De documentaire serie Profiel en het enneagram

Enneagram Index

Inleiding

Voorbeelden van enneatypen uit de praktijk
Bij het enneagram gaat het om patronen
Het hoofdtype bepalen
Uitzendingen downloaden

Type 1: De Hervormer

Kenmerken van type 1
Voorbeelden van type 1
Nog wat vrouwelijke typen 1 om het beeld te complementeren

Type 2: De Helper

Kenmerken van type 2
Voorbeelden van type 2

Type 3: De Doener of harde werker

Kenmerken van type 3
Voorbeelden van type 3

Type 4: De Voeler of Romanticus

Kenmerken van type 4
Maar wat typeert de 4w5 nu echt?
Voorbeelden van type 4

Type 5: De Denker

Kenmerken van type 5
Voorbeelden van type 5

Type 6: De Loyalist

Kenmerken van type 6
Voorbeelden van type 6

De contrafobische zes

Type 7: De Levensgenieter

Kenmerken van type 7
Voorbeelden van type 7

Type 8: De baas

Kenmerken van type 8
Voorbeelden van type 8
Vrouwelijke achten

Type 9: De vredestichter

Kenmerken van type 9
Voorbeelden van type 9

Type 10 of 0: De heiligen

Enige spraakmakende wetenschappers

> Top <

Inleiding

> Top <

Voorbeelden van enneatypen uit de praktijk

De documentaire serie Profiel van de KRO, HUMAN en IKON portretteert sinds 2005 bekende Nederlanders. De televisieserie beoogt wat dieper te graven dan de standaard interviews. Zo worden ook intimi over de betreffende persoon ondervraagt. En dat levert belangrijke aanvullende biografische informatie op.

Voor mij was de serie een goede gelegenheid om de bruikbaarheid van mijn enneatyperingen te testen. Ik streef er naar om van ieder in Profiel geschetste persoon het enneatype van de geboortedag te berekenen. Ik geef ter plekke in mijn enneatabellen een link naar Uitzending gemist zodat iedere enneagram onderzoeker gemakkelijk kan nagaan wat de voorspellingen waard zijn.

Gedocumenteerd personen die volgens mij wel heel treffend bepaalde enneatypen vertegenwoordigen bespreek ik bij voorkeur op deze pagina. Want een raak getroffen psychologisch portret zegt meer dan duizend woorden. Een goed portret toont niet alleen kenmerken van de persoon, maar ook motivaties en de historische context. Om die reden is het zo spijtig dat zoveel enneatyperingen die op het internet staan, niet alleen buitengewoon ongenuanceerd zijn, maar ook historisch gezien de plank misslaan.

Veel mistyperingen zijn het gevolg zijn van het feit dat enneagram-auteurs er voetstoots vanuit gaan dat enneatypen willekeurig over de tijd verdeeld zijn. Dus dat er bijvoorbeeld in ieder jaar evenveel vijven als drieën geboren worden. Maar dat is volgens mijn statistieken en observaties beslist niet het geval: Enneatypen verschijnen juist als generaties in de tijd.

Relatief gezien kun je met wat goede wil via de hedendaagse enneagrambril in elk jaar en in elke firma wel relatieve vertegenwoordigers van ieder enneatype vinden, maar objectief, historisch en statistisch gezien houdt dat geen steek.

Ik kon echt geen recente 5w4 dichter van het formaat van Gerrit Achterberg vinden: Filmische hommage aan de dichter Gerrit Achterberg 1 en deel 2. En in Achterbergs geboortejaar (1905, 5w4 jaar) berekende ik geen enkele drie. Maar wel veel eigenzinnige denkers als Viktor Frankl, Arthur Koestler, Greta Garbo, Elias Canetti, Albert Speer, Ida Gerhardt, Willy Walden, Ayn Rand, Jean-Paul Sartre en Marcel Lefebvre om er maar een paar te noemen. En het is toch duidelijk dat deze in een 5w4 jaar geboren personen een volstrekt andere generatie vormen dan de toonaangevende 3, 6 en 9 attachment types van nu.

Wie de Nachtwacht van de in een 5w4 tijd geboren schilder Rembrandt (1606) bestudeerd, ziet onder 18 schutters geen enkel attachment type. Je ziet excentrieke mannen met snorren en hoeden die allemaal een andere kant uitkijken. Ze zijn bepaald geen op elkaar afgestemde figuren uit een of andere Flash mob. Het gaat meer om een samenraapsel van in zichzelf ingekeerde wezens. Alleen het rennende meisje (volgens sommigen een engel) kijkt ons vluchtig in de ogen.

Wikimedia CommonsDe anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp toont acht chirurgen rondom een lijk: Nicolaes Tulp, Jacob Blok, Hartman Hartmansz., Adraen Slabran, Jacob de Witt, Mathijs Kalkoen, Jacob Koolvelt en Frans van Loenen.

Deze heren lijken opmerkelijk veel op elkaar. Je hoeft geen gecertificeerd enneagramdeskundige te zijn om dat te zien. Wat is hier aan de hand? Had Rembrandt maar één model tot zijn beschikking? Was het een kwestie van mode? Of zijn in lijken geïnteresseerde chirurgijns nu eenmaal van een bepaald enneatype en is de uitkomst van mijn berekeningen een kwestie van selectie?

Deze hypothesen kunnen allemaal waar zijn, maar feitelijk waren de afgebeelde personen gewoon tijd- en plaatsgenoten van elkaar. En tijd- en plaatsgenoten lijken nu eenmaal op elkaar, hoezeer hun Ik ben uniek ego zich daar ook tegen verzet. Ik denk nu aan tweelingen die objectief gezien ontzettend op elkaar lijken, maar toch volgens enneatypeerders een ander enneatype zouden kunnen hebben.

In de Gouden Eeuw berekende ik vooral vieren en vijven en vanaf 1632 een enkele negen. Is dit toeval?

Ik denk het niet. Want ik zag te vaak zinvolle enneagrampatronen.

De extreme 5w4 denker Descartes (1596) koos voor de ratio van het menselijk intellect. Hij geloofde in de ziel, maar hij ontkende de waarde van affecten. Pas in 1627 zie ik de eerste 4w5 natuurfilosoof verschijnen: Robert Boyle (1627). In 1632 verschijnt de empirist John Locke (5w4 of 9). De filosoof Spinoza (1632) scoort zowel hoog op de 4w5 voeler/denker als op de som ervan de negen.
In Rembrandts tijd speelde het moeilijk te overbruggen conflict tussen de empirisch waarneembare werkelijkheid (senses) en de ratio een rol. Oftewel het conflict tussen ervaren (4) en denken (5). Het was een 4, 5 en 9 tijd, waarin de negens die 4-5 kloof tussen voelen en denken trachtten te overbruggen.
Maar de uit mijn onderzoek evident naar voren komende cultuurhistorische context van het enneagram wordt in de enneagramwereld nog niet geaccepteerd.

Veel enneagram coaches verzuchten weliswaar dat ze onder een drie cultuur leven, maar uit hun waarneming lering trekken en dus veel vaker drieën typeren, dat doen ze liever niet. Want dan zouden ze hun geschriften en verdienmodellen grondig moeten herzien. Hun klanten zouden het niet accepteren.

En toch zouden veel enneagram coaches van mijn statistieken over de Zeitgeist kunnen leren. Maar Enneagramtesten worden helaas voor de historische blinde vlekken van enneagram typeerders genormaliseerd. De testen worden dus zodanig aangepast dat in een 3-6-9 attachment tijd nog genoeg gevallen van de andere enneatypen tevoorschijn komen. En aldus wordt de 3w4 of 9 acteur Johnny Depp (1963) als een 4w5 gezien, terwijl hij als hard werkende acteur alleen maar met succes romantische typen uit Piracy in the Caribbean tijden speelt. En in die valkuil trappen we aldoor als we ons bezig hoeden met stompzinnige celebrity typing.

Maar een 3w4 of 9 attachment type in een 3-6-9 jaar uit 1963 is nog geen 4w5 als Baudelaire (1821) of Dostojevski (1821). Want die leefden immers in een volstrekt andere tijden.

De door Friedrich Rückert (1788, 4w5 jaar) beschreven bittere Kinderdood was in de zogenaamde Romantiek aan de orde van de dag. Als je nog niet als vier of vijf geboren was, dan werd je wel een vier voeler of een vijf denker door je hart en ziel te openen voor de alom aanwezige pijn en verdriet in het leven.

Maar toch veronderstellen contrafobische zessen en drieën op de enneagramfora nog steeds dat ze ook een 4, 5 of 9 zijn. En identificeren 3w4-en zich met hun vier vleugel en zijn ook de voor elk wat wils tritypes bij deze kameleons erg populair. De jonge fakebook generatie bepaalt nu eenmaal het beeld. Maar You ain't seen nothing yet besef ik na de bestudering van de denk- en leefwereld van de historische persona die objectief gezien in echt andere tijden leefden.

Bij het enneagram gaat het om patronen

> Top <

Wie de geboortejaren van de getypeerde personen in de serie Profiel of in dayscores.pdf bestudeert, merkt al snel op dat soortgelijke enneatypen in dezelfde jaren verschijnen.

Ik denk dan aan het fenomeen Zeitgeist/Tijdgeest (wiki):

De tijdgeest (ook wel aangeduid met het Duitse Zeitgeist) is de kenmerkende manier van denken en handelen van het merendeel van de bevolking in een bepaalde tijd.
In de jaren 20 (roaring twenties) was de tijdgeest losbandig. Zo wordt de tijdgeest van de jaren vijftig gekenmerkt door gelatenheid, terwijl die van de late jaren zestig eerder als progressief wordt gezien. Begin jaren 70 wordt wel aangeduid met de wij-generatie, het denken voor wat belangrijk is voor de totale bevolking, flowerpower. Halverwege jaren 70 tot halverwege jaren 80 het doemdenken, in de muziek uitte zich dit in punk, new wave en gothic. In de jaren 80 was er de ik-generatie, die met name materialisme en individualisme belangrijk vonden.
Het begrip komt van de Duitse filoloog Johann Gottfried von Herder, terwijl het door Christian Adolph Klotz een naam kreeg.

Enneatypen lijken elkaar ook in als generaties in de tijd op te volgen. Om die reden kunt u aan de hand van iemands geboortejaar al heel aardig het meest waarschijnlijke enneatype voorspellen. Zie: dayscores.pdf voor de dominante enneatypen met vleugel in een bepaalde periode.

Ik kan daar inmiddels niet meer omheen. Deze niet door mij verzonnen statistieken treffen te vaak de Zeitgeist van een generatie aan om op toeval te kunnen berusten. Degelijke zaken zijn te vergelijken met de uitspraak In mei (Stier) legt elke vogel een ei, waar in het Noordelijk halfrond op zijn minst een kern van waarheid in zit. En ook cultuurhistorisch bezien bestaan er lente- zomer- en herfst- en wintertijden, al zijn die door de waan van de dag voor ons moeilijk te ontwaren.

Uit mijn astrologische statistieken blijkt bovendien dat een typische 3-dag ook hoger dan gemiddeld scoort op de 6 en de 9. En wel in zo'n sterke mate dat dit niet meer op toeval kan berusten. De enneatypen 3, 6 en 9 worden tot de attachment types gerekend. Tijdens zo'n 3-6-9 periode worden zelden overtuigende enen, vieren of zevens (rejection types) of vijven en achten (met de twee rejection types) aangetroffen. Alleen de 2w3 komt relatief nog vaak voor. En de 2w1 zien we vooral in de overgang van periode met beroemde frustratietypen naar attachment typen.

Dergelijke enneagram patronen kunnen niet meer op toeval berusten. En dus ga ik maar met mijn op statistiek berustende onderzoek naar de relatie tussen het enneagram en de astrologie door.

Het hoofdtype bepalen

> Top <

Ik trap natuurlijk een open deur in als ik stel dat pure enneatypen niet bestaan. Die bestaan slechts als karikaturen in enneagramboeken zoals Hanna Nathans mooi zei. Wie een enneagram-test doet zal dus altijd op meerdere typen scoren, al dan niet volgens een bepaald patroon met vleugels, rust- en stresspunten.

We zien dergelijke verwachte enneapatronen zowel in de voorspellingen als in voorbeelden terug. Zo heeft de uitgesproken type 8 Baas Hans Becker ook een duidelijke 7 vleugel en heeft de typische 7 Levensgenieter Erica Terpstra ook een 8 en een mystieke 5 kant. En bij veel vieren en vijven vraag ik me af of ze nu een 4w5 voeler of 5w4 denker zijn. Afgezien van wat mijn algoritmen hierover beweren. Merkwaardig genoeg scoren die twijfelgevallen ook opvallend vaak op de onbestemde 9.

Typeren doen we allemaal

> Top <

Veel mensen vinden typeren maar niets. Je legt er mensen mee vast en hun levenspatroon wordt ineens saai en voorspelbaar. Iemand zou hier zelfs misbruik van kunnen maken. Andere stellen dat er ook nog zoiets bestaat als een afbeeldingsverbod. Je mag zoiets goddelijks als een mens niet vastleggen.

Dat alles kan in theorie waar zijn, maar ik verwacht niet dat het lukt om een persoon vast te leggen op zoiets simpels als het enneagram, zelfs al zou het plaatje toevallig treffen. Bovendien legt het enneagram de mens niet vast, ze toont alleen maar enkele aspecten van de robotmens in ons aan.

Ten aanzien van het afbeeldingsverbod realiseer ik me dat we aldoor, zowel bewust al onbewust, mentale beelden van onszelf (zelfbeeld) en anderen maken. Ook al leggen we die niet expliciet op papier of op doek vast. En of we de ander tegenover ons of ons zelfbeeld nu haten, loven, vrezen of liefhebben, beelden maken we toch. En daar is op zich niets mis mee. Zo zijn we nu eenmaal gemaakt. Alleen met iemand tegenover ons leren we onszelf kennen. Zonder het lief en leed van een relatie gebeurt er niets. Zonder de prikkel van een soms pijnlijke uitdaging kan niets groeien.

Mijn enneatyperingen zijn niet bedoeld om mensen vast te leggen. Het gaat me erom om de negen verschillende perspectieven op de wereld van het enneagram beter te leren zien. Daarnaast is dit hele project voor mij een test van de astrologie. Het enneagram belooft ons immers evenals de astrologie een soort wegenkaart te geven die ons kan helpen de onbewuste zienswijzen, behoeften en motieven van onszelf en anderen beter te leren herkennen en begrijpen. Het doel ervan is zelfkennis en transformatie. En dat begint natuurlijk bij het herkennen van de balk in je eigen oog.

Dat is ook de essentie van het kentheoretische kernprobleem waar de mens die zichzelf onderzoekt op stuit: De vier blinden leiden de blinden. Pythagoras profeteerde dat 1+2+3+4 weer eenheid geeft (10/1), oftewel net als bij het enneagram ligt de de waarheid in het midden van de cirkel. Maar je kunt dat pas inzien als je het helikopterperspectief inneemt en boven jezelf (Zeitgeist, conditionering) kunt uitstijgen.

Uitzendingen downloaden

> Top <

Op http://www.helpdeskweb.nl/gemistdownloader/ staat het programma Uitzending Gemist Downloader. Hiermee kunt u de uitzendingen op uw harde schijf opslaan. U kunt de filmpjes comprimeren en verkleinen zodat u ze op een mobieltje af kunt afspelen. Vanwege het auteursrecht is dit natuurlijk alleen voor privé-gebruik toegestaan.

Ik heb gemerkt dat het erg prettig is om bepaalde gezichtsuitdrukkingen, uitspraken en intonaties even terug te kunnen spoelen. Want het komt vaak voor dat ik dergelijke signalen maar half of onbewust oppik, maar dat de film dan al weer doorgedraaid is, zodat ik er niet bij stil kan staan.

En in dat fenomeen herken ik de diepere waarheid van een uitspraak van Parmenides, dat de werkelijkheid zo vluchtig is dat je er aldoor overheen loopt. Want je staat te weinig stil bij het magische dat er aldoor op ieder moment, binnen en buiten je gebeurt.

Type 1: De Hervormer

> Top <

Matteüs 5:1-2

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.

Kenmerken van type 1

Enneatype 1 is niet zozeer een pietluttige perfectionist, maar vooral een gedreven idealist die belangrijke tekortkomingen van mensen, voorwerpen en werkwijzen snel doorziet. En aan die onvolkomenheden kan hij zich behoorlijk ergeren. Enneatype 1 wil het liefst de wereld verbeteren en houdt hierbij niet van half werk. Vandaar de titels Wereldverbeteraar, Hervormer of Perfectionist.

De een is vaak net als de acht een taaie krijger voor waarheid en gerechtigheid. Type 1 streeft hierbij naar het juiste evenwicht. Om die reden kan de wikkende en wegende Eén zowel als rechter als advocaat ook een advocaat van de duivel zijn. Gevoelens worden niet snel getoond. Want die zijn onredelijk.

Type 1 is evenals de 4 en 7 een frustratie-type. Type 1 is wel het meest beheerste type van die drie. De gewetensvolle 1 wil liever niet als heethoofd bekend staan. Type 1 heeft een hoge morele standaard, is gehecht aan goede manieren en onderdrukt daarom zijn woede. Want woede en onredelijkheid passen niet in zijn zelfbeeld. Maar juist die verdrongen ergernis en woede is van het gelaat en de houding af te lezen. En woede en ergernis zijn voor de Eén ook een drijvende kracht. Vandaar dat we van een woedetype spreken.

Naranjo zag in het welgemanierde optreden van type 1 een vorm van reactie formatie, een afweermechanisme waarbij ontoelaatbare gevoelens van ergernis niet geuit worden, maar “veilig” omgezet worden in het omgekeerde gedrag. Dus een type 1 rechter kan overdreven redelijk en vriendelijk doen, terwijl hij innerlijk kookt van woede. De meer spontane acht zal zijn woede eerder en directer uiten en dus bijtijds de druk van de ketel halen.

Type 1 steekt er veel energie in om zaken die niet met zijn idealen stroken te verbeteren. Of het nu gaat om gebrek in een apparaat, een disharmonische klank, een gebrekkige theorie of om de oneerlijkheid van de maatschappij als geheel, onvolkomenheden en onrechtmatigheden storen hem. De ongeduldige type 1 gaat er het liefst direct mee aan de slag. Want dat kan toch niet zo zijn? Het gaat hem om het principe. Het relativerende idee dat er vele wegen naar Rome gaan staat aanvankelijk ver van deze wereldverbeteraar af, want eigenlijk gelooft de 1 alleen maar in zijn eigen manier van zien. En de rest? Die moet je of tolereren of stapje voor stapje zien te verbeteren. En daarom heeft type 1 altijd nog zo'n lange weg te gaan..

Type 1 kan behoorlijk kritisch en eigenwijs zijn. Hij is al zo veeleisend tegenover zichzelf, dat hij de kritiek van anderen erbij moeilijk kan verdragen. Hij doet al zo zijn best om fouten te vermijden. Zijn strenge geweten eist een deugdzaam leven, maar hij vindt ook dat ook anderen hun steentje moeten bijdragen aan de maatschappij zoals hij die ziet. En als dat in zijn ogen niet goed gebeurt, dan uit hij zijn woede indirect met rationeel gezien terechte kritiek. Hij is dan belerend, maar boos is hij nog niet. Alleen als type 1 zeker weet dat zijn woede gerechtvaardigd is, start hij een heilige oorlog voor de goede zaak. En dan kan type 1 fel van leer trekken.

Evenals het hoofdtype 6 heeft het woedetype 1 een goed oog voor details en knelpunten die problemen opleveren, maar buiktype 1 is meer individualistisch ingesteld. Het gaat type 1 om zijn persoonlijke principes, die hij als het ware in lijf en leden aanvoelt. En daarom moet er volgens Type 1 onmiddellijk wat aan gebeuren, want het stoort hem echt in lijf en leden. De ongeduldige type 1 ontleent zijn energie aan deze woede, vooral als die in hun ogen gerechtvaardigd is, terwijl disharmonie een loyale zes eerder angstig en onzeker maakt.

Voor het oplettende type 1 is mindfulness een goede therapie. Het gaat er daarbij om om een open oog te hebben voor de processen op zevende dag (het zogenaamde hier en nu) in plaats van alles aan de waarden en normen uit het persoonlijke verleden (dode karsporen) te relateren. Maar daarvoor moet je denken wel eerst objectief observeren.

Han Fortmann Centrum - Wat is mindfulness:

Het engelse woord ‘mindfulness’ betekent: opmerkzaamheid, oplettendheid, zorgvuldigheid.
Het begrip ‘mindfulness’ komt uit de boeddhistische aandachtsmeditaties in diverse Aziatische landen en speelt daar al eeuwenlang een centrale rol. Het heeft de betekenis van je aandacht doelbewust richten op de gedachten en gevoelens die je op dit moment ervaart, zonder hierover te oordelen en deze voor dat moment te accepteren.
Dat klinkt eenvoudig, maar heel vaak zijn we niet opmerkzaam voor wat er in ons leeft precies op dit moment. We zijn vaak bezig met het verleden, de toekomst of met dagdromen. We zijn zo vaak elders met onze gedachten dat we meestal niet “echt’ in ons eigen leven aanwezig zijn. We handelen dan vanuit ingesleten patronen waarvan we ons niet meer bewust zijn.

