden in de ADB controlegroep. Dit zijn de gevonden feiten. Maar u kunt met TkdbAstro ook andere orbs, zodiacs en huizen verkiezen als u onze presentatie van de ADB data niet vertrouwt.

Event:

False

Adb Version:

adb_export_181128_2309

Human:

True

House System:

Placidus

Male:

True

Rodden Rating:

AA+A+B+C

Female:

True

Category:

Control_Group

North Hemisphere:

TrueStatistieken van ADB categorieën

South Hemisphere:

TrueAries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aquarius

Pisces

Total

Sun

4738

4771

4772

4702

4731

4511

4522

4259

4194

4449

4601

4797

55047

Moon

4673

4521

4652

4483

4618

4505

4538

4567

4576

4618

4652

4644

55047

Mercury

4432

4299

4194

4184

4409

4584

4717

4823

4830

4828

4916

4831

55047

Venus

4906

4787

4548

5134

4103

5243

3884

4579

4439

3890

5147

4387

55047

Mars

3983

4332

4871

5128

5497

5489

5192

4802

4319

3912

3779

3743

55047

Jupiter

4136

4224

4140

4597

4786

5150

5229

5146

4833

4441

4173

4192

55047

Saturn

4125

4220

4249

4053

4559

4745

4836

4912

5139

5023

4822

4364

55047

Uranus

5178

4924

6210

5130

4331

4187

4100

3673

3884

4159

3987

5284

55047

Neptune

1854

2938

3608

5166

7319

8227

9330

6504

4489

2695

1495

1422

55047

Pluto

1871

4484

9025

13318

12163

6223

3279

1949

778

462

342

1153

55047

N. Node

4739

4663

4911

4826

4615

4615

4591

4365

4302

4305

4487

4628

55047

Chiron

9290

7520

4691

3276

2604

1884

2098

2618

2915

3864

6038

8249

55047
Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

2559

3199

4384

5542

6059

5956

6018

5838

5462

4236

3235

2559

55047

Cusp 2

3185

3646

4535

5403

5545

5363

5472

5605

5172

4540

3482

3099

55047

Cusp 3

3650

4119

4759

5192

5019

4917

4755

5161

5204

4599

4061

3611

55047

Cusp 4

4170

4468

5029

4962

4634

4192

4400

4495

5016

4974

4517

4190

55047

Cusp 5

4742

4947

5141

4650

4149

3788

3722

4103

4784

5118

5125

4778

55047

Cusp 6

5323

5481

5157

4581

3552

3219

3176

3642

4548

5407

5490

5471

55047

Cusp 7

6018

5838

5462

4236

3235

2559

2559

3199

4384

5542

6059

5956

55047

Cusp 8

5472

5605

5172

4540

3482

3099

3185

3646

4535

5403

5545

5363

55047

Cusp 9

4755

5161

5204

4599

4061

3611

3650

4119

4759

5192

5019

4917

55047

Cusp 10

4400

4495

5016

4974

4517

4190

4170

4468

5029

4962

4634

4192

55047

Cusp 11

3722

4103

4784

5118

5125

4778

4742

4947

5141

4650

4149

3788

55047

Cusp 12

3176

3642

4548

5407

5490

5471

5323

5481

5157

4581

3552

3219

55047
H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

5220

4975

4643

4287

4020

3961

4085

4141

4197

5072

5162

5284

55047

Moon

4541

4557

4628

4567

4555

4554

4675

4493

4569

4579

4648

4681

55047

Mercury

5187

5060

4808

4370

4100

4029

4053

3992

4448

4757

5036

5207

55047

Venus

5124

4911

4656

4273

4220

4034

4080

4146

4463

4827

5096

5217

55047

Mars

4732

4677

4523

4355

4400

4231

4454

4568

4554

4825

4802

4926

55047

Jupiter

4529

4629

4657

4586

4663

4589

4499

4496

4538

4731

4481

4649

55047

Saturn

4696

4650

4526

4680

4619

4622

4633

4467

4412

4481

4603

4658

55047

Uranus

4580

4421

4436

4477

4561

4472

4664

4632

4779

4678

4776

4571

55047

Neptune

4530

4517

4463

4483

4582

4496

4577

4756

4794

4582

4648

4619

55047

Pluto

3871

3757

3993

3951

3853

3866

5217

5231

5327

5273

5417

5291

55047

N. Node

4520

4525

4505

4536

4717

4603

4528

4535

4679

4603

4627

4669

55047

Chiron

4541

4553

4464

4566

4656

4564

4624

4538

4652

4669

4579

4641

55047Conjunction: Orb +- 6
Sun


1810

Moon

9428

1856

Mercury
5091

1748

5557

Venus3050

1823

3290

3125

Mars


2178

1808

2221

2204

1912

Jupiter

2080

1807

2064

1973

2096

1857

Saturn
2011

1769

1978

1958

1940

2294

1781

Uranus1906

1860

1867

1918

1897

1921

1692

1029

Neptune


1927

1828

1870

1837

1879

1785

2032

2206

2303

Pluto

1913

1882

1756

1930

1846

1568

1525

1635

1763

1696

N Node
2023

1909

1871

2122

1499

2699

954

589

1817

1545

1811

ChironLiefhebbers van statistiek kunnen ook kijken naar control_group_variance_placidus.ods, dat de in de ADB controlegroep gevonden waarden vertaalt naar Z-scores. Het gaat om de in de rijen van twaalf gevonden afwijkingen van het gemiddelde (x-np), gedeeld door de standaard deviatie (SD). De berekening van de Z waarde is een goed voorbeeld van een statische techniek die helpt om patronen in ruwe data te vinden. Doordat het om relatieve verschillen gaat kunnen op die manier ook appels en peren met elkaar vergeleken worden.

Z

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

SD

Sun

0,77

0,94

0,94

0,59

0,73

-0,39

-0,33

-1,68

-2,01

-0,71

0,07

1,07

195,8

Moon

1,39

-1,07

1,05

-1,69

0,50

-1,33

-0,80

-0,33

-0,18

0,50

1,05

0,92

61,8

Mercury

-0,60

-1,11

-1,51

-1,55

-0,68

-0,01

0,50

0,91

0,93

0,92

1,26

0,94

260,3

Venus

0,70

0,44

-0,09

1,21

-1,07

1,45

-1,55

-0,02

-0,33

-1,54

1,24

-0,44

453,0

Mars

-0,96

-0,41

0,45

0,86

1,45

1,43

0,96

0,34

-0,43

-1,07

-1,28

-1,34

629,1

Jupiter

-1,10

-0,88

-1,09

0,02

0,48

1,37

1,56

1,36

0,60

-0,36

-1,01

-0,96

410,8

Saturn

-1,29

-1,02

-0,94

-1,49

-0,08

0,44

0,69

0,91

1,54

1,22

0,66

-0,62

358,3

Uranus

0,82

0,47

2,26

0,75

-0,36

-0,56

-0,68

-1,27

-0,98

-0,60

-0,83

0,97

719,6

Neptune

-1,05

-0,63

-0,38

0,22

1,05

1,40

1,82

0,74

-0,04

-0,73

-1,19

-1,21

2606,6

Pluto

-0,62

-0,02

1,01

1,98

1,72

0,37

-0,30

-0,60

-0,86

-0,94

-0,96

-0,78

4410,1

N. Node

0,82

0,41

1,74

1,28

0,15

0,15

0,02

-1,20

-1,54

-1,52

-0,54

0,22

185,8

Chiron

1,91

1,19

0,04

-0,53

-0,81

-1,10

-1,01

-0,80

-0,68

-0,29

0,59

1,49

2459,6

In dit geval ziet u dat de posities van planeet in teken ongelijk verdeeld zijn. Zo komt Zon in Boogschutter twee standaarddeviaties minder vaak voor dan verwacht. Maar belangrijker is het absolute verschil in grootte van de standaarddeviatie (SD). Die is het geringst voor de Maan in teken (61,80) en maximaal voor Pluto in teken (4410,1). Verder valt op dat, waar voor de Maan en misschien ook voor Venus positieve en negatieve Z waarden willekeurig over de tekens verspreid lijken te zijn, ze voor andere tekens in clusters verschijnen. Zon in Maagd tot en met Zon in Steenbok komen minder vaak voor dan verwacht en de overige tekens vaker dan verwacht. Dit zou te maken kunnen hebben met seizoensinvloeden op geboorte. Dan zou het in het Zuidelijk halfrond omgekeerd moeten zijn. Maar dat bleek niet het geval te zijn.

Voor de langzame planeten zijn die effecten nog veel sterker, gezien hun hoge standaarddeviatie. Maar hier hebben we te maken met het feit dat betrouwbare geboortedata uit het verre verleden, en zeker geboortetijden uit de oudheid, uiterst zeldzaam zijn. En die komen dan niet in de ADB terecht. Dat geeft dus een ongelijk in tijd verdeelde database.

Als de planeten en huizen normaal verdeeld waren over de zodiak dan zou hun standaard deviatie de wortel moeten zijn uit np(1-p) is 64,85. Maar alleen voor de snel bewegende maan in teken (61,80) troffen we die verwachtingswaarde bijna aan. Het verschil is maar 3,05 of 305/64,58 is 4,72 % van de verwachte waarde. Dit verschil komt op een 360 graden schaal overeen met 3,6*4,72 = 17,0 graden of een orb van 8,50 graden.

Ter vergelijking: Een precisie van de geboortetijd van +/- een half uur komt overeen met 360 graden gedeeld door 24 is een marge van 15 graden of een ruime orb van 7,5 graad. Het verschil tussen het gemiddelde aantal dagen in een jaar (365,242199) en de 360 graden van de zodiac is 365,24-360 is 5,24 dagen. En die astrologische standaardfout van 1,456 % komt overeen met een orb van wel 2,62 graden (1,456*1,8).

Voor deze variantieberekeningen van een gekende populatie deelden we volgens de regels door n=12. Maar ook die grote ADB is maar een selecte steekproef van het geheel. Hadden we gedeeld door n-1=11, de waarde die statistici aanbevelen voor variantieberekeningen in steekproeven, dan was de voor Maan in teken gevonden standaard deviatie 64,55 geweest. Het verschil met de gevonden waarde 61,8 is dan nog maar 0,46% oftewel 1,65 graden of een orb van slechts 0,825 graden.

Wat betekent dit voor de astrologische praktijk? Dat individuele rectificaties en prognoses die zich op maanstanden baseren, meer kans maken om effectief te zijn, dan de rectificaties en prognoses die op uw vage associaties met nog onbekende zeer ruime orbs gebaseerd zijn.

Voor Placidus Cusp in teken ziet u heel goed de effecten van de snelle en langzame tekens op het Noordelijk halfrond, waar de meeste ADB ingangen vandaan komen. De waarden zijn op geometrische gronden symmetrisch: Ascendent in Ram scoort als Descendant in Weegschaal (-1,52). Op de horizontale 1-7 as is de variantie maximaal met een standaard deviatie van 1227,8 en op de meer verticale 4-10 as minimaal met een standaard deviatie van 319,1.

Z

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagi

Cap

Aqua

Pisces

SD

Cusp 1

-1,52

-1,04

-0,15

0,71

1,10

1,02

1,07

0,93

0,65

-0,26

-1,01

-1,52

1337,8

Cusp 2

-1,49

-1,00

-0,06

0,87

1,02

0,82

0,94

1,08

0,62

-0,05

-1,17

-1,58

941,6

Cusp 3

-1,68

-0,84

0,31

1,08

0,77

0,59

0,30

1,03

1,10

0,02

-0,94

-1,74

559,5

Cusp 4

-1,31

-0,37

1,38

1,17

0,15

-1,24

-0,59

-0,29

1,34

1,21

-0,22

-1,24

319,1

Cusp 5

0,31

0,73

1,12

0,13

-0,89

-1,62

-1,75

-0,98

0,40

1,08

1,09

0,39

493,6

Cusp 6

0,82

0,99

0,63

-0,01

-1,15

-1,52

-1,56

-1,05

-0,04

0,91

1,00

0,98

902,0

Cusp 7

1,07

0,93

0,65

-0,26

-1,01

-1,52

-1,52

-1,04

-0,15

0,71

1,10

1,02

1337,8

Cusp 8

0,94

1,08

0,62

-0,05

-1,17

-1,58

-1,49

-1,00

-0,06

0,87

1,02

0,82

941,6

Cusp 9

0,30

1,03

1,10

0,02

-0,94

-1,74

-1,68

-0,84

0,31

1,08

0,77

0,59

559,5

Cusp 10

-0,59

-0,29

1,34

1,21

-0,22

-1,24

-1,31

-0,37

1,38

1,17

0,15

-1,24

319,1

Cusp 11

-1,75

-0,98

0,40

1,08

1,09

0,39

0,31

0,73

1,12

0,13

-0,89

-1,62

493,6

Cusp 12

-1,56

-1,05

-0,04

0,91

1,00

0,98

0,82

0,99

0,63

-0,01

-1,15

-1,52

902,0

Ter vergelijking 2007 kaarten uit de zuidelijk halfrond (control_group_variance_placidus_south.ods). Hier zijn de patronen omgekeerd. Maagd en Libra zijn de snel rijzende tekens in plaats van Vissen en Ram op het Noordelijk halfrond. De cuspen 1 tot en met 6 gedragen zich als 7 tot en met 12 hierboven.

Z

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagi

Cap

Aquarius

Pisces

SD

Cusp 1

0,69

1,00

0,90

-0,25

-0,50

-1,96

-1,50

-0,70

-0,43

1,17

0,72

0,86

28,7

Cusp 2

0,68

0,73

1,19

0,17

-1,17

-1,12

-2,14

-0,84

0,54

0,82

0,45

0,68

21,6

Cusp 3

0,31

0,84

0,97

0,97

-0,74

-2,32

-0,74

-1,13

0,90

0,84

0,18

-0,08

15,2

Cusp 4

-0,72

0,06

1,45

1,30

0,52

-1,57

-1,49

0,52

0,45

0,99

-0,48

-1,03

12,9

Cusp 5

-1,40

-0,46

0,74

1,12

0,62

0,55

-0,84

-0,21

2,00

-0,46

-0,14

-1,53

15,8

Cusp 6

-1,53

-0,93

0,54

0,86

0,91

0,54

0,86

0,13

0,91

0,68

-1,80

-1,16

21,8

Hieronder ziet u de Z scores van de in de ADB (lees: veelal beroemdheden) gevonden Planeet in Placidus huis. De gevonden variantie is weer heel anders verdeeld dan bij planeet in teken omdat de huiscuspen snel bewegen. Waarden die relatief dicht bij de verwachte standaard deviatie (de wortel uit np(1-p) is 64,85) liggen worden gevonden voor de maan in huis (55,3), Jupiter in huis (76,4), Saturnus in huis (88,6), Neptunus in huis (99,6), de Noordelijke maansknoop in huis (69,5) en Chiron in huis (59,0). Hier ziet u een vrij willekeurige verdeling.

Z

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

SD

Sun

1,26

0,77

0,11

-0,60

-1,13

-1,25

-1,00

-0,89

-0,78

0,97

1,15

1,39

501,0

Moon

-0,84

-0,55

0,74

-0,37

-0,58

-0,60

1,59

-1,70

-0,33

-0,15

1,10

1,69

55,3

Mercury

1,31

1,04

0,48

-0,48

-1,07

-1,22

-1,17

-1,30

-0,30

0,37

0,98

1,36

456,6

Venus

1,28

0,77

0,16

-0,75

-0,87

-1,32

-1,21

-1,05

-0,30

0,57

1,21

1,50

420,1

Mars

0,72

0,45

-0,32

-1,15

-0,93

-1,77

-0,66

-0,10

-0,17

1,18

1,07

1,68

201,2

Jupiter

-0,76

0,55

0,91

-0,02

0,99

0,02

-1,16

-1,19

-0,64

1,88

-1,39

0,81

76,4

Saturn

1,23

0,71

-0,69

1,05

0,36

0,39

0,52

-1,36

-1,98

-1,20

0,18

0,80

88,6

Uranus

-0,06

-1,42

-1,29

-0,94

-0,22

-0,98

0,65

0,38

1,63

0,77

1,61

-0,14

117,4

Neptune

-0,58

-0,71

-1,25

-1,05

-0,05

-0,92

-0,10

1,70

2,08

-0,05

0,61

0,32

99,6

Pluto

-1,01

-1,17

-0,84

-0,90

-1,04

-1,02

0,89

0,91

1,04

0,97

1,17

0,99

709,0

N. Node

-0,97

-0,90

-1,18

-0,74

1,87

0,23

-0,85

-0,75

1,32

0,23

0,57

1,18

69,5

Chiron

-0,78

-0,58

-2,09

-0,36

1,16

-0,39

0,62

-0,83

1,10

1,38

-0,14

0,91

59,0

Maar voor Zon in Placidus Huis met een standaard deviatie van 501,0, zien we weer een patroon waarbij de Zon vaker voorkomt in de oostelijk hemisfeer (linkerkant van de horoscoop) en minder vaak nabij de descendant in het westen. De binnenplaneten Mercurius en Venus volgen dat patroon, waarschijnlijk omdat ze vanuit de aarde gezien dicht in de buurt van de Zon zitten. Maar ook voor Mars zien we dat effect met een piek in het 12e huis (+1,68 SD) en een dal in het 6e huis (-1,77 SD). De verdeling is weer anders dan in Gauquelins Marseffect onder atleten.

Voor Pluto is de variatie maximaal (sd is 709), met een evidente voorkeur voor huizen boven de horizon, en dat zou ik voor de vermeende god van de onderwereld zo even niet logisch kunnen verklaren. In control_group_variance_placidus_south.ods zag ik die patronen niet terug.

Effectgrootte

> Top <

Om vergelijkingen mogelijk te maken berekenden we het bestand expected_values.xlsx, dat de gevonden waarden in de ADB controle groep met 1902 gedeeld door 55047 vermenigvuldigde. Met behulp van deze verwachte waarden werd het belangrijke bestand effect-size.xlsx aangemaakt, dat aangeeft hoeveel vaker een planeetstand onder schilders in de ADB aangetroffen werd dan in de ADB als geheel. Het gaat om de waarden in observed_values.xlsx van de ADB categorie gedeeld door de waarden van expected_values.xlsx. Als de geobserveerde waarden gelijk zijn aan de verwachtingswaarde is de effect grootte 1.

Een effectwaarde van 2 geeft aan dat een bepaalde positie twee keer zo vaak in de betreffende ADB categorie aangetroffen werd dan werd verwacht. En een waarde van 0,5 geeft aan dat een stand tweemaal minder vaak in een categorie voorkwam dan werd verwacht. Een effectwaarde van 1,20 geeft aan dat dat item 20 % vaker dan verwacht voorkwam. Een waarde van 0 geeft aan dat die planeet- of huispositie niet in die ADB categorie aangetroffen werd. Maar dat zegt natuurlijk weinig in kleine ADB categorieën, zoals we al bespraken in De kansberekening van een steekproef.

Zon in Stier (1,01) bleek onder schilders slechts 1% vaker dan verwacht voor te komen. Maan in Stier (1,15) deed het beter met +15%. Zon in Vissen (1,17) kwam 17% vaker voor en Zon in Maagd (0,83) scoorde het laagst onder schilders met 17% minder dan was verwacht.

Effect

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Sun

1,09

1,01

1,13

0,86

1,02

0,83

0,99

0,92

0,93

1,01

1,01

1,17

11,97

Moon

1,07

1,15

1,02

1,03

0,92

1,07

0,94

0,97

0,88

0,97

0,93

1,06

12,00

Mercury

1,02

1,07

1,05

0,96

0,91

0,97

0,98

0,95

0,88

0,97

1,15

1,08

12,00

Venus

0,97

1,17

0,99

0,95

0,89

0,93

1,08

0,75

1,10

0,92

1,03

1,25

12,01

Mars

1,07

1,20

1,05

1,04

0,94

0,73

1,05

1,00

0,96

1,07

1,03

0,92

12,07

Jupiter

1,04

0,96

0,98

1,04

1,07

0,84

0,99

1,01

0,98

1,17

1,03

0,92

12,02

Saturn

1,16

1,11

1,10

0,83

0,75

0,93

0,92

1,04

0,96

0,94

1,14

1,14

12,02

Uranus

1,11

1,06

0,71

0,70

0,86

0,86

0,88

1,09

1,28

1,40

1,24

1,01

12,21

Neptune

2,36

2,01

1,74

1,55

0,89

0,84

0,40

0,37

0,57

0,98

1,68

2,28

15,67

Pluto

2,95

2,28

1,70

0,92

0,46

0,24

0,22

0,12

0,19

0,31

1,18

2,56

13,14

N Node

0,99

0,91

1,01

0,98

0,98

1,07

0,96

1,19

1,02

0,91

0,98

1,01

12,01

Chiron

0,99

1,04

1,01

1,21

0,92

0,89

0,87

0,72

0,91

1,00

1,07

1,04

11,68

Van de persoonlijke planeten scoorde Venus in Vissen het hoogst onder kunstschilders (1,25).

Ascendent in Stier (1,14) scoorde het hoogst en Ascendant in Waterman (0,85) het laagst.

Effect

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

1,00

1,14

0,92

1,13

0,99

0,99

0,95

1,01

1,08

0,92

0,85

0,97

11,95

Cusp 2

0,91

1,02

1,09

0,95

1,14

0,97

0,98

0,96

1,00

1,10

0,85

0,95

11,92

Cusp 3

1,06

0,87

1,09

1,04

0,95

1,12

0,97

0,98

0,92

1,02

0,93

1,04

12,00

Cusp 4

1,08

1,02

0,92

1,15

0,95

0,98

1,13

0,93

1,00

0,91

0,99

0,95

12,01

Cusp 5

1,02

1,00

0,99

1,02

1,15

0,96

0,91

1,18

0,93

0,95

0,93

0,99

12,03

Cusp 6

1,03

1,03

0,98

0,92

1,01

1,16

0,95

0,86

1,22

0,94

0,96

0,97

12,02

Cusp 7

0,95

1,01

1,08

0,92

0,85

0,97

1,00

1,14

0,92

1,13

0,99

0,99

11,95

Cusp 8

0,98

0,96

1,00

1,10

0,85

0,95

0,91

1,02

1,09

0,95

1,14

0,97

11,92

Cusp 9

0,97

0,98

0,92

1,02

0,93

1,04

1,06

0,87

1,09

1,04

0,95

1,12

12,00

Cusp 10

1,13

0,93

1,00

0,91

0,99

0,95

1,08

1,02

0,92

1,15

0,95

0,98

12,01

Cusp 11

0,91

1,18

0,93

0,95

0,93

0,99

1,02

1,00

0,99

1,02

1,15

0,96

12,03

Cusp 12

0,95

0,86

1,22

0,94

0,96

0,97

1,03

1,03

0,98

0,92

1,01

1,16

12,02

De effecten van planeet in Placidus huis zijn subtiel. Zon in V (1,20) scoort het hoogst en Zon in X (0,84) het laagst. Maan in II (1,16) scoort hoger dan Maan in VIII (0,85). En in Placidus huizen VIII (1,10), XI (1,13) en XII (1,11) voelt Pluto zich blijkbaar meer thuis onder kunstschilders.

