Statistische bijlagen

> Enneagram Index <

Het bias effect van de referentiedatabase bij herberekeningen

Gratis enneagram test voor uw familieleden

Nadenken over de CBS geboorte statistiekenHet bias effect van de referentiedatabase bij herberekeningen

> Top <

Voor personen die al in de referentiedatabase zitten en die daarna op basis van de statistiek herberekend worden, geldt dat ze automatisch meer kans maken om op hetzelfde enneatype uit te komen als waarmee ze ingevoerd zijn. Dit speelt omdat ze in de statistieken per stand nu eenmaal vaker voor het ingevoerde enneatype tellen.

Om die reden moet de grootte n van de personen in uw referentiedatabase zo groot mogelijk zijn om bias te voorkomen. Maar dat is niet altijd het geval. Stel dat uw astrologische database voor ennaegramonderzoek n personen bevat. Stel we hebben evenveel van ieder type, dat geeft n/9 personen per enneatype. Ieder enneatype kan een van de 12 zonnestanden hebben. Voor het gemak gaan we er even vanuit dat ze gelijkmatig over de 12 tekens verdeeld zijn. We verwaarlozen dan maar eenmaal het gegeven feit dat we in in Romantische tijden veel meer vieren aantroffen dan op basis van die aanname kon worden verwacht.

In werkelijkheid is dat niet zo, want de zon verblijft niet even lang in ieder dierenriem teken en de geboorten vinden niet gelijkmatig plaats over het jaar, zelfs niet bij mensen. Zie: Nadenken over de CBS geboorte statistiek. Maar daar gaat het me nu even niet om. Hier wordt in de op diezelfde realiteit gebaseerde referentiedatabase automatisch voor gecorrigeerd als je er vanuit mag gaan dat beroemd zijn niet van de geboortedag afhangt.

Hetzelfde gemiddelde geldt voor de overige planeet in teken standen, waarbij voor de trage buitenplaneten geldt dat de verdeling niet gelijkmatig is. Maar ook daar corrigeert de op de empirische werkelijkheid referentiedatabase in principe al voor. Want de gebruikte controlegroep bevat die vervorming natuurlijk ook.

Waar het me om gaat is de grootte van het bias effect in een simpel model te berekenen. Zodat ik een idee heb in hoeverre het opnieuw berekenen als 9 van een als 9 ingevoerde persoon op bias berust.

Het relatieve risico om met een bepaalde stand tot een bepaald enneatype te behoren wordt berekend als gevonden waarde/verwachte waarde.

In theorie is het te verwachten relatieve risico voor een iemand met maan in ram die niet in de referentiedatabase zit om een bepaald enneatype te zijn 1. De kans om een bepaald enneatype te zijn met een bepaalde maanstand is niet groter of kleiner dan de rest. Dat was de nul hypothese m.b.t. astrologie.

Stand

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Som

Maan in Ram verwacht

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

Maan in Ram gevonden

1,06

1,23

1,10

1,33

0,72

0,78

1,11

0,67

0,99

8,99

De door mij gevonden en in de berekeningen gebruikte waarden (zie tabel) wijken hier wat van af. En dat zal op meerdere factoren berusten. Een astroloog zou zeggen dat iemand met maan in ram een nogal onstuimig karakter heeft, en dan zouden de 2 en 4 imagotypen en de 7 enthousiasteling wat hoger kunnen scoren dan bijv. de 8 en de meer geremde 5 en 6 denkers. Maar ook het toeval van de bemonsteringsfout speelt hierbij een rol. Misschien zijn de gevonden effecten niet statistisch relevant of zijn ze het simpele gevolg van de te verwachten astrologische bias en vooroordelen. Maar hoe komt u uit die te verwachten fuik?

Daarom gaan we nu weer terug naar het simpele theoretische model waarbij de enneatypen even vaak voorkomen en gelijkmatig over de tekens verdeeld zijn. Want was de aanname van enneagramdeskundigen niet dat hun spirituele of psychologische enneagram niets met astrologie te maken had? Maar daar dachten hun voorgangers Plotinus, Gurdjief en Icazo en ook Helen Palmer beslist anders over.