Niet oordelen op basis van oude ego veronderstellingen, maar leven in het hier en nu en wat er ook komt accepteren. Almaas schreef er boekwerken over.

Voorbeelden van type 1

> Top <

De voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (De raad van Pieter) Pieter van Vollenhoven (1939) is misschien wel Nederlands bekendste perfectionist. Maar noem hem niet pietluttig. Want dan begrijp je niets van deze bevlogen man. De imperfecties die vliegtuigen laten crashen doen er nu eenmaal toe.

Vollenhoven, Pieter van

1

2

13,28

1,00

0,04

1,62

0,41

0,25

0,81

1,41

0,38

Pieter van Vollenhoven (28/1) is geboren op een 1, 2, 4 en 8 dag (15/6)

Vollenhoven, Pieter van (*)

1

2

231,15

2,27

0,00

34,58

0,20

0,00

3,62

0,82

0,00

met 1, 2, 4 en 7 dynamiek (14/5) Profiel: Pieter van Vollenhoven

Youp van het 't Hek (1954) heeft op het eerste gezicht meer weg van een contrafobische 6: Hij verzet zich hevig tegen iedere autoriteit.

Hek, Youp van ´t

6

7

1,92

0,79

1,59

0,15

0,29

2,02

1,00

1,21

0,36

Youp van ´t Hek (31/4) is geboren op een 1, 3, 6, 7 en 8 dag (25/7)

Hek, Youp van ´t (*)

6

7

0,55

0,11

1,84

0,03

0,10

2,35

0,56

0,34

0,42

met cp6>3>9 dynamiek (9) KRO profiel: Youp van 't Hek

Maar mijn 2012 algoritme levert een 1w2>7 dag op. En dat is wel zo aannemelijk omdat de 3-6-9 dynamiek voor 1954 in het 2010 algoritme wel erg mager is.

Hek, Youp van ´t 2012

1

`2

49,48

0,46

0

0,03

0,05

0,02

13,26

5,15

0,05

Youp van ´t Hek (31/4) is geboren op een 1, 7 en 8 dag (16/7)

Hek, Youp van ´t (*)

1


798,68

0,03

0

0,01

0,18

0

451,9

0,64

0

met 1 en 7 dynamiek (9) KRO profiel: Youp van 't Hek

De één staat bekend als een woedetype. Iemand die zich enorm druk kan maken over alles wat er in zijn ogen fout is. Bijv. Buckler bier of een moderne helpdesk die je van het kastje naar de muur stuurt. Ook domineeszoon Freek de Jonge (1944) is op zo'n typische 1>7 dag geboren. Hij is met het geloof grootgebracht, maar hij verzet zich er ook tegen.

Jonge, Freek de

1


9,85

0,56

0,22

0,30

0,37

0,34

3,35

0,91

0,36

Freek de Jonge (29/11) is geboren op een 1, 7 (en 8) dag (8 of 16/7)

Jonge, Freek de (*)

1

2

95,75

0,08

0,01

0,48

0,42

0,01

41,26

0,17

0,01

met 1 en 7 dynamiek (8)

Type één houdt meestal lang zijn woede in. Maar het gekke is dat de opgekropte ergernis vaak nog zichtbaarder is, dan geuite woede. Dat zie je aan het gezicht en aan het geïrriteerd kritische gedrag. En op een zeker moment barst de bom. Cabaretiers als Youp van 't Hek en Freek de Jonge maken heel creatief gebruik van dit principe.

Op het podium blazen ze stoom af. Vooral Freek de Jonge kon er wat van. En het is leerzaam om zijn aardse woede van de frustratietypen te vergelijken met de geveinsde woede van de contrafobische zessen (attachment types) in de Avro Opium Special over de Oudejaarsconference van 7-12-2012.

Wilhelmus Simon Petrus (Pim) Fortuyn (1948) maakte theater van de politiek.

Fortuyn, Pim

1

2

10,39

1,03

0,38

0,58

1,18

0,47

1,59

0,20

0,22

Pim Fortuyn (34/7) is geboren op een 1, 2, 5 en 7 dag (15/6)

Fortuyn, Pim (*)

1

2

100,09

0,12

0,02

3,63

0,44

0,02

31,01

0,05

0,01

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3) Pim Fortuyn - Gesprek van het jaar (21-12-2001)

De extraverte Pim Fortuyn was duidelijk een woedetype. Hij kon behoorlijk te keer gaan als hij dacht in zijn gelijk te staan. Hij kon niet tegen kritiek. Zelfrelativering ontbrak nog wel eens (RTL). Zijn tweede score is op de zeven. En zijn derde op de vier of vijf. Die nadenkende kant liet professor Pim op televisie minder zien.

Volgens astrologe Joyce Hoen (from him) zou hij op 0h15m geboren zijn. De 2012 statistieken laten op die dag en tijd een extreem hoge score op de Ik weet het beter zien.

Fortuyn, Pim 2012

1

2

282,77

9,55

0,00

0,04

0,32

0,01

4,43

0,03

0,00

Pim Fortuyn (34/7) is geboren op een 1, 2 en 7 dag (10/1)

Fortuyn, Pim 2012 (*)

1

2

13.516,61

0,09

0,00

3,93

0,01

0,00

1.786,83

0,00

0,00

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3)

Fortuyn, Pim [0h15] huizen

1

9

16,36

0,06

0,03

0,05

0,12

6,19

0,09

0,71

0,12

onder 1 en 6 huizen (7)

Fortuyn, Pim [0h15] totaal

1

2

4.627,35

0,57

0,00

0,00

0,04

0,04

0,38

0,02

0,00

geeft een 1 met wat 7 (1) Pim Fortuyn - Gesprek van het jaar (21-12-2001)

We hebben ook een geboortetijd uit 2e of 3e hand uit de Ronald Hepp:

Ger Westerberg quotes Sagittarius April/2002 from the files of Roland Hepp for 15:00 MET, no source.

Fortuyn, Pim [15h00] huizen

3

2

0,43

1,98

2,89

1,11

0,24

0,22

0,36

0,18

0,38

onder 2, 3 en 4 huizen (9)

Fortuyn, Pim [15h00] totaal

1

2

4,5

2,04

1,11

0,64

0,28

0,1

0,57

0,04

0,08

geeft een 1w2 (6)

Hier zien we in 2010 2, 3 en 4 in de huizen verschijnen. Maar het blijft een 1w2.

Pim Fortuyn werd op 54/9 jarige leeftijd vermoord op een 4>1 (5) dag onder 9 huizen. De volgens hem oude politiek raakte verlamd (9) en de emoties (4, 1) laaiden hoog op (2012 statistiek)

Pim Fortuyn 2012, killed

4


1,99

0,00

0,00

91,73

0,00

0,00

0,03

0,28

0,00

Pim Fortuyn was killed on 6 May 2002 (15/6) on 4:05 PM in Hilversum (5)

Pim Fortuyn 2012, killed (*)

1


8,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with 1 dynamics (1)

Pim Fortuyn, killed [16h05] houses

9

8

0,13

4,92

0,94

0,32

0,00

0,09

0,00

0,54

50,31

under 2 (3) and 9 houses (11/2 or 14/5)

Pim Fortuyn, killed [16h05] total

4


0,26

0,00

0,00

29,04

0,00

0,00

0,00

0,15

0,00

yielding a historical 4 moment (4)

Ook de principiële Gerd Leers (1951) heeft moeite met kritiek. Hij wil voor alles redelijk blijven en mocht de gedoogcoalitie met Wilders niet in gevaar brengen. En dus kon schipper aan wal Wilders kon hem eindeloos jennen. De opportunistische Wilders had weinig last van morele principes.

Leers, Gerd

1

9

4,20

0,86

1,17

0,35

0,28

0,32

0,58

1,43

1,55

Gert Leers (26/8) is geboren op een 1, 3, 8 en 9 dag (21/3)

Leers, Gerd (*)

1

9

3,60

0,38

0,68

0,45

0,06

0,19

0,39

0,49

0,89

met 1 dynamiek (1) Interview

In een interview met Ruud Linssen voor De Groene zegt Leers:

Ik kan wel wakker liggen van kritiek. Dat vreet dan aan me. Ik moet er een pantser tegen ontwikkelen. Maar dan raak je vervreemd van de mensen omdat de kritische opmerkingen niet meer tot je doordringen. Ik sta open voor de mensen, en daar hoort ook bij dat je mijn pijnlijke plekken kunt raken.

Maar aanvankelijk heeft deze principiële enneatype 1 ook de intuïtieve zeven kant gekend. In het enneagram noemde Maitrie het miskende deel van zichzelf ook wel de kindziel.

Ik was een flierefluiter. Ik heb een moeilijke start gehad, maar later heb ik aan mijn zelfvertrouwen gewerkt door de rol van levensgenieter los te laten. En te voldoen aan de eisen van de samenleving. Ik heb mijn zorgeloosheid ingeleverd en heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Dan moet je wel uitkijken dat je niet doorschiet in het zorgelijke type, dat zichzelf voortdurend wil bevestigen.
Dat is toch precies wat u doet?
Maar ik kan het wel haarscherp analyseren....

Hij zei misschien daarom met zijn haarscherpe verstand: "Toch ga ik nee zeggen, niet met met hart, maar met mijn verstand” over het kinderpardon. Het ging hier om de alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) Mauro (1992, 6w5), waarbij hij als lid van het imagokabinet Rutte-Wilders wel vastberadenheid moest vertonen. Mannen moeten immers dezelfde ballen vertonen als de Iron lady jende Geert Wilders. Maar een achteroverleunende 1w9 is Leers volgens de 2012 dagscores niet. Het gaat nu om een 1w2>7w8 dag.

Leers, Gerd 2012

1

2

415,309

3,745

0,001

0,020

0,013

0,003

1,044

0,639

0,425

Gert Leers (26/8) is geboren op een 1, 3, 8 en 9 dag (21/3)

Leers, Gerd 2012 (*)

1

2

3.645,642

0,181

0,000

0,637

0,000

0,000

6,076

0,020

0,000

met 1 dynamiek (1) Interview

De meer luchtig ingestelde idealist Ivo Opstelten (1944) kwam uit een predikantengezin. Hij wilde al jong burgemeester worden. Hij werd de jongste burgemeester van Nederland en was als 65-plusser nog steeds actief. Het laatst als Minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte I.

Opstelten, Ivo

1

9

9,24

0,75

0,14

0,50

1,18

0,04

1,47

1,00

0,96

Ivo Opstelten (23/5) is geboren op een 1, 5, 7, 8 (en 9) dag (21/3 of 30/3)

Opstelten, Ivo (*)

1

2

61,85

0,28

0,00

1,70

2,03

0,00

23,34

0,89

0,01

met 1, 4, 5 en 7 dynamiek (17/8) Profiel: Ivo Opstelten

Bijzonder is het interview door Annemiek Schrijver in Het Vermoeden waarin Opstelten zijn liberale opvatting van geloof, hoop en liefde uitlegt. De door hem geciteerde humanist en theoloog Sebastian Castellio (1515) is in een 4w5 jaar geboren.

Naranjo vatte het perfectionisme van type 1 samen met liefde voor orde, gehoorzaamheid aan wetten, gerichtheid op regels, je best doen en plichtmatig zorgen. Met het laatste bedoelde hij de vader- of moederrol op zich nemen. Overigens kunnen ook andere typen (bijv. 2 en 8) dat doen.

Jan Schaefer (1940) werkte zich met zij Ik weet het eigenschappen omhoog van bakkersjongen tot staatssecretaris.

Schaefer, Jan

1


14,00

0,43

0,56

1,23

0,64

0,12

0,32

3,08

0,22

Jan Schaefer (24/6) is geboren op een 1, 4 en 8 dag (13/4)

Schaefer, Jan (*)

1


76,33

0,68

0,01

8,94

0,40

0,00

0,91

2,59

0,00

met 1, 4, (7) en 8 dynamiek (13/4 of 20/2) Profiel: Jan Schaefer

Arthur Doctors van Leeuwen (1945) is eveneens een bestuurder van formaat.

Docters van Leeuwen, Arthur

1

2

4,39

0,73

0,16

0,95

0,49

0,48

3,46

0,32

0,29

Docters van Leeuwen (32/5) werd geboren op een 1 en 7 dag (8)

Docters van Leeuwen, Arthur (*)

1

2

63,17

0,16

0,00

2,88

0,27

0,01

25,88

0,04

0,01

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3) Profiel: Dockters van Leeuwen

Docters van Leeuwen, Arthur 2012

1


280,57

0,02

0,00

0,07

0,08

0,00

64,17

0,01

0,01

Docters van Leeuwen (32/5) werd geboren op een 1 en 7 dag (8)

Jan Marijnissen (1952) is waarschijnlijk een 1 met een 9 vleugel. R&H spreken dan van de De idealist. Je ziet dan soms ook wat 3-6-9 dynamiek.

Marijnissen, Jan

1

9

2,09

0,37

0,90

0,17

0,96

0,67

1,87

1,26

0,80

Jan Marijnissen (26/8) is geboren op een 1, (3, 5) 7 en 8 dag (16/7 of 24/6)

Marijnissen, Jan (*)

7

8

1,38

0,03

0,43

0,02

2,15

0,32

6,98

0,55

0,38

met 1, 5 en 7 dynamiek (13/4) Profiel: Jan Marijnissen

Marijnissen, Jan 2012

1

9

52,94

0,03

0,00

0,02

0,15

0,01

19,83

5,27

0,08

Jan Marijnissen (26/8) is geboren op een 1, 7 en 8 dag (16/7)

Naast Profiel zag ik ook een Ischa Meijer met Jan Marijnissen, april 1994 en Theo van Gogh interviewt Jan Marijnissen staan.

Ik zag de wiskundige Alexander Rinnooy Kan (1949) als een typische één, maar ik had hem nog niet berekend. In de 2010 scores scoort hij wat hoger op de acht (hoge 1 en 8 scores gaan vaak samen, beiden buiktypen), maar in de op meer personen gebaseerde 2012 statistieken zien we een 1 met 7 dynamiek.

Rinnooy Kan, Alexander

8

7

2,54

0,80

2,12

0,03

0,93

0,51

0,98

2,70

1,00

Alexander Rinnooy Kan (29/11) is geboren op een 1, 3 (5, 7) 8 en 9 dag (21/3 of 33/6)

Rinnooy Kan, Alexander (*)

8


0,19

0,05

2,30

0,00

2,30

0,56

2,28

5,41

1,08

met 3, 5, 7, 8 en 9 dynamiek (32/5)

Rinnooy Kan, Alexander 2012

1

2

47,50

0,70

0,00

0,00

0,11

0,01

1,64

8,74

0,24

Alexander Rinnooy Kan (29/11) is geboren op een 1, 3 (5, 7) 8 en 9 dag (21/3 of 33/6)

Rinnooy Kan, Alexander (*)

7

8

10,79

0,01

0,00

0,00

0,18

0,00

14,36

5,98

0,00

met 1, 7 en 8 dynamiek (16/7) Profiel: Alexander Rinnooy Kan

Het is aardig zijn scores eens te vergelijken met de jurist Piet Hein Donner (1948), die via Haags gelobby of wellicht de wil van God onderkoning van Nederland werd.

Donner, Piet Hein

1

2

3,64

1,31

0,85

0,33

1,39

0,34

1,53

0,25

0,36

Piet Hein Donner (25/7) is op een 1, 2, 5 en 7 dag geboren (15/6).

Donner, Piet Hein (*)

1


6,66

0,14

0,09

0,51

0,73

0,04

11,84

0,11

0,04

met 1 en 7 dynamiek (8) Het vermoeden: Piet Hein Donner

Donner, Piet Hein 2012

1

2

121,42

8,04

0,00

0,01

0,17

0,00

4,79

0,15

0,01

Piet Hein Donner (25/7) is geboren op een 1, 2 en 7 dag (10/1).

Donner, Piet Hein (*)

1


717,77

0,10

0,00

0,10

0,02

0,00

469,65

0,03

0,00

met 1 en 7 dynamiek (8)

In het Ikon programma Het vermoeden van 23/4/2011(13/4) wordt Donner geïnterviewd door Annemiek Schrijver.

Annemiek Schrijver stelt haar gasten op hun gemak. Een fobische zes of negen maakt er geen wedstrijd van zoals we zo vaak bij 3 en contrafobische 6 interviewers zien. Ze stelt geen vragen als: Wat is de hypotheekschuld van Nederland?

Donner gelooft in een bestemming. Zijn verantwoordelijkheden t.o.v. het gezin en het lot van de samenleving wegen zwaar.

Wat zou u dan drijven: Ootmoed of ijdelheid. Bij de Calvinistische paradox van de hoogmoed van de deemoed wil hij niet te lang stilstaan. Althans niet al te rationeel en dus te theoretiserend. Die paradox ligt in het domein van het numineuze.

Donner is niet mild tegenover zichzelf zegt hij. Hij stelt zich gerust met: Volmaaktheid is ons niet gegeven. Dat is blijkbaar zijn onhaalbare norm. Maar een calvinist moet wel woekeren met zijn talenten. Ook al geeft dat geploeter volgens Luther en Calvijn geen automatische recht op genade of tevredenheid.

Annemiek vraagt hem dan: Heeft God lol in u? Hij hoopt dat God genoegen in hem heeft, maar dat is volgens hem wel bij hoge uitzondering. Hij moet in de praktijk te vaak duivelse compromissen maken.

Donner legt de lat hoog. En wellicht hoger dan zijn evenbeeld God in den hoge waarmee hij opgevoed is. Die is inmiddels wel aan aardse zondaars gewend.

De last der zonde is hem wel aan te zien evenals de ingehouden woede, zo kenmerkend voor de meer ingetogen maar wel zichtbaar gefrustreerde type 1 woedetypen die Freud anale karakters noemde. Het komt wel goed voelt hij ergens, maar we zijn slechts onderweg.

Een prachtig interview met een typische perfectionist. Een bevlogen man die ten diepste gelooft in zijn persoonlijke missie.

Ook het Profiel: Jan Mulder (1945) wijst op een 1 of 7. Hij werd in mijn database ingevoerd als een vier, op basis van een analyse van Willem Jan van de Wetering. Maar hoewel Jan Mulder wel dramatisch kan doen, vooral als hij “terecht” boos is, wordt hij door vrienden vooral gekarakteriseerd als een levensgenieter. Dat is de 2e score van de dag en tevens het rustpunt van type 1. Ik verwacht daarom toch een type één.

Mulder, Jan 2011

1


4,49

0,57

0,16

0,97

0,58

0,48

2,72

0,33

0,38

Jan Mulder (28/1) is geboren op een 1, (4) en 7 dag (8 of 12/3)

Mulder, Jan (*)

1

2

53,39

0,10

0,00

2,42

0,30

0,01

19,25

0,04

0,01

met 1, 4 en 7 dynamiek (18/9) Profiel: Jan Mulder

Recent zag ik Jan Mulder geciteerd als Romanticus in de Nationale Karaktertest 2005 (33m27). Hij kon zich druk maken om een zin die niet goed loopt of zo, daar kan ik dagen over in zitten. Maar je opwinden (drukte, boosheid) om een detail zijn natuurlijk de emoties van de perfectionist. Verdriet is meer een stille emotie.

Maarten van Rossem (1943) werd door Joost van der Leij als Loyalist getypeerd, maar de statistieken pleiten tegen een attachment day. Waarschijnlijk dacht Joost aan een contrafobische zes. Maar ik zie vooral een in wezen idealistisch ingesteld woedetype.

Rossem, Maarten van

1

9

5,38

0,62

0,09

0,28

2,68

0,08

0,97

1,57

1,05

Maarten van Rossum (34/7) is geboren op een 1, 5, (7) 8 en 9 dag (23/5 of 30/3)

Rossem, Maarten van (*)

7

8

7,76

0,17

0,00

0,26

10,89

0,00

13,44

4,11

0,01

met 1, 5, 7 en 8 dynamiek (21/3) Profiel: Maarten van Rossum

Links of rechts, in het groot of klein, de één blijft een idealistische wereldverbeteraar. Maar de zeven kant van Derk Sauer (1952) is hier ook wel zichtbaar.

Sauer, Derk

1


2,28

0,78

0,67

0,44

0,4

0,94

1,04

1,36

0,71

Derk Sauer (22/4) is geboren op een 1, (6) 7 en 8 dag (16/7 of 22/4)

Sauer, Derk (*)

1


2,35

0,36

0,3

0,34

0,23

0,42

0,99

0,58

0,32

met 1 (en 7) dynamiek (1 of 8) Profiel: Derk Sauer

Boudewijn de Groot (1944) heeft ook zo'n typisch Ik weet het beter type 1 profiel. Hij werd Nederlands bekendste protestzanger. Recent zag ik een uitzending op TV waar hij jong talent begeleide bij het schrijven van een protestlied. Zijn kritiek op de contrafobische zessen was dat het veel directer moest zijn. Maar ja, niet iedereen is een buiktype.