Effect

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

1,02

0,92

1,08

1,06

1,20

0,94

1,04

0,98

1,02

0,84

0,92

1,02

12,05

Moon

1,07

1,16

0,93

0,98

0,93

1,05

0,90

0,85

1,12

1,02

0,98

1,00

12,00

Mercury

1,00

1,00

1,09

1,11

1,12

1,01

0,97

1,07

0,90

0,86

0,99

0,92

12,03

Venus

0,88

1,10

1,04

1,08

1,04

1,10

0,99

0,97

0,89

0,94

0,99

1,02

12,02

Mars

1,01

0,99

1,04

0,82

1,11

1,04

0,97

1,08

0,97

1,06

1,01

0,89

12,00

Jupiter

0,98

0,98

1,14

0,93

1,00

0,97

0,97

0,98

1,02

0,95

1,10

0,98

12,00

Saturn

1,05

1,03

0,97

1,08

1,15

0,98

1,02

0,95

0,86

1,07

0,92

0,91

11,99

Uranus

0,91

1,17

0,97

1,16

1,17

1,00

0,92

0,91

0,99

0,98

0,98

0,86

12,01

Neptune

0,94

0,90

1,01

0,96

0,89

0,96

1,01

1,05

1,18

0,91

1,11

1,08

11,98

Pluto

0,81

1,02

0,94

0,86

1,08

0,94

0,97

1,10

1,02

0,92

1,13

1,11

11,91

N. Node

1,01

0,93

1,00

1,10

0,91

0,99

1,04

1,02

0,85

1,02

1,05

1,07

12,00

Chiron

1,03

0,90

1,00

1,02

1,03

1,08

1,11

0,92

0,89

1,07

0,88

1,07

12,00

Zon Maan conjuncties (1,14) kwamen wat vaker onder kunstschilders voor. Uitschieters zien we bij de langzame planeten. Maar hier speelt tijdgeest natuurlijk ook een rol.

Conjunction:Orb +- 6
Sun


1,14

Moon

0,97

0,83

Mercury
0,95

0,89

0,94

Venus0,93

1,03

1,04

0,85

Mars


0,94

0,75

0,86

0,88

1,01

Jupiter

1,17

1,22

1,05

1,00

0,76

0,95

Saturn
0,95

0,75

0,97

0,95

1,00

1,01

0,93

Uranus0,79

0,87

1,09

1,04

0,98

0,92

0,92

1,10

Neptune


0,86

1,22

1,10

0,99

1,12

0,81

0,88

0,58

1,90

Pluto

0,98

0,91

1,37

0,94

0,89

0,79

1,10

1,26

1,28

1,04

N. Node
1,10

1,00

1,16

1,12

0,85

0,88

1,24

1,77

1,29

1,59

1,07

ChironDe uitkomsten verschillen nogal van wat Ranking the 12 Zodiac Signs Based on Artistic Talent op basis van - wie het weet mag het zeggen - had verwacht. Het artikel begint met een wijs klinkend, maar niets zeggend, het kan verkeren argument:

When it comes to artistic ability, some people have it and some people don't.

Daarna begint het grote speculeren. Onderstaande rangschikking werd gepostuleerd, maar zonder een indicatie van de verwachte effectgrootte op te geven. Ook worden geen bronnen vermeld. Het lijkt daarom te gaan om speculaties op basis van astrologische boekenwijsheid. De auteur vermeldt niet welke planeten, tekens of huisposities er toe doen. Maar laten we aannemen dat het gaat om de zonnetekens, omdat de bijbehorende geboortedagen expliciet worden genoemd. Overigens heeft dat niets te doen met astrologische bewijskracht, maar het suggereert wel enige astrologische kennis van de auteur. Het vermengen van feit en fictie zonder bronvermelding is wel kenmerkend voor astrologische geschriften.

 1. Pisces (Feb. 19 - March 20)

 2. Cancer (June 21 - July 22)

 3. Leo (July 23 - Aug. 22)

 4. Gemini (May 21 - June 20)

 5. Scorpio (Oct. 23 - Nov. 21)

 6. Taurus (April 20 - May 20)

 7. Sagittarius (Nov. 22 - Dec. 21)

 8. Aquarius (Jan. 20 - Feb. 18)

 9. Virgo (Aug. 23 - Sep. 22)

 10. Capricorn (Dec. 22 - Jan. 19)

 11. Libra (Sep. 23 - Oct. 22)

 12. Aries (March 21 - April 19)

We zijn het eens over de hoge rangschikking van Zon in Vissen (1,17), maar niet over Zon in Kreeft (0,86) en zeker niet over Zon in Aries (1,09), die in de ADB veel beter scoort dan deze astroloog had verwacht. Zon in Taurus (1,01) en Aquarius (1,01) zijn ook in de ADB maar middenmoten.

Maar laten we de gevonden waarden van topscorer Zon in Vissen eens nader beschouwen: Er werden 194 (10,20%) personen met Zon in Vissen gevonden onder 1902 schilders en in 4797 (8,71 %) van de 55047 personen uit de ADB controlegroep. Dat zijn in beide gevallen meer dan theoretisch werd verwacht (1/12 is 8,33 %). De gevonden effectgrootte voor Zon in Vissen in deze ADB categorie is 1,17 (95% bi 1,01 - 1,33, p = 1,34 %). Zouden we van de kans 1/12 uitgegaan zijn, dan was die 1,22 (95% bi 1,06 - 1,39, p = 0,24 %). Beide waarden zijn statistisch significant met een alpha van 0,05, maar alleen de hypothetische effect grootte van 1,22 (1,06 - 1,39, p = 0,24 %) is dat ook met een alpha van 0,01.

Zou u met deze in de ADB gevonden waarden een kunstschilder kunnen voorspellen? Nee, want daarvoor zijn de gevonden effectwaarden te gering. Achteraf iets verklaren door specifiek de nadruk te plaatsen op wat in uw straatje past is gemakkelijk. U zoekt dan een passende astrologische verklaring, negeert de rest en roept: Zie je wel! Dat kan geen toeval meer zijn! Maar wilt u iets voorspellen dan u moet met alle bekende astrologische en niet astrologische factoren rekening houden. Van al die astrologische factoren zou u de verwachtingswaarden moeten kennen om de kansen op een treffer te berekenen, maar die worden niet in astrologieboeken vermeld.

Auteurs van astrologieboeken zijn meer geïnteresseerd in de verwachtingen van hun achterban dan in de empirisch gevonden feiten. Maar u kunt nu ook te rade gaan op astrology-research.nl, waar gigabytes aan statistische data staan. Door de in bovenstaande tabel vermelde effectgroottes van de planeet en huisposities van een persoon met elkaar te vermenigvuldigen kunt u indruk krijgen van wat is de kans om schilder te worden. Op die manier kwamen ook de enneagramscores van de Levensgenieter Lucebert tot stand. Zie:

De belangrijkste onderzoeksvraag bij ieder onderzoek is steeds weer of de gevonden afwijkingen die u aantrof op astrologische of andere effecten (bias) duiden of slechts schommelingen rondom het gemiddelde waren, die u bij iedere willekeurige steekproef van deze grootte (n =1902) in de ADB kunt aantreffen. U moet dan nagaan of de gevonden effectwaarden beduidend afwijken van de in uw steekproef te verwachten bemonsteringsfout. En op dat terrein gaan astrologen die veel astrologieboeken lezen, maar geen of kleinschalig empirisch onderzoek doen om hun boekenkennis te verifiëren vrijwel altijd de mist in.

Statistische toetsen om effecten te evalueren

> Top <

Persoonlijke planeten die er echt uitspringen zie ik niet in bovenstaande tabellen. Daarom hebben we waarschijnlijk vooral met de sampling error te doen. Wat zijn de te verwachten waarden? Uitgaande van een kans van 1/12 kunt u bij een ADB categorie van 1902 personen een verwachtingswaarde np van 158,5 berekenen met als standaard deviatie (sd) de wortel van variantie np(1-p), hier de wortel uit 1902*11/144 is 12,05. Op basis van deze waarde kunt u betrouwbaarheidsintervallen berekenen. In dit geval zijn effectgroottes tot en met +/- 20% in 99% van de gevallen (np +/- 3sd), effectgroottes van +/- 15% in 95% van de gevallen (np +/- 2sd) en effectgroottes van +/- 7 % in 70% van de gevallen (np +/- sd) door toeval te verwachten.

De meest gevoelige statistische test die we gebruikten is de Chi kwadraat toets, waarin nagegaan wordt of de verdelingen in de rijen meer afwijken dan door toeval kon worden verwacht. Zie: Chi-square values in 79 art critics voor de wiskundige uitleg van deze methode. De uitslagen treft u aan in chi-square.xlsx.

In welke rij van planeet in teken of huis zien we ongewone fluctuaties rondom het gemiddelde? Hoe verschilt de gevonden variatie van een planeet verdeeld over twaalf tekens of huizen van wat volgens de bemonsteringsfout in de ADB kon worden verwacht? Als de gevonden variantie voor een bepaalde planeet in teken of huis laag is, dan doet die planeet er voor die categorie waarschijnlijk niet toe. Dat is hieronder met Maan en Mercurius in teken het geval.

Effect

Ari

Tau

Gem

Can

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisc

SD

Moon

1,07

1,15

1,02

1,03

0,92

1,07

0,94

0,97

0,88

0,97

0,93

1,06

12,05

Mercury

1,02

1,07

1,05

0,96

0,91

0,97

0,98

0,95

0,88

0,97

1,15

1,08

15,99

Maan in Stier scoort met + 15 % het hoogst en Maan in Boogschutter met -12 % het laagst. Mercurius scoort met +15 % in Waterman het hoogst en met -12 % in Boogschutter het laagst. Maar effectgroottes van +/- 15 % kon u in 95% van de gevallen al verwachten volgens de variantie = np(1-p) schatting. Voor de snel bewegende maan was de gevonden standaard deviatie 12,05 tevens de verwachte standaard deviatie. Mercurius in teken had een standaard deviatie van 16. In beide gevallen zien we voor die rijen Chi-kwadraat waarden van respectievelijk 10,49 (met een kanswaarde van 48,73%) en 10,51 (met een kanswaarde van 48,55%), die we dus ook in een willekeurige steekproef van de ADB zouden kunnen aantreffen.

Een astroloog kan dan weer speculeren dat een Maan in Stier schilder vanzelfsprekend een heel andere stijl zal hebben dan een Maan in Ram schilder en dat die kwalitatieve aspecten hier niet gemeten zijn. Maar als u die aanname met fraaie voorbeelden aan wilt tonen in een zogenaamd kwalitatief onderzoek staat u wel voor een enorm deductief probleem. Want hoe bewijst u dat de Maan die stijl bepaalde en niet een andere planeet in teken en huis via bepaalde aspecten? Zie ook de wijze lessen van Sir Arthur Conan Doyle over deductie.

Voor planeten of huizen die over bepaalde ADB categorieën zouden moeten heersen, verwachten empirici hoge Chi-kwadraat waarden. Dat is het meest zichtbaar voor de langzame planeten die de tijdgeest weerspiegelen. Zo zult u in romantisch perioden beslist meer beroemde dichters aantreffen dan in tijden van booming business op Wall Street. In dat geval vallen in de ADB database met vooral beroemde personen de CEO's, uitvinders en industriëlen meer op. En filmsterren waren er voor de uitvinding van de film door de gebroeders Lumiére nog niet. Dat zijn historisch feiten die geen astrologische verklaring behoeven. Het probleem is dat de geboortejaren in de ADB niet gelijkmatig in de tijd verdeeld zijn. Van middeleeuwse vorsten is soms nog wel een geboortetijd beschikbaar, maar voor de burgers in Europa begon de geboorteregistratie pas in het begin van de 19e eeuw. En voor Pluto in teken betekent dit dat we sommige zijden van de twaalfzijdige dobbelsteen nooit zullen zien. Het spreekt vanzelf (evident valse dobbelsteen) dat statistische testen dan niet of slechts beperkt toepasbaar zijn.

In onderstaande tabel ziet u de chi-square waarden van de schilders uit de ADB. Niet door tijdgeest verklaarbare optelsommen (Total) groter dan 20 zijn de moeite waard om te bestuderen, omdat ze een p-waarde kleiner dan 0,05 hebben. De extreem lage p-waarden van de langzame planeten waren voorspelbaar.


Aries

Tau

Gemi

Can

Leo

Virgo

Libra

Scorp

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Risk %

Sun

1,43

0,03

2,70

3,39

0,04

4,29

0,01

0,85

0,68

0,01

0,01

4,82

18,25

7,60%

Moon

0,69

3,32

0,07

0,11

0,99

0,83

0,61

0,15

2,31

0,13

0,72

0,57

10,49

48,73%

Mercury

0,05

0,74

0,35

0,21

1,17

0,12

0,10

0,35

2,37

0,14

3,72

1,19

10,51

48,55%

Venus

0,18

4,60

0,03

0,50

1,75

0,82

0,87

10,22

1,39

0,81

0,15

9,24

30,56

0,13%

Mars

0,64

5,74

0,45

0,34

0,63

14,07

0,51

0,00

0,18

0,72

0,09

0,82

24,20

1,19%

Jupiter

0,26

0,24

0,06

0,24

0,82

4,71

0,04

0,03

0,05

4,26

0,10

0,97

11,78

38,06%

Saturn

3,54

1,80

1,57

4,13

9,92

0,73

1,03

0,31

0,32

0,64

3,28

2,98

30,26

0,14%

Uranus

2,26

0,69

17,67

16,00

3,13

2,67

1,96

0,97

10,65

22,85

8,02

0,03

86,89

0,00%

Neptune

117,99

103,47

68,39

53,26

3,08

7,21

117,20

89,38

28,17

0,05

24,18

80,44

692,81

0,00%

Pluto

246,96

253,21

152,63

2,69

123,98

123,59

68,81

52,29

17,81

7,53

0,40

96,99

1146,90

0,00%

N. Node

0,02

1,42

0,03

0,05

0,08

0,84

0,28

5,26

0,08

1,27

0,06

0,01

9,38

58,69%

Chiron

0,05

0,40

0,02

5,01

0,54

0,77

1,24

7,16

0,75

0,00

1,13

0,35

17,44

9,56%
Placidus

Aries

Tau

Gemi

Canc

Leo

Virgo

Libra

Scorp

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Risk %

Cusp 1

0,00

2,16

1,03

3,40

0,03

0,02

0,58

0,03

1,24

0,88

2,52

0,07

11,94

36,83%

Cusp 2

0,92

0,07

1,31

0,40

3,64

0,15

0,05

0,39

0,00

1,66

2,79

0,24

11,62

39,29%

Cusp 3

0,49

2,36

1,47

0,24

0,51

2,62

0,17

0,06

1,06

0,06

0,62

0,22

9,89

54,00%

Cusp 4

0,83

0,08

1,25

3,81

0,41

0,06

2,62

0,68

0,00

1,46

0,01

0,32

11,54

39,93%

Cusp 5

0,06

0,00

0,04

0,07

3,27

0,26

1,05

4,49

0,77

0,44

0,82

0,01

11,28

41,98%

Cusp 6

0,14

0,23

0,10

0,95

0,01

2,84

0,30

2,53

7,29

0,63

0,31

0,19

15,53

15,94%

Cusp 7

0,58

0,03

1,24

0,88

2,52

0,07

0,00

2,16

1,03

3,40

0,03

0,02

11,94

36,83%

Cusp 8

0,05

0,39

0,00

1,66

2,79

0,24

0,92

0,07

1,31

0,40

3,64

0,15

11,62

39,29%

Cusp 9

0,17

0,06

1,06

0,06

0,62

0,22

0,49

2,36

1,47

0,24

0,51

2,62

9,89

54,00%

Cusp 10

2,62

0,68

0,00

1,46

0,01

0,32

0,83

0,08

1,25

3,81

0,41

0,06

11,54

39,93%

Cusp 11

1,05

4,49

0,77

0,44

0,82

0,01

0,06

0,00

0,04

0,07

3,27

0,26

11,28

41,98%

Cusp 12

0,30

2,53

7,29

0,63

0,31

0,19

0,14

0,23

0,10

0,95

0,01

2,84

15,53

15,94%
Placidus

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Risk %

Sun

0,07

0,97

0,99

0,53

5,29

0,45

0,24

0,07

0,06

4,24

1,16

0,11

14,17

22,38%

Moon

0,78

4,14

0,89

0,05

0,69

0,48

1,49

3,48

2,32

0,05

0,08

0,00

14,45

20,92%

Mercury

0,00

0,00

1,33

1,70

2,12

0,02

0,12

0,60

1,60

3,32

0,02

1,08

11,91

37,01%

Venus

2,50

1,57

0,32

0,87

0,18

1,53

0,03

0,13

1,92

0,70

0,02

0,04

9,81

54,72%

Mars

0,01

0,02

0,29

4,66

1,89

0,23

0,10

0,94

0,18

0,63

0,03

1,95

10,93

44,93%

Jupiter

0,08

0,10

3,03

0,69

0,00

0,13

0,13

0,07

0,07

0,34

1,69

0,08

6,41

84,50%

Saturn

0,37

0,18

0,12

1,09

3,73

0,05

0,05

0,45

3,02

0,67

0,91

1,39

12,03

36,15%

Uranus

1,28

4,51

0,12

3,82

4,77

0,00

1,07

1,41

0,03

0,08

0,10

3,05

20,24

4,21%

Neptune

0,58

1,66

0,00

0,22

1,89

0,26

0,00

0,36

5,20

1,29

1,89

1,13

14,49

20,71%

Pluto

4,58

0,08

0,46

2,51

0,89

0,55

0,15

1,84

0,05

1,27

3,29

2,23

17,90

8,39%

N. Node

0,02

0,82

0,00

1,69

1,20

0,03

0,20

0,07

3,47

0,10

0,41

0,84

8,85

63,58%

Chiron

0,11

1,69

0,00

0,07

0,11

0,96

1,86

0,89

1,96

0,71

2,10

0,85

11,29

41,95%

In dit geval scoren Venus in teken (p=0,13%), Mars in teken (p=1,19 %) en Saturnus in teken (p=0,14 %) hoger dan door toeval kon worden verwacht. Dit komt overeen met de waarneming dat Zon in Vissen 17% vaker voorkwam en Zon in Maagd het laagst scoorde met 17% minder dan was verwacht. De posities van de huiscuspen zijn niet significant afwijkend, maar de 6-12 as vertoont de meeste variantie (p=16%). Van de Chi kwadraat waarden van planeet in Placidus huis scoorde alleen Uranus bijzonder met waarden die slechts in 4,21% van de gevallen door toeval in de ADB werden verwacht. Uranus in huis 2, 4 en 5 scoren hoger dan verwacht (> 15 %) en de laagste waarde werd gevonden voor Uranus in huis 12 (-14 %).

Placidus

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Risk %

Sun

1,02

0,92

1,08

1,06

1,20

0,94

1,04

0,98

1,02

0,84

0,92

1,02

22,38%

Moon

1,07

1,16

0,93

0,98

0,93

1,05

0,90

0,85

1,12

1,02

0,98

1,00

20,92%

Mercury

1,00

1,00

1,09

1,11

1,12

1,01

0,97

1,07

0,90

0,86

0,99

0,92

37,01%

Venus

0,88

1,10

1,04

1,08

1,04

1,10

0,99

0,97

0,89

0,94

0,99

1,02

54,72%

Mars

1,01

0,99

1,04

0,82

1,11

1,04

0,97

1,08

0,97

1,06

1,01

0,89

44,93%

Jupiter

0,98

0,98

1,14

0,93

1,00

0,97

0,97

0,98

1,02

0,95

1,10

0,98

84,50%

Saturn

1,05

1,03

0,97

1,08

1,15

0,98

1,02

0,95

0,86

1,07

0,92

0,91

36,15%

Uranus

0,91

1,17

0,97

1,16

1,17

1,00

0,92

0,91

0,99

0,98

0,98

0,86

4,21%

Neptune

0,94

0,90

1,01

0,96

0,89

0,96

1,01

1,05

1,18

0,91

1,11

1,08

20,71%

Pluto

0,81

1,02

0,94

0,86

1,08

0,94

0,97

1,10

1,02

0,92

1,13

1,11

8,39%

N. Node

1,01

0,93

1,00

1,10

0,91

0,99

1,04

1,02

0,85

1,02

1,05

1,07

63,58%

Chiron

1,03

0,90

1,00

1,02

1,03

1,08

1,11

0,92

0,89

1,07

0,88

1,07

41,95%

Een overzicht van de meest extreme scores vindt u op: ADB categories statistically evaluated.

Er is altijd variatie en soms passen de uitkomsten bij het astrologische wereldbeeld, maar vaker niet. De kwestie is dan hoeveel waarde u aan die uitkomsten moet hechten. De valkuil van de confirmatiebias zou zijn om aan te nemen dat wat in uw ogen klopt wel juist moet zijn en dat de rest nog moeten worden aangetoond.

Laten we de verdelingen van de persoonlijke planeten Venus in teken (0,13% door toeval verwacht) en Saturnus in teken (0,14% door toeval verwacht) nader beschouwen. Opnieuw bekijken we de effectgrootten.

Effect

Aries

Tau

Gemi

Canc

Leo

Virgo

Libra

Scorp

Sag

Cap

Aquas

Pisces

Risk %

Sun

1,09

1,01

1,13

0,86

1,02

0,83

0,99

0,92

0,93

1,01

1,01

1,17

7,60%

Moon

1,07

1,15

1,02

1,03

0,92

1,07

0,94

0,97

0,88

0,97

0,93

1,06

48,73%

Mercury

1,02

1,07

1,05

0,96

0,91

0,97

0,98

0,95

0,88

0,97

1,15

1,08

48,55%

Venus

0,97

1,17

0,99

0,95

0,89

0,93

1,08

0,75

1,10

0,92

1,03

1,25

0,13%

Mars

1,07

1,20

1,05

1,04

0,94

0,73

1,05

1,00

0,96

1,07

1,03

0,92

1,19%

Jupiter

1,04

0,96

0,98

1,04

1,07

0,84

0,99

1,01

0,98

1,17

1,03

0,92

38,06%

Saturn

1,16

1,11

1,10

0,83

0,75

0,93

0,92

1,04

0,96

0,94

1,14

1,14

0,14%

Venus is stier (1,17), Boogschutter (1,10) en vooral Vissen (1,25) scoren hoger dan verwacht. Venus in Schorpioen (0,75) scoort lager dan verwacht. Voor Saturnus in teken geldt dat Saturnus in Aries het hoogst scoort (1,16), de laagste waarde zien we voor Saturnus in Kreeft (0,83)

Zoals u kon zien verschillen de verdelingen van langzame planeten in teken extreem van elkaar. Ik besteedde er niet veel aandacht aan, maar dat is geen ontkenning van de feiten. Alle resultaten werden gepubliceerd. Maar het statistische probleem is dat de posities van de langzame planeten in teken bij lange na niet normaal verdeeld zijn in de ADB. En dan kunnen we de bij de persoonlijke planeten gebruikte statistische testen niet toepassen. De meeste astrologen voelen dit intuïtief ook wel aan en interpreteren de posities van de langzame planeten daarom als Zeitgeist.

Het bestand cohens_d_effect.xlsx zegt iets over de waarde van de gevonden effecten ten opzichte van de gevonden variantie in de geselecteerde ADB categorie en de controle groep, hier alle ADB ingangen met een geboortetijd.

Wijken de gevonden waarden in de onderzochte ADB categorie meer dan werd verwacht af van wat in de ADB populatie kon worden verwacht? Zie deze Effect size tabel uit de Wikipedia.