Als iemand met maan in ram die in de referentiedatabase zit wordt herberekend dan is voor hem de kans, dat als hij als een 3 werd ingevoerd en als 3 herberekend werd groter dan 1/9. Oftewel het relatieve risico is groter dan 1 (mijn neutrale stand). Gewoon omdat de met zijn enneatype geassocieerde astrologische constellaties nu niet meer op toeval lijken te berusten.

Hoe groot is de verwachte waarde om met zon in ram al als enneatype 3 in de referentiedatabase voor te komen en om later als type 3 (hogere kans) of een ander type berekend te worden (lagere kans).

Stel je hebt n is 1200. Zon in ram komt naar verwachting gemiddeld 100 (n/12) keer voor bij enneatype 3. En enneatype 3 komt gemiddeld 1/9 maal voor bij de stand zon in ram. Maar bij dit al in de referentiedatabase aanwezige geval komt zon in ram geeft 3 één enkele maal niet toevallig voor. De kans op zon in ram geeft 3 is is dan 1 (altijd) voor dit bijzondere geval en blijft 1/9 voor de 99 (n/12-1) overigen. Oftewel de kans om er dan als zijn eigen type uit te komen is (1*9/9 + 99*1/9)/100 is 12/100 is 0,120 in plaats van 1/9 (0,111..)

Het relatieve risico om er met hetzelfde type als je werd ingevoerd uit te komen is met 12/100 maal 9, is een factor 1,08 vergroot (8% hogere waarden dan verwacht). Omgekeerd scoren de andere 8 typen (gedeelde smart) 8/8% is 1% lagere waarden. Het verschil met de bevoorrechte 3 is dan 1+8=9%.

Maar als dat effect voor 12 planeet in teken standen geldt, betekent dat de scores voor het eigen type bij een herberekening van de dag gemiddeld 1,08 tot de macht 12 is 2,5182 groter moet zijn dan verwacht. En dat is een enorme bias. Het geaccumuleerde effect over 12 planeten van 8 andere typen is is 0,99 tot de macht 12 (0,8864) .

In formule is de bias per stand 9(1 + 1/9(n/12-1))/(n/12) is (9+(n/12-1))/(n/12) is (108+12(n/12-1))/n is (108+n-12)/n is (96+n)/n

Consequenties voor dagscores

> Top <

Voor de dagscores bevat de database 2881 ingangen. Er worden 12 planeet in teken standen gemeten.

De bias per stand is (96+n)/n in het simpele model.

Per stand is het de bias dan (96+2881)/2881 is 1,0333 (+3%) en over 12 standen is dat (96+2881)/2881 tot de macht 12 is dat een factor 1,4819 (+48%).

En de overige 8 niet bevoorrechte enneatypen scoren gemiddeld dus per stand 3/8% lager is -0,4% en over 12 standen 48/8 is 6% procent lager. Want het verschil moet natuurlijk ergens vandaan komen.

Consequenties voor huizenscores

> Top <

De statistiek van de huizen bevat 1315 ingangen. Er werden 14 standen gemeten.

De bias per stand is (96+n)/n in het simpele model. U moet dus wel heel observaties doen om dat gevonden feit tegen te spreken. En daar kunnen dictatoriale machthebbers die niet aan de gevonden feiten gebonden zijn weer hun voordeel mee doen.

De relatieve kans dat een al in de referentiedatabase opgenomen type na herberekening opnieuw verschijnt is (96+1315)/1315 is 1,0730 (+7%).

Maar er worden wel 14 planeet in huizen standen gemeten waarvoor die bias geldt. Dan geldt de waarde (96+1315)/1315 tot de macht 14 is 2,6817 (+168%).

En de niet bevoordeelde 8 typen scoorden dan (2,6817-1)/8 is 21% lager (dus 0,7898 in plaats van de verwachte 1)

Consequentie voor de totaal scores

> Top <

De gecombineerde bias van de statistiek van de dag (en waan) en die van de huizen om herberekend te worden als hetzelfde enneatype is het product van die twee. Dat is dus 1,4819 maal 2,6817 is 3,97401123 (+297%). En een factor 4 is wel erg hoog. De anderen scoorden 297/8 is 37% lager.

Voorbeeld: Bill Clinton werd ingevoerd als een 3 in de referentiedatabase. Maar de 3 scoort tegen de verwachting in erg laag. En ook is er geen sprake van 3-6-9 dynamiek. We zien slechts 1 en 7 dynamiek.