Groot, Boudewijn de

1


10,32

1,09

0,05

0,62

1,04

0,11

2,40

0,35

0,89

Boudewijn de Groot (25/7) is geboren op een 1, 2, 5 en 7 dag (18/9)

Groot, Boudewijn de (*)

1

2

158,38

0,26

0,00

4,30

0,91

0,00

61,70

0,14

0,00

met 1, 4, (5) en 7 dynamiek (12/3 of 17/8) Profiel: Boudewijn de Groot

Rechter, waarheidsvinder is een mooi beroep voor een type 1 als rijdende rechter Frank Visser (1951). De doorgaans minder principiële advocaten zijn vaker van type 3.

Visser, Frank

1

2

4,01

1,48

0,30

0,20

1,00

0,51

0,92

0,68

1,43

Frank Visser (29/11) is geboren op een 1, 2, 5 (7) en 9 dag (17/8 of 24/6)

Visser, Frank (*)

7

8

2,91

0,30

0,07

0,23

0,63

0,11

3,37

0,69

0,31

met 1 en 7 dynamiek (8) Rijdende rechter

Voormalig advocaat Fons Orie (1947) werd rechter uit overtuiging in het Joegoslavië Tribunaal. Hij hield ooit eens een college met als titel Bestaat er zoiets als een Internationaal strafrecht? De Neurenberg processen van vlak na de oorlog werden door de overwinnaars ingesteld. En het werd bijltjesdag voor de Befehl is Befehl despoten. Neurenberg is weliswaar niet te vergelijken met de bekende schijnprocessen van tirannieke en hun eigen waanzin op onschuldigen projecterende Nazi rechters als Roland Freisler (1893, 7w8), maar bias is er altijd. Dat is het bekende dilemma van de geschiedenis, dus van de het al dan niet objectieve weten vooraf en achteraf. Maar de overwinnaars bepalen doorgaans de uitkomst. Het resultaat van de retoriek van de Winnaar telt, zou Machiavelli zeggen. Maar dat is niet het standpunt van een Principiële Eén.

Orie, Fons

1

2

6,05

1,18

0,33

0,59

2,36

0,73

1,11

0,17

0,25

Fons Orie (28/1) is geboren op een 1, 2, 5 en 7 dag (15/6)

Orie, Fons (*)

1

2

23,96

0,14

0,02

2,47

1,04

0,04

17,64

0,08

0,02

met 1, 4, 5 en 7 dynamiek (17/8) Profiel

Orie, Fons 2012

1

2

130,53

18,60

0,00

0,03

0,46

0,03

2,06

0,04

0,00

Fons Orie (28/1) is geboren op een 1, 2, en 7 dag (10/1)

Wordt het een eerlijk proces? Het is niet mijn taak om eerlijk te zijn zegt de aanklager. En zo denkt ook iedere advocaat er over. Arme rechters en juryleden. Want wie heeft er nu gelijk? Fons Orie verliest zijn geduld ook wel eens. Zijn uitlaatklep is het als bariton zingen (1w2>7w8) in Don Giovanni van de 7w8 Levensgenieter Mozart.

Ook de nationale ombudsman en voormalig rechter Alex Brenninkmeijer (1951) is op een 1w2 dag geboren.

Brenninkmeijer, Alex

1

2

5,78

3,70

1,08

0,12

0,38

0,26

0,52

0,73

1,44

Alex Brenninkmeijer (33/6) is geboren op een 1, 2, 3 en 9 dag (14/5)

Brenninkmeijer, Alex (*)

1

2

2,08

1,20

0,44

0,31

0,05

0,11

0,59

0,75

0,58

met 1 en 2 dynamiek (3) Profiel: Alex Brenninkmeijer

En natuurlijk de Ik weet het beter volkskomiek André van Duin (1947). Let op de scène waarin hij Anton Heyboer (1924) bezoekt.

Duin, André van

1

2

4,72

1,86

0,42

0,49

2,26

1,01

0,70

0,18

0,14

André van Duin (25/7) is geboren op een 1, 2, 5 en 6 dag (14/5)

Duin, André van (*)

1


7,53

0,29

0,03

2,07

0,62

0,06

5,18

0,13

0,01

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3) Profiel: André van Duin

Ook hoofdredacteur of politiek commentator is een goed beroep voor de een. U ziet Max Pam (1946) zondags op Buitenhof.

Pam, Max

1

2

5,67

2,38

0,34

0,18

0,52

2,07

2,01

0,25

0,14

Max Pam (34/7) is geboren op een 1, 2, 6 en 7 dag (16/7)

Pam, Max (*)

7


11,52

0,25

0,03

0,43

0,13

0,20

11,92

0,08

0,01

met 1 en 7 dynamiek (8)

Trainer, coach is een goed vak voor enneatype 1. En opvallend veel beroemde enneagramcoaches zijn geboren in een 1w2 jaar.

Foppe de Haan (1943) moet zich wel beheersen, want anders lopen de pupillen huilend het veld af zegt hij in Profiel.

Haan, Foppe de

1

2

2,12

1,15

0,16

1,34

1,34

0,04

1,96

1,72

0,47

Foppe de Haan (31/4) is geboren op een 1, 2, 4, 5, 7 en 8 dag (27/9)

Haan, Foppe de (*)

1

2

11,77

3,04

0,00

4,36

6,04

0,00

10,90

4,55

0,00

met 1, 2, 4, 5, 7 en 8 dynamiek (27/9) Profiel: Foppe de Haan

Haan, Foppe de 2012

1

2

26,59

0,12

0

0,11

0,07

0

10,17

3,2

0,01

Foppe de Haan (31/4) is geboren op een 1, 7 en 8 dag (16/7)

De Ik weet het orakels Johan Cruijff (1947) en Louis van Gaal (1951) zijn hier ook voorbeelden van. Ze hebben allen moeite met kritiek.

Voor de snauwerige betweter Willem van Hanegem (1944) was niks goed. Tegen kritiek kon hij niet. Hij spuide vooral kritiek op anderen. Zelfs volwassen collega's verlieten huilend het veld hoor ik. Willem van Hanegem speelde op het veld nogal eens voor eigen rechter. En toch scoort hij op de 7. Hij kan zichzelf wel relativeren, maar niet in de hitte van de strijd.

Hanegem, Willem van

1

9

3,71

0,64

0,26

0,34

1,25

0,07

1,12

1,15

1,16

Willem van Hanegem (22/4) is geboren op een 1, 5, 7, 8 en 9 dag (30/3)

Hanegem, Willem van (*)

7

8

5,20

0,16

0,01

0,27

2,02

0,00

5,82

1,07

0,03

met 1, 5, 7 en 8 dynamiek (21/3) Profiel: Willem van Hanegem

Ook dirigent is een goed beroep voor de alles beter wetende 1.

Koopman, Tom

1

2

16,65

0,55

0,25

0,26

0,30

0,20

5,17

0,57

0,38

Ton Koopman (21/3) is geboren op een 1 en 7 dag (8)

Koopman, Tom (*)

1

2

375,67

0,05

0,01

0,63

0,26

0,00

132,07

0,05

0,01

met 1 en 7 dynamiek (8) Matthäus Passion

De in geschiedenis en andere tijden geïnteresseerde jurist Geert Mak (1946) werd een gewaardeerd auteur van historische boeken. Hij heeft zeker ook een 7w8 kant.

Mak, Geert

1

2

3,28

1,66

0,22

0,57

2,23

1,31

0,92

0,15

0,19

Geert Mak (27/9) is geboren op een 1, 2, 5, 6 (en 8) dag (14/5 of 22/4)

Mak, Geert (*)

7

8

5,67

0,24

0,01

1,77

0,69

0,07

6,21

0,08

0,01

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3) Profiel

Henk Krol (1950) maakte van zijn aard (gay, 50+) zijn beroep.

Krol, Henk

1


1,67

0,87

0,81

0,20

1,10

0,79

1,19

0,67

0,73

Henk Krol (20/2) is geboren op een 1, 5 en 7 dag (13/4)

Krol, Henk (*)

7


0,68

0,10

0,38

0,06

0,97

0,37

2,63

0,43

0,34

met 7 dynamiek (7) Profiel: Henk krol

Krol, Henk 2012

1

2

35,38

2,67

0,00

0,01

0,10

0,02

4,77

0,53

0,15

Henk Krol (20/2) is geboren op een 1, 2 en 7 dag (10/1)

Zijn allergie Anita Bryant (1940) is ook op een 1 dag geboren. Moeder Mary Servaes (1919) is op een 8 dag geboren.

Bioloog Midas Dekkers (1946) werd columnist. Je bent net als je vader gold voor hem als het grootste scheldwoord dat er bestaat. Hij kent zowel de 4 sfeer van vergankelijkheid als de 7 aspecten van de type 1: Omdat je uiteindelijk bij puntje bij paaltje in je eentje in de wereld staat.

Dekkers, Midas

1


7,50

0,46

0,25

0,75

0,39

1,95

2,19

0,13

0,34

Midas Dekkers (28/1) is geboren op een 1, 6 en 7 dag (14/5).

Dekkers, Midas (*)

1


92,57

0,02

0,04

1,98

0,04

0,32

14,11

0,00

0,06

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3) Profiel: Midas Dekkers

Zijn frustratie over het leven zie je steeds weer verschijnen. De echte grote buitenwereld is volgens Midas Dekkers een chaos, wat je dus moet doen is om die wereld binnen na te bouwen, maar dan veel ordelijker.

En wie van de grote vier schreef het boek Ik heb altijd gelijk? Zie: Willem Frederik Hermans, Een overgevoelige natuur.

Hermans, Willem Fredrik

1

2

9,17

0,88

0,01

1,16

0,35

0,06

4,85

2,97

0,36

WF Hermans (23/5) is geboren op een 1, 4, 7 en 8 dag (20/2)

Hermans, Willem Fredrik (*)

1

2

471,40

2,66

0,00

10,79

1,74

0,00

74,81

2,69

0,00

met 1, 2, 4, 5, 7 en 8 dynamiek (27/9) Adriaan van Dis - Interview WF Hermans

Willem Frederik Hermans (1921) was natuurlijk een extreme 1. Maar wel een 1w2 met een pad naar de 7w8 natuurlijk.

Evenals de intuïtieve taalkundige Wim Danieëls (1954) waarmee ik graag wil besluiten. U ziet hem regelmatig bij P&W en op het Kanaal van taalwim.

Daniëls, Wim

1

9

3,90

0,69

0,80

0,08

0,47

0,59

1,79

2,02

1,21

Wim Daniëls (22/4) is geboren op een 1, 7, 8 en 9 dag (25/6)

Daniëls, Wim (*)

7

8

2,06

0,07

0,45

0,02

0,79

0,33

5,86

1,32

0,68

met 1, 7 en 8 dynamiek (16/7)

Leuk die mensen die de puntjes op de i zetten en de oorsprong van ons taalgebruik onderzoeken.

Nog wat vrouwelijke typen 1 om het beeld te complementeren

> Top <

Er zijn er best veel. Ik geef hier alleen de dames waarmee de achternaam met een B begint zien.

Sonja Barend (1940) was een goede interviewster met wat moralistische trekjes.

Barend, Sonja

1

2

11,03

0,49

0,48

1,24

0,73

0,16

0,32

2,42

0,23

Sonja Barend (27/9) is geboren op een 1, 4 en 8 dag (13/4)

Barend, Sonja (*)

1

2

48,81

0,71

0,01

8,27

0,42

0,00

0,84

2,08

0,00

met 1, 4 en 8 dynamiek (13/4) Sonja Barend - Vragen zonder antwoord

Zangeres Martine Bijl (1948) begon als Het toonbeeld van het lieve blonde meisje dat zo schattig kan zingen. Maar ze later laat ze ook de andere kant zien in het luisterlied.

Bijl, Martine

1

2

7,44

1,24

0,71

1,08

1,94

0,62

0,94

0,09

0,12

Martine Bijl (35/8) is geboren op een 1, 2, 4, 5 (en 7) dag (12/3 of 19/1)

Bijl, Martine (*)

1

2

56,01

0,15

0,04

10,72

0,33

0,03

12,67

0,02

0,01

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3)

Ze legt de lat hoog, ze overtreft zichzelf steeds weer, lees ik in Martine Bijl: Beeld en Geluid wiki :

Wanneer Martine eenmaal heeft bewezen dat ze iets kan, herhaalt ze zichzelf niet.

Nelleke Noordervliet (1945) is op een typische 1>7 dag geboren.

Noordervliet, Nelleke

1

2

6,89

0,54

0,25

1,15

0,19

1,53

3,00

0,43

0,15

Nelleke Noordervliet (27/9) is geboren op een 1, 4, 6 en 7 dag (18/9)

Noordervliet, Nelleke (*)

1

2

163,95

0,15

0,02

4,96

0,05

0,09

11,76

0,02

0,01

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3) (Schrijvers op de veranda)

De extraverte Patty Brard (1955) wordt door veel mannelijke enneagramauteurs als een Romanticus gezien (Google), maar ik vermoed dat de sexy Luv zangeres slechts hun natte jongensdroom was.

Brard, Patty

1

2

5,17

1,44

0,42

0,23

0,35

1,37

1,28

0,71

0,65

Patty Brard (30/3) is geboren op een 1, 2, 6 en 7 dag (16/7)

Brard, Patty (*)

1

2

7,74

0,33

0,16

0,38

0,11

0,51

3,00

0,26

0,24

met 1, 2, 7 en 8 dynamiek (16/7) Profiel: Patty Brard

Naranjo meende dat type 4 beschaafd wil zijn en zich daartoe discipline oplegt. Het sterke superego van de type 4 zou meer esthetisch van aard zijn en dat van type 1 meer ethisch. Het is de yin-yang tegenstelling van een vrouwelijk (vorm, omhulsel) versus mannelijk (idee, principe), die we misschien teveel op respectievelijk vrouwen en mannen projecteren. Vrouwen worden vaker als 2 of 4 getypeerd en mannen vaker als 1, 5 of 8. Maar in mijn systeem maken mannen en vrouwen gelijke kans op deze aangeboren types.

Zon in Leeuw Vanessa (1951) had als motto: Verbeter de wereld, begin bij je lichaam. Ze werd een soort schoonheidsdiva. Het lichaam (omhulsel) koesterde ze als haar ziel.

Breukhoven, Connie

1


3,21

1,64

2,10

0,26

0,14

0,21

1,01

0,96

1,68

Connie Breukhoven (30/3) is geboren op een 1, 2 3, 7 en 9 dag (22/4)

Breukhoven, Connie (*)

1

9

2,67

0,66

1,52

0,35

0,02

0,15

0,45

0,21

1,21

met 1, 3 en 9 dynamiek (13/4)

Zelfs de Volkskrant schreef erover:

Vreemd is dat niet, want ze zoekt altijd nieuwe grenzen op en heeft een goede zakelijke intuïtie, zegt Hans Breukhoven, Connies echtgenoot, praatpaal en in sommige gevallen haar adviseur. 'Ze is een perfectionist. Ze kijkt altijd of het anders kan en beter.' Nu ze haar buitenkant geperfectioneerd heeft, gaat ze op zoek naar middelen om haar binnenkant jong te houden, voert haar man aan ter verklaring van haar enthousiasme voor het nieuwe sojadrankje Haelan 951. 'En als ze dan ergens in gelooft,gaat ze er helemaal voor.'

Gek eigenlijk, dat we meer van knoestige oude bomen houden, dan van gerimpelde vrouwen. We zouden wat meer naar vrouwen met de ogen van Rembrandt (1606) moeten zien. Die vond wijze oude vrouwen ook de moeite waard om te tekenen. En hij tekende zelfs met ingetogen respect het opgezwollen lijk van Elsje Christiaens (1646-1664) .

Boogschutter Marina Abramovic (1946) is een lichaamskunstenares die zich bezig hield met videokunst en performance: Ze was attijd op zoek naar haar uiterste grenzen.

Abramovic, Marina 2012

1

2

78,93

15,22

0,00

0,01

0,44

0,02

3,65

0,17

0,00

Marina Abramovic (25/7) was born on a 1w2>7 day (10/1) Close up

Abramovic, Marina 2012 (*)

7

8

301,63

0,51

0,00

0,21

0,12

0,00

466,84

0,19

0,00

with 1 and 7 dynamics (8)

Haar Boogschutter soul mate Ulay (1943) is op een 1w9 dag geboren.

Joke Bruijs (1952) en Gerard Cox (1940) lijken beiden op een 1w2 dag geboren te zijn.

Bruijs, Joke

1

2

3,44

0,79

1,79

0,18

0,64

0,47

1,21

1,26

0,61

Joke Bruijs (23/5) is geboren op een 1, 3, 7 en 8 dag (19/1)

Bruijs, Joke (*)

7

8

2,52

0,14

0,91

0,09

0,63

0,24

3,22

0,80

0,31

met 1 en 7 dynamiek (8) Profiel: Gerard Cox en Joke Bruis

De rasprovocateur Gerard Cox (1940) scoort wat hoger op de één, maar hij wordt via de geboortetijd toch weer het haantje. Maar wel met een knipoog denk ik. Want jij bent als ik.

Cox, Gerard

1

2

7,29

0,75

0,48

1,50

0,94

0,14

0,28

1,95

0,26

Gerard Cox (23/5) is geboren op een 1, 4 (5) en 8 dag (13/4 of 18/9)

Cox, Gerard (*)

1

2

21,89

1,65

0,01

12,27

0,48

0,00

0,52

2,69

0,01

met 1, 2, 4 en 8 dynamiek (15/6) Profiel: Gerard Cox en Joke Bruis

Cox, Gerard [6h50] huizen

8

7

0,02

0,02

1,13

2,65

0,10

1,80

1,91

7,53

0,52

onder 3, 4, 6, 7 en 8 huizen (28/1)

Cox, Gerard [6h50] totaal

8

7

0,18

0,02

0,54

3,96

0,10

0,25

0,53

14,66

0,14

geeft een 8w7 provocateur (12/3)

De aardse Monique van de Ven (1952) heeft een vrijpostige en spontane acht kant, maar ze kent ook veel perfectionisme. Om haar uiterlijk en imago bekommert ze zich niet. Ze hoopt ook oude vrouwenrollen te kunnen spelen. Ze wil vooral oprecht zijn en oefent enorm om goed te spelen. Goed in de zin van: Zo is het leven. En ze is wars van schone schijn.

Ven, Monique van de

8

7

2,59

0,64

0,88

0,24

0,14

0,61

1,22

2,89

1,14

Monique van de Ven (34/7) is geboren op een 1, 7, 8 en 9 dag (25/7)

Ven, Monique van de (*)

1

9

1,95

0,28

0,54

0,09

0,06

0,38

0,52

0,71

0,70

met 1 dynamiek (1) Profiel: Monique van de Ven

Ven, Monique van de 2012

1


121,33

0,10

0,00

0,03

0,02

0,01

5,21

10,72

0,07

Monique van de Ven (34/7) is geboren op een 1, 7 en 8 dag (16/7)

Carry Tefsen (1938) wil ik ook nog noemen. Ze heeft een 1 en 2 kant. Ze speelde in Zeg eens aaa de klassieke Helper van de huisarts GJ van der Ploeg, maar ze is wel op een 1w2 dag geboren. En de hierbij behorende 7 kant heeft ze ook: Zie Sterren op het doek. Maar van een 4 getuigd haar in wezen vrolijke schilderwerk bepaald niet, Vergelijk dat met de meer tragisch romantische 4w5 schilders die ik berekende. Ze heeft weliswaar een verdrietige kant (4). Maar ze beleeft ook het plezier (7).

Wat heelt jouw ziel vraagt de 1 of 4 Hanneke Groenteman (1939) haar? Stilte en natuur. Ik houd van stilte. Ben je misschien twee heel verschillende mensen? Ja, misschien wel, ja. Ze geniet van de lente. En ze legt wel eens Tarot kaarten. Ze kan daar bepaalde dingen in zien..

Tefsen, Carry

1

2

6,16

1,18

0,18

0,51

0,33

0,20

0,51

1,54

1,36

Carry Tefsen (35/8) is geboren op een 1, 2, 4 8 en 9 dag (24/6)

Tefsen, Carry (*)

1

2

9,84

1,09

0,01

1,87

0,09

0,01

0,54

0,94

0,07

met 1, 2, 4 (en 8) dynamiek (7 of 15/6)

Tefsen, Carry [18h00] huizen

2

3

0,67

4,24

2,59

0,09

0,20

0,45

0,21

0,67

0,55

onder 2 en 3 huizen (5)

Tefsen, Carry [18h00] totaal

2

1

4,10

5,02

0,48

0,05

0,07

0,09

0,11

1,04

0,75

geeft een 2 of 1 acteur (11/2) Opium

Tefsen, Carry 2012

1

2

72,56

8,10

0,00

0,18

0,05

0,00

0,01

2,65

0,00

Carry Tefsen (35/8) is geboren op een 1, 2 en 8 dag (24/6)

De stilte in de natuur te zien. Wat betekent dat? Het gaat er om G'ds eenheid in de Schepping te zien. Prediker 3: 1-15: Alles heeft zijn tijd (10/1). Toeval bestaat niet.

And last but not least presenteer ik u hier ex-voorzitter van de 2e kamer Gerdi Verbeet (1951). Deze ex-schooljuf krijgt via het 2012 algoritme een 10 met een griffel van mij.