Effect size

Cohen's d

Reference

Very small

0,01

Sawilowsky, 2009

Small

0,20

Cohen, 1988

Medium

0,50

Cohen, 1988

Large

0,80

Cohen, 1988

Very large

1,20

Sawilowsky, 2009

Huge

2,00

Sawilowsky, 2009

Een Cohen's d waarde van twee geeft aan dat de gevonden waarde in de ADB categorie twee "gepoolde" standaard deviaties verschilt van de verwachtingswaarde in de ADB. Dat zou een significant verschil zijn, omdat de curves die de kansen aangeven om bij een steekproef de correcte gemiddelde waarde aan te treffen weinig overlap vertonen. Maar een statistisch significant verschil tussen twee waarden met een lage p-waarde, wil nog niet zeggen dat het effect relevant zal zijn. Met een effectwaarde van + 5% kunt u in individuele gevallen nog niets voorspellen, maar een winstmarge, groei of rente van 5% maakt voor een verzekeringsmaatschappij of bank veel uit. Wat maakt hier het verschil? De wetmatigheden van de grote getallen. Als de koerswinst van een belegging van 5% het hele jaar door speelt, dan levert dat een aanzienlijke winst op. Maar als de winst tussen 0% en 10 % schommelt met een gemiddelde van 5%, hebt u nog geen zekerheid over uw winstuitkering. Het kan die dag 0 % zijn, maar ook 10 %. Alleen uw effectenmakelaar maakt altijd winst.

Een ander voorbeeld uit de praktijk: Stel dat de meisjes uit een klas gemiddeld een punt beter scoorden dan de jongens, dan zegt dat doorgaans nog weinig over de scores van individuele jongens en meisjes. Dat hangt weer af van de spreiding (variantie) binnen de groepen. Als alle jongens een 5-, 5 of 5+ haalden en alle meisjes een 6-, 6 of 6+ dan zou de variantie in iedere groep gering zijn en zien we een hoge Cohen's d waarde. Op basis van het rapportcijfer (rond de 5 of 6) zou u een jongen al van een meisje kunnen onderscheiden. Maar het zal vaker voorkomen dat de meeste jongens en meisjes vrij modaal nabij de 5 en 6 scoren en dat het verschil in de gemiddelde waarden tot stand kwam door een enkele jongen die zijn dag niet had en een slimme meid die met een 10 het groepsgemiddelde voor de meisjes flink omhoog trok. In dat geval (matige variantie in beide groepen) zal Cohen's d waarde lager uitvallen. En Cohen's d zal het laagst zijn als er zoveel variatie is in beide groepen, zeg maar chaos, dat de gemiddelde waarden er eigenlijk niet meer toe doen. Dit zal het geval zijn als we zowel onder jongens als meisjes veel scores zien die sterk afwijken van het gemiddelde. Dan zou een serie steekproeven brede kanscurves laten zien voor de gemiddelde waarden voor jongens en meisjes die elkaar sterk overlappen.

Twee factoren zijn doorslaggevend om voorspellingen te doen op basis van statistieken. Zowel de effectgrootte als de gevonden variatie in de onderzochte groep en de controlegroep zijn bepalend. De kracht van Cohen's D waarde is dat die effectwaarde beide factoren verenigd. Zie: Cohen's D value in 79 art critics.

Even with a large effects having d=1, there might be some 50% of overlap between the found means of both groups. It is thus still not that predictive at the individual level, but if both groups represented two alternative ways of living, say quitting with smoking or not, many individuals could profit from the positive effect in the long term. But you certainly could not predict the next lottery winner with it.
Only with huge effects when d=2 or larger, most of the found mean values in both groups would not overlap. Here the found differences will also be more predictive at the individual level. The effect of wearing a helmet when sporting could be an example.
The protective effect of wearing a helmet on the WWI battlefield would be quite obvious. So obvious, that you did not need to consult a statistician or astrologer to see the benefit of it. In those cases a cosmic Cohen d-effect could be expected.

Hieronder de Cohen's D-waarden voor de ADB categorie schilders vergeleken met de ADB. Cohen's D-waarden zijn normaal positief, maar voor negatieve correlaties (effect < 1) hebben we een minteken gezet. Zien we grote effecten? Ja, dat wel. Zien we kosmische effecten? Nee, dat niet. Zelfs niet onder de langzame planeten in teken.


Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Sun

0,98

0,14

1,35

-1,50

0,16

-1,65

-0,08

-0,71

-0,63

0,08

0,07

1,80

Moon

1,22

2,63

0,38

0,47

-1,45

1,31

-1,13

-0,55

-2,21

-0,53

-1,24

1,10

Mercury

0,22

0,80

0,54

-0,42

-1,02

-0,33

-0,30

-0,58

-1,52

-0,37

1,92

1,07

Venus

-0,26

1,29

-0,10

-0,44

-0,74

-0,57

0,50

-1,88

0,68

-0,49

0,24

1,75

Mars

0,41

1,27

0,38

0,34

-0,48

-2,25

0,42

0,00

-0,23

0,43

0,15

-0,45

Jupiter

0,38

-0,37

-0,19

0,38

0,72

-1,79

-0,17

0,14

-0,19

1,58

0,24

-0,73

Saturn

1,25

0,90

0,85

-1,34

-2,20

-0,61

-0,73

0,41

-0,42

-0,59

1,30

1,18

Uranus

0,72

0,39

-2,20

-1,90

-0,77

-0,70

-0,60

0,40

1,35

2,05

1,19

0,09

Neptune

1,05

1,24

1,11

1,18

-0,34

-0,55

-2,35

-1,71

-0,80

-0,03

0,43

0,76

Pluto

0,73

1,15

1,27

-0,20

-1,33

-0,95

-0,51

-0,35

-0,13

-0,06

0,01

0,36

N. Node

-0,18

-1,53

0,23

-0,28

-0,35

1,17

-0,67

2,85

0,34

-1,39

-0,31

0,11

Chiron

-0,04

0,11

0,02

0,26

-0,08

-0,08

-0,10

-0,28

-0,09

0,01

0,17

0,11Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Cusp 1

-0,01

0,31

-0,25

0,51

-0,05

-0,04

-0,22

0,05

0,30

-0,23

-0,33

-0,05

Cusp 2

-0,27

0,08

0,39

-0,24

0,72

-0,14

-0,08

-0,23

-0,02

0,44

-0,50

-0,14

Cusp 3

0,36

-0,84

0,71

0,30

-0,43

0,97

-0,24

-0,15

-0,63

0,14

-0,43

0,24

Cusp 4

0,78

0,26

-1,06

1,83

-0,58

-0,20

1,43

-0,74

-0,02

-1,14

-0,08

-0,49

Cusp 5

0,17

0,00

-0,15

0,18

1,20

-0,33

-0,64

1,40

-0,63

-0,49

-0,67

-0,06

Cusp 6

0,15

0,20

-0,13

-0,37

0,04

0,53

-0,17

-0,53

1,01

-0,32

-0,23

-0,18

Cusp 7

-0,22

0,05

0,30

-0,23

-0,33

-0,05

-0,01

0,31

-0,25

0,51

-0,05

-0,04

Cusp 8

-0,08

-0,23

-0,02

0,44

-0,50

-0,14

-0,27

0,08

0,39

-0,24

0,72

-0,14

Cusp 9

-0,24

-0,15

-0,63

0,14

-0,43

0,24

0,36

-0,84

0,71

0,30

-0,43

0,97

Cusp 10

1,43

-0,74

-0,02

-1,14

-0,08

-0,49

0,78

0,26

-1,06

1,83

-0,58

-0,20

Cusp 11

-0,64

1,40

-0,63

-0,49

-0,67

-0,06

0,17

0,00

-0,15

0,18

1,20

-0,33

Cusp 12

-0,17

-0,53

1,01

-0,32

-0,23

-0,18

0,15

0,20

-0,13

-0,37

0,04

0,53H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Sun

0,21

-0,73

0,71

0,50

1,53

-0,44

0,33

-0,17

0,17

-1,54

-0,81

0,25

Moon

1,09

2,52

-1,17

-0,28

-1,02

0,85

-1,53

-2,29

1,88

0,27

-0,35

0,03

Mercury

0,05

-0,05

0,89

0,96

1,03

0,11

-0,24

0,54

-0,94

-1,39

-0,12

-0,83

Venus

-1,33

1,03

0,45

0,72

0,33

0,92

-0,12

-0,27

-1,09

-0,68

-0,13

0,17

Mars

0,14

-0,14

0,61

-2,39

1,53

0,52

-0,35

1,10

-0,48

0,93

0,19

-1,64

Jupiter

-0,49

-0,55

3,09

-1,46

-0,02

-0,64

-0,62

-0,47

0,45

-1,05

2,26

-0,51

Saturn

0,72

0,50

-0,41

1,24

2,27

-0,25

0,27

-0,78

-2,00

0,95

-1,12

-1,39

Uranus

-1,25

2,29

-0,37

2,13

2,40

0,04

-1,15

-1,32

-0,19

-0,32

-0,35

-1,92

Neptune

-0,76

-1,29

0,06

-0,47

-1,39

-0,51

0,07

0,61

2,35

-1,15

1,39

1,07

Pluto

-0,79

0,10

-0,25

-0,59

0,35

-0,27

-0,17

0,58

0,09

-0,48

0,79

0,64

N. Node

0,24

-1,47

0,04

2,10

-1,81

-0,26

0,72

0,43

-3,06

0,51

1,05

1,51

Chiron

0,43

-1,70

0,08

0,34

0,43

1,28

1,80

-1,23

-1,85

1,11

-1,90

1,21

Overigens is het goed on nog even naar het plaatje hiernaast te kijken. De geschatte Cohen's d waarde voor Venus in Vissen is hier 4 en niet de door TkAstroDb berekende correcte Cohen's d waarde van 1,75. En dat is een groot verschil.

De reden is dat TkAstroDb de variantie berekent uit de voor Venus in teken gevonden waarden in de case en controlegroep, terwijl de calculator rechts hiervoor de formule Variantie is sd^2 = np(1-p) gebruikt. Die formule geeft een schatting van de variantie die van een normale verdeling uitgaat. Bij grotere verwachtingswaarden gaat volgens de wet van de grote getallen de discrete binomiale distributie steeds meer op de symmetrische normale distributie lijken. En volgens statistici kan de binominale verdeling al redelijk door de normale distributie benaderd worden als n(1-p) en np groter zijn dan 10. En dat was hier het geval.

Maar uit de hoge Chi-kwadraat waarden voor Venus in teken (30,56, p= 0,13%) bleek al dat Venus in teken veel meer variantie vertoonde dan door toeval ("normaal") kon worden verwacht (p= 0,13%). En als de variantie in de case of controle groep veel groter is dan werd verwacht, dan worden ook de berekende Cohen's d waarden veel kleiner dan volgens de normale benadering van de binomiale distributie was verwacht.

Het bestand 1902_variance_painters.ods laat variantie berekeningen zien. TkAstroDb deelde door n-1 bij de berekening van de variantie. Hier deelde ik ze door n. Is die discrepantie een rekenfout in de zin van Lies, damned lies, and statistics? Nee, het is juist een hint dat hier zaken anders verliepen dan eerder was aangenomen. En wie weet gaat het dus om een aantoonbaar astrologisch effect.

P-waarden en gevonden effecten

> Top <

Het bestand binomial_limit.xlsx rekent voor u uit hoe significant afwijkend de gevonden waarden waren. De p-waarden werden berekend met de binominale distributie zoals al eerder werd besproken, maar met dat verschil dat we niet uitgingen van een kans van 1/12, maar van de in de ADB controlegroep (onze populatie) gevonden kanswaarden. De door ons onderzochte ADB categorieën zijn deelverzamelingen van alle ADB ingangen met een geboortetijd. De verdeling van de ADB controlegroep is bekend, dus we weten dat in deze populatie Venus in Vissen in 7,97 % (4387/55047) van de gevallen voorkomt. Vervolgens berekenen we de binomiale kans om in een steekproef met n is 1902 door het toeval van de bemonsteringsfout op 189 (9,94 %) gevallen van Venus in Vissen uit te komen.

In dit geval geeft de calculator rechts drie binomiale waarden aan: De kans P(x=k), de kans op k of hoger en de kans op k of lager. TkAstroDb geeft alleen de meest significante laagste waarde aan (hier 0,12 %), met een plus teken voor kans op k of hoger en met een min teken als het om k of lager gaat.

Let er op dat de tabel de kanswaarde in procenten aangeeft, dus die 0,12 % heeft een p-waarde van 0,0012.

P-waarden tussen de 0 en (-) 2,5 % die significant zijn volgens het 95 % betrouwbaarheidsinterval zijn in onderstaande tabellen geel gemerkt, maar ik zou vooral letten op kanswaarden die lager zijn dan de 0,5 %. De reden is dat in kruistabellen met 12 maal 12 is 144 metingen gemiddeld 5% van de waarden (7,2) als vals positieven zullen verschijnen. Dit volgt uit de definitie van statistische significantie met een alpha van 0,05, waarbij de 5 % waarden die het verst verwijderd zijn van de verwachtingswaarde als significant aangemerkt worden. Doet u één tweezijdige statistische toets waarbij u een significant verschil vindt met een p-waarde van 2,5 %, dan kunt zeggen dat u het gevonden verschil slechts in 5% van de gevallen door het toeval van de bemonsteringsfout kan zijn bepaald. Maar als u 100 (n) items op die manier test zult u met een alpha van 0,05 (p) gemiddeld 5 (np) vals positieven in die 100 steekproeven aantreffen.

Maar bij een 99 % betrouwbaarheidsinterval is de verwachtingswaarde op een vals positieve bevinding in een 12x12 tabel slechts 1,44. De kans op een vals negatieve bevinding, dus een gevonden effect afwijzen omdat die niet significant genoeg zou zijn, neemt met een kleine alpha natuurlijk weer enorm toe. Maar het is de vraag of dat een probleem is als de gevonden effectwaarden gering zijn. En dat is bij grotere ADB categorieën beslist het geval.

Volgens de nul-hypothese zouden de effectwaarden willekeurig over de tekens en huizen verdeeld moeten zijn. Is dat niet het geval, dan kan er sprake zijn toeval, bias of van een astrologisch patroon. Bias is een al dan niet bekend effect waar de onderzoeker geen rekening mee hield. Hierdoor kan een vertekend beeld van de situatie ontstaan. Astrologen die stellen dat toeval niet bestaat, houden geen rekening met de aan rechters en wetenschappers bekende bemonsteringsfout. Het gevolg is dat ze veel vaker iets bijzonders tegenkomen dan hun meer empirisch georiënteerde vakgenoten die wel met de bemonsteringsfout rekening moeten houden.

Maar als Venus in Schorpioen een opvallend lage effect grootte onder schilders heeft van 0,75 (25% minder dan verwacht, p-waarde is 0,0003), dan volgt daar astrologisch gezien uit dat de tegenpool Venus in Stier (17 % vaker, p-waarde is 0,0152) wel eens meer kans maakt om kunstschilder te worden. En dat is hieronder het geval. Maar wat is de p-waarde van die treffer? Hoe berekenen we die? Dat hangt af van uw uitgangspunten.

Venus

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Effect

0,97

1,17

0,99

0,95

0,89

0,93

1,08

0,75

1,10

0,92

1,03

1,25

12,01

p-waarde (%)

-34,67

1,52

-45,01

-24,33

-8,96

-18,17

17,77

-0,03

11,80

-18,84

35,34

0,12

-83,45

Als een herkenbare astrologisch patroon (Stier versus Schorpioen polariteit) significant vaker voorkomt op plaatsen die astrologen hadden (kunnen) voorspeld voor die ADB categorie (Venus onder kunstschilders), dan zouden astrologen wel een punt hebben. Maar niemand (behalve deze publicatie in de ADB Research Group) had voorspeld dat Venus in Stier wel eens 17% (p=1,52 %) meer kans maakte om een kunstschilder te worden. En dat zijn astrologische tegenpool juist veel minder kans (-25%, p= 0,03%) maakte dan verwacht. Wat is de p-waarde van deze observatie? Gaan we uit van onafhankelijke kansen, dan mogen we het product daarvan berekenen. En dat is met 1,52% maal 0,03% wel vele malen onwaarschijnlijker dan de 25 % kans die was verwacht.

Maar astrologen maakten dat punt niet, vanwege hun aversie tegen statistiek. Zie: Statistics - Astrodienst Astrowiki. En ze deden hun best om empirisch astrologisch onderzoek te ondermijnen. Is het dan legitiem om als er toevallig wel wat nuttigs uit statistisch onderzoek komt, daar selectief de kersen van te mogen plukken? Nee, natuurlijk niet.

De effect grootte van Zon in Maagd (0,83) van 17% minder gevonden onder schilders dan in de ADB werd verwacht, heeft een lage p-waarde van 1,52 % (-1,52 in de tabel). En die van de tegenovergestelde Zon in Vissen (1,17 maal vaker gevonden dan in de ADB) is met 1,34 % (+1,34 in de tabel) nog significanter. In onderstaande tabel zijn waarden die buiten het 95% betrouwbaarheidsinterval vallen geel gemerkt.

Bin p

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Sun

11,42

44,21

4,84

-2,77

42,96

-1,52

-47,98

-18,07

-20,91

46,93

47,81

1,34

108,26

Moon

20,34

3,33

40,57

37,73

-15,92

18,16

-22,05

-36,42

-5,90

-37,23

-20,03

22,64

5,24

Mercury

41,66

19,64

28,18

-33,42

-13,85

-37,74

-39,17

-28,36

-5,61

-36,68

2,55

13,60

-89,19

Venus

-34,67

1,52

-45,01

-24,33

-8,96

-18,17

17,77

-0,03

11,80

-18,84

35,34

0,12

-83,45

Mars

21,46

0,82

25,21

27,95

-21,35

-0,00

23,59

50,92

-34,70

20,14

39,07

-18,60

134,50

Jupiter

31,00

-32,28

-41,70

31,62

18,19

-1,11

-43,65

44,28

-42,42

1,91

38,28

-16,35

-12,23

Saturn

2,98

8,97

10,47

-1,74

-0,04

-19,74

-15,37

29,01

-29,14

-21,28

3,36

4,14

-28,37

Uranus

6,36

20,15

-0,00

-0,00

-3,36

-4,64

-7,71

16,50

0,06

0,00

0,25

43,64

71,26

Neptune

0,00

0,00

0,00

0,00

-3,07

-0,17

0,00

0,00

0,00

-43,79

0,00

0,00

-47,02

Pluto

0,00

0,00

0,00

-3,09

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

-0,14

29,89

0,00

26,66

N. Node

-46,40

-11,33

43,78

-43,19

-40,75

18,00

-30,86

1,07

39,93

-12,82

-42,02

47,59

-77,00

Chiron

-41,79

25,78

44,93

1,37

-24,48

-20,44

-14,00

-0,25

-20,12

49,52

13,79

26,97

41,29

Venus in Vissen met een p-waarde van 0,12 % scoort significant vaker. Maar de effect grootte van 1,25 (1,08-1,42) valt u waarschijnlijk tegen. Want u kunt geen zinvolle voorspellingen doen als iemand 25% meer kans heeft op een zeldzaam beroep als dat van kunstschilder. Een medicijn met zo'n zwak effect zal zelden op de markt komen. Tenzij achterhaald kon worden dat het medicijn voor een bepaalde subcategorie patiënten goed werkt. Of wat in de praktijk vaker voorkomt, als aangetoond kan worden dat het effect over de jaren heen cumulatief werkt. Want een klein maar aanhoudend effect als dat van water of wind kan op termijn rotsen doen verweren.

Zoals verwacht ziet u gele banden bij langzame planeten, maar astrologisch gezien hebben we daar te maken met de Tijdgeest, opeenvolgende generaties en vooral met niet normaal verdeelde case en controlegroepen. Daar kunt u geen simpele statistische conclusies uit trekken, hoewel de gevonden feiten er nog wel toe doen.

Hieronder ziet u de p-waarden voor de Placidus huiscuspen. Ook hier zien we patronen, maar die zijn niet willekeurig verdeeld. Ze zijn het gevolg van het feit dat als het rijzend teken ram is, de cusp van het zevende huis automatisch zes tekens verderop in libra staat. En daarom zijn hun kanswaarden gelijk.

Zoals u ziet vinden we geen significante waarden voor de ascendant. De meest significante score vinden op de 6-12 as, voor het paar cusp 6 in Boogschutter en cusp 12 in Tweelingen (p is 0,0034). Zes van de 144 waarden zijn significant met een alpha van 0,05. Maar als u rekening houdt met de eerder genoemde kans op vals positieven in kruistabellen van deze grootte - gemiddeld zeven waren verwacht - is het aannemelijk dat we hier met de sampling error te maken hebben. Echte uitschieters zien we dan ook niet.

Plac p %

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

-51,01

7,33

-15,51

3,00

-44,97

-46,58

-22,28

44,34

12,91

-17,53

-5,36

-42,34

-178,00

Cusp 2

-17,46

40,32

12,55

-26,61

2,58

-35,85

-42,58

-27,00

-49,78

9,76

-4,41

-32,87

-171,35

Cusp 3

24,58

-5,80

11,05

31,31

-24,04

5,06

-35,13

-41,60

-14,82

41,06

-22,11

32,67

2,24

Cusp 4

18,27

39,25

-12,74

2,41

-26,70

-42,43

5,18

-20,67

-51,02

-10,85

-48,56

-29,67

-177,53

Cusp 5

41,00

50,94

-43,73

40,35

3,52

-31,64

-15,51

1,71

-19,04

-25,71

-18,08

-48,53

-64,73

Cusp 6

35,78

31,69

-38,96

-16,41

46,60

4,81

-30,70

-5,24

0,34

-21,43

-29,35

-33,88

-56,75

Cusp 7

-22,28

44,34

12,91

-17,53

-5,36

-42,34

-51,01

7,33

-15,51

3,00

-44,97

-46,58

-178,00

Cusp 8

-42,58

-27,00

-49,78

9,76

-4,41

-32,87

-17,46

40,32

12,55

-26,61

2,58

-35,85

-171,35

Cusp 9

-35,13

-41,60

-14,82

41,06

-22,11

32,67

24,58

-5,80

11,05

31,31

-24,04

5,06

2,24

Cusp 10

5,18

-20,67

-51,02

-10,85

-48,56

-29,67

18,27

39,25

-12,74

2,41

-26,70

-42,43

-177,53

Cusp 11

-15,51

1,71

-19,04

-25,71

-18,08

-48,53

41,00

50,94

-43,73

40,35

3,52

-31,64

-64,73

Cusp 12

-30,70

-5,24

0,34

-21,43

-29,35

-33,88

35,78

31,69

-38,96

-16,41

46,60

4,81

-56,75

Voor astrologen zijn Planeet in Placidus huis waarden interessant. Hier vinden we negen significante waarden in een tabel van 144 gemeten waarden. Dat is iets meer dan verwacht omdat 5% van 144 gemiddeld 7,2 verwachte vals positieven oplevert. Maar geen enkele waarde is significant met een alpha van 0,01, waarvan we toch wel 144/100 is 1,44 mochten verwachten. De conclusie is opnieuw dat we hier met sampling errors te maken hebben, aangezien de effectwaarden geen echte uitschieters zijn.