In het geval van Bill Clinton speelt ook een ander probleem. De correctie voor de tijdzones in Arkansas. Corrigeer ik met met -6 dan staat de Ascendant in Weegschaal. En kom ik op 2w1 uit. Maar ik had hem eerder als een 7 berekend.

Clinton, Bill

1

2

4,36

2,66

0,40

0,25

0,15

1,59

1,70

0,27

0,34

Bill Clinton (38/11) was born on a 1, 2, 6 and 7 day (16/7)

Clinton, Bill (*)

1

2

8,14

0,48

0,09

0,74

0,01

0,34

1,82

0,03

0,07

with 1 and 7 dynamics (8)

Clinton, Bill [8h51m] houses

2

3

0,32

3,92

1,10

0,29

0,04

0,67

0,24

1,85

1,17

under 2, 3, 8 and 9 houses (22/4)

Clinton, Bill [8h51m] total

2

1

1,38

10,41

0,44

0,07

0,01

1,06

0,41

0,50

0,40

yielding 2w1 (9)

Maar om dat te controleren of die bias van toepassing is moet u wel kunnen nagaan of en hoe een bepaald enneatype in de referentiedatabase ingevoerd is.

Dat lijkt me terecht:

Daarom geef ik mijn io tabellen vrij. Zodat u kunt nagaan voor wie de io referentiedatabase bias geldt.

De kolommen hebben de volgende betekenis.

#

Invoernummer

Name

Naam

Sex

0 is man, 1 is vrouw

KeyWords

Korte samenvatting voor zoekacties e.d.

E

Enneagramtype zoals ingevoerd. Hier geldt de bias dus voor.

W

Vleugel (wing). Vleugels zijn niet direct meegenomen..

Astro

Enneagram type zoals berekend (21 is 2 met 1 vleugel, 20 is een 2 zonder duidelijke vleugel, 23 is enneagram 2w3).

ES

Een weegfactor: 10 betekent 1 typeerder, 20 betekent 2 gelijkluidende typeerders, of 3 gelijkluidende typeerders en 1 dissident (30-10 is 20). Waarden als 3 of 5 duiden op onenigheid of dubieuze typeringen (Pietje Puk zegt). Alleen typeringen met ES waarden van 10 en meer zijn in de refentiedatabase opgenomen.

Een stukje tabel:

#

Name

Sex

KeyWords

E

W

Astro

ES

2113

Abbado, Claudio

0

musicus dirigent e4w3 bp3

4

3

21

10

1766

Abbey, Edward

0

auteur e8 bp4

8

 

78

10

2311

Abbott, Jeremy

0

sporter figuur schaatsen e6w7 bp7

6

7

 

10

2952

Abd al Malik (Régis Fayette-Mikano)

0

musicus rapper e6 bp3

6

 

 

10

1775

Abdul, Paula

1

zanger choreograaf e9w8 bp7

9

8

32

20

1144

Abdullah II of Jordany

0

prins e9 bp4

9

 

67

10

2189

Abramovic, Marina

1

performance artiest e5w4 bp7

5

4

56

10

544

Abramson, Leslie

1

jurist e8w7 bp6

8

7

19 

20

De tabellen zijn ook wel aardig om te bestuderen hoe de door mij berekende waarden verschillen van de ingevoerde waarden.

Wat ik relatief vaak zag was dat mijn systeem iemand als 6 berekende die zichzelf als 9 typeerde. Dat kan wijzen op een neiging om je te identificeren met je integratiepad. Hierboven valt op dat Claudio Abbado, die als 4 werd ingevoerd door mij als 2w1 met een integratiepad naar de 4 werd berekend . Je ziet het ook bij Abdullah van Jordanië, die als 6w7 berekend en als 9 werd getypeerd.

Abbado, Claudio

2

1

1,96

8,98

0,04

0,49

0,85

0,07

1,96

1,74

0,47

Claudio Abbado (30/3) was born on a 1, 2, 7 and 8 day (18/9)

Abbado, Claudio (*)

2

1

3,69

68,94

0,00

4,24

2,47

0,00

6,40

23,21

0,00

with 1, 2, 4, 5, 7 and 8 dynamics (27/9)

Abbado, Claudio [2h00] houses

4

3

0,18

0,75

1,41

4,32

0,28

2,17

0,26

0,26

0,34

under 3, 4 and 6 houses (13/4)