Verbeet, Gerdi

1

2

3,58

1,68

0,39

0,23

0,51

0,99

1,70

0,71

0,61

Gerdi Verbeet (29/11) is geboren op een 1, 2 (6) en 7 dag (10/1 of 16/7)

Verbeet, Gerdi (*)

7


5,08

0,46

0,09

0,33

0,31

0,23

5,26

0,43

0,14

met 1 en 7 dynamiek (8)

Verbeet, Gerdi 2012

1

2

94,36

3,57

0,00

0,02

0,05

0,02

13,26

0,13

0,10

Gerdi Verbeet (29/11) is geboren op een 1, 2 en 7 dag (10/1)

In het VK artikel Bescheiden, maar op de voorzittersstoel lezen we:

Collega`s en vrienden zijn het er over eens dat Verbeet haar volgende stap, die van Kamervoorzitter, volledig aan zichzelf heeft te danken. Het is een kei- en keiharde werker, zegt oud-collega Susan Baart. Een absolute perfectionist die alles noteert en alle afspraken nakomt.
Ze kreeg er wel eens de zenuwen van, erkent Baart. Want Gerdi verwacht het niet alleen van haarzelf, ze verwacht het ook van anderen.
Weinig slaap, zoals in de hoogtijdagen met Melkert, kan Verbeet niet van haar apropos brengen. Gemiddeld slaapt ze vijf tot zes uur per nacht. Baart: Het is een heel gelijkmatig mens. Snauwen doet ze niet. Zelfs mijn haar is moe;, zei ze dan, grappend over een ingezakt kapsel. Maar ze ging maar door. Een week op vakantie was al een enorme uitspatting.
Het calvinisme zit diep. Het komt zelfs tot uiting in haar hobby`s. Verbeet spaart tatoeage-achtige Japanse prenten, niet alleen omdat ze die mooi vindt, maar ook vanwege de Japanse arbeidsmoraal. Discipline gecombineerd met passie. Daar houd ik van, verklaart Verbeet zelf.

Vreemd dat dit in de sterren lijkt te staan geschreven. Want een type 3 harde werker is ze niet. Dat zijn meer de fractievoorzitters die ze aansturen moet. Die mediagenieke typen letten meer op hun kapsel. Hun perfectionisme dient andere doelen: Scoren en goed overkomen.

Hier is wat anders aan de hand. Gerdi Verbeet is zoals de andere hierboven beschreven personen gewoon in een andere tijden geboren met een andere manier van denken en doen.

In mijn op statistiek gebaseerde enneagramtabellen komen nauwelijks attachment types (3, 6 en 9) voor zo kort na de oorlog. De attachment-typen komen astrologisch gezien pas massaal opzetten met de Pluto in Maagd generatie van 1958 en met het populair worden van de live uitzendingen op de televisie. Zie: Pluto in de tekens voor de statistiek en voor een astrologische beschrijving van dit merkwaardige fenomeen het artikel Pluto, gezien als tijdgeest van Yvonne de Haan-Moorer.

Type 2: De Helper

> Top <

Matteüs 5:1-2

2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:

Kenmerken van type 2

Enneatype 2 wordt beschreven als vriendelijk, zorgzaam, behulpzaam en ondersteunend. Tweeën zijn op relaties gericht en daarom zijn het typische netwerkers. Vrouwelijke tweeën worden in enneagramboeken wel eens koppelaars genoemd, maar mannelijke tweeën zie je ook. Dat koppelen slaat op de manipulatieve kant van de twee. Mannetjesmakers of spin doctors (typisch een 3w2 of 2w3) maken hier hun beroep van.

Enneagramdeskundigen associeren type 2 vooral met vrouwen, aangezien vrouwen eerder als adviseur en ondersteuner dienst doen dan dat ze naar de hoofdprijs dingen. Maar in mijn op geboortedag gebaseerd systeem komen evenveel mannelijke als vrouwelijke helpers voor. En zowel mannelijke als vrouwelijke Helpers zijn niet voor de poes.

Tweeën zijn imago-typen die heel goed weten hoe ze hun omgeving moeten bewerken. Ze oefenen hun invloed liever niet al te opzichtig uit, maar ze drukken wel overal hun stempel op. En daar mogen ze best trots op zijn vinden ze.

Mijn vrouw is een helper. Ze gebiedt en dicteert me alleen onder stress en wekt dan de bekende zes actie-reactie aversie in me op. En dat werkt dus niet.
Ze stelt me daarom meestal sluwe vragen die ik moeilijk kan weerstaan: Wil je dit voor me doen? Kun je dat voor het goede doel doen? Ja, ik wil dit iets voor jou en het goede doel doen. Ja, ik kan dat wel voor jou en het goede doen. Maar ik heb er nu geen zin in. En ik heb er geen belang bij. En ik voel me door jouw vraagstelling gemanipuleerd. Ik schiet mijn grenzen voorbij.

Het motto van de helper zou kunnen zijn: Ik help, dus ik ben. Door anderen te helpen met aandacht, praktische hulp en met hun vele connecties, hopen tweeën zich geliefd te maken. Het verstrekt hun zelfvertrouwen enorm als ze complimentjes krijgen voor hun hulp. Dergelijke complimentjes smaken altijd naar meer. En om anderen op het goede idee te brengen, strooien ze zelf ook met complimentjes. Ik help jou, jij helpt mij. Ik complimenteer jou, jij complimenteert mij.

Het zorgen voor anderen en de verantwoordelijkheid nemen voor de vele goede doelen die er zijn wordt al snel de zin van hun bestaan. Dat voedt hun trots en gevoel van eigenwaarde. Het lijkt wel of de hele wereld alleen om hun netwerk draait. Ze zijn graag de spin in het web. Maar door hun grote web vergeten ze soms de intimi thuis. Of knuffelen hen net als een Joodse moeder dood met hun praktische maar niet altijd zo spirituele zorgzaamheid.

Door de aandacht vooral op anderen te richten en zelf met oppervlakkige complimentjes tevreden te zijn, vergeten tweeën gemakkelijk hun eigen behoeften. Dat hebben ze met de negen gemeen. Doordat ze anderen praktisch helpen, lijken ze zelf niet zo behoeftig. Maar diep in hun hart (spiritueel) twijfelen ze daar wel eens aan. Bijvoorbeeld omdat ze al in hun jeugd de rol van Assepoester speelden. De rol van moeders ondergewaardeerde hulp in grote gezinnen, zag je voordat de pil zijn intrede deed inde jaren zestig vaak bij meisjes. Want helpen was toch je plicht? Maar de zo belangrijke aai over de bol bleef daarom wel eens uit. Het was toch vanzelfsprekend dat je voor je familie het goede deed (parentificatie). En dus moet je nog meer goede daden doen om erkenning voor je goede werken te krijgen. Je uiterste best doen, alleen dat brengt de vrucht.

Maar op een zeker moment raakt de balans tussen actief geven en in gratie ontvangen teveel uit evenwicht. Anderen nemen na een tijdje je opofferingsgezindheid voor vanzelfsprekend aan. Moeder of de secretaresse regelt het wel. Ze wil toch gewoon een goede moeder of secretaresse zijn. En daarmee is ze tevreden. Ze doet het toch uit haarzelf? En anders wordt ze er toch voor betaald? Weliswaar niet altijd volgens de Balkenende norm, maar die Helper sliep ook maar een paar uurtjes per nacht.

Als tweeën het contact met zichzelf en de realiteit verliezen, hebben ze het nodig om nodig te zijn. Want in de rol van redder weten ze zeker dat de hulpbehoevenden en de instanties voor wie ze werken hen niet in de steek zal laten. Maar hierdoor wordt die ander afhankelijk van hen gemaakt. Net zoals de twee zich identificeert met de hulpverlenersrol.

Soms wordt die afhankelijkheid ten gevolge van bewust of onbewuste gemanipuleer van de twee gecreëerd. Maar uiteindelijk is het geen pretje voor beide partijen, want het evenwicht tussen geven en nemen raakt zoek. Het resulteert in onvrije relaties, waarbij beide partijen zich steeds veeleisender zullen opstellen en de verwachte beloning voor de redder steeds weer uitblijft. Wrok en manipulatie met gevoelens komen dan op. Want alleen in wederzijdse vrijheid kan echte liefde gedijen.

Moeder Theresa (1910, 5w4 jaar) en Florence Nightingale (1820, 4 jaar) worden door enneagramdeskundigen als spreekwoordelijke Helpers gezien. Die mening deel ik niet. Waarom zouden deze bijzondere vrouwen niet gewoon proberen hun christelijke moraal in daden om te zetten? Zonder de heimelijke om aandacht, erkenning en waardering vragende bijbedoelingen van de helper? Om empathie in daden om te zetten hoef je echt geen twee te zijn.

Maar het beeld dat Woody Allen schetst van de dominante Joodse moeder kan wel eens kloppen. Een alleen het goede wensende Helper die in haar eentje voor je bestwil de regie voert over je leven kan behoorlijk verstikkend overkomen. Het resulteert in emotionele chantage.

Aan de andere kant heeft een twee het vermogen om het beste in anderen wakker te maken. Nogal wat mediums bleken een twee te zijn.

Voorbeelden van type 2

> Top <

Ik zag recent een triest voorbeeld (Rauw) hiervan op televisie (P&W). Het gaat om Francis Kenter (1957) met onbekende geboortedatum en haar zoon Tom (4 of 1).

Kenter, Francis


2


Francis Kenter (1957) helpt haar zoon met rauwe voeding (Rauw).

U vindt vele video's van en over Francis Kenter op het internet. In Kies liefde, geen angst. Francis Kenter gelooft en hoopt ze dat de positive 10- 20% krachtige goeden der wereld bepalen en dat de negatieve 80-90% rest hen wel zal volgen. Alles wat we moeten weten weten we al. Want we zijn een compleet heelal met sterrenstelsels in onszelf. Inderdaad is ze op het punt dat ze weet dat ze al alles weet en alleen nog maar naar binnen hoeft te gaan om er te komen.

Is dit een twee die naar de vier gaat? Of leeft ze op de achtste dag? En wat denkt een niet twee over dit verhaal?

Het is een boeiende video. Want deze vrouw gelooft echt in wat ze innerlijk weet. Maar hoe weet ze zo zeker wat ze dit weet? Ze zegt: En des te meer dat je erop gaat vertrouwen, des te meer je kleine tekentjes krijgt, des te meer dat je merkt dat het echt zo werkt. En dat zegt ze na de uitspraak over de sterrenstelsels in onszelf.

Dat wijst op een geloof en overgave aan astrologie vermoed ik dan.

Maar de meer geseculariseerde tweeën die overal tussen zitten, redelijk kunnen argumenteren en hun charmes gebruiken, dat is een ander verhaal. Die vallen niet zo bijzonder op.

Een voorbeeld van zo'n netwerker is Willem Holleeder (1958). Een op eerste gezicht charmante man, maar krijg er geen ruzie mee. Want een boze twee gaat naar de wraakzuchtige acht. Maar toch heeft deze in wezen goedbedoelende ex-top crimineel zijn al dan niet gewaardeerde charmes. Zie ook de omstreden College tour aflevering met Willem Holleeder.

Holleeder, Willem

2

3

0,43

4,25

0,47

1,42

0,37

1,33

0,33

0,39

1,05

Willem Holleeder (39/3) is geboren op een 2, 4, 6 en 9 dag (21/3)

Holleeder, Willem (*)

2

3

0,09

9,93

0,31

3,74

0,02

0,86

0,02

0,23

0,68

met 2 en 4 dynamiek (6) Netwerk: Willem Holleeder

Holleeder, Willem 2012

2


0,00

387,10

0,02

0,08

0,00

1,94

0,00

0,00

0,33

Willem Holleeder (39/3) is geboren op een 2 en 6 dag (8)

Een klassieke 2 psycholoog wil ik u niet onthouden: Dave Grossman (1956). Hij is geboren in het klimaat van de Suez crisis en de Hongaarse opstand van de Koude Oorlog.

Grossman, Dave 2012

2

1

1,37

396,87

0,00

0,02

0,01

0,26

0,03

0,00

0,09

Psychologist Lt. Col. Dave Grossman On The Act Of Killing

Psychology professor Lt. Col. Dave Grossman talks about his new book "On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society". He maintains that it is inherent in us to resist killing our own species and that research has proven that many soldiers engaged in face-to-face combat found it difficult to kill. Soldiers can be trained however, to overcome that resistance. Some veterans are still plagued with guilt about taking another man's life, but this guilt can be eased if they are assured that what they did was right. Addressing the rise in civilian murders, he believes that part of the reason is that children are becoming desensitized to violence because they are associating the bombardment of graphic images by the media with pleasure. (Originally aired March 1996).

In Breaking bad (2008) vertolken zowel Bryan Cranston (1956) als Walter White en Giancarlo Esposito (1958) als Gustavo "Gus" Fring de rol van afglijdende Helpers. Met liegen, bedriegen, dreigen en als het moet niet terugdeinzend voor een moord willen ze het goede doel bereiken: De belangrijkste hulp zijn voor drugsverslaafden. En raar, maar waar in die periode berekende ik via het 2012 algoritme vooral helpers. Vooral helpers met een doenerige 2w3-6w5-9w8 kant.

Microbioloog Ronald Plasterk (1957) scoort vooral in de 2012 statistieken als Helper. Maar ook in de film zie je de Helper terug. Hij koestert zijn netwerken en is in iedere commissie aanwezig. Ik help jou, jij helpt mij. Is dit intelligent design van de Schepper? Overigens heb ik wel waardering voor deze man.

Plasterk, Ronald

2

1

2,04

3,92

0,30

0,45

0,42

3,36

0,29

0,22

0,82

Ronald Plasterk (29/11) is geboren op een 1, 2 en 6 dag (9).

Plasterk, Ronald (*)

6


0,54

1,49

0,25

1,59

0,01

2,81

0,07

0,08

0,69

met 2, 4 en 6 dynamiek (12/3) Profiel: Ronald Plasterk

Plasterk, Ronald 2012

2


0,01

398,82

0,01

0,04

0,00

8,00

0,00

0,00

0,07

Ronald Plasterk (29/11) is geboren op een 2 en 6 dag (8).

Op de wiki vinden we zijn Opstelling tegenover religie:

Ronald Plasterk werd Rooms-katholiek opgevoed en bleef katholiek in zijn schooltijd. Hij bezocht te Den Haag het gymnasium van de Paters van het Heilig Hart van Jezus (Sint Jans-College).
Plasterk ontwikkelde zich echter tot een overtuigd atheïst (hij zegt vanaf zijn dertiende zeker te weten dat God niet bestaat), maar zei in een interview in 2001 niet te streven naar atheïsme.[15] In 1997 gebruikte Plasterk in zijn column in Intermediair voor het eerst het begrip 'ietsisme', hetgeen hij nog een aantal malen gebruikte in het tv-programma Buitenhof.[16] Hierdoor kreeg het woord een brede bekendheid. In eerste instantie was hij fel tegen een verschijnsel als ietsisme ('een armzalig en irritant tijdsverschijnsel'), maar later stelde hij zijn mening bij in een column voor het televisieprogramma Buitenhof:
"Het ietsisme is een diffuus geloof, bijna atheïsme met een vleugje nostalgie. Intellectueel mager, maar veel sympathieker dan het idee van een wrede God die deze ellende wil."
Plasterk is een fervent tegenstander van het creationisme en intelligent design, en viel onderwijsminister Maria van der Hoeven in 2005 fel aan toen zij haar interesse in deze zaken op haar persoonlijk weblog had gepubliceerd en aangaf wel een Kamerdebat te willen over de vraag of intelligent design ook niet op de scholen onderwezen zou kunnen worden.
In de samenwerking met christelijke collega-ministers in het kabinet-Balkenende IV zei Plasterk geen problemen te ondervinden op het punt van geloofsovertuiging.[17]

Wat ik met Ronald Plasterk na mijn statistisch onderzoek gemeen heb is het Heilige Vermoeden dat er Iets meer is in deze Wereld dan we kunnen zien, maar dat er ook meer is dan onze theologen evident uit de Heilige Geschriften kunnen afleiden. Want ook lezen en interpreteren is maar een subjectieve kunst.

Elco Brinkman (1948) was voor mij moeilijk thuis te brengen. Op de dag scoort hij zowel in 2010 als 2012 het hoogst op de 2w1 Helper. Maar in beide gevallen zien we 1, 2, 4 en 7 dynamiek passend bij een 1w2 (in het enneagram zijn de 1, 4 en 7 met elkaar verbonden).

Brinkman, Elco

2

1

2,62

4,38

0,18

0,47

1,32

0,65

2,19

0,22

0,19

Elco Brinkman (27/9) is geboren op een 1, 2 , 5 en 7 dag (15/6)

Brinkman, Elco (*)

7


7,08

1,96

0,00

2,54

0,83

0,01

16,54

0,27

0,00

met 1, 2, 4 en 7 dynamiek (14/5).

Brinkman, Elco [18h10] huizen

5

4

2,04

0,08

0,39

2,13

4,37

0,16

0,26

0,37

0,78

onder 1, 4 en 5 huizen (10/1)

Brinkman, Elco [18h10] totaal

5

4

5,35

0,34

0,07

1,00

5,76

0,11

0,56

0,08

0,15

geeft een 1w2 of 5w4 (10/1).

Met de tijd erbij scoort hij als een 1w2 of 5w4 in 2010 en in mijn 2012 algoritme vooral als 1w2, maar wel met een 5 component in de huizen. En inderdaad heeft Brinkman dezelfde priemende kraaloogjes als de extreme 5w4 Heidegger. Maar de geboortetijd van Brinkman was alleen op de Zwarte Maan pagina's te vinden (Horoscoop van Elco Brinkman). De bron ervan is onbekend. Dus die uur- en huisstatistieken moet u eigenlijk maar met een korreltje zout nemen. Ik vertrouw mijn huizenstatistieken sowieso al niet omdat ze een hoge mate van onzekerheid en bias in zich herbergen. Maar het zou het me niets verbazen als Awareness to action Brinkman als een typische 5 zouden typeren. Net zoals vrijwel alle enneagram auteurs Bill Gates (1955) als een typische Denker zien, terwijl deze intelligente man volgens mij een actief netwerkende Helper is:

Isaccson (2005) relates countless people who have met with Bill Gates describe him as the most intelligent man they have ever met. Isaccson (2005) reports others saying he has unbelievable power to process, no limit to his capacity, and has incredible ability to multitask. Isaccson (2005) also quoted others as saying, "his mind may indeed be digital: no sloppy emotions or analog fuzziness, just trillions of binary impulses coolly converting input into correct answers." (p. 2)

Maar netwerken en multitasken zijn juist die zaken waar een in zichzelf gekeerde vijf niet zo goed in is. Althans niet in het directe contact met mensen. Een vijf trekt zich dan liever terug. Maar denken en analyseren kan natuurlijk ieder homo sapiens.

Brinkman, Elco 2012

2

1

44,28

90,33

0,00

0,03

0,29

0,02

8,27

0,02

0,00

Elco Brinkman (27/9) is geboren op een 1, 2 , 5 en 7 dag (15/6)

Brinkman, Elco (*)

7


403,68

3,35

0,00

2,48

0,01

0,00

868,26

0,01

0,00

met 1, 2, 4 en 7 dynamiek (14/5).

Als je het mij vraagt is Elco Brinkman eerder een realistische type 2 Helper dan een Perfectionist/Idealist en woedetype als Donner. Achter de schermen verzet hij bergen werk, maar als hij teveel in de schijnwerpers staat voelt hij zich ongemakkelijk (misschien is dat ook wel die 5 component).

Op de site van zijn partner vinden we een interview Janneke Brinkman-Salentijn (1948) in het RD van 25 mei 2001:

U bent een perfectionist?
"Nou ...in ieder geval heb ik oog voor detail - ja, misschien toch wel... Het is wel moeilijk dat van jezelf te zeggen." Lachend: "Ik heb een man die op de grote lijnen let. Hebben we een gesprek gehad, dat zijn het de kleine dingetjes die mij opvallen, maar Elco ziet het geheel.

Brinkman-Salentijn, Janneke

1

2

3,84

1,39

0,64

0,71

1,79

0,67

1,45

0,11

0,18

Janneke Brinkman-Salentijn (26/8) is geboren op een 1, 2, 5 en 7 dag (15/6)

Brinkman-Salentijn, Janneke (*)

1

2

15,28

0,15

0,05

2,72

0,52

0,05

14,50

0,03

0,01

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3)

Janneke Brinkman-Salentijn (1948) is volgens haar website een biologe met passie voor het tekenen van planten en bloemen. Uit haar prenten blijkt dat ze op de details let. Maar het vermogen om een heggenmus van een huismus te onderscheiden, is natuurlijk wat anders dan op kleine dingen letten. Want het zijn de details die er hier toe doen.

Brinkman-Salentijn, Janneke 2012

1

2

117,53

14,44

0,00

0,03

0,24

0,01

7,79

0,03

0,00

Janneke Brinkman-Salentijn (26/8) is geboren op een 1, 2 en 7 dag (10/1)

Brinkman-Salentijn, Janneke (*)

1

2

3.097,02

0,16

0,00

1,41

0,01

0,00

1.719,22

0,00

0,00

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3)

De socioloog Paul Schnabel (1948) is net als Elco Brinkman een typische netwerker met volgens de reportage 40 bijbanen. En zowel de 2010 als 2012 statistieken wijzen op een 2w1.