Plac p %

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

39,92

-16,07

15,95

23,50

1,09

-25,92

31,63

-41,58

41,05

-1,53

-13,73

37,64

91,95

Moon

18,78

2,03

-17,32

-42,86

-20,64

24,68

-10,69

-2,63

6,26

42,04

-40,33

50,33

9,65

Mercury

48,71

-49,37

12,23

9,56

7,26

44,99

-38,23

22,28

-9,92

-2,90

-45,66

-14,63

-15,69

Venus

-5,05

10,28

28,98

17,56

33,93

10,83

-45,35

-37,63

-7,84

-20,32

-45,45

42,64

-17,43

Mars

46,30

-46,84

29,88

-1,20

8,35

32,04

-39,18

16,59

-34,68

21,26

44,46

-7,58

69,40

Jupiter

-40,58

-39,21

3,96

-20,54

51,57

-37,20

-37,44

-41,01

40,66

-28,70

9,57

-40,22

-179,13

Saturn

27,37

34,16

-37,69

14,66

2,58

-43,22

41,65

-25,72

-3,63

20,75

-16,97

-11,60

2,37

Uranus

-12,60

1,65

-37,93

2,47

1,41

49,59

-14,85

-11,37

-45,17

-40,24

-39,11

-3,53

-149,68

Neptune

-22,73

-9,51

48,55

-32,88

-7,96

-31,54

48,37

27,68

1,07

-12,49

8,32

14,33

31,20

Pluto

-1,30

39,87

-25,69

-5,24

17,52

-23,61

-35,81

8,39

42,10

-12,54

3,22

6,45

13,37

N. Node

45,14

-18,31

50,06

9,56

-13,41

-45,36

33,33

40,33

-2,64

38,33

26,20

17,84

181,08

Chiron

37,81

-9,25

48,67

40,58

37,86

16,30

8,48

-17,34

-7,59

20,02

-6,87

17,84

186,53

Zou een grotere steekproef hier nog verandering in aan kunnen brengen? De kans (p-waarde) dat zo'n vervolgonderzoek meer voorspellende effectwaarden zal opleveren is gering. Want het gaat niet om de definitieve verkiezingsuitslag waarbij een paar extra stemmen beslissend kunnen zijn, maar om relatieve verhoudingen. De gevonden waarden gedeeld door de verwachte waarde bepaalt de effectgrootte waarmee voorspellingen worden gedaan. En als de effectwaarden nu al te gering zijn om er mee te kunnen voorspellen, wordt door de regressie naar het gemiddelde een dubbeltje geen kwartje meer na uitgebreider onderzoek.

We zagen eerder effectwaarden voor planeet in huis die in feite niet beter waren dan door toeval kon worden verwacht. Effectgroottes tot en met +/- 20% waren in 99% van de gevallen te verwachten, tot en met +/- 15% in 95% van de gevallen en effectgroottes van +/- 7 % werden in 70% van de gevallen door kansberekening verwacht. Maar effectgroottes van 200% of meer vonden we niet in dit onderzoek. En die hebt u wel nodig voor een goed werkend medicijn. Sterke pseudo-effecten zien wel in kleinschalig astrologisch onderzoek, waar de bemonsteringsfout voor grote afwijkingen van het gemiddelde zorgt. Maar bij grootschaliger onderzoek zien we bij op toeval berustende uitschieters altijd een regressie naar het populatiegemiddelde, zodat de in kleinschalig onderzoek aangetroffen sterke astrologische effecten - met hoge p-waarden en dus ruime betrouwbaarheidsintervallen - zelden bevestigd worden.

Het aantal significante uitkomsten kwam overeen met het aantal vals positieven dat kon worden verwacht met formule: alpha * tabelomvang. En natuurlijk mag het altijd een onsje meer of minder zijn. Alleen waar bias evident speelde werkte die formule niet. De conclusie moet zijn dat de stand van planeet in Placidus huis geen voorspellende waarde heeft op de kans om kunstschilder te worden. Hoe het zit met met Gelijke huizen en Koch laten we u hieronder zien.

Wat betreft de huiscuspen zien we geen significante afwijkingen onder het Gelijke huizen systeem. Alle binomiale p-waarden zijn groter dan 2,5%. De effectgroottes vallen in het verwachte bereik van +/ - 15 %, met veel gevonden waarden nabij de verwachtingswaarde. En volgens de Chi kwadraat tabellen, die alle waarden in een rij onderzoekt, heeft iedere rij van cusp in teken dezelfde kanswaarde van 36,8%. En dat verbaasde me wel. Waarschijnlijk is dat een fout in de Python code.

Equal p %

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-178

Cusp 2

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-178

Cusp 3

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-178

Cusp 4

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-178

Cusp 5

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

-178

Cusp 6

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

-178

Cusp 7

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-178

Cusp 8

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-178

Cusp 9

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-178

Cusp 10

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

-178

Cusp 11

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-178

Cusp 12

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

-178

In het geval van de Gelijke huizen zien we dat 14 van de 144 planeet in huis waarden uit de band springen tegen 7 verwacht. Hiervan zijn 6 significant met een alpha van 0,01 tegen 1,44 verwacht. Vier daarvan betreffen Pluto in huis. Hier is dus wel iets aan de hand. Maar wat? Is dat opnieuw de sampling error of iets anders?

Equal p %

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

44,14

-15,43

41,01

0,30

-47,77

29,60

33,21

15,51

-14,12

-3,47

-25,67

-39,14

18,17

Moon

30,94

2,70

-21,49

-43,67

-34,76

26,82

-5,14

-48,67

28,56

10,19

-5,74

-41,71

-101,96

Mercury

32,77

-17,87

20,78

0,47

37,72

21,26

15,80

-13,77

-20,94

-20,06

-40,76

-2,83

12,58

Venus

-8,17

7,37

12,32

-15,15

0,62

49,60

20,02

-0,55

9,15

-2,39

-13,80

29,02

88,02

Mars

-49,29

41,29

-22,22

-41,17

37,74

20,95

-50,95

-44,41

8,51

41,66

-38,51

-10,14

-106,53

Jupiter

38,95

-38,89

18,74

-24,52

-21,30

27,43

41,68

-31,94

40,35

-32,43

-34,37

17,30

0,99

Saturn

44,36

51,57

29,05

12,92

2,60

-39,26

25,15

-42,34

-30,55

-6,91

-34,30

-6,03

6,25

Uranus

-14,26

15,29

10,76

17,40

4,38

16,23

-42,06

-21,63

-9,91

26,70

-7,83

-4,10

-9,04

Neptune

-4,09

-1,16

-10,12

-33,00

-38,04

2,90

1,71

1,81

9,65

-18,89

9,53

-8,89

-88,56

Pluto

-0,03

-0,01

-17,05

-12,28

0,16

1,10

16,66

0,02

31,06

-27,13

-40,56

-30,58

-78,64

N Node

23,75

-20,63

35,79

-34,06

-44,04

-37,83

38,72

38,83

-0,59

28,64

49,98

2,77

81,33

Chiron

-36,88

44,05

-8,10

36,77

45,56

5,48

9,19

-33,04

-4,40

16,73

39,26

-12,00

102,61

Om dat te bepalen moeten we naar de effectgroottes kijken. Zijn het schommelingen rondom een gemiddelde (1 is neutraal, geen effect) of zijn er echte uitschieters met effectgroottes van 2 of meer?

De tabel met gevonden effectgrootten staat hieronder. De laagste waarde is 0,71 voor Pluto in 2 en de hoogste waarde is 1,27 voor Pluto in 5. Heel duidelijke patronen zien we niet, behalve misschien een antagonisme op de 2-8 as bij Pluto.

Equal Effect

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

1,01

0,92

1,02

1,22

0,99

1,05

1,04

1,09

0,91

0,87

0,95

0,98

12,04

Moon

1,04

1,15

0,94

0,98

0,97

1,05

0,87

0,99

1,05

1,10

0,88

0,98

12,00

Mercury

1,03

0,93

1,06

1,21

1,03

1,07

1,08

0,91

0,93

0,93

0,98

0,86

12,04

Venus

0,90

1,11

1,09

0,91

1,21

1,00

1,07

0,80

1,11

0,85

0,92

1,04

12,01

Mars

0,99

1,02

0,94

0,98

1,03

1,07

1,00

0,98

1,11

1,02

0,98

0,90

12,01

Jupiter

1,02

0,97

1,07

0,94

0,94

1,05

1,02

0,96

1,02

0,96

0,97

1,07

12,00

Saturn

1,01

1,00

1,04

1,09

1,15

0,98

1,05

0,98

0,96

0,88

0,97

0,88

11,99

Uranus

0,92

1,08

1,10

1,08

1,13

1,08

0,98

0,94

0,90

1,05

0,89

0,86

12,01

Neptune

0,88

0,83

0,90

0,96

0,97

1,16

1,18

1,17

1,10

0,93

1,10

0,90

12,10

Pluto

0,75

0,71

0,91

0,89

1,27

1,20

1,08

1,26

1,04

0,96

0,98

0,96

12,00

N Node

1,06

0,93

1,03

0,97

0,98

0,97

1,02

1,02

0,81

1,04

1,00

1,15

12,00

Chiron

0,97

1,01

0,89

1,03

1,01

1,12

1,10

0,96

0,87

1,08

1,02

0,90

11,96

Onder het huizensysteem van Koch zien we voor de Huiscuspen 1 en 7 precies dezelfde waarden als onder het gelijke huizen systeem. Ze zijn dan ook gelijk geplaatst in beide systemen. Het aantal waarden dat significant is met een alpha van 0,05 (8) is iets meer dan het aantal vals positieven dat was verwacht (144/20 is 7,2). Geen waarde is significant met een alpha van 0,01. Dus opnieuw niets nieuws onder de zon.

Koch p %

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aquas

Pisces

Total

Cusp 1

-51,01

7,33

-15,51

3,00

-44,97

-46,58

-22,28

44,34

12,91

-17,53

-5,36

-42,34

-178,00

Cusp 2

-12,43

17,11

12,85

-9,41

1,88

-51,01

-36,35

47,62

39,35

-46,74

-26,99

-7,69

-71,81

Cusp 3

-42,56

-7,25

7,56

22,89

-37,74

4,73

-31,00

-33,23

49,77

-36,67

10,86

-1,43

-94,08

Cusp 4

18,27

39,25

-12,74

2,41

-26,70

-42,43

5,18

-20,67

-51,02

-10,85

-48,56

-29,67

-177,53

Cusp 5

-32,12

38,45

-29,66

-42,28

3,45

-22,64

-11,09

4,64

-51,19

48,86

-24,69

44,19

-74,07

Cusp 6

46,78

10,74

-19,54

-8,10

-29,77

2,23

-34,92

-7,46

15,08

21,83

-41,02

-36,90

-81,06

Cusp 7

-22,28

44,34

12,91

-17,53

-5,36

-42,34

-51,01

7,33

-15,51

3,00

-44,97

-46,58

-178,00

Cusp 8

-36,35

47,62

39,35

-46,74

-26,99

-7,69

-12,43

17,11

12,85

-9,41

1,88

-51,01

-71,81

Cusp 9

-31,00

-33,23

49,77

-36,67

10,86

-1,43

-42,56

-7,25

7,56

22,89

-37,74

4,73

-94,08

Cusp 10

5,18

-20,67

-51,02

-10,85

-48,56

-29,67

18,27

39,25

-12,74

2,41

-26,70

-42,43

-177,53

Cusp 11

-11,09

4,64

-51,19

48,86

-24,69

44,19

-32,12

38,45

-29,66

-42,28

3,45

-22,64

-74,07

Cusp 12

-34,92

-7,46

15,08

21,83

-41,02

-36,90

46,78

10,74

-19,54

-8,10

-29,77

2,23

-81,06

We zien onder Koch twaalf significant afwijkende Planeet in huis waarden met een alpha van 0,05 tegen 7 verwacht. Ze liggen vooral in het vierde huis. Drie van hen zijn significant met een alpha van 0,01 en twee daarvan betroffen Pluto. Was dit beschikt of niet?

Koch p %

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

38,21

-12,60

14,70

1,87

45,75

49,24

39,37

44,39

49,83

-0,83

-37,47

-47,19

185,27

Moon

19,07

4,20

-29,68

-39,71

-41,46

42,69

-13,91

-16,92

33,97

14,82

-19,24

-41,44

-87,62

Mercury

23,57

-31,66

18,36

1,11

43,55

36,90

-49,98

-46,78

-25,83

-15,27

-33,12

-5,98

-85,13

Venus

-11,75

43,73

12,29

27,09

8,14

28,34

-47,02

-16,05

-21,81

-32,75

-32,13

42,79

0,87

Mars

37,17

-16,97

13,03

-1,59

7,71

32,15

-50,04

-50,53

38,57

8,74

-18,31

-16,96

-17,03

Jupiter

-31,94

-30,72

1,65

-34,83

-13,43

37,54

-40,83

41,34

-38,71

42,60

-36,97

29,06

-75,24

Saturn

33,18

-33,67

24,79

16,28

1,06

-30,19

34,09

-19,12

-4,32

19,41

-19,94

-7,70

13,88

Uranus

-8,59

6,28

33,83

1,79

4,91

34,04

-26,03

-12,85

-27,90

-44,16

-26,66

-5,38

-70,72

Neptune

-0,90

-22,41

13,12

-0,35

-43,59

27,09

13,98

37,29

6,34

23,93

18,83

-40,50

32,84

Pluto

-0,19

-49,40

36,91

-0,06

25,11

13,00

31,62

4,09

-18,08

2,83

31,40

-43,12

34,12

N Node

-43,90

-23,77

44,08

13,55

-23,34

-36,85

-51,04

13,44

-1,21

43,41

32,29

10,36

-22,97

Chiron

49,19

-32,31

-33,56

49,10

43,22

9,58

16,59

-37,20

-4,81

23,56

-39,38

-45,44

-1,46

Het hangt opnieuw af van de vraag wat u kunt verwachten. Wat is meer en wat is minder dan was verwacht? En hoe zeker kunt u iets met de gevonden waarden voorspellen? Daarvoor moeten we naar de effectgrootten en hun betrouwbaarheidsintervallen kijken. Maar de effectgroottes van die significante waarden zijn bepaald niet indrukwekkend. Mag het een onsje meer zijn vraagt de slager. Maar het zijn geen kilogrammen meer of minder. We zien geen effectwaarden die sterk afwijken van wat kon worden verwacht.

Koch Effect

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

1,02

0,91

1,08

1,16

1,01

1,00

1,03

1,01

1,00

0,84

0,97

0,99

12,04

Moon

1,07

1,14

0,96

0,98

0,98

1,02

0,91

0,92

1,03

1,08

0,93

0,98

12,00

Mercury

1,06

0,96

1,07

1,18

1,02

1,03

1,00

0,99

0,95

0,92

0,96

0,88

12,01

Venus

0,91

1,01

1,09

1,05

1,12

1,05

0,99

0,92

0,94

0,97

0,96

1,02

12,01

Mars

1,03

0,92

1,09

0,84

1,12

1,04

1,00

1,00

1,02

1,10

0,93

0,92

12,01

Jupiter

0,96

0,96

1,16

0,97

0,91

1,03

0,98

1,02

0,98

1,02

0,97

1,05

11,99

Saturn

1,04

0,96

1,05

1,07

1,18

0,96

1,03

0,93

0,87

1,07

0,93

0,89

11,98

Uranus

0,89

1,13

1,03

1,16

1,13

1,03

0,95

0,91

0,95

0,99

0,95

0,87

12,00

Neptune

0,82

0,94

1,09

0,81

0,98

1,05

1,09

1,03

1,11

1,06

1,07

0,98

12,04

Pluto

0,77

0,99

1,03

0,75

1,06

1,10

1,04

1,13

0,94

1,13

1,04

0,98

11,97

N Node

0,98

0,94

1,01

1,08

0,94

0,97

1,00

1,09

0,84

1,01

1,04

1,10

12,01

Chiron

1,00

0,96

0,97

1,00

1,02

1,10

1,08

0,97

0,87

1,05

0,97

0,99

11,98

Iedere astroloog heeft zo zijn favoriete huizensysteem en vaak is het doorslaggevende argument dat het voor hem of haar beter werkte. Maar welk huizen systeem voorspelde nu beter in dit onderzoek? En wat is eigenlijk beter? Variatie rond het gemiddelde bestaat. Soms zie je dit, soms zie je dat. Hetzelfde geldt voor keuze van het huizensysteem. Het ene huis geeft dit, het andere huis dat.

Is het beste huizensysteem het systeem dat een astroloog beter schikt? Beslist voor hem. Zo kan zo iemand concluderen: De beschrijvingen van planeet in huis onder Koch bevallen mij en mijn familie beter dan die van Placidus. Dat kan een goed argument zijn omdat u geacht wordt u en uw familie beter te kennen dan de rest van de wereld. Maar betekent dat voor u dat u vervolgens consequent het huizensysteem van Koch gaat toepassen? En dat u collega's die met een ander huizensysteem werken terecht moet wijzen? Of zegt u ruimdenkend als u bent, iedere gek heeft het recht op zijn eigen waarheid. Maar hoe kwalificeert u dan uw eigen opinie? Wat is dan de waarde van uw visie op de huizen? Voor u en uw familie geldt het misschien. Maar voor hoevelen weer niet? En is uw keuze dan nog wel objectief te noemen? Of gaat het misschien toch om willekeurig geschipper met de gevonden feiten?

Misschien wilt u een huizensysteem dat u door de productie van veel variantie sterke effecten laat zien? Ga dan niet voor gelijke huizen, maar kies een huizensysteem als Koch dat grote verschillen in huisgrootte oplevert. En wel voor iedereen weer iets anders. Gewis, dat Koch u in individuele gevallen spectaculaire inzichten kan opleveren, waar u met uw kennis van onderschepte tekens weer de nodige nuance in kunt aanbrengen. Maar het risico van deze beursstrategie is, dat als de winstverwachtingen hoger zijn, de kans op forse verliezen ook toenemen. Want met de onnodige productie van variatie neemt de kans op vals positieven en uitschieters ook sterk toe. Het wordt dan zoiets als progressieve technieken of harmonics uitvoeren met een onnauwkeurige geboortetijd. Dat werkt alleen maar voor degenen die er heilig in geloven dat zelfs op de roulettetafel toeval niet bestaat. Maar casino's weten wel beter.

Zo zag de astroloog Geoffrey Cornelius in zijn onder astrologen gevierde boek The Moment of Astrology met als subtitel Origins in Divination het vermogen van astrologen om soms de correcte beschrijving van de persoon te geven met de verkeerde geboortetijd als een bewijs van de metafysische waarde van de astrologie. Want toeval bestaat dan niet. Maar dit is een cirkelredenering. Want u kunt nu eenmaal niet met de bewering Toeval bestaat niet, met een paar voorbeelden van uw gelijk, ooit bewijzen dat toeval niet bestaat. Het enige dat u bewijst is dat in bepaalde door u geselecteerde gevallen astrologie lijkt te werken. Maar dat is niet meer dan kersen plukken. Herhaal die truc maar eens in een wat groter opgezet dubbel blind onderzoek!

Cornelius is een fan van de uurhoek astrologie van William Lilly waarbij de geboortegegevens van de klant niet nodig waren. Ik word dan achterdochtig.

In Lilly's tijd was het kennen van de precieze geboortetijd ook niet zo evident, waardoor de astroloog vaak zijn toevlucht zocht tot het opstellen van een uurhoekhoroscoop, waarbij de geboortegegevens van de klant niet nodig waren.

Want dat bood Lilly het voordeel dat niemand zijn positieve bevindingen met de astrologie na kon trekken via onafhankelijk onderzoek met controle van geboortetijden. Ter wille van de privacy bleven zijn treffende voorbeelden in Christian Astrology natuurlijk anoniem. Maar hij had wel het nobele streven zijn astrologische wijsheid met anderen te delen. Maar zou niet elke oplichter het op die manier aanpakken?

Het publiek misleiden kan ook door misbruik te maken van door leken onbegrepen p-waarden en statistieken. Zie het plaatje hiernaast dat de binomiale kans aangeeft om in een kruistabel van 144 items op een wonderbaarlijk voorval te stuiten met een kanswaarde van minder dan 0,025. Gemiddeld kunnen we 144/20 is 7,2 van die afwijkende waarden verwachten. Uitschieters van 3 t/m 13 per tabel zijn in 95% van de gevallen door toeval te verwachten. De kans om op geen enkele door de bemonsteringsfout veroorzaakte afwijkende waarde is maar piepklein (0,06%). Toevallige afwijkingen van normaal die berusten op de bemonsteringsfout zijn de regel. In ieder empirisch onderzoek dat maar een deel van geheel onderzoekt zien we ze. Het wordt pas interessant als daar een flinke effectwaarde mee verbonden is, dus als dan afwijking veel groter is dan nog in een Bellse curve past en een kosmische Cohen-D waarde heeft. Dan moet de bel gaan rinkelen.

Het is een feit dat ieder object in een bepaalde categorie weer anders is. Dat geldt zelfs voor door robots gemaakte schijnbaar identieke industriële kwaliteitsproducten. Want het perfecte industriële eindproduct bestaat alleen op het tekentafel van ontwerpers. Daarom worden regelmatig monsters genomen voor kwaliteitscontrole. En als een batch van in dezelfde tijd “geboren” serieproducten significant meer fouten vertoont, dan wordt die reeks producten van de markt gehaald. Blijkbaar was er die dag iets mis gegaan met de machine, de kwaliteit van de grondstoffen of onderdelen. Maar daar zal de fabrikant geen astroloog voor hoeven raadplegen, de technische kennis van de ingenieurs en de kwaliteit van de logboeken zullen volstaan om die fouten in de toekomst te voorkomen.

En ook ieder levend wezen verandert aldoor in tijd. Dat is nu eenmaal een kenmerk van het leven. Daar doet u niets tegen, hoe consequent uw opvoeding en persoonlijke weerstand hiertegen ook mag zijn. Maar dat besef van vergankelijkheid geldt wat minder voor degenen die zich identificeren met een bepaald sterrenbeeld, een maatschappelijke stroming of met de uitkomst van een ooit ingewonnen psychologische zelf-rapportage. Want de identificatie met zo'n abstract idee - ik ben dit, maar zoals de meeste anderen ben ik niet - blijft vaak decennia tegen redelijke argumentatie bestand. En daarom maken politici en predikanten gretig gebruik uw irreële identificatie met een hoger iets. Want daarmee kunnen ze stemmen en zieltjes winnen, tegen ieder empirisch logisch denken in. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn nu eenmaal verschillende zaken als het om de slimme presentatie van de gevonden feiten gaat.

De met uurhoekastrologie verbonden willekeur - iedere vraag komt op zijn eigen tijd - geeft astrologen veel ruimte voor speculatie, veel meer dan als ze een beroep zouden moeten doen op verifieerbare transits van planeten over de huizen op een bepaalde dag. Die transits werden immers niet door de astroloog bepaald. Maar over het tijdstip waarop de vraag nu eigenlijk gesteld werd, want dat is ook al een kwestie op zich, kon een astroloog als Lilly naar hartenlust speculeren. Lilly en zijn klanten droegen geen polshorloge bij zich, want die waren er toen nog niet. Hij had slechts zijn persoonlijk notitieboekje bij zich. Hij hield alles nauwgezet handmatig bij. Wat zegt ons dat?