Abbado, Claudio [2h00] total

2

1

0,35

6,76

0,05

2,12

0,24

0,14

0,51

0,46

0,16

yielding a 2w1 with a path to the 4w3 (6)

Abdullah II of Jordan

9

8

0,03

1,96

6,55

0,34

0,14

2,44

0,39

0,31

7,68

Abdullah II of Jordan (22/4) was born on a 2, 3, 6 and 9 day (20/2)

Abdullah II of Jordan (*)

9

8

0,00

0,40

802,85

0,01

0,00

298,45

0,00

0,03

940,43

with 9>=3>6 dynamics (18/9)

Abdullah II of Jordan [5h23] houses

6

7

0,06

0,02

0,37

0,04

0,31

18,22

3,88

2,12

0,80

under 6, 7 and 8 houses (21/3)

Abdullah II of Jordan [5h23] total

6

7

0,00

0,05

2,44

0,01

0,04

44,37

1,52

0,65

6,11

yielding a 6w7 with a path to the 9w8 (25/7)

Is dat een manco van mijn systeem? Ik geloof van niet. Het enneagram is een dynamisch systeem en het ligt in de verwachting dat spiritueel gezonde mensen richting hun integratiepunt groeien. Zie : Richtingen van integratie (veiligheid) en desintegratie (stress). De termen veiligheid en stress moet u trouwens ook niet al te letterlijk nemen. Onder stress kan iemand zich wel degenlijk richting zijn integratiepunt bewegen en al te veel veiligheid leidt ook niet tot spirituele groei. Misschien kun je daarom beter spreken van angst versus vertrouwen. Hte lijkt me aannemelijk dat juist beroemde mensen spiritueel wat gezonder zijn of waren dan doorsnee mensen en dus een grotere kans lopen om met gedrag van hun integratiepunt te worden geïdentificeerd. De mistypering is dan een logisch gevolg van de verwachte en uitgebreid in boeken beschreven dynamiek van het enneagram.

Om die reden moeten we ons bij een bepaald gedrag steeds afvragen of het een gezonde of ongezonde uiting is van een bepaald enneatype. Een moegestreden drie maakt nog geen negen. En een dominante helper gedraagt zich niet als een gezonde acht.Gratis enneagram test voor uw familieleden

> Top <

Ik heb via de astrologische statistische weg ontdekt dat het geboortejaar meer zegt over uw enneagramtype dan uw geboortedatum. Bij het enneagram gaat het astrologisch gezien vooral om de langzame buitenplaneten.

Toen ik aan dit onderzoek begon dacht ik dat een impulsieve zon in ram haast wel een 7 moest zijn, maar zowel de 1, de 6 en de 7 scoren hier wat hoger op. En in 2012 is dat vooral de (contrafobische) 6. Maar de effecten van het zonneteken op het enneagram zijn maar gering.

Zon in Ram 2011

1,21

0,80

0,80

1,00

0,97

1,31

1,11

0,96

0,84

Zon in Ram 2012

1,15

0,71

0,93

1,01

0,93

1,59

1,00

0,82

0,86

De conclusie lijkt dus gewettigd dat je bij ieder enneatype niet alleen aan de bekende enneagram type stackings (sociale, seksuele en zelfbehoudende subtypen) moet denken, maar vooral aan de zonneteken varianten ervan. En misschien ook wel aan de balans van hun elementen in hun horoscoop.

Normaal gesproken zou ik een dergelijke op astrologie gebaseerde hypothese onzin vinden, maar gezien het feit dat ik zowel de astrologie van de zonnetekens in mijn familie- en gezinsleden terug vind als ook dat ik erachter kwam dat teveel enneagram coaches en spirituele goeroes moeilijk doen over hun geboortedatum (zie: onbekend) begin ik er als sceptische zes toch steeds meer aan de astrologische tijdsbepaling te te geloven. Het klopt gewoon te vaak om niet waar te kunnen zijn. En dat geldt al helemaal voor de door mijn computer gegeneerde tabellen.