Schnabel, Paul

2

1

4,77

6,87

0,22

0,57

1,00

0,37

0,97

0,15

0,35

Paul Schnabel (37/1) is geboren op een 1, 2, 5 (en 7) dag (8 of 15/6)

Schnabel, Paul (*)

1

2

12,55

4,05

0,01

10,61

0,15

0,01

4,45

0,16

0,01

met 1, 2, 4 en 7 dynamiek (14/5) Profiel: Paul Schnabel

Maar kijk je naar de frustration type dynamiek, dan is 1w2 meer passend. Want met 1w2>4>7 denk ik aan een serieuze één met een sterke twee vleugel. Attachment type helpers was deze generatie niet. Het waren meer op zichzelf staande figuren.

Schnabel, Paul 2012

2

1

101,24

410,35

0,00

0,02

0,15

0,00

0,46

0,02

0,00

Paul Schnabel (37/1) is geboren op een 1 en 2 dag (3)

Schnabel, Paul (*)

1

2

114,76

71,75

0,00

24,55

0,00

0,00

3,20

0,02

0,00

met 1, 2, 4 en 7 dynamiek (14/5)

Maxime Verhagen (1956) staat bekend als een sluw onderhandelaar die alles uit de kast haalt om ..? Ja, om wat eigenlijk? Natuurlijk, om het landsbelang te dienen, zegt hij.

Verhagen, Maxime

2

1

1,240

2,310

0,700

0,280

0,440

2,060

0,950

0,400

0,930

Maxime Verhagen (35/8) is geboren op een 1, 2, 6 (7 en 9) dag (9 of 25/7)

Verhagen, Maxime (*)

6

7

0,410

0,600

0,930

0,220

0,070

2,750

0,490

0,170

1,250

met geringe 6>9>3 dynamiek (15/6).

Verhagen, Maxime 2012

2

1

1,369

184,792

0,002

0,018

0,014

0,402

0,030

0,002

0,049

Maxime Verhagen (35/8) is geboren op een 1 en 2 dag (3)

Peter Blom (1956) van de Triodos bank is de hoogst scorende duurzame ondernemer van Nederland. Hij wil een financier van verandering zijn. Ik vond Peter Bloms geboortedatum op de mysterieschool The Edge - International school for Leadership and Spirituality van o.a. Marcel Derkse. Als tegenpool in de uitzending fungeert bankier Floris Deckers (1950) die op een 1w2>7w8 dag geboren is. De uitzending is van de BOS en dan moet je spiritueel gezien op je tellen passen, want volgens Boeddhisten gebeurt niets op een toevallig moment. Niet dat de programmamakers dit bewust manipuleren. Nee, volgens de astrologie gebeurt het gewoon.

Floris Deckers (7m30m) heeft het over de verschillen tussen de twijfelende cynicus en een door idealen gedreven man.

Blom, Peter

2

3

0,37

4,10

1,26

0,33

0,64

0,73

0,44

0,83

1,02

Peter Blom (27/9) is geboren op een 2, 3 en 9 dag (14/5)

Blom, Peter (*)

2

3

0,02

4,61

1,17

0,17

0,15

0,67

0,05

1,80

0,95

met 2, 3 en 9 dynamiek (14/5) (profiel: Peter Blom)

Blom, Peter 2012

2


0,01

113,74

0,01

0,02

0,01

0,07

0,01

0,01

0,32

Peter Blom (27/9) is geboren op een 2 dag (2)

Op 0 minuten zegt Blom: Het zijn wel allemaal mensen die zeggen: Er moet iets nieuws gebeuren. En dat is in een crisis misschien wel sterker dan wanner er geen crisis is. Zijn tegenpool antwoord met: De idealen waar Triodos voor staat, dat zijn niet mijn idealen. Hij denkt meer in termen van volume geeft hij later aan. Peter Blom: Het paradigma van meer schulden maken en meer consumeren, daar moeten we van af. Op 1 minuten zegt hij mijn motto zou zijn: Banken zijn te belangrijk zijn om aan de bankiers over te laten. Hij vraagt zich af of bonussen passen bij een dienende functie zoals die door bankiers uitgevoerd moeten worden...

Op 5 minuten zegt een sollicitant: Je bent de twintigste die ik ontmoet en ook de laatste. Peter Blom geeft aan dat de scheidslijn tussen werk en weekend (zeg maar tussen gewone werkdag en rustdag) voor hem niet geldt. Nee, dat zal het gezin van een helper beslist weten.

Een klassiek type 2 aspect is dat de Helper zichzelf het liefst onmisbaar maakt. Op 20m24s wordt daarom de hamvraag gesteld of de bank nog wel zonder de mens Peter Blom kan. Daarna wordt op 21 minuten aan deze workaholic de vraag gesteld: Of Peter Blom wel zonder de bank kan. Even later gaat Peter gaat ter ontspanning zeilen. Maar natuurlijk niet alleen. Echt lekker rusten, mediteren of niets doen, kunnen de 2w3 de personen die ik ken niet. Na het zeilen wordt er over antroposofie gepraat. Het is een persoonlijke weg die men kan gaan. Op 9m50 en 10 minuten begint hij ineens over de werking van de kosmos, maan- en planetenstanden op de aarde te spreken. Iedere boer weet dat. En dat steunt hij graag...

Type 2w1 Helpers kunnen irritant belerend zijn. In Jules de Corte bekeerd door Henk Binnendijk (1993) probeert evangelist Henk Binnendijk (1934) Jules de Corte (1924) zijn dogmatische visie op het Christelijke geloof op te dringen. Maar deze blinde ziener heeft genoeg van G'ds genade gezien en verwacht nog meer te ontvangen. Hij heeft Henks goedbedoelde hulp niet nodig. Henk bespeurt dit maar al te goed, maar hij heeft er moeite mee om Jules heilige inzichten in het levensmysterie te ontvangen.

Binnendijk, Henk

1

2

4,69

4,17

0,05

0,57

0,78

0,13

0,58

1,65

0,71

Henk Binnendijk (27/9) is geboren op een 1, 2 en 8 dag (11/2)

Binnendijk, Henk (*)

2

1

7,26

16,34

0,00

6,31

0,59

0,00

1,24

8,95

0,00

met 1, 2, 4, 7 en 8 dynamiek (22/4)

Binnendijk, Henk 2012

2

1

2,36

44,32

0,00

0,74

0,05

0,00

0,10

8,57

0,00

Jules de Corte bekeerd door Henk Binnendijk (1993)

Het diep treurige van dit interview is dat Henk Binnendijk niet door schijnt te hebben wat voor een spiritueel begaafd mens hij tegenover zich heeft. Henk Binnendijks blinde vlek is dat hij niet inziet dat G'd vaak onverwachts via de in zijn ogen ideologisch verkeerde mensen werkt. Zie ook het bekende bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan.

Of bestudeer de werken van de intellectuele veelvraat F.J.J. Buytendijk (1887). Deze geleerde werd Katholiek. Gods wegen zijn waarlijk wonderbaarlijk en niet zoals je met je gewone verstand denkt te zien. Het Dat is is het is niet het (aan)geleerde Ik denk het nu te weten en anderen hiermee te kunnen helpen zoals een 1w2 Prortestant misschien denkt of wenst te zien. Het gaat in ons spiritule leven meer om de onverwachte ontmoeting met de mens van de overkant (Iwri). Het overstijgen van de aangeboren en geconditioneerde grenzen.

Buytendijk, F.J.J.

5

4

0,70

0,02

0,00

4,20

6,12

0,09

0,78

0,34

1,44

Frederik Jacobus Johannes Buytendijk (39/3) is geboren op een 4, 5 en 9 dag (18/9)

Buytendijk, F.J.J. (*)

5

4

1,61

0,00

0,00

0,24

9,88

0,00

2,62

0,01

0,00

met 1, 5 en 7 dynamiek (13/4)

Buytendijk, F.J.J. [22h00] huizen

8

7

0,20

0,75

1,27

0,53

1,00

0,40

0,70

1,49

0,34

onder 3, 5 en 8 .huizen (18/9)

Buytendijk, F.J.J. [22h00] totaal

5

4

0,14

0,01

0,00

2,20

6,13

0,03

0,55

0,50

0,49

geeft een 5w4 arts, fysioloog en autodicat psycholoog (9)

Buytendijk, F.J.J. 2012 [22h00] totaal

5

4

0,00

0,00

0,00

0,94

31,54

0,00

0,25

0,00

0,01

geeft een 5w4 arts, antropoloog en psycholoog (5 Een octopus in wetenschap

In de preek: Henk Binnendijk: Opwekking begint bij jezelf! komt de dramatische kant van de 2w1 overigens goed naar voren. En dat gezeur over Elke vlek in zijn preek is zijn 1 kant.

Met Rilke (1875) de Duineser Elegien verzucht ik: Alles ist nicht es selbst. De meeste mensen leven spiritueel gezien in de omgekeerde wereld. Ze hebben genomen van de Boom van Goed en Kwaad, maar hebben geen weet van de Boom van het Leven die alles omvat. Met dank aan Weinreb voor dit inzicht.

Jan-Peter Balkenende (1956) is ook een typische helper. Toen ik hem zowel op de dag als in de huizen als twee berekende dacht ik: Ja, natuurlijk. Hij heeft het Ik weet het beter van de type 1 in zich, maar zijn opofferingsgezindheid en verantwoordelijkheidsbesef voor de BV Nederland staan buiten kijf.

Balkenende, Jan Peter

2

1

2,11

2,51

0,42

0,44

1,14

0,36

0,41

0,43

2,42

Jan Peter Balkenende (33/6) is geboren op een 1, 2, 5 en 9 dag (17/8)

Balkenende, Jan Peter (*)

2

1

0,80

1,20

0,16

1,04

0,23

0,13

0,40

0,52

0,89

met 2 en 4 dynamiek (6)

Balkenende, Jan Peter 2012

2

1

4,62

223,08

0,00

0,02

0,06

0,01

0,06

0,08

1,13

Jan Peter Balkenende (33/6) is geboren op een 1, 2 en 9 dag (12/3)

Journalist Ad Langebent (1933) was geen gemakkelijk man. Hij had een pijnlijke jeugd. Hij moest van zijn moeder priester worden, maar door sexueel misbruik op het seminarie brak hij die opleiding af. Hierover (emoties) werd thuis niet gesproken. Zelfs toen hij huwde, zei zijn kille moeder nog dat het haar speet dat hij geen priester geworden was. Iedereen bleef stil. Hij zou zich later alsnog bewijzen. Maar haar goedkeuring kreeg hij niet. Hij werd via die breuk met zijn moeder en kerk wel een baanbrekend journalist (2w1 of 7w8).

Langebent, Ad

2

1

0,72

7,79

0,04

0,48

2,26

0,07

3,73

1,18

0,27

Ad Langebent (24/6) is geboren op een 2, 5, 7 en 8 dag (22/4)

Langebent, Ad (*)

2

1

0,92

34,15

0,00

1,27

22,48

0,00

22,57

24,52

0,00

met (1) 2, 4, 5, 7 en ook 8 dynamiek (26/8 of 27/9) Profiel: Ad Langebent

Theo van Gogh (1957) was niet alleen een gulle Helper, maar ook een uitgesproken moedige Leeuw zo blijkt uit Profiel: Theo van Gogh. Hij had zon, mercurius, mars en pluto in Leeuw. Ik geef hier zowel de 2010 als de 2012 statistieken, omdat ze wezenlijk van elkaar verschillen. Alleen als de hoogste dagscores gelijk zijn, laat ik op deze pagina de 2012 scores weg.

Gogh, Theo van

1

9

3,00

0,91

1,32

0,67

0,13

0,36

0,53

0,96

1,69

Theo van Gogh (regisseur, 34/7) is geboren op een 1 (2) 3 (8) en 9 dag (13/4 of 23/5)

Gogh, Theo van (*)

1

9

3,22

0,54

1,06

1,24

0,01

0,29

0,11

0,11

1,36

met 1, 3, 4 en 9 dynamiek (17/8)

Gogh, Theo van [12h12] huizen

2

3

0,71

6,69

3,01

0,56

0,08

0,11

0,43

0,51

0,33

onder 2 en 3 huizen (5)

Gogh, Theo van [12h12] totaal

2

3

2,12

6,10

3,98

0,38

0,01

0,04

0,23

0,49

0,55

geeft een 2w3 (6) Profiel: Theo van Gogh

Gogh, Theo van 2012

2

1

2,09

51,35

0,03

0,05

0,01

0,05

0,01

0,01

0,20

Theo van Gogh (regisseur, 34/7) is geboren op een 1 en 2 dag (3)

Gogh, Theo van (*)

-


0,00

0,67

0,00

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

met weinig dynamiek (0)

Gogh, Theo van [12h12] huizen

2

3

0,82

479,93

20,55

0,25

0,02

0,00

0,00

0,05

0,01

onder 2 en 3 huizen (5)

Gogh, Theo van [12h12] totaal

2

1

1,72

24.645,87

0,52

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

geeft een 2w1 (3) Profiel: Theo van Gogh

Aandacht krijgen was wel belangrijk voor hem. Eventueel met vuilspuiterij. En dat werd ook zijn noodlot. Hij werd vermoord op 2/11/2004 (10/1) om 8h30 in de ochtend. Het was een vier dag.

Connie Palmen (1955) schreef over de twee grote mannen in haar leven: Connie Palmen in Pauw & Witteman 10 november 2011.

Palmen, Connie

6

7

1,84

1,85

0,75

0,31

0,25

2,07

0,54

0,58

1,35

Connie Palmen (29/11) is geboren op een 1, 2, 6 en 9 dag (18/9)

Palmen, Connie (*)

6

7

0,57

0,62

1,58

0,33

0,02

4,37

0,13

0,15

2,85

met 6>9>3 dynamiek (18/9)

Palmen, Connie [8h08] huizen

8


0,03

2,17

0,94

0,32

0,39

0,67

0,35

4,18

0,41

onder 2 (3) en 8 huizen (10/1 of 13/4)

Palmen, Connie [8h08] totaal

2

3

0,05

4,01

0,71

0,10

0,10

1,38

0,19

2,43

0,55

geeft een 2w3 (16/7) Profiel: Connie Palmen

In de Nationale Karaktertest 2005 (52s20) wordt Palmen als een Waarnemer getypeerd op grond van de uitspraak: Ik ben niet zo'n interviewer en ik hoop dat zij een goed gesprek hebben en dat ik hoop dat ik daar heel van opsteek. Misschien mat ze zich met de befaamde journalisten Ischa Meijer en Hans van Mierlo met wie haat leven deelde.

Palmen, Connie 2012

2

1

0,97

47,10

0,00

0,05

0,01

0,34

0,01

0,01

0,14

Connie Palmen (29/11) is geboren op een (1) 2 dag (2)

Palmen, Connie 2012 [8h08] totaal

2


0,04

5,64

0,00

0,01

0,00

1,03

0,00

0,11

0,00

geeft een loyale 2 (8) Profiel: Connie Palmen

Fred Teeven (1958) heeft een opmerkelijk profiel. Enerzijds heeft hij de dynamiek van een harde werker, anderzijds zijn de dagscores steeds het hoogst op de Helper.

Teeven, Fred

2

3

0,17

15,38

5,05

0,54

0,09

0,70

0,17

0,24

1,95

Fred Teeven (36/9) is geboren op een 2, 3 en 9 dag (14/5).

Teeven, Fred (*)

3

2

0,00

30,77

34,59

0,76

0,00

4,77

0,00

0,08

13,38

met 2 en 3>9>6 dynamiek (20/2)

Teeven, Fred 2012

2

3

0,00

591,51

42,46

0,00

0,00

4,79

0,00

0,00

4,27

Fred Teeven (36/9) is geboren op een 2, 3, 6 en 9 dag (20/2).

Ik zag net (31-9-2012) de Brandpunt uitzending Fred Teeven - De liberale bulldozer die binnenkort op Uitzending gemist komt. Een belangrijk verschil tussen de 3w2 en een 2w3 zit hem in dat Buldozer effect van de Helper. Want als het niet goed gaat, gaat een gefrustreerde helper naar de acht! Maar een 3w2 als Rutte zal eerder smoesjes gebruiken en dus om de problemen heen draaien. Weer wat geleerd.

Maria Goos (1956) is de stille kracht achter veel boeiende Nederlandse televisieseries: Wiki.

Goos, Maria

2

3

0,67

1,85

1,74

0,71

0,64

0,61

0,31

0,60

0,90

Maria Goos (30/3) is geboren op een 2, 3 (en 9) dag (5 of 14/5)

Goos, Maria (*)

3

2

0,10

1,46

1,67

0,62

0,08

0,58

0,04

0,43

0,87

met 2 en 3 dynamiek (5) Profiel: Maria Goos

Goos, Maria (*)

2


0,03

55,38

0,02

0,03

0,01

0,04

0,00

0,01

0,54

Maria Goos (30/3) is geboren op een 2 dag (2)

Haar partner Peter Blok (1960, 6) speelt de huisarts Robert Finkelstein in Volgens Robert: Ik ga er vast met mijn vrouw naar kijken.

Met welke spirituele muziek zal ik eindigen? Misschien wel met het prachtige: Will You' live performance by Hazel O'Connor & Wesley Magoogan. Het bevat de hele 2 graal (2-4-8) en de wens tot versmeltende liefde.

Ik kies ook voor de mystieke Canadese zangeres Loreena McKennitt - The Two Trees. Ze heeft zowel 2 als 9 kenmerken.

McKennitt, Loreena

2

1

1,80

2,29

0,84

0,95

0,19

1,10

0,41

0,42

0,88

Loreena McKennitt (32/5) was born on a 1, 2 (4) and 6 day (9 or 13/4)

McKennitt, Loreena (*)

4

3

1,27

2,08

0,68

3,72

0,01

0,89

0,06

0,08

0,71

with 1, 2 and 4 dynamics (7)

McKennitt, Loreena [19h00] houses

9

8

0,38

0,65

0,14

0,09

4,84

0,41

0,41

1,34

3,38

under 5, 8 and 9 houses (22/4)

McKennitt, Loreena [19h00] total

9

1

0,68

1,50

0,12

0,09

0,92

0,45

0,17

0,56

2,97

yielding a 9w1 or 2w1 singer (11/2 or 15/6)

McKennitt, Loreena 2012 [19h00] total

2


0,00

148,36

0,00

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

1,70

yielding a 2 with 9 singer (11/2) Th The two Trees

De diepzinnige tekst over de twee bomen in het Paradijs komt uit The Rose van William Butler Yeats (1865, 4w5)

The Two Trees, by William Butler Yeats:

BELOVED, gaze in thine own heart,
The holy tree is growing there;
From joy the holy branches start,
And all the trembling flowers they bear.
...
Gaze no more in the bitter glass
The demons, with their subtle guile,
Lift up before us when they pass,
Or only gaze a little while;

Type 3: De Doener of harde werker

> Top <

Matteüs 5:3

3 Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Kenmerken van type 3

> Top <

De drie is het centrale harttype in het enneagram. Gelieft willen zijn, zich een plaats in andermans hart verwerven, dat is de hartewens van iedere drie. Maar de drie probeert dit geliefd zijn toch meer met koele berekening en hard werken, dan met het hart te bereiken. De drie heeft relatief weinig binding met zijn gevoelens, maar de 3w2 heeft wel een sterke wil. En met wilskracht en hard werken bouwt de drie een imago op van iemand die begerenswaardig is in de ogen van anderen. Zo'n zelf gecreëerd zelfbeeld, daar heb je immers de meeste controle over. Nederigheid van hart wordt geassocieerd met zwakte. Dat heeft de drie gemeen met type acht.

De zonde van de drie wordt wel ijdelheid genoemd. De buitenkant ziet er misschien schitterend uit, maar achter die hoogmoedige narcistische façade schuilt leegte. De schone schijn bedriegt en het zich teveel verlaten op de goedkeuring van het publiek resulteert in een gebrek aan authenticiteit. Een kameleon wordt de drie daarom ook wel genoemd, iemand die met alle winden meedraait. Maar de charmante drie zal er alles aan doen om die draaikonterij te verbergen.

De valkuil van de drie is dat hij zijn zelf gecreëerde imago of Ik (ego) zijn ziel (binnenste) niet meer ziet. Anderzijds zijn het vaak drieën die met hun optredens in Idols anderen enorm weten te bezielen. En zijn het de adaptieve, efficiënte enneatype drie harde werkers en consumenten van zaken die status geven die de moderne economie laten draaien. Om die reden zou volgens Naranjo er geen DSM persoonlijkheidsstoornis meer met type drie verbonden zijn. Want drieën zijn immers nuttig voor de door reclame aangestuurde consumptiemaatschappij.

De psychiater Claudio Naranjo (1932, 2w1 jaar) koppelde type drie in zijn enneagram van ziektebeelden aan de hysterische persoonlijkheid die net als zijn DSM 3 opvolger de histrionische persoonlijkheid (bij Naranjo type 2) er alles aan doet om in het centrum van de aandacht te staan. Maar wat voor anderen gemakkelijk te duiden kinderlijk gedrag is, is voor betrokkenen zelf onbewust. In mijn opinie is het met het onbewust zijn van verlangens de verbinding tussen het enneagram en de DSM persoonlijkheidsproblematiek gelegd. Maar ik koppel liever geen persoonlijkheidsstoornissen aan bepaalde enneatypen. En ik zie zelden hysterie in de koele harde werkers.