Dat zijn astrologische beweringen niet zo betrouwbaar zullen zijn, want hij hield alles zelf in de hand. In de praktijk ging het om zijn Wahrheit und Dichtung. En ook daar is niets mis mee. Maar het probleem is dat veel hedendaagse astrologen zijn verhaalkunst in Christian Astrology nog steeds aanzien voor een heilig boek met perfecte voorbeelden uit Dé astrologische praktijk. Zoals de wonderverhalen uit de bijbel ook te mooi zijn om waar te zijn. Ze beginnen of eindigen vaak met: Het gerucht ging. Wat maakt het verschil tussen en gerucht en feit? Reproduceerbaarheid.

Maar reproduceerbaarheid van feiten is niet hetzelfde als een grote aanhang verwerven op twitter of het massaal reproduceren van de verzinsels Rooms katholieke kerk via de Boekdrukkunst:

Gutenberg had de techniek om boeken te drukken met losse loden letters een aantal jaar eerder uitgevonden, misschien al in Straatsburg, waar hij in de jaren 1440 woonde. In Mainz drukte hij, voordat hij zich waagde aan de Bijbel, beknopte Latijnse grammatica’s en aflaatbrieven voor de Rooms-katholieke kerk – je kon door zo’n aflaat te kopen je tijd in het Vagevuur bekorten én je droeg bij aan de oorlog tegen de Turken, die Cyprus bezet hielden. Gutenbergs succes was van korte duur: in november 1455 verloor hij een rechtszaak van zijn geldschieter, Johannes Fust, die de drukkerij overnam.

Wat zagen we in de empirische praktijk onder de ADB categorie kunstschilder? We zagen dat in het Gelijke huizensysteem de effectgroottes in het bereik van +/ - 15 % weinig voorspellende waarde hadden met betrekking tot het teken van de huiscusp volgens de regels van statistici. Sterker nog: Alle huiscuspen kregen dezelfde kanswaarde 36,8 % bij de Chi kwadraattoets [waarschijnlijk gaat het om een programmeerfout, want juist variatie kenmerkt de empirische realiteit]. Maar in een systeem als Koch kunnen tegenoverliggende huizen sterk in grootte variëren en die asymmetrie veroorzaakt dus meer statistische variatie voor cusp in teken en planeet in huis. En daar zagen we vaker ons imponerende waarden. Maar welk huisindeling heeft dan meer gelijk? En hoe bepaal je dat? Door voor kwantiteit te gaan met vele likes op sociale media van een kwalitatief laag gehalte? Of moeten we toch meer de diepte ingaan en de gevonden feiten als een Sherlock Holmes analyseren?

Hebben we met de huisverdeling van Koch meer kans op uitschieters, die ergens of toch nergens op slaan? Wie zal het zeggen? We kunnen die patronen ook in andere ADB categorieën onderzoeken. En op zoek gaan naar repeterende patronen. Maar uiteindelijk hangt het ervan af of u in een bepaald geval in toeval wilt geloven of niet. De eerder door miljoenen onderzoekers gevonden statistieken kunnen u hierbij de weg wijzen.

Als iets met een lage p-waarde en hoge effectwaarde reproduceerbaar voorspellend is, zal het er uiteindelijk wel toe doen. Dat is een belangrijke empirische wet. Iedere burger of crimineel moet toch wel enig besef moet hebben van de regels van oorzaak en gevolg om te kunnen overleven. Daarom blijven we bepaalde zaken doen en vermijden we andere zaken. Ook al zijn die empirische regels soms op de vooroordelen van bepaalde autoriteiten gebaseerd. En dat heeft wel met lage p-waarden te doen: Toeval bestaat voor mij nu even niet. Maar dat wil nog niet zeggen dat het om eeuwige wetten gaat.

Voor een habituele jokkebrok is realiteitszin een kwestie van zo effectief mogelijk de door hem nagelaten sporen wissen, maar een wetenschapper of rechter heeft meer belang bij waarheidsvinding. Ze documenteren dus zo goed als ze maar kunnen de door hen gevonden sporen in de sneeuw. Maar ook jokkebrokken doen aan empirisch onderzoek. Anders zouden ze niet zo effectief hun sporen kunnen wissen. Alleen volstrekte onbenullen slagen daar nog niet in. Zoals de naïeve dame die op het NOS journaal zei: Ja, het is echt waar, want het stond op Facebook.

U mag daar net zoals ik in eerste instantie deed wat lacherig over doen. Wat een dom wicht! Maar helaas is dat nog wel de stand van zaken in deze wereld. Hele gemeenschappen zweren bij hun heilige boeken, goeroes, dominees, ayatollahs en ga zo maar door. Maar weinig mensen erkennen eerlijk dat ze hun hier en nu, de toekomst en zelfs hun verleden nog niet echt kennen en dat de gevonden realiteit voor hen een mysterie blijft. Want de wereld is is veel groter dan ons ego kan dragen.

Die fools for phishing valkuil treffen we ook aan onder academici. Omdat ook intelligente mensen niet alles kunnen weten en ook veel niet zo deskundig aangeleerde persoonlijke voorkeuren hebben. Deskundigen weten misschien iets speciaals op een beperkt terrein, maar ze blijven wel leken op de meeste andere (grens)gebieden. Maar hun ego wil daar niets van weten. En daarom kon sceptische filosoof Socrates alle sofistische betweters op hun nieren bevragen. Er bleef weinig van hun kennis over. Maar volgens Plato's mythe van de grot was de kritische filosoof in hun midden hun probleem. Want zonder al die lastige vragen zou hun corrupte systeem nog wel een tijdje blijven werken. De lastpak Socrates moest dus sterven.

In de onderstaande tabel ziet u het aantal gevonden statistisch significante afwijkingen voor Cusp in teken (Cusp) en Planeet in teken (Planeet) met respectievelijk een alpha van 0,05 en 0,01 voor de drie onderzochte huizensystemen. Welk huissysteem maakte in de ADB categorie Fine art artist het meeste onderscheid? En wat is de factor toeval in die uitkomst?

Significant

0,05 Cusp

0,01 Cusp

0,05 Planeet

0,01 Planeet

Placidus

6

2

9

0

Gelijke huizen

0

0

14

6

Koch

8

0

12

3

Verwacht

7,2 (3-13)

1,44 (0-4)

7,2 (3-13)

1,44 (0-4)

Misschien zou u verwachten dat Gelijke huizen slecht scoorde met 0 gevonden significant scorende huiscups in tekens tegen 7,2 verwacht met een alpha van 0,05, maar de kans erop (Px=0) is 0,06 %. En dat geeft te denken. Blijkbaar bepalen de tekens van de huiscuspen onder gelijke huizen niet de kans om een kunstschilder te worden.

Of duidt die onverwachte 0 score op iets dat paranormale helderzienden ook wel eens overkomt: Extreem hoge score scores op het tegendeel? Of op bias door een rekenfout in het algoritme. Wat ook dat komt voor.

En ook de in de Gelijke huizen gevonden waarden van significant afwijkende planeet in huis van 14 tegen 7,2 verwacht (Px>13 = 1,35 % met een alpha van 0,05) en 6 tegen 1,44 verwacht (Px>5 = 1,53% met een alpha van 0,01) zijn significant afwijkend. Maar bij de waarde van 12 voor Planeet in Koch huis hoort een kans van P(x>11) van 5,80%. Alleen de waarden 0 tot 3 en hoger dan 13 zijn in een tabel met 144 ingangen ongebruikelijk in 95% van de gevallen zoals u in de afbeelding hierboven kunt zien. En als u voor p = 0,01 invult zou u zien (zie de linker tabel) dat met n is 144 alleen de waarden groter dan 4 statistisch significant zijn met P(x>4) is 1,53 %. Maar een waarde van 3 of hoger als gevonden voor Planeet in Koch huis heeft een kanswaarde van 17,56 % met een alpha van 0,01 en is dus toch niet zo bijzonder.

En hoe zit het met de aspecten?

> Top <

Misschien dat de aspecten er dan wel toe doen. Zoiets zou best wel eens kunnen. Als de ene techniek niet werkt kan een astroloog altijd nog een andere methode uitproberen. En wie weet brengt dat ons wel geluk en wijsheid met de volgens uw astrologieboeken eeuwig geldende astrologische symboliek.

We mogen in de kruistabellen van de kanswaarden van de aspecten per aspect gemiddeld 66/20 is 3,3 (95% ci 0-7) vals positieven verwachten met een alpha van 0,05. We zien in onderstaande tabel voor de conjuncties wel 10 geel gemarkeerde waarden die hieraan voldoen, waaronder drie waarden met een kans van 0,00 %. En dat is vaker dan was verwacht werd met een binomiale p-waarde P(x>9) van 0,16% (tabel hiernaast).

Maar vijf daarvan betroffen aspecten tussen langzame planeten, die ons meer over de Tijdgeest van die periode vertellen dan over de kans op een toen ook al zeldzaam beroep als schilder. Als we die vondsten buiten beschouwing laten, houden we slechts 10 minus 5 is 5 significante waarden over met een kanswaarde van P(x>4) is 23,41%. En dat is statistisch gezien niet zo bijzonder. Voor mij is het geen reden om alarm te slaan.

En hoe zit hem met dan empirisch gezien met vele astrologen relevant bevonden aspecten? Zien we die ook in de ADB statistieken terug? En hoe kunnen we dat bepalen? Door de nu gangbare en bewezen effectief bevonden beproefde statistisch testmethoden. En dat is heel wat anders als uw kwantitatieve iedere stem telt op mijn vertrouwde Astrologie Forum. Want dan blijkt toeval wel te bestaan. En u kunt die door toeval gevonden waarden ook nog eens voorspellen.,

Conjunction: Orb Factor: +- 6

Sun
15,31

Moon-30,94

-8,56

Mercury


-25,49

-22,27

-19,12

Venus

-24,75

41,57

35,12

-6,00

Mars
-33,47

-2,34

-11,47

-15,55

47,05

Jupiter8,34

4,96

34,45

-52,38

-1,82

-37,42

Saturn


-36,38

-2,49

-41,72

-35,42

51,87

48,22

-30,56

Uranus

-4,32

-16,21

25,98

38,34

-45,53

-27,53

-30,46

30,19

Neptune
-12,72

4,72

22,54

-50,93

16,88

-7,06

-17,47

-0,00

0,00

Pluto-47,78

-24,59

0,32

-35,17

-21,38

-6,67

24,70

3,26

1,81

39,30

N. Node


20,86

51,53

10,80

16,46

-15,16

-12,55

9,57

0,10

1,39

0,00

30,17

Chiron

Hieronder staan de effectgroottes van diezelfde conjuncties. De meting betreft steeds weer het aantal gevonden aspecten onder de categorie schilders gedeeld door wat er in de ADB als geheel kon worden verwacht. We zien geen indrukwekkende effecten. Het zijn de gebruikelijke variaties rondom het ADB gemiddelde.

Conjunction: Orb Factor: +- 6

Sun
1,14

Moon0,97

0,83

Mercury


0,95

0,89

0,94

Venus

0,93

1,03

1,04

0,85

Mars
0,94

0,75

0,86

0,88

1,01

Jupiter1,17

1,22

1,05

1,00

0,76

0,95

Saturn


0,95

0,75

0,97

0,95

1,00

1,01

0,93

Uranus

0,79

0,87

1,09

1,04

0,98

0,92

0,92

1,10

Neptune
0,86

1,22

1,10

0,99

1,12

0,81

0,88

0,58

1,90

Pluto0,98

0,91

1,37

0,94

0,89

0,79

1,10

1,26

1,28

1,04

N. Node


1,10

1,00

1,16

1,12

0,85

0,88

1,24

1,77

1,29

1,59

1,07

Chiron

Kijken we naar de effect groottes van alle aspecten, dan gaat het met uitzondering van het minder voorkomen van Pluto-Neptunus aspecten (0,73 maal zo vaak, p=0,000084) om relatief kleine effecten.

Sun
1,00

Moon0,97

1,02

Mercury


0,99

0,94

0,98

Venus

1,00

0,98

0,99

0,98

Mars
0,98

0,97

0,98

0,95

1,03

Jupiter0,98

1,02

1,00

1,01

0,99

0,99

Saturn


0,97

1,01

0,96

1,01

0,98

0,99

0,99

Uranus

0,96

0,98

1,02

0,99

1,00

1,03

1,05

1,01

Neptune
1,01

0,99

1,10

0,97

1,06

0,94

1,02

1,03

0,73

Pluto0,98

1,03

1,05

1,03

0,95

1,00

0,99

1,09

0,95

0,98

N Node


1,00

0,98

1,00

1,00

1,04

1,02

0,94

0,96

0,94

1,02

0,99

Chiron

De rekenbladen in de map van de ADB categorie Fine art artist bevatten veel meer gegevens. Nog veel meer berekeningen vindt u onder Adb_version_210209. Hier kunt u ook aspectfiguren bestuderen. Maar indrukwekkende p-waarden zien we alleen bij de aspecten van de langzame planeten. Maar dat kon worden verwacht in een database waarin schilders uit de negentiende en twintigste eeuw oververtegenwoordigd zijn.

Het hele plaatje overzien

> Top <

Astrologie is vooral een kunst van het combineren van vermeende kansen. Een eerste passende astrologische aanwijzing in de horoscoop van een persoon met een bepaalde karaktereigenschap maakt de astroloog wakker, bij een tweede aanwijzing voor diezelfde karaktereigenschap raakt de astroloog opgewonden en na een derde symbolische indicator kan er al geen sprake meer van toeval zijn. Dan klopt ineens het hele plaatje. Want kon het sterke effect van zo'n samenloop van astrologische omstandigheden niet van te voren worden voorspeld? Stonden die aanwijzingen niet stuk voor stuk in uw boeken? Zou niet iedere astroloog hetzelfde concluderen? Met wel drie passende indicatoren, kan uw astrologische duiding geen toeval meer zijn. Dan kunnen we andere factoren - astrologisch of niet - wel even vergeten. Dan is de zaak voor u afgedaan. Toeval bestaat nu even niet. We hadden die uitkomst kunnen voorzien.

Maar met welke p-waarde? Met welke kans op herhaling? De kans op herhaling is natuurlijk klein, want zo'n unieke samenloop van astrologische omstandigheden die perfect overeenkomt met wat u had verwacht komt maar weinig voor. Daarom was uw ontdekking ook zo bijzonder. Dat maakte u blij. U vond een schat in uw achtertuin.

Voor zo'n triple A verificatie hoeft u geen statisticus te zijn. U hoeft ook geen weet te hebben van voor een rechter belangrijke feiten en omstandigheden. Het is voldoende dat uw achterafverklaring aan drie stellingen uit uw astrologieboeken voldoet. U zocht naar astrologische indicatoren voor een karaktereigenschap en u kwam maar liefst drie treffers tegen. Dan klopt uw verhaal helemaal. Dan is het voor u een hamerstuk. En dat succes wilt u dan ook graag met andere astrologen delen. Want als u zo doorgaat zullen er vast wel meer treffers komen.

Maar is dat ook het geval? Nee, want toen kwamen statistici met een heel ander verhaal, namelijk dat ze in objectief onderzoek van grote groepen mensen met dezelfde eigenschappen als waar uw astrologieboeken over spraken, ze astrologisch gezien niets bijzonders tegenkwamen. Voor grote groepen mensen gelden de astrologische regels blijkbaar niet. En dat is inmiddels een veelvuldig bevestigd empirisch feit. In de draad What does the chart NOT show? van het voormalige AstroDienst Forum verwoorde Dr. Alois Treindl dit astrologie is dood probleem met een negatieve definitie van astrologie:

Alois: It does not show your intelligence, your wealth, your weight or height, your education, your health, the colour of your skin, whether you are a Saint, a Nazi, a Communist, a Trumpist or a normal person, and many other concrete things.

Maar dat de astrologie geen voorspellende waarde heeft bij concrete zaken stond niet zo expliciet in uw astrologieboeken vermeld. Net zo goed als theologieboeken ook niet met de disclaimer beginnen, dat niet iedereen dezelfde ervaringen met een empirisch gezien onzichtbare God hoeft te hebben opgedaan. Theologen spreken daarom liever van een verborgen of persoonlijke God, die voor ieder mens weer anders is. Maar anderen noemen dat projectie. U ziet iets of meent ergens iets in te kunnen herkennen zoals u het graag had willen zien. Zoals het herkennen van God in een wolk in de woestijn. Of het zien van uw Ware zielspartner in degene waar u toevallig verliefd op werd in een wolk van liefde:

Bij het ontmoeten van deze persoon sprong er een vonk over. Een gevoel van herkenning en een onbeschrijflijk gevoel van houden van. Vertrouwen, één blik was voldoende om te herinneren dat jullie zielen elkaar al hadden ontmoet. Na zo veel levens weer samen, bedoeld om er nu wel samen uit te komen. De passie is groot als jullie je hart laten vlammen. Blijf liefde naar elkaar sturen want als één van de twee in de angst schiet en zijn ego zijn gang laat gaan, dan worden er ballen van vuur gegooid, die de passie doet omsmelten in kou. Geniet van de hereniging, heling van jullie ziel en diepe verbintenis in liefde met elkaar.

Maar met dat gelikte verkoopverhaal gaat het helaas ook wel eens mis. Encyclopedisten spreken dan van pareidolie:

Pareidolie of pareidolia is een psychisch verschijnsel, een vorm van illusie waarbij iemand een zodanige interpretatie van onduidelijke of willekeurige waarnemingen heeft, dat hij hierin herkenbare dingen meent waar te nemen. De naam is afkomstig van het Griekse para (naast) en eidolon (beeld).

Hoe maken we het onderscheid tussen illusie en realiteit? En is dit verschil wel relevant voor uw beleven? Zijn verliefden waanzinnigen? Ik denk het niet. Want ook verliefdheid is een empirische realiteit. Zit de ervaren werkelijkheid niet misschien ergens in het midden? Tussen uw waan en mijn werkelijkheid? Ik weet het niet, maar ik probeer wel rede en fantasie van elkaar te onderscheiden. Wat helpt mij hierbij? Objectief gevonden nieuwe feiten. Want uw empirische kennis wordt niet definitief bepaald door wat u het eens zag, leerde en voor de definitieve waarheid aannam, maar door uw actuele hier een nu. En dat mogen voor mij ook subjectieve zaken zijn zoals dromen, hallucinaties of geloofszaken, zolang de wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe vragen van goede onderzoeksjournalisten gedocumenteerd zijn. Maar dat is zelden het geval als andere waarden en belangen uw inzichten benevelen.

Als u op aarde pijnlijk uw voet stoot of honger lijdt, zijn zowel de uiterlijke als innerlijke menselijke ervaringen eender, maar er zijn blijkbaar ook ervaringen die te subtiel zijn om door iedereen waargenomen te worden. Dat is zoiets als het zien van kabouters en spoken door jonge kinderen. Of een God die spreekt uit een brandend braambos. Gaat het dan om fantasie, magie of metafysica? En groeit u daar ooit overheen? En wat als sommige archetypische beelden steevast terugkeren als u stoned bent? Dan zou hallucinatie ook een empirisch feit kunnen zijn, in plaats van ongerede verzinsels door hippies. Wie op Google zoekt naar de trefwoorden “stoned DNA psychedelics“ zal een heel ander verhaal aantreffen dan in de vakbladen aangetroffen logische verhaal van het kraken DNA code. En is dat dan weer een vals gerucht of niet?

Mail on Sunday: Nobel Prize Genius Crick Was High on LSD When He Discovered the Secret of Life

Wat de astrologie betreft, zijn er genoeg hoog sensitieve personen die in voormalige ADB Forum secties als Post your chart and tell your story uitgebreid over hun individuele astrologische of metafysische ervaringen wilden vertellen:

For those who want to share their chart and tell how they live their constellations. Each chart should start a thread of their own. Beginners, use the first board.

Andere ervaringsdeskundigen vullen dat aan met hun eigen ervaringen en boekenkennis en zo ontstaat een redelijk coherent beeld van de astrologische ervaring. Beginners die deze kunst nog moeten leren worden naar de eerste sectie van het AstroDienst Forum verwezen met als titel Personal: Please read my chart.

For those new to astrology who hope someone with experience to comment on their chart. No guarantee of an answer. Use the section Free Horoscopes first!

Na jaren zelfstudie ontstaat een min of meer genuanceerd beeld van de astrologie. Soms gebeurt er dit, dan weer dat, maar er zit altijd wel een evident astrologisch patroon achter. Het gaat bij de door ons gevreesde transits net als bij een Covid infectie. De een wordt doodziek, een ander blijft maanden moe, maar de meesten merken er weinig van. En wie wát zal oplopen, dat weten we meestal niet. Want anders dan bij de voorspelbare schade door kogels en granaten, spelen ook lastig te meten persoonlijke factoren een rol in het complexe ziektebeeld. En voor zover die interacties tussen het virus, onze omgeving en ons immuunsysteem nog onbekend zijn, spreken wetenschappers dan van toevalsfactoren.

Maar astrologen geloven niet in toeval. In ieder geval niet als het om uw karakter gaat. De astroloog Dane Rudhyar verklaarde de gevonden variatie met de complexiteit van de individuele horoscoop. Zie Statistiek en astrologie volgens Dane Rudhyar:

In other words, ten variables are considered sufficient to interpret and to attribute meaning to all past and present events and personal crises and to enable the astrologer to predict future developments. Moreover, the relatively simple formula which a birth-chart constitutes is said by the astrologer to define the very character of the "native" - even though human character is quite a complex affair!

En dat lukte die astrologische betweter wonderwel, door naar believen hem onwelgevallige feiten te bagatelliseren. Als u maar diep genoeg een kuil in het zand graaft en daar uw hoofd in steekt, ziet u het leven beslist anders. Dan wordt u niet verblindt door de zon die over alle mensen schijnt. Dan mediteert u in uw eigen groeve over grote ideeën zonder last te hebben van de empirische rest. We zien bij bunkerbouwers een omgekeerde parabel van de grot. De grote leider is dan niet Plato's visionaire filosoof-bestuurder die alles overziet, maar een zonderling die de op aarde gevonden feiten verdraait en zijn boodschap via boeken, radio, staatstelevisie en zo nodig geweld propageert. Sender, no receiver typeerde mijn psychiatrieboek die maniakken.

Maar Rudhyars boodschap klinkt wel positiever dan de negatieve definitie van de astrologie die Dr. Alois Treindl ons gaf. Negatief in de zin dat Treindl vooral verkondigde wat zijn geloof in de astrologie niet inhield. Maar wat behelst het dan wel? Een door hem gerunde e-business? Dat is kort door de bocht, maar ongetwijfeld zullen financiële belangen ook voor Treindl wegen. En hij voelt zich ongetwijfeld verantwoordelijk voor een commercieel bedrijf waar veel van zijn astrologische vrienden van afhankelijk waren. En een mengelmoes van private en publieke belangen zullen ook wel een rol gespeeld hebben bij Dane Rudhyar. Want is zijn vermetele kunst om het hele plaatje te kunnen overzien, niet het streven van ieder ego? Die zouden dan massaal zijn boeken moeten kopen om ook met die hogere kunst aan de slag te kunnen gaan. Is dat is niet steeds de impliciete belofte van ieder astro-logieboek. Dat u na het lezen van zo'n bijzonder studieboek het beter weet dan anderen?

Toch zitten er nog wat addertjes onder het gras bij Rudhyars “holistische benadering”. Zo stelt Rudhyar dat waar statistici en slechts iets algemeens over de door hen onderzochte groepen kunnen zeggen, uw holistisch denkende astroloog het hele individuele plaatje wel kan overzien. En dat met kennis van tien planeten en hun interacties in tijd en plaats. Maar hoe aannemelijk is dat astrologische verkooppraatje? Hoe denkt een astroloog dat kunstje te kunnen klaren met verouderde astrologische aforismen zonder gedegen empirisch astrologisch onderzoek vooraf?