Daarom bied ik u wat voorbeeldberekeningen in een pdf bestand aan. Ik gebruikte de 2012 statistieken om op onbekend enneatypes te raden. En geloof me het klopt vele malen vaker dan door toeval kon worden verwacht. U mag dit bestand inzien en met anderen delen, maar u mag er geen persoonlijk gewin uit maken, want het valt onder het copyright. Maar het idee erachter is vrij simpel: Bij het enneagram gaat het om generaties. Uw ouders en u verschillen daarom als major enneatype (afwijzing, frustratie of hechting) meestal meer van elkaar dan u van uw broers en zussen. Alleen in overgangstijden van bijvoorbeeld een 3-6-9 aatachment generatie naar ene frustratie of rejection type zien we grote verschileen tissne tijdgenoten.

Astrologisch gezien zijn gaat het vooral om de door de tekenpositie van transsaturnale buitenplaneten bepaalde tijden tijdens welke cohorten mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Raar, maar waar. De psycholoog en astroloog Richard Tarnas schreef hier waarschijnlijk ook al over. Maar toen ik contact met hem opnam schreef zijn persoonlijke assistent dat Tarnas niet met ennegram bekend was en weinig affiniteit had met statistiek.

Pluto, door astrologen ook wel de planeet van de transformatie genoemd, speelt hierin een cruciale rol. Maar ook de posities van de buitenplaneten Uranus en Neptunus bepalen in astrologisch opzicht in hoge mate iemands enneatype. En dat betekent dus dat je op basis van de effecten van die drie buitenplaneten tijdspannes kunt aangeven waarin bepaalde enneatypes vaker dan verwacht geboren worden en/of de al eerder geboren enneatypes met bepaald e-materiaal geconfronteerd worden. En de dagscores van het in mijn praktijk meest betrouwbare 2012 algoritme is hierop geënt.Nadenken over de CBS geboorte statistiek

> Top <Volgens het CBS Magazine vonden in 2002 de geboorten vooral plaats midden in de week: Geboorten: vooral midden in de week.

De populairste geboortedag in 2002 was dinsdag 24 september 2002 (19/1) met 693 (18/9) levend geborenen en de minst populairste dag voor de nieuwgeboren zielen was zondag 13 januari 2002 (9) met slechts 396 (18/9) levend geboren zielen.

Een numeroloog zou bij deze getallen smullen en er dus bij stil staan.

Want het 24/9/2002 geboortepad (19/10/1) staat voor een nieuw begin en de het minst populaire 13/1/2002 (9) staat voor een einde.

En in beide gevallen zien we een 18/9 aantal verschijnen.

Alleen hier schijnen de met de klok mee rechts draaiende 693 geboortelingen wat levensvatbaarder dan de tegendraadse 396 reeks.

Is dit een soort spirituele kurketrekker regel zoals het enneagram voorspelt? Bij rechts draaien gaat de vector persoonlijkheid er spiritueel gezien op vooruit en bij links draaien op achteruit? Dat is ten minste wat ennegram theoretici beweerden.

Wat zeggen mijn astrologische enneagram statistieken over deze dagen?

De in 2002 favoriete geboortedag

4

5

4,10

0,00

0,00

4,85

0,01

0,00

2,57

2,27

0,00

24/9/2002 (19/1) was een 1, 4, 7 en 8 dag (20/2)

De in 2002 favoriete geboortedag (*)

1


209,70

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

met forse 1 dynamiek (1)

De in 2002 minst populaire geboortedag

4

5

4,44

0,00

0,00

25,70

0,01

0,00

4,18

2,67

0,00

13/1/2002 (9) was een 1, 4, 7 en 8 dag (20/2)

De in 2002 minst populaire geboortedag (*)

1


2.120,30

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,47

0,00

0,00

met extreme 1 dynamiek (1)

Beide dagen lijken me een goede start voor een 4 die naar de 1 gaat en dan naar de 7. Maar blijkbaar kun je dan beter onder het zonneteken Balans/Weegschaal geboren zijn dan onder de volgens de astrologie oud wijze en plichtsgetrouwe steenbok. Want Steenbok (met bovendien 4 maal zoveel 4) geeft een relatief smaller pad naar de 7 dan Balans. Want u moet in mijn statistiek steeds letten op de relatieve verhoudingen tussen de getallen.De volgende stap voor mij en anderen is: Op zoek gaan naar meer Nederlandse geboortestatistieken van andere jaren om uit te zoeken of dit nu op toeval berust of niet.

Mocht u die getallen weten, geef me dan een hint zodat ik het een natrekken kan onder het motto: Onderzoekt alles, maar bewaar het goede.


> Top <


Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.

© Sjoerd Visser
(2010)