De neiging om alles met het enneagram of enig ander spiritueel systeem te verklaren is misleidend en doet de diversiteit in de schepping tekort.

We gaan daarom nu maar eens geboren drieën naar hun zijn bevragen. Maar ik begin met een denker.

Een filosoof denkt over de mens na. En ieder serieus denken begint met: Ken uzelf.

De filosoof Descartes (1596) formuleerde het motto van de vijf aldus : Ik denk, dus ik ben. Zijn schaduwzijde was het voelen. Zo begreep Descartes niet dat dieren bewust pijn konden lijden. Je zag volgens Descartes slechts reflexen (Descartes en de kat). Omdat hij als intellectueel en hoofdtype pur sang het bewustzijn slechts tot de dimensie Denken beperkte.

Descartes, René

5

4

2,22

0,33

0,01

1,18

26,08

0,05

0,34

0,58

0,03

Descartes (28/1) was born on 4 and 5 day (10/1).

Descartes, René (*)

5

4

1,99

0,07

0,00

1,01

134,80

0,00

6,85

2,84

0,00

with 4, 5 , 7 and 8 dynamics (25/7)

Filosofe Stine Jensen (1973) schreef het boek: Ik lieg, dus ik ben. Ze doorzag de schaduw van de drie. De hoofdzonde van de drie is Bedrog. En dan gaat het vooral om zelfbedrog doordat de drie te weinig in contact staat met zijn diepste gevoelens. Want die worden ter wille van de efficiëntie opzij gezet.

Maar wat is de deugd van de drie?

Stine Jensen zegt in het begin van de documentaire KRO profiel: Stine Jensen : Denk er over na: Wees de regisseur van je eigen leven.

Misschien is geldingsdrang wel het motto van de drie. Het was het motto van de derde aartsvader van Israël.

In de Joodse mythologie gaat het om Jacob de bedrieger, de tweelingbroer van de meer werelds ingestelde eerstgeboren zoon Esau. Maar toch had G'd meer schik in Jacob dan in de jager Esau. Via list en bedrog en met de helpende hand van moeder Rebekka werd Jacob eerste in het koninkrijk.

Zie ook door de hemel geïnspireerde preek van Abeltje Hogenkamp (1969) over die andere bijbelse tweeling: Kaïn en Abel over Ik en de anderen: Waar is je broeder?

Hoogenkamp, Abeltje


3

2

Abeltje Hoogenkamp (1969) is een theoloog (preek)

We offeren ons een ongeluk... Wie God voor zich wil winnen, wie liefde moet verdienen is onherroepelijk verloren. Pappa kijk naar mij.

In de documentaire Profiel daagt de jager op het persoonlijke, de jager op het persoonlijke kapitaal Frenk van der Linden Stine uit met: Stine en de waarheid dat is geen gemakkelijk huwelijk. Frenk, ook een 3>6>9 imagotype, maar hier in de rol van de wereldse Esau wil overigens niet gelijk oversteken als het om zijn seksleven gaat.

Maar goed: wat zijn de enneascores van Stine Jensen? Het blijkt om een 3w4 te gaan. En geloof me, 3w4 voelt niet zo goed aan als 3w2 zoals ze me vertelden. Want de 4 vleugel van de drie veroorzaakt veel innerlijke onzekerheid. De 3 kant wil in deze wereld een sterk en machtig en door iedereen erkend imagotype zijn, maar de 4 kant zeurt aldoor over authenticiteit. En beschuldigt de drie met: Je Facebook imago deugt niet. Het is fake, niet meer dan een masker. En daar houdt Stine zich dan ook mee bezig.

Jensen, Stine 2010

3

4

0,00

0,24

12,92

2,48

0,02

7,87

2,16

0,06

1,50

Stine Jensen (24/6) is geboren op een 3, 4, 6, 7 en 9 dag (29/11)

Jensen, Stine (*)

3


0,00

0,01

1.972,24

0,00

0,00

1.200,93

0,00

0,00

229,11

met 3>6>9 dynamiek (18/9) KRO profiel: Stine Jensen

Jensen, Stine 2012

3

4

0,00

0,00

846,92

0,19

0,00

2,02

0,01

0,00

0,27

Stine Jensen (24/6) is geboren op een 3, 6 en 9 dag (29/11)

Jensen, Stine (*)

3


0,00

0,00

397.976,75

0,00

0,00

950,56

0,00

0,00

128,89

met 3>6>9 dynamiek (18/9)

De zonnige kant van het imagotype drie zou zo kunnen luiden: Ik schijn, dus ik ben. Want schitteren kunnen drieën. En dat doen ze graag. Ze beschikken over een innerlijk vuur dat aldoor vonken wil spuwen. Want meer dan een ander, willen ze ten diepste gezien, gekoesterd en bewonderd worden. Alleen gebeurt dat voor hun gevoel te weinig. Evenals Assepoester had de Deense Stine het gevoel dat haar zussen er meer toe deden. Ze was, zo leek het, altijd de tweede. En dat maakt onzeker en nodigt uit tot compensatie om het beeld weer recht te zetten.

Het onbehaaglijke innerlijke gevoel van kwetsbaarheid en betekenisloosheid drijft drieën ertoe om zo concreet mogelijk te laten zien dat ze meer kunnen en zijn. En dus sleutelen ze aan hun publieke imago en streven ze genadeloos doelen na die hen succesvol moeten maken. Ze creëren een positief beeld (imago) van zichzelf en daar gaan ze in geloven. En dat zelfbeeld is meestal wat enneagramdeskundigen als Almaas en psychologen onder het ego verstaan.

Hun optimistische idealisme en wilskracht geeft drieën ook een soort jeugdige naïviteit en uitstraling. En wel dat van mannelijke puer aeternus (het eeuwige kind) uit de Jungiaanse psychologie.

Ik denk aan de 3w4 Renaissance schilder Rafaël (1483) waarvan ik tekeningen bewonderde in het Teylers museum. Wie zijn moeder en kind tekeningen en vooral zijn beroemde (b)engeltjes vergelijkt met die van zijn frustration type voorgangers, ziet dat hij van een attachment type generatie is. En hij timmerde al jong heel hard aan de weg.

Ik denk ook aan de gedreven 3 Lance Armstrong (1971) die met wilskracht en chemotherapie kanker overwon, met hard werken en doping zeven maal Tourwinnaar werd en geld inzamelde tegen kanker. Maar je kunt met met zo'n c.v. ook hard vallen.

Wie de uitzending op TV gemist ( KRO profiel: Stine Jensen) beziet kan inzien dat het om typische imagotype vragen gaat als hoe echt zijn Amerikaanse Facebook beelden, wat laat ik wel of niet van mijn werkelijkheid zien (intimiteit/liefde als ruilmiddel), waar liggen de grenzen met betrekking tot de expressie en uitwisseling van mijn intieme kapitaal.

Stine vertrouwt alleen haar intieme vrienden zoals de 2>4 filosoof en essayist Maarten Doorman (1957) die veel over het vier begrip authenticiteit schreef.

Doorman, Maarten

2

1

0,90

2,26

0,52

1,85

0,32

1,22

0,35

0,38

0,84

Maarten Doorman (37/1) is geboren op een (1) 2, 4 en 6 dag (12/3 of 13/4)

Doorman, Maarten (*)

4

3

0,52

3,56

0,27

6,97

0,01

0,64

0,04

0,10

0,44

met 4>2 dynamiek (6)

Maarten Doorman vertelt in deze aflevering over het einde van de authenticiteit met Facebook. En daar maakt hij een evident punt. Zie ook: Ik voel, dus ik ben. Daar we zien ook de de 3w4 filosoof Alain de Botton (1969) over gevoelens praten. Enerzijds is daar het alledaagse rationalisme van de moderne kapitalistische maatschappij en anderzijds een sprankje romantiek. Maar dat laatste 0,1% deeltje van ons leven wordt in de media enorm uitvergroot.

Voorbeelden van type 3

> Top <

Claudia de Breij (1975) is evenals Stine erg zelfbewust. Ze heeft veel planeten in Vissen.

Breij, Claudia de

3

4

0,01

0,04

53,83

4,25

0,01

7,98

1,92

0,04

1,59

Claudia de Breij (29/11) is geboren op een 3, 4, 6, 7 en 9 dag (29/11)

Breij, Claudia de (*)

3


0,00

0,00

36.768,46

0,00

0,00

5.453,56

0,00

0,00

1.085,70

met forse 3>6>9 dynamiek (18/9) 24 uur met..

In Spits lees ik over deze aldoor breed glimlachende (een drie kenmerk) cabaretière:

"Ik ben eigenlijk mijn hele leven bezig geweest om te bewijzen dat ik het alleen kan. Maar daar heb je helemaal niets aan. Uiteindelijk moet je toch weer een deel van jezelf op kunnen geven als je samen wilt zijn."

Zoals aangegeven hebben imagotypen een compensatoire drang om te presteren, om iets tastbaars succesvol te doen, zodat ze gezien worden. Om die reden zijn drieën zo doelgericht en efficiënt. Maar de valkuil van de drie is ego bedrog, dus de verwarring van de uiterlijke schone schijn met de innerlijke werkelijkheid. Dus blijven drieën lachen als het pijn doet, poetsen ze hun imago maar weer op en negeren ze de (wroeging) signalen van hun lichaam. Zo zeer zelfs dat het pathologisch kan worden: liegen, bedriegen en de grenzen opzoeken totdat het doek valt..

Joran van de Sloot (1987) scoort in 2010 extreem op de drie. Maar in 2012 zien we een contrafobische 6>3 durfal profiel zonder enige 9 dynamiek. De berusting van de negen ontbreekt.

Sloot, Joran van der

3


0,01

0,00

105,32

0,00

0,63

22,69

0,04

0,02

2,31

Joran van der Sloot (39/3) is geboren op een 3, 6 en 9 dag (18/9)

Sloot, Joran van der (*)

3


0,00

0,00

581.458,60

0,00

0,00

125.267,77

0,00

0,00

12.755,58

met extreme 3>6>9 dynamiek (18/9)

Sloot, Joran van der 2012

6


0,00

0,00

3,04

0,00

0,07

87,44

0,00

0,00

0,00

Joran van der Sloot (39/3) is geboren op een cp6>3 dag (9)

Gelukkig werden volgens de wiki vrijwel alle op 6 augustus 1987 geboren personen succesvolle sporters.

Maar ook voor gedreven sporters zal het doek vrij snel vallen. Artrose en blessureleed heet het dan. En dan zullen deze rusteloze drieën en contrafobische zessen zich alsnog moeten realiseren dat het leven uit meer bestaat dan het door ego belangen gedreven en op toekomstige resultaten gericht doen. Zijn noemt Almaas dat egoloos en belangeloos doen.
Als het gelogen en bedrogen Facebook imago de overhand neemt, gaat het mis. Dat geeft een rusteloosheid van het ego die ertoe drijft om maar weer de succesvol gebleken weg van de minste weerstand te gaan. Maar werelds succes (kapitaal) bevredigt het innerlijk niet echt. Je moet het succes ook innerlijk ervaren. Maar daar zit volgens Almaas juist het Plutonische gat dat je niet durft te voelen. En dus gooi je er net als de 3w4 Michael Boogerd (1972) maar weer doping tegenaan om beter te presteren.

Veel succesvolle sporters, advocaten (laywer) en gedreven managers scoren hoog op de competitieve drie. Evenals ooit succesvolle wetenschappers als Diederik Stapel (1966) en de ex bondskanselier Karl-Theodor zu Guttenberg (1971). Na de met 3-2 gewonnen wedstrijd zeurt niemand meer over het moeizame begin. En zeker niet het thuispubliek. Het resultaat telt. Succes door bedrog werkt verslavend zolang het goed gaat. Maar daarna is het pijnlijk afkicken.

Stine is zich daar van bewust. Ze identificeert zich niet (meer) met haar ego. En dus kunnen we veel van haar leren. Denken is niet alles, dat wist zelfs Descartes. Hij stond aan de wieg van de Verlichting, maar bleef voor de zekerheid toch maar katholiek. En Stine weet dat het schoonheidsideaal dat vrouwen opgelegd wordt maar beperkt houdbaar is. Zoals ook topsporters na de succesperioden verder met hun leven moeten. Een leuk en toch al jong oud wijs mens die steenbok Stine Jensen.

De door mij aanbevolen human.nl serie: Dus ik ben.

In de uitstekende aflevering Ik lieg, dus ik ben ontmoet Stine journalist en auteur Theodoor Holman (1953, in 2012 7w8>1w2). Holman stelt: De waarheid is Ja en rationaliseert dat als hij na Hallo, hoe gaat het? de vraag eerlijk beantwoordt met dat het niet goed met hem gaat, hij zichzelf en anderen met een probleem opscheept. Hij gelooft meer in gedeelde waarheden. Die leveren immers geen conflict op.

Ze ontmoet ook de Nietzsche & Kant lezen de krant filosoof Rob Wijnberg (1982, 3>6) en de onderzoeksjournalist Nick Davies (1953, 1w2>7w8). De zich aan het principe van De leugen regeert ergerende Nick Davies stelt dat de gemakzuchtige hedendaagse pers zich teveel laat bepalen door de pers voorlichters van grote organisaties (typisch 3 beroep). Als voorbeeld noemt hij de Y2K bug die uitgevonden werd door en voor de software industrie. Verder noemt hij het fenomeen wikiality dat er op neer komt dat iedere gek op het internet wel bewijs voor zijn waarheid zal vinden. Hij ziet in dit overal aanwezige gebrek aan kwaliteit van informatie een bedreiging voor onze samenleving.

Van de psycholoog van de micro-expressies Paul Ekman (1934, 2w1 in 2010 en 7w8 in 2012) leert Stine dat ze tot minder dan 10% van de mensen behoort die bewust de micro-expressie van verdriet kunnen tonen. En ze leert van Ekman dat haar glimlach veel geheimen verbergt, maar dat haar wenkbrauwen die kunst minder goed beheersen. En dat er volgens Ekman een links-rechts verschil bestaat in haar wenkbrauw gedrag. En dat detail raakte me, want ik stelde me de vraag:

Is er enerzijds een al dan niet bewust liegende rationele linker hersenhelft kant die de rechter wenkbrauw beheerst en anderzijds een meer globaal denkende en typisch ons onbewuste niet zo rechtlijnig denkende rechter hersenhelft, die er anders over denkt? En welke kant heeft er nu gelijk? Is het de rationele linker hersenhelft die ter wille van goede vrede met de rest van de wereld een leugentje om bestwil tolereert of is het de andere ons niet bewuste kant die 's nachts in onze dromen de keerzijde van de babbelkous reflecteert?

DJ Thijs Verwest (1969) scoort hoog als een drie. Hij is gedreven, doelgericht, een vechter. Hij wilde de beste zijn, ook al ging dat ten koste van zijn relaties. Een drie als Thijs heeft daarnaast ook zoiets magisch als de X factor.

Tiësto

3

2

0,04

1,24

10,16

0,46

0,11

4,13

0,51

0,31

1,37

DJ Tiësto (34/7) is geboren op een 2, 3, 6 en 9 dag (20/2)

Tiësto (*)

3

2

0,00

0,22

584,99

0,01

0,00

237,95

0,00

0,01

79,06

met 3>6>9 dynamiek (18/9) Profiel: Tiësto

Soms wordt type 3 verwart met type 1 de perfectionist. Ook van Thijs Verwest wordt gezegd dat hij een perfectionist is. Maar het perfectionisme van de drie is ondergeschikt aan zijn doel: Winnen, de beste zijn, en vooral als zodanig erkend te worden. En wel het liefst voor een groot publiek van fans.

De pragmatische drie let dus op de details die er toe doen om zo snel en effectief mogelijk te kunnen scoren. En daarom moet die penalty volgens het boekje genomen worden: loeihard en in de verre hoek. En om een glansrijk artiest te zijn moeten de optredens er gelikt uitzien. Regelmatig volgens het meer is beter principe, maar toch ook wel met oog voor detail. Maar het gaat de drie veel meer om het eindresultaat dan om het principe. Denk bijv. aan die haarklovende drie juristen: alleen als de vormfouten hen nu even goed uit komen worden ze ineens principieel. Maar ze laten hun assistenten het saaie dossier doorspitten. Want dat is wel zo efficiënt.

Het perfectionisme van de één komt daarentegen voort uit zijn eigen ideeën van hoe iets behoort te zijn. De één is veel meer een idealist, dan een pragmatische realist. Een type één muzikant kan maanden in de studio's zwoegen om dat ene goede akkoord te vinden. De idealistische één zal ook vaak zaken proberen te verbeteren waar anderen geen heil in zien. En op een manier die anderen niet zien zitten. Maar als hij eenmaal op het podium staat, dan kan de aardse één die naar de zeven gaat, als geen ander een uniek geluid laten horen.

Het portret Hoge hakken, echte zaken van zakenvrouw Olcay Gulsen (1980) is een prachtig voorbeeld van de wereld van de succesvolle drie. Ze leeft in en is van deze wereld van mode, marketing, glamour en glitter. Ze stelt zich meetbare doelen, is competitief en gedreven en heeft veel aandacht voor uiterlijk en presentatie. Ze identificeert zich met haar werk: Ik ben dat merk en ik leef dat merk en ik werk er iedere dag aan. Als dat niet het kenmerk van type drie identificatie is.

Drieën identificeren zich met wat ze doen. En dat kan ook hard werken zijn aan de lopende band van een fabriek. En dus zijn niet alle drieën in de ogen van andere drieën echt succesvol. Ze zijn immers elkaars concurrenten. Bepalend is dat drieën door maar hard te werken hopen te bereiken gezien en erkend te worden.

Gulsens merknaam is wel goed gekozen: SuperTrash. Want wie op deze website de fraai geklede modellen bestudeert, ziet meteen ook de keerzijde van ons huidige schoonheidsideaal. We zien slechts het schone uiterlijk van rimpelloze Barbie poppen, maar van hun innerlijk laten ze niets zien. En daarom kan ieder meisje ze wel als projectiescherm gebruiken.

Gulsen, Olcay

3

4

0,01

0,38

18,95

0,86

0,02

2,10

0,80

0,05

9,29

Olcay Gulsen (27/9) is geboren op een 3, 6 en 9 dag (18/9)

Gulsen, Olcay (*)

3


0,00

0,01

7.007,12

0,00

0,00

775,97

0,00

0,00

3.436,31

met 3>9>6 dynamiek (18/9) Profiel: Olcay Gulsen

Olcay vertelt maar kort over de de schaduwzijde van de drie: Achter de bewijsdrang schuilt ook veel onzekerheid. Veel drieën zijn bloedmooi en hebben een opvallend jeugdige uitstraling, maar ze lijken dit niet te beseffen. Misschien omdat ze zich teveel met “de top” vergelijken die er nog jeugdiger uitziet. Want dat is ook een typisch ego-kenmerk waarvan vooral types 3 en 4 last hebben: dat je je altijd met anderen moet vergelijken.

Mark Rutte (1967) is voor mijn gevoel en berekeningen vooral een drie. Hij werkte niet mee aan het programma Profiel. Hij is een kei in de retoriek, maar hij mist volgens mij wat het contact met de aarde en met zijn gevoelens. Hij is geboren als een zon in waterman met maan in ram en met mercurius en venus in vissen (rutte.html).

Rutte, Mark

3

2

0,04

1,90

8,68

0,46

0,20

2,55

0,34

0,41

1,38

Mark Rutte (30/3) is geboren op een 2, 3, 6 en 9 dag (20/2)

Rutte, Mark (*)

3

2

0,00

0,67

264,74

0,02

0,01

77,84

0,00

0,06

42,06

met 3>6>9 dynamiek (18/9) Profiel: Mark Rutte

Rutte, Mark (2012)

3

2

0,00

0,10

82,27

0,01

0,00

63,73

0,00

0,00

1,31

Mark Rutte (30/3) is geboren op een 3, 6 en 9 dag (18/9)

Mark Rutte spreekt in een opmerkelijke staccacto stijl: Bepaalde Slagwoorden als De Hard Werkende Nederlander benadrukt hij, maar de Taalkundige Logica die de zelfstandig naamwoorden verbindt, ontbreekt. Op schrift gezet lijkt het meer op een studentikoos brallen dat je ook vaak bij de cp6 (3>6>9) terugziet,

Dit is iets dat de Powerpoint managers van zijn generatie met hem gemeen hebben. Powerpoint plaatjes hebben inhoudelijk niets met elkaar gemeen, maar op de en of andere manier klinkt deze retoriek ons als muziek in de oren. Want met Powerpoint krijg je er ook nog eens aansprekende plaatjes bij de woorden.

De schaduwkant van deze gladde en ogenschijnlijk communicatieve drie komt ook goed naar voren: Iemand zegt in de film dat hij goed kapotte auto's kan verkopen. En inderdaad scoort Rutte nietig op de frustratie en rejectie enneatypen die naar diepere waarheden zoeken. Rutte liegt en bedriegt als een Machiavelli voor zijn vermeende goede doelen. Ook ontkent hij een mediatraining gehad te hebben, maar het tegendeel blijkt waar te zijn uit de documentaire.