Bij dergelijke ongeloofwaardige claims kunnen sceptici weer met hagel schieten. Want geen enkele astroloog kan beweren dat hij de implicaties van een horoscoop kan overzien. Dat bleek al uit testen waarin astrologen karakterbeschrijvingen moesten matchen met horoscopen. Astrologen presteerden niet beter dan door toeval kon worden verwacht. Maar als u een geneticus raadpleegt over de gezondheidsrisico's van uw kroost bij een erfelijke aandoening, kunt u wél op een deugdelijk advies rekenen. Inclusief het doorgaans beste antwoord: Ik weet het nog niet. Ik zal er nog wat literatuuronderzoek naar doen. Zelfs de topcriminelen die de consulenten op de Amsterdamse Zuid-As over witwasstrategieën bevragen worden geholpen. De trucs met brievenbusfirma's in belastingparadijzen zijn daar overbekend. Een antwoord zou kunnen zijn: Ik mag daar niets over zeggen. Maar om welke bedragen gaat het? Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Het heeft alleen een prijs.

Rudhyars suggestie dat statistici alleen maar iets over groepen kunnen zeggen is misleidend. Hij vergat dat pure statistici en wetenschappers niet bestaan. Daarom typeerde ik hem als een Don Rudhyar, die evenals Cervantes Don Quichot slechts denkbeeldige gevaren bestreed. Want het gaat bij uw vermeende vijanden nog steeds om gewone mensen van vlees en bloed met hun eigen moraal en gevoel voor zingeving, waar ze geen astrologen of theologen voor te hoeven raadplegen. Artsen, psychologen, sociologen en zelf uw belastingconsulent baseren hun kennis weliswaar op kennis van groepen gebaseerde statistieken en algemene wetten, maar ze kunnen ook adviseren in een individueel geval.

Sommige Astrodienst forumleden die zich in de Personal: Please read my chart sectie lieten onderrichten, zullen wel ondervinden dat sommige astrologische uitspraken toch wel aardig lijken te kloppen. En of die herkenning nu gebaseerd is op zelfkennis of niet, dat Forer effect voert regelmatig tot een redelijk ogende astrologische discussies.

Het Forer-effect, ook Barnum-effect genoemd, is afkomstig uit de psychologie. Het betreft de neiging van mensen om vage en algemeen geldende uitspraken over de eigen persoon te accepteren als rake en typerende omschrijving. Dit zonder zich te realiseren dat diezelfde omschrijving voor bijna iedereen opgaat. Sceptici van de astrologie schrijven de populariteit van horoscopen toe aan dit effect.

En als het Forer effect nu even niet optreedt, redeneert het collectief van astrologische vrienden als volgt (hetzelfde geldt voor religieuze uw ego versterkende kennisgroepen):

Dat het verhaal voor iedereen zou gelden was niet de astrologische claim. Het kan verkeren. Soms werkt een astrologische regel zo, dan weer anders en daar is altijd wel een verklaring voor te vinden gezien de complexiteit van de hele horoscoop. Laten we het daarom maar eens over de astrologische regels en hun uitzonderingen hebben. Samen weten we meer dan een.

Wat klopt hier niet? Astrologische leken besluiten astrologische leken te ondersteunen. Want samen weten ze meer dan een. Maar wie of wat maakt dan onderscheid? Met het tellen van de likes in uw Facebook of Tiktok groep is zo'n probleem niet te beslechten. Met drogredenen als het kan verkeren kunt u van alles “verklaren”. Het klinkt als een wijze nuance in een wetenschappelijk debat, maar het gaat hoogstens om een stopteken.

Het merendeel van de forumleden haakt uiteindelijk stilletjes af. Kritische zeurpieten worden als troll ontmaskerd. Nieuwkomers worden verwelkomd. Degenen die blijven vermaken zich met speculaties over de vele astrologische regels en de uitzonderingen die ze aantroffen in hun astrologische praktijk. En ze delen met elkaar van het internet geplukte opinies en weetjes. Wat kunnen we dan meer verwachten dan eindeloos geroddel en gespeculeer? Want ieder uniek geval dat op zich zelf staat, kent geen vergelijk. Iedereen kan van alles vanuit zijn persoonlijke ervaringen beamen of weerleggen. Waar blijft de rechter in zo'n zinloos dispuut? Zijn er nog regels?

Iedere astroloog zal toch wel een selectie moeten maken van wat hij echt belangrijk vindt en wat minder van belang is bij een duiding van de horoscoop. Bijvoorbeeld het feit dat Van Goghs zon in ram staat, maan in boogschutter, ascendant in kreeft, maar die paar mineure aspecten slaan we nog even over. En of het nu om regels, associaties of tendensen tot iets gaat, we zouden effect- en kanswaarden aan de meetbare aspecten van die basisastrologie moeten kunnen toekennen. Maar daarna doemen weer de lastige praktische vragen op.

Gewone mensen denken dan: Tjonge, best wel ingewikkeld die astrologie! Hoe houd ik rekening met zoveel factoren? En als toeval niet bestaat, dan is de die transit van Pluto over mijn ascendant wel heel urgent! Normaal denkende wetenschappers weten dan dat ze met zoveel varianten nog een lange weg hebben te gaan. Maar omdat ze uiteindelijk ook het periodiek systeem der elementen en de DNA code wisten te kraken geven ze moed niet op. Ze melden zich niet aan voor een snelcursus astrologie, zoals door de “astrologische feiten” verbijsterde leken doen. Ze verkiezen een wait and see beleid. Want toeval mag dan wel niet bestaan voor astrologen, populisten en andere influencers, afzijdig afwachten is veiliger dan het speculeren op de beurs met nog onbekende markten.

Als astrologen alleen maar zouden kijken naar de combinaties van zeven persoonlijk planeten in teken - we omzeilen dan het lastige huizenprobleem, dan hebben we met 12 tot de macht 7 combinaties te maken. Dat zijn maar liefst 35.831.808 astrologische varianten die een holistisch astroloog wel eventjes van elkaar zou moeten onderscheiden. Maar is dat niet teveel gevraagd? Ja, maar astrologen hebben daar geen moeite mee. Ze overzien met intuïtie en hun basiskennis het hele individuele plaatje. Althans, dat geloven ze. Maar overzien ze wel het hele plaatje? Nee, natuurlijk niet. Maar bluffende astrologen, die het hele plaatje wel eventjes menen te kunnen reconstrueren, hebben natuurlijk wel een strategisch voordeel op degenen die er nog over aan het nadenken zijn.

Het ging om praktische astrologische technieken, waarin het lot van de natie (mundane astrologie), de aard van een persoon of kwestie werden geduid. En omdat in die woelige tijden techniek, wetenschap en recht gewone burgers maar weinig zekerheden boden, tierde het bijgeloof hevig en hadden astrologen en waarzeggers een goede markt. Want zij pretendeerden hun cliënten al over levensvragen te kunnen adviseren, waar de gewone geleerden van die tijd nog weinig van wisten.

Astrologen speculeren er doorgaans maar wat op los op een manier die onnavolgbaar is voor normaal denkende mensen: Ik zag dit en dat in uw horoscoop. Astro-logisch gezien moet het dan wel zo en zo zijn. En bewijs mij maar eens dat het anders is! Maar dat lukt u niet met zo'n sender, no receiver, die niet kritisch nadenkt. Maar zo'n opportunist oogst wel applaus in eigen parochie, want zijn boodschap was kraakhelder. En het is een overwinning van de democratie als hij uw voorzitter mag zijn. Want na hun verificaties - applaus of likes van de fans, verbijstering bij anderen - hoeven opprtunisten niet verder ná te denken. Laat staan dat ze nog gerechtelijk of statistisch onderzoek naar hun beweringen willen laten doen. Voor hen is de kous af. En de rest is maar fake news.

Die omkering van de bewijslast is het omgekeerde van het wie stelt, die bewijst principe waar gewone mensen zich aan moeten houden, als ze iets beweren dat voor juristen en empirici nog niet zo vanzelfsprekend is. Maar gekken en dwazen gebruiken logische termen als dus, logisch dat en zie je wel te pas en te onpas als Stopwoord (taalkunde):

Het gebruik van stopwoorden is vaak een onwillekeurige gewoonte. Het kan verschillende functies vervullen, met name het kracht bijzetten van de eigen woorden, het opvullen van pauzes die de tijd geven om na te denken of het bieden van houvast voor de spreker. In het algemeen vormt een stopwoord de gelegenheid om de betekenisdichtheid van een taaluiting te verlagen. Net als bij het synoniem stoplap, duidt het "stoppen" hier niet op "ophouden", maar op "opvullen".
Enkele voorbeelden van stopwoorden zijn:

Stopwoorden verlagen volgens deze Wikipedia encyclopedisten de “betekenisdichtheid” van onze uitspraken. Een uitspraak eindigend op een “toch” of een bijbels “sela”, gevolgd door een meditatieve stilte in plaats van een nieuwe zin, is vanuit de moderne informatica gezien inderdaad minder betekenisvol. Want uw meditative zwijgen leverde de op interactie en strijd georiënteerde sociale media minder informatie op. En dan komen snel reagerende betweters weer aan de beurt op sociale media als Twitter en Telegram. Maar is dat terecht? Ik moest er even aan wennen toen ik op een sociale werkplaats een zwakbegaafde man ontmoette die traag sprak en vrijwel iedere zin afsloot met “dus”. Maar als volgens Plato Socrates de wijste man van Griekenland was omdat hij eerlijk toegaf dat hij nog niets wist, dan heb ik op die dag zonder het te beseffen een wijze man ontmoet.

Wat voor de ene toehoorder een niets zeggend stopwoord is, is voor een ander een betekenisvolle krachtterm. En dat geldt al helemaal voor symbolen en andere non-verbale uitingen die uw emoties oproepen. Wat dat betreft zijn de onwillekeurige gewoontes van uw brein als het periodiek uitroepen van Halleluja”, “Zon in Ram, snappez-vous” of een met astrologisch hiërogliefenschrift verrijkt betoog, overbodige stopwoorden voor meer seculiere denkers, maar betekenisvol voor degenen die geloven in een hiermee corresponderend parallel universum.

Met fact checking kunnen de meeste vooroordelen gemakkelijk weersproken worden. Omdat de aanname dat bepaalde zaken met elkaar verbonden zijn, nog wel statistisch moet worden aangetoond. Maar voor gelovigen in een parallel universum gaat het om nogal wiedes achtergrondkennis die alleen nog maar hoeft te worden toegepast. En als u maar selectief te werk gaat, uw emoties zwaarder laat wegen dan de gevonden feiten, lijkt het een tijdje te werken. Die bewust verkozen irrationaliteit maakt gelovigen tot ongeneselijke betweters. Maar binnen hun geloofsgemeenschap hebben die geloofsartikelen rechtsgeldigheid. Het klinkt redelijk en logisch binnen die context.

Maar dat zoiets in uw bijbel, catechisatie-, geschiedenis- of astrologieboek stond, is voor een rechter nog geen empirisch gevonden bewijs. De rechter mag volgens van de grondwet niet discrimineren. Het gaat bij een rechtszitting primair om de gevonden feiten, en niet meer om het geloof van een rechtsindividu, inclusief een kerk of staat. Barbertjes, heksen en allochtonen worden dus niet meer vanzelfsprekend veroordeeld. En dat geldt ook voor de moderne astrologie, waarin geen bewezen benefic en malefic planeten meer bestaan. Empirische wetenschappers hechten daarom meer waarde aan p-waarden, waar astrologen nog steeds menen dat toeval niet bestaat. Beide zienswijzen hebben hun mogelijkheden en beperkingen. En zo ontstaat aldoor een spanningsveld tussen de u aangeleerde kennis en de in het hier en nu gevonden fenomenen.

We hebben een gemeenschappelijke taal, grammatica en uitgangspunten nodig om met elkaar te kunnen communiceren. Maar er bestaan veel talen, dialecten en zienswijzen. En het zijn de uitgangspunten van de astrologie die u zich na het lezen van veel astrologische geschriften eigen hebt gemaakt. Dat zou toch geen verspilling van uw tijd mogen zijn. Zoiets laat je niet zomaar vallen. Ook al klopt het niet. U begeeft zich dan in de donkere nacht van de ziel:

Donkere nacht van de ziel is een metafoor die de spirituele ervaring beschrijft van iemand die een fase in zijn leven doormaakt waarin hij zich door iedereen verlaten voelt, zonder hoop op een betere toekomst. Deze aan depressie verwante gevoelens ervaart de persoon als een crisis van geestelijke identiteit. Verschillende spirituele tradities zoals de christelijke mystiek verwijzen naar deze ingrijpende en louterende ervaring.

Wat blijft er van u over als u uw bijgelovige ideeën loslaat? En als u net als een kind weer open voor alle gevonden feiten staat? We zien dan volgens Kabbalisten het hier en nu van de zevende dag verschijnen, waarin u volop mag fantaseren en dagdromen over wat er op die schier onmogelijke achtste dag nog komt. Psalm 82/10/1 vers 6, noemt de op de zesde dag geschapen mensen gelijk goden. Dat is onze potentie om het met Dane Rudhyar te zeggen.

6 Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;
7 Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.
8 Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natiën.

Maar vergeet de wijze lessen van de voorgaande verzen over uw omgang met de minder bedeelden nooit:

1 Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;
2 Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.
3 Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.
4 Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.
5 Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fondamenten der aarde.

Blijf dus altijd mild en bescheiden.Combinaties van huis en planeet

> Top <

Het probleem van de door ons berekende gemiddelde profielen van ADB schilders was, dat ze maar weinig van de verwachtingswaarden uit een willekeurige steekproef uit de ADB van die grootte verschilden. En vijftien procent meer of minder dan verwacht, dat maakt in een individueel geval niet zoveel uit. En zeker niet als dat percentage ook nog eens vertroebeld wordt door de bemonsteringsfout. U zou daarom wel eens willen nagaan in welke mate de unieke horoscoop van een geniale schilder verschilt van het gemiddelde astrologische profiel van een schilder of van een doorsnee mens. Maar op slechts een enkel willekeurig gekozen geval kunt u geen empirische regel baseren. Welke horoscoop moet u als iconisch beschouwen? Die van Rembrandt, Van Gogh of Salvador Dali? Daarover zullen astrologen en kunstcritici in de loop der tijd altijd van mening blijven verschillen.

U moet dus wel een andere keus maken om objectief te kunnen zijn. U zou bijvoorbeeld uw onderzoek kunnen beperken tot de makers van schilderijen die volgens het veilinghuis Sotheby de laatste 40 jaar meer dan een miljoen euro per stuk opbrachten. Dat zijn in de ogen van deze wereld beslist geen kleine schilders, zoals Adolf Hitler nog steeds wordt beschouwd. Helaas, want als Adolf Hitler als schilder meer succes had gehad, was de 20e eeuw heel anders afgelopen. Zie Galerij: De schilderijen van Hitler | Historianet.nl:

Adolf Hitler had één grote hartenwens: kunstenaar worden. Hij hield van schilderen en was in zijn jonge jaren zeer productief. Toen hij 18 was, trok hij naar Wenen in de hoop toegelaten te worden tot de Academie van Kunsten, maar zo ver kwam het niet. Na de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van zijn werken teruggevonden. Sommige zijn geveild, andere zijn door de Amerikaanse autoriteiten in beslag genomen.

De geboortedata van die succesvol gebleken schilders zoekt u in de ADB op en u vergelijkt ze met wat in de gehele ADB gevonden werd of met de minder bedeelde ADB schilders. En wat treft u dan aan? U ziet verschillen. En misschien herkent u wel een astrologisch patroon in de getallen. Maar zijn die verschillen ook statistisch gezien relevant? En zo ja, wat is hun impact? Daarover ging de discussie over het Mars effect bij atleten:

Het Marseffect verwijst naar een gerapporteerde statistische correlatie tussen atletische uitmuntendheid en de positie van de planeet Mars ten opzichte van de horizon op het tijdstip van iemands geboorte.

Vriend en vijand van de astrologie waren het er over eens dat de gevonden effecten niet zo indrukwekkend waren. U kunt met die waarden geen topsporter voorspellen. Andere niet van het geboorteuur afhankelijke factoren spelen een veel grotere rol. Hoezo dan, zou u met astrologie zoiets kunnen verklaren, laat staan op individueel niveau kunnen voorspellen?

Maar door kleine afzonderlijke effecten te combineren, die allen dezelfde kant uitwijzen, kunt u misschien tot meer betrouwbare uitspraken komen. En dat is wat astrologen ook doen, als ze het hele astrologische plaatje scannen op astrologische indicatoren voor een bepaalde zaak. Ze zoeken dan naar een potentiële interactie tussen langdurig werkzame astrologische factoren in de geboortehoroscoop en kortstondige verstoringen in dat evenwicht door transiterende planeten. En als in meerdere opzichten de sterren voor u ongunstig staan kan het wel eens mis gaan.

Zo ontstond de watersnoodramp van 1953 twee dagen na volle maan door extra hoog opgestuwd water, dat niet meer zakte tijdens eb vanwege een door een storm veroorzaakte stuwing in het Engelse kanaal :

Het is de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Twee dagen na volle maan. Het KNMI spreekt in haar voorspellingen van een noord-noordwesterstorm met een windkracht 11 tot 12 en ‘gevaarlijk hoog water’. De vloed van 05.00 uur is bovendien een springvloed (giertij). Toch denken veel mensen dat het wel mee zal vallen. Ten onrechte.
De eb – om 22.30 uur moet het volgens de watertabellen laag water zijn – blijft uit. Het water zakt niet, maar blijft staan. De harde noord-noordwesterstorm stuwt het water van de Noordzee op in de richting van het Engelse kanaal. Al voordat het vloed is gaat het op veel plaatsen mis. Om 02.00 uur komt het water voor het eerst over de dijken en vloedplanken.

Een astrologisch effect als het Mars effect mag dan wel klein zijn, maar als de positie van Mars in uw horoscoop zoals astrologen veronderstellen aldoor invloed uitoefent op uw leven, kan dat op lange termijn wel van belang zijn. Misschien loopt u als atleet daarmee gemiddeld wel een paar (milli)seconden sneller dan de rest. Maar dat relatief kleine verschil maakt u wel vaker dan verwacht werd de winnaar. Net zo goed als een paar procenten meer of minder winst bepalend kunnen zijn voor het overleven van een bedrijf.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het vlindereffect in niet-lineaire systemen, waartoe we ook veel fysiologische processen in de mens en zijn klimaat mogen rekenen.

Het vlindereffect is de sterke gevoeligheid van systemen voor verschillen in beginvoorwaarden. Bij niet-lineaire systemen met een grote gevoeligheid kan de afwijking met elke stap exponentieel toenemen. De term wordt gebruikt om een aantal chaotische fenomenen te omschrijven. Het vlindereffect speelt dan ook een belangrijke rol binnen de chaostheorie.
De naam is gebaseerd op een metafoor die in 1961 werd gebruikt door Edward Lorenz om aan te geven dat de vleugels van een vlinder in Brazilië maanden later een tornado in Texas zouden kunnen veroorzaken.
Systemen die eigenschappen van het vlindereffect hebben, en zich dus 'chaotisch' gedragen, zijn onder meer de beurshandel en de atmosfeer.

Maar als u een beroep moet doen op een paar verdachte vlinders in Verweggistan om een lokale storm elders verklaren, dan hebt u nog wel een empirisch probleem. Want pas als u het hele systeem goed kent, kunt u spreken van de druppel die de emmer liet overlopen. Dan kunt u de laatste muskusrat aanwijzen die de dijk definitief beschadigde.

Maar dergelijke subversieve praktijken verlopen zelden in een dag. De emmer was immers al langer vol en de rat die u bij de lekkende dijk aantrof was slechts de zoveelste rat uit generaties van dijken ondergravende muskusratten. En wie heeft het dan gedaan? De muskusratten natuurlijk, die net als de Amalekieten uit de Bijbel de doodstraf verdienden. Ineens snapt u het. Maar is dat ook justitieel gezien correct?

Berust uw heterdaadje van die laatste muskusrat ook op gerechtigheid? Of was dat slechts gebaseerd op welbekende vooroordelen? Heeft die door uw toedoen met uitsterving bedreigde muskusrat die slechts een hol groef voor zijn nageslacht een ramp veroorzaakt? Of was die rat slechts het topje van een nog niet systematisch door u onderzochte criminele ijsberg? Een criminele keten van oorzaak en gevolg die u als cocaïne snuivende Zuid-as advocaat of hardwerkende beursspeculant of als mediagenieke influencer misschien wel zelf in stand hield?

Kleine door u vermeende effecten zijn alleen van belang als u kunt aantonen dat ze langdurig doorwerken of gezamenlijk iets doen. En daarom kunnen we muskusratten als problematisch voor dijken aanmerken. Net zoals u oplichters als problematisch voor het sociale vangnet kunt aanmerken. En als u dat criminele mechanisme kent en doorziet, kunt u net als de belasting- en intelligentiediensten via slimme algoritmen op zoek gaan naar oplichters en boeven. Maar met dat denken in combinaties gaat het ook wel eens mis. Hoe dat in de empirische praktijk uitpakt, zullen we zo later nog wel zien. Maar laten we eerst maar eens met de bekende astrologische vooroordelen aan de slag gaan.

Omdat planeten volgens astrologen anders uitwerken in huis en teken hebben we van 1902 schilders de combinaties van planeet in teken en huis bestudeerd. De positie van iedere planeet in teken leverde weinig op, evenals de positie van iedere planeet in huis. Maar misschien dat bepaalde combinaties van een planeet in teken én huis wél evident sterke astrologische effecten hebben. Want dat werd nog niet onderzocht.

En dat kon u niet uit de eerder gepresenteerde kruistabellen nog niet afleiden. U kunt hoogstens speculeren dat het om onafhankelijke kansen gaat en dat de relatieve kans om schilder te worden met Planeet in teken en Planeet in huis hun product zal zijn. Dan is het gewoon een kwestie van slim combineren van al eerder opgedane empirische kennis. Een vlijtige Zon in Stier schilder met Zon in huis VI zou dan op de Effectgrootte van 1,01*0,94 = 0,95 moeten uitkomen, maar we zagen iets heel anders: Effectgrootte: 0,21 met een p-waarde = 0,43 %.

In een latere ADB uitdraai (adb_export_220108_1546) kwamen we met Zon in Stier schilder met tevens Zon in huis VI uit op effectgrootte 0,71 (p=1,46 %) tegen 0,99*0,96 = 0,95 verwacht als het om van elkaar onafhankelijke kansen zou gaan. En dat betekent dat de kans om schilder te worden met Zon in Stier en Zon in VI niet simpelweg te bepalen is door Zon in Stier en Zon in VI als onafhankelijke variabelen van elkaar te beschouwen.

Nu denkt u misschien nogal wiedes: Want Planeet in teken slaat op bepaalde karaktertrekken en Planeet in huis slaat op de levensgebieden waar die planeet tot uiting komt. Maar de impliciete aanname van alle astrologische leerboeken is wel dat die u al die astrologisch symbolische wetenswaardigheden over de vermeende effecten van planeten in teken en huis logisch met elkaar kunt combineren. Anders hadden ze wel de moeite genomen om zeg van 10 planeten alle gevonden variaties van planeet in huis en teken (10*12*12=1440) gedetailleerd met u te bespreken.