Ik zet de scores van zijn opponent in 2012 de gedreven drie Diederik Samson (1971) er maar bij. We zien meer 4 en 9. Deze 3w4 betichte de 3w2 van Bedrog: Nu doet u het weer! Maar het is natuurlijk de 3 pot verwijt de 3 ketel. Gelukkig mocht in 2012 de meer aards ingestelde type 1 Henk Kamp (1952) als verkenner optreden.

Samson, Diederik

3

4

0,03

0,26

24,80

2,05

0,03

2,17

0,70

0,12

4,11

Diederik Samson (26/8) is geboren op een 3, 4, 6 en 9 dag (22/4)

Samson, Diederik (*)

3


0,00

0,02

5.489,38

0,03

0,00

481,23

0,00

0,00

909,46

met 3>>9>6 dynamiek (18/9)

Samson, Diederik 2012

3

4

0,00

0,00

906,63

0,03

0,00

0,15

0,00

0,00

4,41

Diederik Samson (26/8) is geboren op een 3 en 9 dag (12/3)

Opvallend is dat Willem Jan van de Wetering in Enneagram College in Samson een 3 ziet, maar in Rutte een 9w1 met 3. En in Wie is de beste Leider? zou Rutte een 7 zijn. Maar ik zie Rutte als een typische drie met twee vleugel Doener. Met uw welnemen zei uw gewetensvolle dienaar Joost.

De altijd flexibele en harde werker Jan Kees de Jager (1969) wordt wat mij betreft de politicus van het jaar 2012 want hij realiseerde zijn doelstellingen.

Jager, Jan Kees de

3

2

0,07

1,13

10,40

0,23

0,08

3,25

0,92

0,47

1,25

Jan Kees de Jager (28/1) is geboren op een 2, 3, 6 (7) en 9 dag (20/2 of 27/9)

Jager, Jan Kees de (*)

3

2

0,00

0,14

439,04

0,00

0,00

137,08

0,01

0,02

52,85

met 3>6>9 dynamiek (18/9)

Veel bekende pop artiesten werden als drie geboren.

Guus Meeuwis is uit 1972. Deze troubadour van de heimwee heeft onmiskenbaar ook een melancholieke vier vleugel. Hij schaamde aanvankelijk zich kapot. Er heeft heel wat drank doorheen gemoeten voordat hij dat eerste liedje durfde te zingen. Maar het gebeurde gewoon en hij genoot ervan.

Meeuwis, Guus

3

4

0,01

0,08

33,10

1,19

0,05

4,27

2,11

0,03

2,55

Guus Meeuwis (27/9) is geboren op een 3, 4, 6, 7 en 9 dag (29/11)

Meeuwis, Guus (*)

3


0,00

0,00

11.928,53

0,00

0,00

1.539,17

0,00

0,00

918,66

met 3>6>9 dynamiek (18/9) Profiel: Guus Meeuwis

Hij werd door “kolonel” Willem van Schijndel (1954, 1w9>8w7) ontdekt en begeleid. Die was duidelijk van een andere generatie dan de attachment types.

Abdelkader Benali (1975) is ook een typische e3w4 ('Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust') die ”saaie” Nederlandse schrijvers herontdekt.

Benali, Abdelkader

3

4

0,01

0,22

12,50

1,41

0,04

5,76

0,71

0,06

3,07

Abdelkader Benali (31/4) is geboren op een 3, 4, 6 en 9 dag (22/4)

Benali, Abdelkader (*)

3


0,00

0,00

2.766,18

0,00

0,00

1.275,93

0,00

0,00

680,07

met 3>6>9 dynamiek (18/9) Benali boekt

Arnon Grunberg (1971) heeft een top 100 van vrienden. Het uur van de wolf: heb je nog steeds vrienden? It's lonely at the top.

Grunberg, Arnon

3

4

0,02

0,36

15,70

2,37

0,05

5,60

0,82

0,11

1,59

Arnon Grunberg (24/6) is geboren op een 3, 4, 6 en 9 dag (22/4)

Grunberg, Arnon (*)

3


0,00

0,03

2.193,16

0,04

0,00

781,58

0,00

0,00

221,99

met 3>6>9 dynamiek (18/9) Het uur van de wolf

De uitzending De vele petjes van Ali B (1981) lijkt te zijn verdwenen.

Bouali, Ali

3

4

0,01

0,14

13,41

0,29

0,06

5,41

3,38

0,05

3,57

Ali Bouali (27/9) is geboren op een 3, 6, 7 en 9 dag (25/7)

Bouali, Ali (*)

3


0,00

0,00

3.466,98

0,00

0,00

1.398,60

0,01

0,00

922,17

met 3>6>9 dynamiek (18/9)

En natuurlijk in de duizendtallen scorende top sporters als Richard Krajicek (1971). Maar die gedreven drieën die uiteindelijk naar de zes gaan ziet u genoeg bij Studio sport.

Krajicek, Richard

3

4

0,01

0,07

36,41

1,18

0,03

5,28

3,37

0,03

3,06

Richard Krajicek (27/9) is geboren op een 3, 4, 5, 7 en 9 dag (29/11)

Krajicek, Richard (*)

3


0,00

0,00

21.392,59

0,00

0,00

3.101,03

0,00

0,00

1.796,23

met 3>6>9 dynamiek (18/9) Profiel: Richard Krajicek

Dochter Michaëlla Krajicek (1989) is op een contrafobische zes dag geboren (6>3>9). Zijn jeugdvriend Paul Dogger (1971) is net als hem geboren op een 3w4 dag.

De enneascores van Mark Veens (1978) wil ik u nog wel meegeven. Omdat hij geportretteerd wordt in Bureau Ambitie: Oud-topzwemmer Mark Veens wordt getest op zijn ambitie om topcoach te worden. De ambitie heeft hij wel, maar heeft hij de visie? Komt hij verder dan het in een typische 3 cultuur populaire NLP adagio Ik wil het en bezit de techniek?

Veens, Mark

3


0,00

1,20

6,48

1,20

0,06

2,47

0,78

0,06

3,02

Mark Veens (39/3) is geboren op een 2, 3, 4, 6 en 9 dag (24/6)

Veens, Mark (*)

3


0,00

0,10

312,93

0,01

0,00

119,11

0,00

0,00

146,02

met 3>9=6 dynamiek (18/9) Bureau Ambitie

Rutger Castricum (1979) is geboren op een 3w4>9w8>6w7 dag. Deze GeenStijl internet journalist zou via de huizen een negen of contrafobische zes kunnen zijn, maar een geboren vredestichter is deze Tweelingen bepaald niet niet. Als hij via de geboortetijd een negen is, dan denk ik eerder aan de rechtse variant van de diep voelende Kreeft Thomas von der Dunk (1961), dan aan een typische Vredestichter.

Castricum, Rutger

3

4

0,00

0,39

6,18

2,21

0,15

0,70

1,64

0,07

3,29

Rutger Castricum (42/6) is geboren op een 3, 4, 7 en 9 dag (23/5)

Castricum, Rutger (*)

3


0,00

0,02

88,15

0,01

0,00

9,98

0,00

0,00

46,90

met een 3>9>6 dynamiek (18/9) Profiel: Rutger Castricum

Castricum, Rutger 2012

3

4

0,00

0,00

187,78

0,04

0,00

0,16

0,00

0,00

39,53

Rutger Castricum (42/6) is geboren op een 3 en 9 dag (12/3)

Ik kan me voorstellen dat beginnende enneagram-typeerders bij Rutger Castricum aan het type 8 de Baas denken. Omdat hij zich op de televisie als een niets en niemand ontziende brutale aap gedraagt. Hij stelt quasi onnozel ongepaste vragen als Hebt u nog geneukt vandaag aan de vrijgezel Mark Rutte, maar van een Heilige Onschuld kun je hier niet spreken. Rutger Castricum provoceert immers met opzet en gaat door met provoceren waar een acht al lang gestopt zou zijn. Rutger Castricum is zich heel bewust van de camera; waarvan hij de beelden ook nog eens zelf regisseert em monteert (lees: manipuleert). Buiten de camera's om is hij een heel ander jongen zeggen de geïnterviewden. Oftewel hij wordt niet beheerst door de behoefte aan de objectieve waarheid, maar zijn behoefte om via de door hem gemanipuleerde beeldvorming te winnen telt.

Agnes Kant (1967) scoort als een gedreven drie. In Hoe is het met Agnes Kant en Koos Alberts? wordt ze door Bert van Leeuwen (cp6) opgezocht. Op de vraag Hoe is het met Agnes Kant? antwoord ze: Dat is een moeilijke vraag. Laat het beeld voor zich spreken. Koos Alberts (1947) is geboren op een 1w2>7w8 dag.

Kant, Agnes

3

2

0,01

2,47

14,31

0,36

0,40

3,55

0,30

0,27

1,63

Agnes Kant (26/8) is geboren op een 2 ,3, 6 en 9 dag (20/2).

Kant, Agnes (*)

3

2

0,00

0,59

1.185,24

0,01

0,01

293,94

0,00

0,07

134,96

met 3>6>9 dynamiek (18/9) (24 uur met.)

Er is ook een 24 uur met Agnes Kant.

Maar goed , we gaan nu toch maar naar de vier: Want vier was schijnbaar alles volgens Pythagoras. En volgens sommigen ook volgens de bijbel.

Meaning of Numbers in the Bible: The Number 4:

The Meaning of Numbers: The Number 4
Now 4 is made up of three and one (3+1=4), and it denotes His creative works. He is known by the things that are seen. Hence the written revelation commences with the words, "In the beginning God CREATED." Creation is therefore the next thing - the fourth thing, and the number four always has reference to all that is created. It is emphatically the number of Creation; of man in his relation to the world as created; while six is the number of man in his opposition to and independence of God. It is the number of things that have a beginning, of things that are made, of material things, and matter itself. It is the number of material completeness. Hence it is the world number, and especially the "city" number.
The fourth day saw the material creation finished (for on the fifth and sixth days it was only the furnishing and peopling of the earth with living creatures). The sun, moon, and stars completed the work, and they were to give light upon the earth which had been created, and to rule over the day and over the night (Genesis 1:14-19).
Or in our Lord's words, when He speaks of His coming at evening, midnight, cock-crowing, or in the morning (Mark 13:35). We are never to put off His coming in our minds beyond tomorrow morning.
In Genesis 2:10, 11, the one river of Paradise was parted, and became into four heads, and "the fourth river is Euphrates." Here, as so often elsewhere, the four is made up of 3 + 1. For three of these rivers are now unnamed, while one is still known by its original name "Euphrates.

Het mooiste lied voor en van de ziel van de ontluikende harde werker dat ik ken heet: Gabriella's Song - Helen Sjöholm (As It Is In Heaven) :

Vanaf nu is mijn leven van mij
Ik heb maar zo'n korte tijd op aarde
En mijn verlangen heeft me hier gebracht
Alles wat mij ontbrak en dat ik vergaarde
En toch is het de weg die ik verkoos
Mijn vertrouwen was eindeloos
Dat mij een klein stukje toonde
Van de hemel die ik nooit vond
Ik wil voelen dat ik leef
Al mijn dagen lang
Ik wil leven zoals ik wil
Ik wil voelen dat ik leef
Wetend dat ik goed genoeg was
Ik ben nooit mijzelf verloren
Het sliep al die tijd in mij
Misschien had ik nooit 'n keuze
Behalve dan de wil om te leven
Het enige dat ik wil is gelukkig zijn
Zijn wie ik ben
Sterk zijn en vrij
De dag uit de nacht zien opkomen
Ik ben hier
en mijn leven is alleen van mij
En de hemel waar ik van overtuigd was
Blijkt ergens daar te zijn
Ik wil voelen
dat ik mijn leven heb geleefd!

Type 4: De Voeler of Romanticus

> Top <

Matteüs 5:4

4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Kenmerken van type 4

> Top <

Er bestaan tegenwoordig veel misverstanden over het enneatype vier. En dat komt omdat volwassen vieren nog zeldzaam zijn. Maar sinds 1996 neemt de statistische kans op de echte vieren met vijfvleugel enorm toe. Ik citeer astrologe Joyce Hoen over deze tijd: Pluto in Boogschutter - 1995-2008:

Pluto in Boogschutter heeft met de diepe zielsmatige behoefte aan waarheid te maken, zeker samen met Uranus in Waterman erbij. Wat is waarheid? Waarheid is in essentie dat wat goed is. Onze behoefte aan waarheid, en aan echtheid, komt voort uit een diepe behoefte aan geluk, aan liefde, aan schoonheid. En terwijl we aan geluk, liefde en schoonheid en waarheid denken zouden we dat willen ervaren in een hoedanigheid van onveranderlijkheid, van zekerheid. We zijn op zoek naar een staat van zijn die betekenisvol, vreugdevol en tegelijkertijd altijd nieuw en toch eeuwig hetzelfde is. We zijn, misschien wel, op zoek naar God. En we doen dat misschien wel sterker dan ooit tevoren, met zijn allen, collectief en individueel, en ieder op zijn of haar eigen manier zelfs zonder te weten waar we naar op zoek zijn.

Maar het is een andere generatie die nu de dienst uitmaakt. En dat zijn geen Voelers, maar Doeners en Loyalisten. Deze facebook generatie projecteert het innerlijk leven op de buitenwereld en hoopt dat hun inzet als een goede ouder door de buitenwereld eens gewaardeerd zal worden. En vooral Doeners doen het maatschappelijk gezien goed. Het Smart-principe (1990, cp6>3 jaar) werd bij managers bijzonder populair. Maar de niet objectiveerbare waarden en kwaliteiten bleven daarbij teveel buiten beeld.

Als compensatie voor ons hedendaagse gebrek aan Zijn en Voelen werden hen mythen over de vier voorgehouden zoals romantisch geënsceneerde films en videoclips, melodramatische soap opera's en fake reality televisie. En zelfs het journaal kreeg een entertainment functie (infotainment). Want teveel ellende schrikt het hedendaagse publiek af.

Maar in de ons aangeboden reality soaps spelen doorgaans vurige drieën en contrafobische zessen de hoofdrol. Het blijft een snel en oppervlakkig spel en het loopt bijna altijd goed af. Van gedenk te sterven misère en reflectie is zelden sprake. En zeker niet in de populaire shooting games, waar iedere speler over ontelbaar levens beschikt en en na een game over meteen weer uit zijn graf opstijgen mag. Van memento mori is tegenwoordig geen sprake.

Daarom schreef ik in Yet Another Manipulative Imago Type (YAMIT) op het R&H Enneagram forum over de vele movie stars en nep vieren die niet wisten wat echte frustratie type romantiek was. De moraal was dat een succesvolle drie of contrafobische zes attachment type acteur die een vier-achtige rol speelt nog geen vier hoeft te zijn. Doodgewoon omdat de echte vieren het al tijdens de audiëntie van de vurige drie en contrafobische zessen zullen verliezen.

Ik zag overigens veel verdrietige personen, die zich met de vier identificeerden. Maar het is een misverstand om te veronderstellen dat depressies alleen maar aan de vier zijn toebedeeld. Ik ben verdrietig, dus ik ben een vier is geen valide argument. Echte vieren ontkennen just vaak hun verdriet, net zoals vijven menen weinig te weten en zessen hun angst ontkennen....

Misschien is het belangrijker om te weten waarom je ongelukkig bent. En daar heeft ieder enneatype zijn eigen redenen voor. Ongelukkige attachment typen voelen zich typisch niet gewaardeerd om wat ze doen. En dan proberen ze nog meer te doen. Vieren daarentegen voelen zich niet gewaardeerd om wat ze ten diepste voelen. Ze trekken zich terug en koesteren hun niet erkende gevoelens. Soms schrijven ze er een mooi gedicht of boek over. Het leverde de romantiek als culturele stroming op.

U moet daarom even zoeken naar de briljante nog levende vieren en vijven in mijn database. Het zijn vaak laatbloeiers. En ze zijn zelden bekend. De 4w5 was ooit geliefd bij kenners, maar is nu weer uit de mode. Evenals de 5w4 dichters wier Zijns problematiek ver afstaat van het oppervlakkige op het mobieltje (whatsapp), twitter en fakebook zappende attachment publiek dat van iedere scheet een wereldfeit maakt.

Maar wie is volgens onze historici de beroemdste Nederlandse dichter ooit? Hij was een vier met veel één dynamiek. Deze vier schreef over de kunst van het zoenen (Het boeck der kusken).

Secundus, Janus

4

5

6,77

0,00

0,00

15,02

0,01

0,00

1,51

1,26

0,00

Janus Secundus (16/7) is geboren op een 1, 4, 7 en 8 dag (20/2)

Secundus, Janus (*)

1


1.036,47

0,00

0,00

0,16

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

met veel 1 dynamiek (1) Lit Dbnl

Als deze weg van veelheid naar eenheid (4w5>1) niet de weg naar éénheid is! Maar u kent deze Gouden Eeuw dichter waarschijnlijk niet, want hij was een vier en hij schreef over Venus in het Latijn. Tot in de negentiende eeuw was Latijn de voertaal op in onze universiteiten. Maar tegenwoordig snappen we daar geen yota meer van. Zie Literatuurgeschiedenis.nl | de gouden eeuw:

Janus Secundus (1511-1536) werd niet oud, maar is toch de beroemdste Nederlandse dichter ooit omdat hij in het Latijn schreef, de internationale taal bij uitstek. Hij werd al in zijn eigen tijd luid geprezen om zijn gedichten en vooral om één serie, over het zoenen. Secundus liet zien wat creatieve nabootsing was. Al in de oudheid had de Romeinse dichter Catullus kusgedichten geschreven. Secundus volgde die na, maar wist er een heel eigen draai en toon aan te geven. Dit was op en top imitatio. Hij luidde in de Nederlanden een lange traditie van dichten en schrijven in het Latijn in.

Wie kent de componist en musicoloog Alphons Diepenbrock (1862)? Nog maar honderd jaar geleden was hij Nederlands bekendste klassieke componist. Maar zelfs de Wiki heeft maar een magere foto van hem (zie hiernaast). Aan p.r. werd toen minder gedaan. Maar ziet u het lijden aan de wereld in zijn blik? Begrijpt u wat ik bedoel als ik aangeef dat hij als 4w5 frustration type of 5w4 rejection type tussen de doenerige 3 en cp6 attachment type Idols van nu geen schijn van kans maakt?

Deze authentieke vier met vijf vleugel is niet mediageniek. De niet zo introspectieve attachment typen willen en kunnen zich hiermee niet identificeren. Deze man kijkt niet positief. Dus weg ermee. Het vlot zappende publiek wenst die tragiek liever niet te zien. De zielspijn die je in dit portret intuïtief ervaart doet ons teveel aan onze donkere schaduw denken, de treurnis van ons dagelijkse leven, de bittere realiteit die we liever niet willen zien. We identificeren ons liever met goed verdienende voetbal- en andere helden.

Geef ons liever de coole Johny Depp (1963) in de Walt Disney fantasy avonturenfilm Pirates of the Caribbean. Daar gebeurt van alles, maar het loopt toch steeds goed af. De vrienden van Depp lijden grote verliezen, maar de vijand nog meer. We zijn nog niet verloren, want onze helden leven nog.

Dit is de succesformule van een populaire Hollywood kaskraker. Maar het gaat slechts over onze dromen. Niet over ons leven. Het is niet waar. Het is niet echt. Het is niet authentiek. Depp schittert als piraat slechts via ghost writers in Disneys fantasyland en stilt tijdelijk onze behoefte aan romantiek.

En daarom gaan we nu over naar de echte vieren.

Zegt de naam Luitzen Brouwer (1881) u iets? Hij was een wiskundige. Misschien dat u de intuïtieve topografische inzichten van dit wonderkind in uw navigatieapparatuur gebruikt. Maar u denkt ongetwijfeld niet na over zijn nogal radicale stellingen. De wikepedia vertelt over hem:

In zijn dissertatie nam Brouwer afstand van Kants stelling dat de driedimensionale euclidische ruimte a priori gegeven was. Maar het enige a prioristische element in de wetenschap was volgens Brouwer de tijd.

U hebt er ongetwijfeld geen idee van wat hij hiermee bedoelde. Ik weet het ook niet. Maar ik associeer dit wel met Freud in Paramaribo. Het geeft dezelfde vijf. Alleen de tijd doet ertoe. G'ds tijd en Schepping klikken aldoor door. En zorgen voor de perriniteit (Ewige Widerkehr) van het Madeliefje en voor nog veel meer.

Een andere contemplatie over dit intuïtieve wonderkind ik u ook meegeven. Het is de essentie van de wet van de drie:

Juist in de wiskunde is er een verbeten strijd gevoerd over het principe van de uitgesloten derde: iets is waar of niet waar, een derde mogelijkheid is er niet (bron).

brom wikiHet verzoenende kind is vaak onzichtbaar in deze in logische óf óf termen denkende rationele wereld. Ik denk dat hij een geniale vijf was, maar die vier kant had hij ook. Net als de via these en antithese naar synthese zoekende Hegel. Of zijn jongste broer en geograaf Hendrik Albertus Brouwer (1886) die de tektonische dynamiek van de aardkorst bestudeerde.