Maar het kan voor astrologen ook nog veel beroerder uitpakken, want stel dat de kansen op succes van zeg een Zon in Stier schilder met Zon in huis VI, ook weer eens afhangen van de planeet in teken en huis stand van de negen andere planeten? Logisch denkt de astroloog dan, want al die astrologische factoren spelen ook een rol. Iedere horoscoop is nu eenmaal anders. Maar wat als u die factoren niet logisch (deductief) met elkaar kunt combineren? Want dat was het empirische probleem dat ik hierboven zojuist vaststelde. Waar kunt u van uitgaan als de de kansen op een bepaald gedrag bij iedere variant weer anders kan zijn? Dan hebt u wel te maken met tien tot de macht twaalf maal twaalf mogelijkheden is 10^144= 1,e+144 unieke variaties. En dat zijn er wel zo ontelbaar veel dat geen auteur van astrologieboeken ze nog in bij kan houden. Met speculatie tot gevolg.

Waar zou u uw astrologische kennis dan nog op kunnen baseren? Ieder individu is uniek, maar na mijn basiscursus astrologie snap ik het wel. Op uw astrologische vooroordelen denk ik dan, die soms wel (“pure magie, zie je wel, toeval bestaat nu even niet”) en vaak niet (“dom statistisch gelul”) voor u op de juiste momenten voor lijken te werken. Maar zo'n vondst is nogal subjectief, als u niet met andere factoren rekening houdt.

Maar wat is het juiste moment om vast te kunnen stellen dat toeval voor u niet bestaat? Uw geboortemoment en plaats zijn zeker van belang, want dat is het referentiekader waar ook historici en sociologen vanuit gaan. En ook het tijdstip van uw dood, de getijden van uw ouders en het geboortemoment van uw kinderen had u niet in de hand. Geen wonder dat de rectificeerders van uw horoscoop daar veel aandacht aan besteden. Maar hoe bepalen ze dat? Wat zijn de astrologisch regels en uitzonderingen op de regels? Hoe, waartoe en waarom kunt die bepalen?

Maar onze empirische vraag was: Wat is het juiste moment om vast te kunnen stellen dat toeval voor u niet bestaat? En dat pakt voor iedereen weer anders uit die er op een zeker moment achter komt dat al zijn aangeleerde kennis grotendeels uit van horen zeggen vooroordelen bestaat. En dat u het eigenlijk nog niet weet. Want u kunt na een empirisch onderzoek binnen door u vertrouwde kringen wel van alles veronderstellen, maar of die beeldvorming ook klopt weet u natuurlijk nog niet. Maar het is natuurlijk wel fijn om in zo'n virtuele club soortgenoten aan te treffen die er net zo over denken als u doet. En daar gaat u dus actief naar op zoek. Met meer astrologische bias tot gevolg (2h19).

Het gaat volgens de astrologie per planeet maar liefst 144 van elkaar te onderscheiden combinaties die een normale sterveling niet zomaar in zijn werkgeheugen kan vasthouden, want zoveel opties stijgen ons toch boven de bol. Het zal wel waar zijn denkt een astrologische leek dan. En laten we er daar maar onze vruchten van plukken, of ze nu waar zijn of niet. Want we moeten toch wel onze keuzes in dit leven maken.

Maar wat voor uitkomsten leverde dat onderzoek ons op? De gevonden waarden verschilden van 2 voor Zon in Stier in huis VI (effect 0,21, p = 0,43 %) tot 28 voor Zon in Tweelingen en huis XI (effect 1,37, p= 6,3 %). En dergelijke grote verschillen zouden wel eens de moeite waard kunnen zijn. Maar is dat ook zo als u met toevalsfactoren rekening houdt? Want hoewel de daarbij horende effectgroottes (0,21 - 1,37) op het eerste gezicht aanzienlijk zijn, zijn ze dat statistisch gezien nog niet. Want zoals u op het plaatje rechts kunt zien, zijn bij een kans van 1/144 en n is 1902 de waarden van 7 tot en met 21 niet significant met een alpha van 0,05 en zijn slechts de waarden 0-4 en 24 en hoger significant met een alpha van 0,01. En daar komt de toegenomen variatie door de langzame en snelle huizen in de praktijk nog eens over heen, zodat de uiteindelijk gevonden effecten en hun binomiale p-waarden niet meer zo indrukwekkend zijn.

Met gebruik van de ADB als controlegroep, was de lage waarde 3 voor Zon in Leeuw in huis III (effect 0,27, p=0,40 %) het meest significant. Dat zijn blijkbaar geen typische schilders, maar volgens astrologen vlotte praters of schrijvers. Want iets met woorden en gebaren is voor een Zon in Leeuw in huis III wel zo effectief.

Maar vinden we dat astrologische profiel ook bij schrijvers en politici terug? Als u nader onderzoek maar wilt doen naar die astrologische vragen of aannames vragen kunt u bij Astrodatabank research - Astrodienst terecht of nog beter op astrology-research.nl omdat daar ook p-waarden van de astrologische bevindingen worden vermeld. Zon in Leeuw in III scoorde inderdaad 17% hoger dan verwacht onder 12.198 personen in de ADB categorie schrijvers (effect 1,17, p = 9,1 %). Maar dit positieve effect zien we alleen bij mannen (Effect 1,26, p=3,57 %). Bij vrouwen zien een niet significant negatief effect van 0,83, p=30,5). Voor details zie de map All_Writers.

Zon in Steenbok in huis VII (effect 1,74, p=3,06 %) en Zon in Schorpioen in huis VII (effect 1,73, p=2,72 %) scoorden het hoogst. U kunt zien dat de effectgroottes en p-waarden van 2 en 3 flink af wijken van de 0,02 en 0,07 % van de binominale distributie met een p is 1/144, maar dat kwam omdat in de controle groep Zon in Stier in huis II (371/55047) en Zon in Leeuw in huis III (326/55047) ook lager scoorden.

Het is duidelijk dat als we belangrijke astrologische factoren combineren, de effectgroottes steeds meer van elkaar gaan verschillen. Maar gebeurt dat ook op astrologisch verklaarbare manier? In de zin dat we bij de uitschieters een reeks bekende astrologische indicatoren aantreffen die allemaal dezelfde richting uitwijzen? Nee, dat is niet het geval. Want al die gevonden afwijkingen zijn eenvoudiger met de bemonsteringsfout te verklaren.

Maar u kunt op basis van statistisch onderzoek wel wat beter speculeren dan de astrologieboeken doorgaans doen. Astrologieboeken gaan immers uit van empirisch gezien onbewezen aannames. Maar u kunt nu uitspraken doen op basis van echt empirisch onderzoek. En dat wel zo boeiend.

Wilt u met uw creatieve Zon in Leeuw een beroemd schilder worden dan kan die Zon beter in het tiende huis dan in het derde huis staan. Astrologisch gezien is dat wel logisch, want met Zon in III zult u natuurlijk alleen maar bij uw buren roem oogsten. Voor een Zon in Tweelingen scoren het elfde huis (28) of twaalfde huis (25) beter onder schilders. Maar de effect waarde van Zon in Tweelingen in XII valt tegen. Dat is maar 24% beter dan verwacht met een p-waarde van 16,37 % . En dat kwam doordat de controlegroep ook hoog scoorde voor Zon in Tweelingen in XII.Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqu

Pisces

Total

Sun in

H1

17

17

12

7

14

11

17

9

21

19

17

23

184

H2

12

12

9

5

13

18

14

12

18

12

15

19

159

H3

15

14

9

13

3

8

15

16

19

20

18

23

173

H4

16

14

10

7

15

8

21

8

11

16

13

18

157

H5

12

16

6

12

12

15

16

18

16

15

14

14

166

H6

12

2

15

6

6

10

15

12

8

14

16

13

129

H7

17

12

19

13

12

9

10

16

6

15

9

9

147

H8

16

14

22

13

14

13

7

5

4

9

8

15

140

H9

10

12

17

15

14

8

12

9

10

14

9

18

148

H10

19

13

14

15

25

11

8

8

7

7

11

10

148

H11

14

20

28

16

15

10

10

9

6

4

15

17

164

H12

19

21

25

17

23

9

10

14

9

10

15

15

187

Total

179

167

186

139

166

130

155

136

135

155

160

194

1902

Hoewel de gevonden waarden enorm van elkaar te lijken te verschillen, zijn slechts twee waarden significant met een alpha van 0,01. En dat was in een tabel van 144 items te verwachten. Want 144/100 is immers 1,44, waarbij uitkomsten van 0 tot en met 3 (4) door toeval zijn te verwachten.

Bin p %


Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Sun in

H1

33,84

21,09

49,33

-19,97

49,06

-27,45

44,07

-5,98

22,33

50,26

-50,74

11,33

177,17

H2

-33,16

-48,28

-39,21

-9,66

40,30

19,71

-44,80

-22,87

53,20

-7,00

-39,30

16,27

-114,81

H3

35,22

31,34

-39,21

30,96

-0,40

-17,64

37,39

42,44

19,94

21,94

36,94

2,03

200,97

H4

18,84

12,90

41,50

-35,45

14,19

-15,72

2,16

-11,10

-26,26

-51,81

-36,62

18,15

-69,21

H5

41,93

3,90

-19,53

20,85

27,03

10,33

30,25

9,04

31,60

40,68

42,22

41,84

280,15

H6

35,34

-0,43

3,63

-18,93

-20,45

-44,46

27,53

-45,60

-10,59

39,94

36,78

-54,35

-51,59

H7

10,96

-33,16

16,98

-41,78

-38,27

-18,21

-42,43

2,72

-22,39

3,06

-45,08

-35,65

-243,24

H8

25,68

-48,72

4,73

-31,49

-49,08

-53,59

-26,07

-14,90

-12,92

-52,14

-39,11

22,96

-274,64

H9

-20,69

-28,76

53,27

52,72

51,68

-15,72

50,15

-41,68

34,24

4,09

51,94

4,54

195,78

H10

37,32

-16,56

-20,90

-15,49

5,78

-29,00

-12,95

-23,85

-28,24

-16,71

-29,95

-16,18

-166,72

H11

-40,66

32,14

6,29

-21,49

-24,64

-13,55

-22,85

-26,43

-15,64

-2,55

19,62

33,18

-76,58

H12

21,25

29,68

16,37

-30,33

17,89

-3,79

-15,75

34,29

-48,57

50,99

27,19

-52,60

46,63

Total

165,88

-44,87

73,26

-120,05

73,11

-209,08

26,70

-103,93

-3,30

80,75

-26,10

-8,46

-96,10

Bij twijfel is het goed om naar de Cohen's D effectwaarden te kijken. Die geven weer een wat ander beeld omdat ook de variantie meegewogen wordt. Wat is een enorm (huge) effect? Dat zijn waarden groter dan 2. Die worden in TkDbAstro met een min teken voorafgegaan als het om een negatieve correlatie gaat.

Cohen


Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aquarius

Pisces

Total

Sun in

H1

0,51

0,88

0,10

-0,83

0,11

-0,73

0,24

-1,63

0,93

0,08

-0,15

1,44

0,94

H2

-0,66

-0,24

-0,45

-1,25

0,34

1,06

-0,34

-1,01

-0,00

-1,92

-0,51

1,23

-3,74

H3

0,41

0,48

-0,36

0,48

-1,96

-0,87

0,36

0,25

0,88

0,84

0,40

2,06

2,98

H4

1,01

1,16

0,28

-0,49

1,15

-1,12

2,32

-1,35

-0,84

-0,14

-0,56

1,10

2,52

H5

0,39

2,44

-1,21

1,12

0,89

1,80

0,89

2,08

0,83

0,47

0,40

0,42

10,52

H6

0,46

-2,19

1,81

-0,94

-0,89

-0,33

0,73

-0,31

-1,43

0,37

0,48

-0,08

-2,31

H7

1,52

-0,71

1,30

-0,45

-0,55

-1,18

-0,41

2,12

-0,88

2,00

-0,33

-0,58

1,84

H8

0,66

-0,19

1,71

-0,60

-0,18

-0,08

-0,61

-0,84

-0,84

-0,12

-0,36

0,71

-0,74

H9

-1,16

-0,90

0,00

0,02

0,06

-1,29

0,11

-0,44

0,50

1,89

0,06

2,12

0,98

H10

0,37

-1,01

-0,88

-1,11

1,62

-0,59

-0,98

-0,65

-0,52

-0,81

-0,56

-0,93

-6,04

H11

-0,30

0,44

1,43

-0,77

-0,66

-0,88

-0,62

-0,52

-0,68

-1,17

0,63

0,38

-2,71

H12

0,76

0,57

1,03

-0,62

0,94

-1,54

-0,91

0,38

-0,17

0,05

0,54

-0,09

0,94

Total

3,98

0,73

4,77

-5,45

0,87

-5,75

0,79

-1,91

-2,22

1,55

0,05

7,79

5,18

Maar hoeveel van deze enorme effecten waren vooraf al in een tabel met 144 gemeten waarden door de bemonsteringsfout te verwachten? En hoe groot moet bij data-mining een Cohen's D effect zijn voordat u alarm slaat? Die vraag kunt u ook empirisch onderzoeken. Bijvoorbeeld door Cohen's D waarden te onderzoeken die er beslist of op zijn minst vrij zeker toe doen. Maar Cohen's D effecten van vier of meer als bij dat slechts matig (Effect grootte 1,33, ci 1,20-1,46) werkzame medicijn dat elders werd besproken zien we niet.

En dat laatste pleit statistisch gezien beslist tegen de aanwezigheid van relevante astrologische effecten, ook al zult u die wel zien. Zon in Stier in het 5e huis van de creativiteit (1,65) doet het beter voor een schilder dan Zon in Stier in V1 (0,21). Want die laatste zou wel eens een huisschilder kunnen zijn. Zou Zon in Tweelingen en huis V (effect size 0,66, ci 0,12 - 1,10, p = 13,9%) het duidelijk beter doen onder schrijvers (n is 10349)? Nee, dat blijkt maar minimaal het geval (effect grootte 1,02, ci 0,76-1,28, p=45,0 %).

Effect


Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqu

Pisces

Sun

in

H1

1,13

1,25

1,03

0,68

1,03

0,80

1,06

0,59

1,21

1,02

0,97

1,32

H2

0,84

0,94

0,85

0,54

1,10

1,26

0,92

0,78

1,00

0,64

0,90

1,29

H3

1,13

1,17

0,85

1,18

0,27

0,69

1,11

1,07

1,24

1,22

1,10

1,61

H4

1,29

1,41

1,11

0,80

1,37

0,67

1,64

0,63

0,79

0,97

0,87

1,27

H5

1,09

1,65

0,66

1,32

1,24

1,45

1,17

1,42

1,15

1,09

1,08

1,08

H6

1,15

0,21

1,70

0,65

0,67

0,90

1,20

0,92

0,62

1,10

1,11

0,98

H7

1,40

0,84

1,28

0,90

0,87

0,71

0,89

1,73

0,68

1,74

0,90

0,83

H8

1,21

0,95

1,48

0,84

0,95

0,97

0,73

0,59

0,53

0,95

0,84

1,25

H9

0,74

0,81

1,00

1,00

1,01

0,67

1,03

0,87

1,18

1,70

1,02

1,56

H10

1,10

0,74

0,78

0,75

1,41

0,81

0,64

0,73

0,75

0,66

0,81

0,70

H11

0,90

1,13

1,37

0,80

0,81

0,68

0,75

0,77

0,62

0,39

1,29

1,14

H12

1,23

1,14

1,24

0,85

1,24

0,55

0,70

1,14

0,92

1,03

1,20

0,97

Total

13,20

12,24

13,36

10,32

11,96

10,14

11,84

11,24

10,70

12,50

12,09

14,01

Waar u steeds het best naar kan zoeken zijn typische astrologische patronen. Want die worden waarschijnlijk niet door toeval bepaald. Maar bedenk wel dat de ogenschijnlijk grote effectwaarden die we hier aantroffen vrijwel altijd door de bemonsteringsfout kunnen worden verklaard.

Huisheren

> Top <

We hebben ook huisheren onder Placidus en ander huizensystemen onderzocht. Hieronder ziet u de resultaten voor het het traditionele Placidus huizensysteem met de zeven klassieke planeten die de astroloog Morinus gebruikte. We zien zeven statistisch significante waarden (Binomial P < 2,5%) die allen nabij de verwachte waarde liggen. In een kruistabel van 144 waarden is dat precies de verwachte waarde 144/20 is 7,2. Die vinding pleit tegen een voorspellende waarde van het huisheren systeem. Want de hier aangetroffen waarden komen perfect overeen met die van een willekeurige steekproef uit de ADB zoals door de bemonsteringsfout mocht worden verwacht. En is dat dan toeval of niet? Zouden we dat misverstand met kennis van iedere individuele horoscoop uit de wereld kunnen helpen? U mag het zeggen, want u weet dat ieder geval nu eenmaal anders is. Maar waar zijn uw astrologische regels dan op gebaseerd? Op uw: Ik geloof erin, ik denk nu eenmaal zo, dus ik besta, uniek beter weten? Maar hoe maken de traditionele vooroordelen en drogredenen van filosofen u uniek? Zo denkt ieder ego!

Traditional House Rulership

Effect size

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12


Lord 1

0,99

1,12

0,95

0,92

1,14

1,02

0,91

1,04

0,84

0,96

1,08

1,05


Lord 2

1,09

1,01

0,98

1,07

1,15

1,04

1,04

0,93

0,79

1,01

0,97

0,95


Lord 3

1,03

1,00

1,04

1,08

1,04

0,96

0,97

1,08

0,97

0,96

0,91

0,98


Lord 4

0,98

1,06

1,03

1,04

1,09

0,97

1,02

1,08

0,92

0,90

1,05

0,89


Lord 5

0,92

1,02

0,97

1,08

1,07

1,01

0,99

1,00

0,94

0,94

1,11

0,95


Lord 6

1,00

1,07

1,03

0,94

1,11

1,13

1,00

0,94

1,03

0,87

0,85

1,03


Lord 7

1,01

1,00

1,11

1,08

1,03

0,95

0,99

0,89

1,04

0,89

1,03

0,96


Lord 8

0,94

0,99

1,15

1,06

1,00

0,98

0,90

1,01

1,04

1,06

0,95

0,92


Lord 9

0,96

0,89

1,14

0,98

1,14

0,99

0,99

0,94

0,97

1,05

1,05

0,89


Lord 10

1,08

0,98

0,98

0,97

1,04

1,01

0,97

1,08

1,09

1,02

0,90

0,90


Lord 11

0,92

1,13

0,96

0,89

1,18

1,10

1,08

0,94

0,90

0,99

1,02

0,89


Lord 12

0,89

1,17

1,07

1,02

0,94

1,03

0,90

0,95

0,93

1,02

1,09

0,98


Total

11,81

12,44

12,41

12,13

12,94

12,18

11,76

11,90

11,46

11,65

12,00

11,41


Binomial P (%)

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Lord 1

-44,24

6,91

-25,92

-15,35

4,20

42,54

-12,81

29,38

-1,71

-28,36

15,08

26,32

Lord 2

11,07

44,19

-39,98

21,23

3,52

33,44

31,90

-20,36

-0,22

47,45

-33,62

-27,94

Lord 3

33,24

50,24

30,17

15,71

34,21

-32,14

-38,09

16,28

-36,59

-29,21

-10,37

-41,03

Lord 4

-39,17

20,81

36,82

33,55

12,96

-38,40

42,83

16,14

-16,06

-9,10

26,38

-6,23

Lord 5

-16,15

41,92

-34,12

15,10

19,15

46,91

-48,11

50,58

-22,20

-21,25

6,49

-28,08

Lord 6

-51,27

16,22

33,59

-22,18

7,52

5,89

50,48

-22,95

36,96

-3,78

-2,17

32,64

Lord 7

47,68

-50,85

6,90

14,77

34,76

-26,84

-48,70

-8,57

30,09

-7,57

34,86

-31,96

Lord 8

-20,59

-45,23

2,48

20,83

49,30

-41,99

-10,35

44,56

32,18

23,37

-25,85

-15,24

Lord 9

-33,27

-7,50

3,73

-43,41

3,38

-48,10

-49,03

-21,66

-36,63

27,67

25,18

-6,85

Lord 10

15,06

-40,30

-42,76

-35,73

32,80

48,41

-34,75

15,58

14,05

40,43

-9,58

-10,86

Lord 11

-16,48

4,40

-29,91

-9,48

1,29

10,99

17,33

-24,13

-10,70

-46,96

41,55

-7,94

Lord 12

-7,00

1,91

19,04

43,49

-24,12

34,35

-11,55

-29,23

-19,84

39,21

11,96

-42,49

Total

-121,13

42,72

-39,95

38,54

178,97

35,06

-110,86

45,61

-30,66

31,89

79,90

-159,69

Het grootste effect is voor Heer XI in V (1,18): De activiteiten van het elfde huis dienen die van het vijfde huis, dus vriendschappen dienen hobby's, creativiteit, zelfexpressie, kinderen en dergelijke. Heer XII in II (1,17) scoort ook wat hoger: Twaalfde huis aangelegenheden staan in dienst van de zekerheden van het aardse bestaan. Aan dat mooie schilderij van de ondergaande zon wilt u wel wat verdienen. En tenslotte zien we Heer VIII in III, die diepgang zoekt in contacten.

Voor de liefhebbers zijn huisheren ook door TkAstroDb uitgewerkt onder de kopjes: Detailed Traditional Rulership en Modern House Rulership.

Voor het traditionele systeem zijn de koppelingen wel duidelijk. Mars is zowel de heer van een huis met een Aries cusp (Mars +) als van een huis met een cusp in Schorpioen (Mars -). Het plus of min teken heeft te maken met het teken van het sterrenbeeld aan de cusp, maar het gaat natuurlijke om dezelfde Mars. Dit is grotendeels om rekenkundige redenen zo gedaan. Want op deze manier blijven we 12x12 tabellen gebruiken.

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagitarius

Capicorn

Aquarius

Pisces

Mars (+)

Venus (-)

Mercury (+)

Moon (-)

Sun (+)

Mercury (-)

Venus (+)

Mars (-)

Jupiter (+)

Saturn (-)

Saturn (+)

Jupiter (-)

Maar ik moet toegeven dat ik ongelukkig ben met de manier waarop de koppeling uitgevoerd is in het moderne systeem. Zoekt u naar Jupiter als de heerser van Boogschutter in het moderne systeem, kijk dan naar de waarden van Jupiter + in het traditionele systeem, want in deze variant van het moderne systeem is als heerser van Boogschutter voor Neptunus gekozen. Hetzelfde geldt voor Mars als heerser van Ram en Saturnus als heerser van Steenbok. De tweede rij laat de door TkAstroDb gebruikte koppeling van huiscusp teken en heerser zien, de laatste rij de door mij gewenste situatie (dit staat op mijn TkAstroDb wenslijst).

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagitarius

Capicorn

Aquarius

Pisces

Pluto (+)

Venus (-)

Mercury (+)

Moon (-)

Sun (+)

Mercury (-)

Venus (+)

Pluto (-)

Neptune (+)

Uranus (-)

Uranus (+)

Neptune (-)

Mars (+)

Venus (-)

Mercury (+)

Moon (-)

Sun (+)

Mercury (-)

Venus (+)

Pluto (-)

Jupiter (+)

Saturn (-)

Uranus (+)

Neptune (-)

Mocht u meer suggesties voor verbetering tegenkomen, neem dan contact met de auteur op. Wilt u aan de ADB Research Group project meedoen dan kan dat ook via bovenstaande weg.

In dit moderne huisheren systeem waar Uranus, Neptunus en Pluto meedoen, maar Mars, Jupiter en Saturnus niet, zien we veel meer variatie. We zien 32 significante waarden met een alpha van 0,05, tegen 3-13 verwacht. Het aantal significante waarden met een alpha van 0,01 is 13 of 14 en dat is veel hoger dan verwacht. Maar de effectwaarden schommelen nog steeds rond het gemiddelde. De laagste waarde is 0,72 (p = 0,00 %) voor Heer I in IX. De hoogste waarden zijn voor Heer 3 in V (effect 1,30, p = 0,03 %) en Heer 4 in V (effect 1,30, p = 0,04 %). Het vijfde huis van de creativiteit en spel is goed bezet, terwijl het zesde huis van werk en vlijt geen significante p-waarden bevat.

Modern House Rulership

Effect size

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Lord 1

1,04

1,16

1,17

0,94

1,19

1,09

0,95

1,06

0,72

0,75

1,02

1,07

Lord 2

1,05

1,14

1,02

1,13

1,18

1,09

0,99

1,16

0,98

0,77

0,81

0,84

Lord 3

0,84

1,00

1,13

1,19

1,30

1,06

0,92

1,02

1,10

0,94

0,89

0,79

Lord 4

0,86

0,98

1,05

1,09

1,30

1,13

1,06

0,96

0,97

0,91

0,96

0,90

Lord 5

0,84

0,92

0,86

1,10

1,14

1,09

1,12

1,06

0,96

0,94

1,12

0,93

Lord 6

0,82

0,98

0,81

0,94

1,21

1,15

1,22

1,19

0,99

0,79

0,95

1,09

Lord 7

0,91

0,94

0,88

1,09

0,96

0,99

1,12

1,26

1,19

0,85

0,85

1,03

Lord 8

0,96

0,99

1,01

1,06

0,94

0,95

0,91

1,16

1,20

1,01

0,94

0,91

Lord 9

0,89

1,04

1,13

1,06

0,99

0,90

0,89

0,93

1,10

1,07

1,11

0,87

Lord 10

0,92

1,11

1,09

0,95

0,84

0,99

0,87

0,88

1,10

1,05

1,20

1,03

Lord 11

0,97

1,20

0,94

0,97

1,12

0,99

0,98

0,71

0,86

1,00

1,24

1,07

Lord 12

0,95

1,23

1,10

1,13

0,98

0,97

0,98

0,82

0,89

0,89

1,04

1,13

Total

11,04

12,68

12,19

12,66

13,15

12,41

12,00

12,21

12,05

10,97

12,13

11,67

Binomial P (%)

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Lord 1

33,35

3,28

2,70

-23,55

0,78

13,76

-24,29

18,75

-0,00

-0,02

43,08

18,18

Lord 2

30,17

5,96

39,68

7,25

1,70

12,48

-47,86

1,70

-39,03

-0,02

-0,38

-1,89

Lord 3

-2,09

-51,67

7,34

1,44

0,03

23,85

-13,25

43,20

9,03

-20,75

-4,64

-0,14

Lord 4

-2,75

-40,42

28,55

16,89

0,04

6,09

22,21

-29,39

-35,75

-10,80

-27,46

-7,08

Lord 5

-1,16

-14,98

-3,97

12,36

5,59

14,60

7,16

23,04

-29,88

-20,41

4,55

-17,35

Lord 6

-0,50

-39,47

-0,58

-25,78

0,81

5,21

0,56

0,86

-44,18

-0,14

-28,51

10,80

Lord 7

-12,26

-22,90

-6,15

13,79

-30,91

-49,88

9,43

0,09

0,54

-1,72

-2,19

37,32

Lord 8

-29,55

-45,35

44,68

20,61

-22,21

-28,32

-15,23

3,99

0,60

47,53

-20,15

-12,57

Lord 9

-8,60

31,33

3,73

21,10

-44,82

-9,86

-8,03

-22,67

12,34

19,78

7,27

-4,38

Lord 10

-14,84

8,08

13,40

-27,00

-1,67

-47,18

-3,54

-6,84

12,20

27,02

0,59

36,98

Lord 11

-35,94

0,61

-24,27

-37,85

5,71

-45,90

-38,77

-0,00

-4,28

50,31

0,18

20,33

Lord 12

-27,56

0,38

11,91

5,01

-40,23

-37,34

-41,72

-0,31

-5,96

-8,10

31,99

5,42

Total

-71,72

-165,15

117,02

-15,74

-125,18

-142,48

-153,35

32,40

-124,38

82,69

4,34

85,60

Maar uit bovenstaande tabel kunt u niet opmaken welke planeten erbij betrokken zijn. Laten we daarom eens kijken naar de Cohen's d effectwaarden van de heren van het vijfde huis.

De traditionele indeling geeft de volgende Cohen's d waarden voor de huisheren van het vijfde huis onder schilders.

Lord V is

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Total

Mars (+)

-1,29

0,75

0,93

0,23

0,24

0,35

-0,43

1,02

-0,88

0,04

-0,52

0,24

0,66

Venus (-)

-0,94

1,66

-0,49

1,18

0,74

-0,35

0,32

-0,49

0,11

-0,91

-0,23

-0,59

0,01

Mercury (+)

0,32

0,56

0,09

1,10

-0,81

0,29

-0,99

0,04

0,15

-0,60

-0,79

0,25

-0,38

Moon (-)

0,56

0,44

-0,64

0,37

-0,53

0,12

0,26

0,01

-0,14

-0,32

0,41

0,14

0,67

Sun (+)

0,11

-0,22

-0,21

-0,15

0,43

0,08

0,43

-0,38

0,82

0,00

1,49

1,00

3,40

Mercury (-)

0,50

-0,06

-0,33

0,15

1,23

-1,02

-0,37

-0,10

-0,66

-0,42

0,33

-0,57

-1,32

Venus (+)

-0,71

-1,07

0,14

-0,13

-0,27

0,53

-0,44

-0,70

0,39

-0,50

1,08

-0,68

-2,38

Mars (-)

0,11

-0,02

-0,18

1,43

0,36

-0,31

0,08

1,75

0,39

1,38

1,55

-1,76

4,78

Jupiter (+)

-1,37

-1,16

1,17

-1,89

-0,52

-0,11

-0,17

-0,32

-0,74

-0,02

1,78

0,68

-2,67

Saturn (-)

1,22

-1,65

-1,04

0,89

-1,56

1,47

0,76

-0,44

-0,68

0,54

-2,11

-0,17

-2,78

Saturn (+)

-0,65

-0,97

-1,36

-0,83

2,97

-1,00

1,11

-0,23

-2,08

-0,52

0,56

-0,34

-3,32

Jupiter (-)

-0,40

1,05

0,85

-1,51

0,11

0,72

-0,32

-0,39

0,04

-0,52

-0,11

0,07

-0,41

De door TkAstroDb berekende Cohen's d waarden van Modern House Rulership van Heer V zijn:

Lord V is

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Total

Pluto (+)

-0,13

-0,08

0,03

0,50

0,58

0,66

0,81

0,32

-1,39

-0,60

-0,33

-0,19

0,18

Venus (-)

-0,94

1,66

-0,49

1,18

0,74

-0,35

0,32

-0,49

0,11

-0,91

-0,23

-0,59

0,01

Mercury (+)

0,32

0,56

0,09

1,10

-0,81

0,29

-0,99

0,04

0,15

-0,60

-0,79

0,25

-0,38

Moon (-)

0,56

0,44

-0,64

0,37

-0,53

0,12

0,26

0,01

-0,14

-0,32

0,41

0,14

0,67

Sun (+)

0,11

-0,22

-0,21

-0,15

0,43

0,08

0,43

-0,38

0,82

0,00

1,49

1,00

3,40

Mercury (-)

0,50

-0,06

-0,33

0,15

1,23

-1,02

-0,37

-0,10

-0,66

-0,42

0,33

-0,57

-1,32

Venus (+)

-0,71

-1,07

0,14

-0,13

-0,27

0,53

-0,44

-0,70

0,39

-0,50

1,08

-0,68

-2,38

Pluto (-)

-0,72

-0,48

-0,70

-0,61

-0,16

-0,09

-0,03

0,15

0,61

1,48

1,54

0,79

1,78

Neptune (+)

-0,05

-1,50

-1,96

-1,33

-0,66

-0,12

0,58

0,44

0,25

0,56

2,03

0,33

-1,44

Uranus (-)

-1,10

-0,29

-0,98

0,82

1,74

0,11

-0,47

0,90

-0,84

0,02

-0,68

-1,17

-1,93

Uranus (+)

0,45

0,76

2,26

-0,17

-0,65

-0,88

0,97

-1,42

-3,25

-1,42

-0,45

-0,24

-4,03

Neptune (-)

-1,25

-0,54

1,25

0,52

0,68

0,77

0,42

0,96

1,72

-0,68

-1,99

-1,98

-0,13

De door mij gewenste koppeling is als volgt:

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagitarius

Capicorn

Aquarius

Pisces

Mars (+)

Venus (-)

Mercury (+)

Moon (-)

Sun (+)

Mercury (-)

Venus (+)

Pluto (-)

Jupiter (+)

Saturn (-)

Uranus (+)

Neptune (-)

We vervangen daartoe Pluto (+) door Mars (+), Neptune (+) door Jupiter (+) en Uranus (-) door Saturn (-) in bovenstaande tabellen:

Lord V is

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Total

Mars (+)

-1,29

0,75

0,93

0,23

0,24

0,35

-0,43

1,02

-0,88

0,04

-0,52

0,24

0,66

Venus (-)

-0,94

1,66

-0,49

1,18

0,74

-0,35

0,32

-0,49

0,11

-0,91

-0,23

-0,59

0,01

Mercury (+)

0,32

0,56

0,09

1,10

-0,81

0,29

-0,99

0,04

0,15

-0,60

-0,79

0,25

-0,38

Moon (-)

0,56

0,44

-0,64

0,37

-0,53

0,12

0,26

0,01

-0,14

-0,32

0,41

0,14

0,67

Sun (+)

0,11

-0,22

-0,21

-0,15

0,43

0,08

0,43

-0,38

0,82

0,00

1,49

1,00

3,40

Mercury (-)

0,50

-0,06

-0,33

0,15

1,23

-1,02

-0,37

-0,10

-0,66

-0,42

0,33

-0,57

-1,32

Venus (+)

-0,71

-1,07

0,14

-0,13

-0,27

0,53

-0,44

-0,70

0,39

-0,50

1,08

-0,68

-2,38

Pluto (-)

-0,72

-0,48

-0,70

-0,61

-0,16

-0,09

-0,03

0,15

0,61

1,48

1,54

0,79

1,78

Jupiter (+)

-1,37

-1,16

1,17

-1,89

-0,52

-0,11

-0,17

-0,32

-0,74

-0,02

1,78

0,68

-2,67

Saturn (-)

1,22

-1,65

-1,04

0,89

-1,56

1,47

0,76

-0,44

-0,68

0,54

-2,11

-0,17

-2,78

Uranus (+)

0,45

0,76

2,26

-0,17

-0,65

-0,88

0,97

-1,42

-3,25

-1,42

-0,45

-0,24

-4,03

Neptune (-)

-1,25

-0,54

1,25

0,52

0,68

0,77

0,42

0,96

1,72

-0,68

-1,99

-1,98

-0,13

Valt nu alles op zijn plaats? Zitten er statistisch significant waarden kleiner dan 2,5 % tussen? Ja.

Biniomial p %

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Mars (+)

-5,75

21,25

14,34

41,10

39,67

32,90

-35,16

16,37

-21,42

51,59

-29,09

39,22

Venus (-)

-7,86

1,83

-24,19

2,63

7,43

-26,06

33,20

-26,41

45,63

-4,22

-39,66

-13,26

Mercury (+)

36,08

22,93

46,64

1,59

-2,85

30,13

-7,52

50,91

42,89

-13,45

-6,18

35,22

Moon (-)

29,33

30,61

-18,93

30,25

-28,25

47,60

41,59

53,36

-49,46

-37,63

32,01

46,60

Sun (+)

46,19

-39,42

-40,84

-45,52

23,99

48,26

23,34

-24,88

4,34

53,90

1,54

11,47

Mercury (-)

25,55

-56,55

-38,28

45,84

9,85

-14,99

-35,94

-53,25

-21,08

-36,40

38,57

-32,21

Venus (+)

-15,16

-2,55

45,60

-50,22

-42,03

26,85

-24,44

-13,68

30,83

-30,22

13,08

-24,19

Pluto (-)

-1,50

-6,61

-0,19

-0,07

-19,90

-25,98

-63,81

6,25

0,02

0,00

0,00

3,84

Jupiter (+)

-48,28

39,26

8,29

47,16

-30,58

-44,05

29,17

-41,57

16,57

-11,43

24,08

-3,64

Saturn (-)

-50,22

-18,99

-22,24

-28,54

1,89

-40,05

52,10

-39,31

-10,56

-34,97

48,39

-19,99

Uranus (+)

38,33

29,57

5,43

-51,54

-36,62

-29,00

25,19

-17,66

-1,92

-17,66

-42,84

-49,45

Neptune (-)

-0,55

-14,32

0,06

5,00

1,38

0,81

15,08

2,51

0,26

-15,27

-0,02

-0,00

Wat wel duidelijk is dat dat de grootse afwijkingen de langzame planten betreffen. Gele waarden voor de snel bewegende maan treft u in binomial_limit.xlsx maar zelden aan.Eigenschappen van TkAstroDb versie 2.4.2

> Top <

TkAstroDb versie 2.4.2 kwam op mijn geboortedag uit. Op mijn verzoek werd in deze versie ook gekeken naar elementaire astrologische zaken als de verdeling van planeten en huiscuspen in element en modaliteit. Daarnaast werden bekende aspectfiguren (jod, T-vierkant, grote driehoek, mystieke rechthoek, grote vierkant, vlieger) en duizenden aspecten met midpunten tot in de puntjes berekend.

De verdeling van planeten en huiscuspen naar element en modaliteit zijn interessant omdat we in tabellen van vier of drie kolommen met veel minder vrijheidsgraden te maken hebben dan in kolommen van twaalf planeten of huizen. Eventuele astrologische effecten worden dan eerder statistisch significant en de betrouwbaarheidsintervallen worden smaller.

Bij relatief zeldzame aspectfiguren en de aspecten die midpunten maken zien we het omgekeerde. Ze bestaan minimaal uit combinaties van drie planeten met een kleine verwachtingswaarde np. De kans om door het toeval van de bemonsteringsfout op niet significante fluctuaties uit te komen wordt dan heel groot. Maar een astroloog die daar geen rekening mee houdt, kan vanuit zijn astrologische tuinstoel van alles beweren:

Hebt u ook naar de aspectfiguren en midpunten gekeken? Met meer kennis van astrologische zaken zou u vast wel anders over deze kwestie hebben gedacht.

Ik stonk als astrologische leek gemakkelijk in zo'n betweterig argument. Omdat ik niet over voldoende astrologische ervaring beschikte om die speculatie tegen te spreken, gaf ik een ervaren astroloog maar weer het voordeel van de twijfel. Met meer kennis van astrologische zaken zal de waarheid ook bij mij wel eens boven water komen dacht ik heel naïef.

Als u nog niet zo lang astrologie bestudeert dan kunt u dergelijke speculaties zelden weerspreken zonder een beroep te doen op het wie stelt die bewijst. Maar een deskundige die een praatje houdt aldoor te onderbreken met kritische opmerkingen over zijn vermeende gebrek aan bewijs is ook nogal wat. Als de scholieren in het middelbare en hogere onderwijs massaal de lessen van hun docenten zouden onderbreken met de kritische vragen die academici elkaar stellen, is het hek van de dam. Aan gewoon lesgeven komen de docenten dan niet meer toe in een klas vol slimme wappies:

Maar, kunt u ook aantonen dat uw verhaal voor gewone mensen geldt? Was was uw controlegroep? Wat waren de gevonden effectwaarden? Berekende u ook betrouwbaarheidsintervallen? Was het onderzoek waarop u die uitspraak baseerde representatief genoeg? Werd de onderzoeksvraag niet teveel bepaald door bevooroordeelde uitgangspunten?

Een verstandige leraar zou zo'n Herr Warum terzijde kunnen nemen en hem in een aparte klas kunnen belonen met extra huiswerk uit dikke boeken voor gevorderden. En het gebeurt ook wel eens dat hoogbegaafde kinderen op jonge leeftijd naar de universiteit gaan om te voorkomen dat ze door onderstimulatie slechter gaan presteren, omdat ze zich teveel vervelen in de klas. Maar verveling komt in de praktijk vaker voor bij theoretisch minder onderlegde kinderen die er helemaal niets meer van snappen, bijvoorbeeld doordat ze teveel door alternatieve berichten op hun mobieltje of de grappige leerlingen naast hen afgeleid werden. En die beloont u niet met extra huiswerk. Want daar hebben ze een hekel aan. Voor hen is de gewone lesstof te moeten volgen al een straf.

Dergelijke leerlingen zet de docent dan misschien liever op praktijkopdrachten zodat ze elkaar in hun eigen tempo stimuleren met het onderwerp aan de slag te gaan. Want door iets te doen en elkaar te imiteren kunnen mensen kunnen mensen ook veel van elkaar leren. Zonder het theoretische hoe en waarom daarvan te hoeven begrijpen. Daarom werden bakkerszonen in het verleden vaker bakkers, boerenzonen boeren en bleef ook het regentschap binnen bepaalde families.

Maar al vrij snel kwam ik erachter dat het in de astrologie vooral om antieke cultureel bepaalde vooroordelen ging. Het gaat dan meer om bijzonder onderwijs dat gestoeld is op de geloofsovertuigingen van ouders, vrienden en docenten, dan op geaccumuleerde empirische kennis. In dat geval zou u een Herr Warum misschien kunnen adviseren om godsdienst, oude talen en filosofie te bestuderen. Dan zou de Herr Warum via een slimme synthese van al die oude geschriften misschien eens de goddelijke waarheid kunnen achterhalen, waar die eigengereide modernisten niet meer in wensten te geloven.

Een zelfverzekerde alfaman, die meent door meer te lezen ergens meer van af te weten, kunt u zo misschien helpen. Maar een onzekere bètaman die zich aldoor afvraagt hoe het empirisch gezien in elkaar zit zult u daarmee niet helpen. Want waar was die astrologische basiskennis ook al weer op gebaseerd? Op gedegen empirisch onderzoek? Nee, beslist niet. Op een oud en uniek beter weten? Dat is maar weer de vraag, zolang die waarheid zich nog niet aan hedendaagse twijfelaars met hun Null hypothese heeft geopenbaard. Op de een of andere bijzondere scholing of spoedcursus in vooroordelen? Ja, meestal wel.

Maar daar ken ik door schade en schande wijs geworden wel meer versies van: Wat is Alpha?

Wat is het doel van mijn leven? Wat moet ik met het christelijk geloof? Allemaal vragen die je kan stellen op Alpha! Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

Tegenwoordig zou ik tegen zo'n alfaman zeggen die weer eens iets stelt, zonder daar bewijzen voor aan te dragen: Ik heb een leuke avond gehad met goed gezelschap, koffie en koek. Ik hoorde veel interessante verhalen. En dat is het dan wel.

Maar goed. Terug naar de astrologie. Voor niet meer in de Here Jezus en zijn twaalf discipelen gelovende astrologen bèta mensen zijn vooral de berekeningen van de vier elementen en drie modaliteiten van belang. Omdat we hier met twee of drie vrijheidsgraden te maken hebben in plaats van elf kunnen we eerder statische significantie bereiken over astrologische vragen. Maar dan moeten elementen of modaliteiten natuurlijk wel een rol van betekenis in ADB categorieën spelen. Maar is dat ook het geval?

Laten we die gevonden waarden voor Fine art artist maar eens bekijken. Welk element zou u verwachten bij een beeldend kunstenaar? Vuur, aarde, water of lucht? Wat behelzen die elementen in uw astrologische praktijk? Waar staan ze voor? Iedere astroloog heeft daar vast wel een beeld bij, maar zou u daar ook iets mee kunnen voorspellen? We keren daarom maar weer nederig terug naar de voor iedereen beschikbare ADB statistieken. Want ervaring met de horoscopen van 2188 schilders hebt u vast nog niet opgedaan.

Voor Adb_version_210209_1352 zijn de belangrijkste berekeningen inmiddels (oktober 2021) verricht. In deze versie zaten maar liefst 2188 schilders met een Rodden Rating van AA, A en B. De controlegroep bevatte 60328 personen met een AA, A, B en C geboortetijd. Wat leverde dat voor spannende uitkomsten op met inachtneming van de door astrologen ontkende bemonsteringsfout?

In effect-size.ods ziet u onder tabblad Planets in Elements dat de effectgroottes van persoonlijke planeten maximaal 5% rondom de verwachte waarde schommelden. De hoogste Cohens D waarde voor schilders had Mars in Lucht (1,73) met een effectwaarde van 1,04 (95% bi 0,96 - 1,11). De laagste Cohens D waarde was voor Maan in Vuur (-2,27) met een effectwaarde van 0,96. Dat zijn geringe tendensen waarmee u in de astrologische praktijk niets concreets kunt voorspellen, laat staan dat u er in een individueel geval iets mee kunt verklaren. Zie: cohens_d_effect.ods voor de details.

De binomial_limit.ods laat hier dan ook geen statistisch significante waarden onder de persoonlijke planeten zien. En zouden die er wel zijn, dan moet u bedenken dat in een tabel van 13x4 is 52 elementen er gemiddeld 52/20 is 2,6 (95% bi 0 - 6) fout positieve uitkomsten te vinden zullen zijn.

Ook voor huiscusp in element vonden we onder schilders geen significante effectwaarden. De laagste score was voor Placidus Cusp 12 in vuur (0,94) en de hoogste score was voor Cusp 12 in lucht (1,08). Bij de huizen 6 en 12 troffen we dan ook de hoogste Chi-square waarden aan (6,50, p-waarde = 9,0% ). De 1-6 as had een p-waarde van 27,2%, de 2-8 as scoorde 56,2%, de 3-9 as 91,3%, de 4-10 as 94,5% en de creatieve 5-11 as kwam slechts op 45,4% uit. En dat komt nabij de ideale 50% kanswaarde van kop of munt werpen op iets meer of minder dan normaal.

Hoewel we met dergelijke effecten en p-waarden met minuscule effecten te maken hebben, mogen astrologen ze toch niet negeren. Dat kleine effecten ertoe doen weten tegenwoordig alle klimaatdeskundigen. Zie het dagelijkse NOS nieuws. In het begin lijkt zo'n hockeystickcurve nog wel wel mee te vallen - nog niets is aangetoond zeggen de klimaatontkenners dan - maar later blijkt dat de petrochemische industrie al 40 jaar verontrustende rapporten in de lade te hebben gestopt. Omdat de uitkomsten van dat onderzoek niet strookten met hun business model. En hoe zit het met de astrologen vraag ik me dan af? Sliepen ze terwijl aldoor ontwikkelingen op hun gebied plaats vonden? Ik vrees van wel.> Top <

Volgende hoofdstuk: Samenvatting en conclusie