Bent u in dergelijke zaken geïnteresseerd, zoek dan naar Leven, kunst en mystiek Brouwer. (Life, Art and Mysticism). Of anders: De onbetrouwbaarheid der logische principes, Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2, 1908, S. 152–158.

Hebt u gehoord van de Nobel prijs winnaar Pieter Zeeman (1865)? Hiernaast ziet u de afbeelding van hem op de wiki. Ik berekende deze natuurkundige als een 4w5 met veel 1. Pieter Zeeman was net als de Goethe gefascineerd door het licht. We weten nu dat het duale karakter van het licht welhaast mystiek van aard is: Een voor onze ogen zichtbaar deeltje zonder massa (foton) èn met golfbeweging (energie). Duaal van karakter, maar toch een eenheid van energie die zich met wisselende lichtsnelheid (rs) door de kosmos voortbeweegt. En alleen als het naar onze ogen toekomt kunnen we het zien. Althans dat veronderstellen we. Want misschien straalt het licht van het foton wel alle kanten uit. Evenals de lichtbron die de oorsprong van het foton is (In den beginne). Maar die andere kant zien we meestal niet.

Ik lees op Pieter Zeeman (1865-1943) dat:

Door het werk van Zeeman kon worden aangetoond dat de trillende deeltjes die volgens Lorentz de bron van lichtuitstraling waren, een negatieve lading hadden (deze werden later elektronen genoemd). Het Zeeman-effect werd daarmee de ultieme methode om de structuur van een atoom te bepalen.

In zijn tijd wisten natuurkundigen nog weinig af van de door Democritus (460 BCE, 4 tijd) veronderstelde atomen, laat staan van elektronen en toch zit u er aldoor op. In het dagelijks leven staan we er niet stil bij de vraag waarom we niet door onze stoel zakken. Omdat we via de op de stoel weerkaatsende fotonen een schijnbaar solide stoel zien. Maar we realiseren ons niet dat die stoel vooral uit vacuüm bestaat. En dat de niet voor ons oog zichtbare röntgenstralen er gewoon doorheen gaan. Maar waarom wij dan niet? Dit komt omdat de negatief geladen elektronen van de atomen aan de buitenkant van uw stoel en aan de buitenkant van uw zitvlees elkaar nu eenmaal afstoten.

Zo simpel zit dat. Het licht is zichtbaar, maar andere atomale energieën zijn dat niet. Je kunt hun krachten slechts aan den lijve voelen. En soms komt het zichtbare niet met het onzichtbare, maar wel voelbare overeen.

Gelukkig namen mensen als Pieter Zeeman de moeite om de ogenschijnlijk fysische aard van de natuur (fysica) verder uit te pluizen. Omdat ze niet met gangbare verklaringen van de zintuiglijke werkelijkheid tevreden waren. Vieren en vijven maken iets bijzonders van het gewone. Hoe zit het nu echt? Ze vermoeden aldoor: Er is meer aan de hand.

Dat is de Denker en Voeler in U die met hart en ziel denkt: Hoe en waartoe zit ik op aarde ? Wat is de zin ervan? Waarom bots ik aldoor met de wetten van de fysica of mijn innerlijke gevoelswereld? En of zo iemand nu een 4w5 of 5w4 is doet er nu even niet toe.

Was de controversiële fysioloog Jacob Moleschott (1822) nu een 4 of 5? Die vraag doet er niet toe. Hij wist immers van de De eenheid des levens.

Moleschott, Jacobus 2012

4

5

0,03

0,00

0,00

17,63

14,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Jacobus Moleschott (30/3) is geboren op een 4 en 5 dag (9) Kb

Moleschott, Jacob 2012 [19h00] totaal

5

4

0,00

0,00

0,00

9,66

16,51

0,00

0,00

0,00

0,00

geeft een 5w4 fysioloog (9) Ohne Phosphor kein Gedanke!

Johannes Potgieter (1808) was wel een praktische vier. Hij zocht naar de transcendente eenheid in de schijnbare veelheid van het leven en richtte het culturele tijdschrift De Gids op.

Potgieter, Johannes

4

5

0,85

0,21

0,01

26,64

0,05

0,16

0,07

0,02

1,24

Johannes Potgieter (32/5) is geboren op een 4 en 9 dag (13/4)

Potgieter, Johannes (*)

4


1,32

0,02

0,00

127,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

met 1 en 4 dynamiek (5) Lit Dbnl De gids

Volgens Kabbalisten gaat het bij de aan Pythagoras toegekende uitspraak 4 is alles, maar de som ervan is meer (1+2+3+4=10) om het gevoelde besef dat er is onmetelijk veel meer is dan we oppervlakkig kunnen zien. Vier staat hier voor aardse volheid. Zeg maar dualiteit in het kwadraat. Denk aan de vier windstreken, vier seizoenen, vier jaargetijden, vier ledematen, vier werelden etc. Maar de zoon van Nun (50) die het beloofde land verkende wist van meer.

Tien staat voor het goddelijke, dat onze ogen niet kunnen zien, maar waar we in het hier en nu wel deel van uitmaken. We kunnen het niet begrijpen, maar we zitten er wel in of op. De vis die het water niet ziet. En alleen via reflectie/meditatie en tot inkeer komen kunnen we beseffen dat we slechts een vis in het alom aanwezige water zijn. En dan gaan we volgens Pythagoras en de Kabbala naar de vijf.

Albert Einstein (1879) was een vier of vijf. Wat wist deze uit het water getrokken vis van het water dat hem aldoor omgaf? Einstein was een een diep religieuze Jood die niet geloofde dat de kosmos op toeval berustte: God dobbelde niet. De schepping was een gezamenlijk bouwwerk van G'd en de intuïtief denkende mens: Albert Einstein- How I See the World.

Einstein, Albert

5

4

0,17

0,10

0,00

10,05

11,36

0,09

0,00

0,28

1,42

Albert Einstein (33/6) was born on a 4, 5 and 9 day (18/9)

Einstein, Albert (*)

4


0,00

0,03

0,00

1,66

0,13

0,00

0,00

0,08

0,00

with 4 dynamics (4) Albert Einstein- How I See the World

Einstein, Albert [11h30m] houses

3

2

0,18

2,16

2,17

1,95

1,05

0,90

0,07

0,25

0,53

under 2, 3, 4 houses (9)

Einstein, Albert [11h30m] total

4

5

0,03

0,21

0,00

19,57

11,95

0,08

0,00

0,07

0,75

yielding a 4w5 scientist saying: God does not play dice. (9)

Einstein, Albert 2012

4

5

0,00

0,00

0,00

37,33

12,21

0,00

0,00

0,00

3,20

Albert Einstein (33/6) was born on a 4, 5 and 9 day (18/9) The Elegant Universe

Het gaat om de kloof tussen de voor onze zintuigen zichtbare werkelijkheid (4) en ons diepste intuïtieve weten (5) die we moeten durven te overbruggen. Maar dit is een kloof die niet door rationeel denken of wilskracht alleen kan worden overbrugd. Er is een goddelijke inspiratie voor nodig en een ontvankelijkheid voor de impulsen van het Hogere Zelf of bovenbewuste op het moment dat het zich voordoet volgens de Italiaanse psychiater en transpersonaal psycholoog Roberto Assagioli (1888, 5w4): Prediker 3: 1-15: Alles heeft zijn tijd (10/1).

Roberto Assagioli (Venetië, 27 februari 1888 - Capolona, 23 augustus 1974) was een Italiaanse pionier van de transpersoonlijke psychologie en psychotherapie. Hij was arts, psychiater en psychotherapeut en de grondlegger van de psychosynthese, een model van de mens dat lichaam, geest en ziel omvat. Dit legde het fundament voor de therapeutische psychosynthese, maar wordt ook toegepast in de pedagogiek, op sociaal gebied, op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling en van de intermenselijke betrekkingen. Psychosynthese geldt als een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de humanistische en transpersoonlijke psychologie en psychotherapie.

De wiki artikelen vermelden een belangrijk feit niet:

Namelijk dat Roberto Assagioli via zijn leermeester C.G. Jung (1875, 9w1) en assistent Bruno Huber (1930, 8w7) bekend was met de astrologie. En dat hij zich intensief bezighield met het probleem van de de vrije wil in een teveel door onze buitenwereld of astrologisch gezien planeten bepaalde machten.

Hij leerde van de Oosterse filosofie dat disidentificatie uiteindelijk een ruimer en meer objectief venster op de wereld opleverde.

Psychosynthesis: The Disidentification Exercise:

I have a body and sensations, but I am not my body and sensations. I have feelings and emotions, but I am not my feelings and emotions. I have a mind and thoughts, but I am not my mind and thoughts. I am I, a centre of pure self-consciousness and of will.

Grappig in de 4 versus 5 (som 9) controverse was dat ik intuïtieve en diep voelende wiskundigen als Einstein (1879) eerder als 4w5 en rationele psychologen als Freud eerder als 5w4 berekende. Oftewel dat de gevoelsmensen hun steun en toeverlaat eerder zoeken in het abstract logische denken en de al abstract denkende Denkers pluizen de voor hen duistere en gevaarlijke wereld van de emoties op hun manier uit. Zo was de extreme vijf Sigmund Freud (1856, 5w4) was van huis uit allesbehalve een gevoelsmens.

Freud, Sigmund

5

4

5,71

0,00

0,00

5,18

25,12

0,00

0,00

0,22

1,02

Sigmund Freud (31/4) was born on a 1, 4, 5 and 9 day (19/1)[img]

Freud, Sigmund (*)

-


0,72

0,00

0,00

0,23

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Freud, Sigmund [18h30m] houses

5

4

1,32

0,08

0,41

1,35

2,47

0,80

0,49

0,21

0,26

under 1, 4 and 5 houses (10/1)

Freud, Sigmund [18h30m] total

5

4

7,51

0,00

0,00

6,97

62,15

0,00

0,00

0,05

0,27

yielding a 5w4 (10/1)

Hij was net als zijn ogenschijnlijke 5w4 psychologische tegenpolen Skinner (1904) en Pavlov (1849) een typische koele Waarnemer. Zijn moeilijk te doorgronden problemen lagen in de rationeel ontembare wereld van de ondergrondse driften en emoties en natuurlijk de grote mannenvraag Was will das Weib?

Hij ontkende zijn vier vleugel niet. Dualisme en Unbehagen in der Kultur (1930, 8w7 ) waren hem niet vreemd. Maar hij had wel moeite met de feministe Anna O (1858).

Pappenheim, Bertha

4

5

4,88

0,00

0,00

21,72

13,38

0,02

0,00

0,31

0,08

Bertha Pappenheim (34/7) was born on a 1, 4 and 5 day (10/1)

Pappenheim, Bertha (*)

4

5

1,41

0,00

0,00

2,81

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

with 1 and 4 dynamics (5) Anna O

En híer zette hij dus zijn rationele en mechanistische stoommachine drifttheorie op. Waarbij de irrationele driften de menselijke stoommachine de energie weergaven, maar een een volgens hem rationeel ego dit mechanisme moest aansturen. Maar niet iedereen bestuurt zijn ego als een rationele 5. Om die reden kunnen psychologen vaak veel van hun patiënten leren.

Maar wat typeert de 4w5 nu echt?

> Top <

Vieren en vijven hebben gevoel voor schoonheid. En of dat nu de schoonheid van een wiskundige formule is of de volmaakte vorm van van een stoel maakt voor hen niets uit. De ogenschijnlijke uiterlijke vorm van iets moet toch een relatie hebben met de schoonheid van onze aangeboren binnenwereld. Symmetrie was daarom een argument voor logici als Brouwer. God dobbelt niet zei de Joodse Einstein (1879, 4w5).

De door onze aardse zintuigen (4) waargenomen (5) ogenschijnlijk chaos van de kosmos wordt slechts door ons op de verkeerde linker hersenhelft weddende ego geschapen: Ik ben mijn lichaam, ik ben slechts begrenst door mijn huid met daarin woonachtig mijn denken en gevoelens. Maar die andere Hibri kant zien we liever niet.

Veel meer metafysisch ingestelde Romantici proberen door dit drogbeeld heen te prikken en gingen op zoek naar de eenheid van het goede, ware en schone: Het schone onderscheidt zich niet van het goede! Het schone is alleen het goede dat zich lieflijk versluierd aan ons laat zien (Goethe).

Was de ontwerper Gerrit Rietveld (1888) nu een vier of een vijf? Was kunsthandelaar Theo van Gogh (1857) de vier en Vincent van Gogh (1853) de vijf? Of was het omgekeerd? Het maakt me als zes niet zoveel uit, want de vier en vijf zijn als de tweelingbroers Kaïn en Abel, aspecten van ieder mens die op zijn manier voelt, denkt en leeft. En wie wat van zijn realiteit/visie op de ander projecteert lijkt me haast wel een godenkunst om te ontwarren.

Hubert Vos Wikimedia CommonsDe Nederlands-Amerikaanse schilder Hubert Vos (1855, 4w5) is op het zelfportret hiernaast was wel een typische vier. Typische vieren dragen immers een hoed en een snor of baard en zijn artistiek ingesteld zoals de gewone Nederlanders uit de Hollandse Gouden Eeuw. In die kunstminnende tijd accepteerde zelfs de bakker van Vermeer een schilderij als ruilmiddel als er geen cash beschikbaar was. Welke bakker zou dat tegenwoordig nog doen? Maar onder de huidige bankencrisis is investeren in kunst en vastgoed misschien wel weer een goed idee.

De filosofisch ingestelde 4w5 Hubert Vos had vijf planeten in vissen. Astrologisch gezien ben je dan vooral een gevoelstype, maar hij bleef in essentie toch een filosofisch ingestelde Waterman met ook meerdere planeten in de aardse stier. Zie AVRO's Close up voor een portret van deze nu nog onbekende schilder die tweemaal als 4w5>1w9 scoorde op zijn geboortedag. Hij schilderde de laatste 25 jarige Chinese keizerin Cixi (1835) zoals zij dat wenste: yielding an 5w4 with 8 empress of China.

Bernardo Bertolucci (1941) maakte de beroemde film The last emperoar over deze keizerin Cixi en haar nazaten. Hij is op en 1w2 dag geboren, maar draagt zoals een een vier kunstenaar betaamt een hoed (College tour). Was Bertolucci via zijn huizen de laatste vier?

De Vlaamse schrijver en dichter Willem Elsschot (1882, dbnl) kom ik ook tegen. Evenals de Joodse schrijver en dichter Jacob Israël de Haan (1881, dnlb) en politieke tekenaar Albert Hahn (1877). Vergeet ook niet Keetje Tippel en Dagen van honger en ellende van Neel Doff (1858). En hoeveel vergeten suïcidale dichters zag ik niet in de 18 eeuw? Zoek gewoon naar poet in Search field.

En kent u Pieter Frans van Kerckhoven (1818, dnlb) nog? Hij schreef in 1848 (5w4) over Ziel en lichaem . En lees het commentaar hierop in Paul Elckmans (niet te verwarren met Paul Ekman): De mythologisering van het gevoel in Ziel en Lichaam (1988). Als dat geen 4 thema is in 6w5 tijden.

Met de moderne internet technologie hoeft u uw huis niet te verlaten om serieus wetenschappelijk literatuuronderzoek te doen. Maar ook dit wonder kent zijn smalle en brede paden. U hebt een gids nodig om door de bomen nog het bos te zien. Maar op wie kunt u vertrouwen?

Veel vieren van de vorige paar eeuwen waren sociaal bevlogen. Opa Dorus Rijkers (1847) redde vele schipbreukelingen van de verdrinkingsdood. Anthony Winkler Prins (1817) redigeerde niet alleen de beroemde encyclopedie, maar was ook sociaal zeer actief.

Het sociaal realisme van een Gustave Courbet (1819) is een typische 4w5 stroming. Jozef Israëls (1824) zal op zijn minst een 5w4 geweest zijn. Relatief veel vrouwelijke vieren en vijven waren feminist. Want hoe kun je met zo'n Ik ben uniek instelling in de keuken blijven?

Vieren hebben vaak iets met het verleden. Albert Verwey (1865) dichtte niet alleen zelf, maar kende en vertaalde ook de klassieken. Louis Couperus (1863) schreef antieke verhalen en over de dingen, die voorbij gaan.... De cultuurhistoricus Johan Huizinga (1872) bestudeerde de Herfstij der Middeleeuwen. De filoloog, dirigent en componist Alphons Diepenbrock (1862) verbeeldde mythen uit de oudheid in muziek.

Inderdaad kwam ik onder historici relatief veel vieren tegen. Maar ook de culturele duizendpoot en eerste hoogleraar esthetica Allard Pierson (1831) was beslist een vier: Wie de geschiedenis kent kan in de toekomst kijken. Musea zijn daarom vaak opgezet door vieren en vijven. En dan bedoel ik niet stoffige postzegelverzamelingen van de vijf, maar smaakvol ingerichte ruimten vol met met antiquiteiten die ons ten diepste inspireren. Maar ik denk ook aan de oorlogsgraven, gedenktekens en andere herinneringen die onze ziel laten weten hoe het is om mens te zijn: Memento mori.

Liefde voor de natuur en naturalisme komen we ook tegen. Ook dat is een weg tot G'd. Bijvoorbeeld liefde voor het vrouwelijk schoon bij Peter Paul Rubens (1577) of bij de Belgische romantische schilder Antoine Wiertz (1806). Maar het gaat zelden om een romantische Terug naar de natuur ideaal.

De invloedrijke preromantische denkers Jean-Jacques Rousseau (1712) waren eerder een 2>4 of 9 volgens mijn statistieken. Studeerkamer geleerde die maar wat zat te dromen over een utopia. Dat geldt vrij zeker ook voor de encyclopedist Denis Diderot (1713, 9 jaar).

Maar de veldbiologen C. Joh. Kieviet (1858) en Jac. P. Thijsse (1865) waren waarschijnlijk wel vieren. Ook veel vier biologen die insecten pootjes uit trekken komen we tegen. Dat is natuurlijk gedrag voor het onderzoekende kind in de mens, maar het oogt natuurlijk niet altijd zo beschaafd.

In enneagramboeken worden vieren vaak excentriek of extravagant genoemd, maar dat slaat volgens mijn berekeningen meer op voorlaatste generaties vieren die voor hun gevoelens durfden op te komen in rationele vijf tijden van het begin van de vorige eeuw waarin het over emoties praten not done was. Zeg maar een Anna O. Het was hoogstens iets voor vrouwen en kinderen, maar die werden toen nog niet serieus genomen. Want de koele type 5 ratio mentaliteit bepaalde de tijd.

Maar het gevolg van dit misverstand is dat veel extravagante drie en contrafobische over hun vermeende gevoelens zingende zes artiesten tegenwoordig vaak als vier getypeerd worden, terwijl het vaak om uitgesproken puer typen (astrologie) of Doeners en Contrafobische zessen (in het enneagram) gaat, op de buitenwereld gerichte attachment typen die juist ver van hun innerlijke binnenwereld afstaan. En dat zijn dus geen diep voelende vieren.

Dergelijke nep vieren ervaren weliswaar Hegels Geest en zijn gezegend met de X factor, maar ze zingen vooral over de onbewuste onderstromen van hun publiek, terwijl ze in hun privé leven relaties verslinden en grote moeite hebben om zich één op één te binden. En dat maakt hen een ideaal object voor de roddelpers.

Echte vieren hoeven niet overdreven te doen als ze over gevoelens spreken. Gevoelens zijn immers vanzelfsprekend voor hen.

Alleen als een gevoelsmens niet begrepen wordt kan hij dramatisch (Freud: hysterisch) doen. De vier die naar de twee gaat zegt het enneagram dan. Maar door enorme boosheid en/of vrees in heftig gedrag uit te leven (acting out) verliezen ze het contact met hun fijnere gevoelens en dus met de rijke binnenwereld in zichzelf. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. Teveel woede en vrees maakt een mens emotioneel blind wisten de stoïcijnen. En daarom maakt een BPS u nog geen geboren vier, PDD NOS u nog geen vijf en ADHD u nog geen zeven.

Voorbeelden van type 4

> Top <

Echte vieren die in de schijnwerpers durven te staan zijn tegenwoordig zeldzaam. Maar de 4>1 Anna Verhoeven (1998) met Pluto in Boogschutter zal het wel lukken.

Verhoeven, Anna

4


10,25

0,00

0,00

66,00

0,00

0,00

3,52

0,58

0,00

Anna Verhoeven (31/4) is geboren op een 1, 4 en 7 dag (12/3)

Verhoeven, Anna (*)

1


24.397,53

0,00

0,00

5,91

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

met 1 >> 4 dynamiek (5) Anna Verhoeven, de Nederlandse Birdy

Verhoeven, Anna 2012

4


0,92

0,00

0,00

539,62

0,00

0,00

0,03

0,05

0,00

Anna Verhoeven (31/4) is geboren op een (1) 4 dag (4 of 5)

Op youtube staat een prachtig filmpje Lagy Gaga vs Anna Verhoeven (You and I) die het verschil in stijl van een contrafobische 6 en een timide 4 gaat naar de 1 echtheid dame goed illustreert. De drie en cp zes doen de gevoelens in de buitenwereld, maar de gefrustreerde vier navigeert vanuit het hart.

Birdy slaat op het jonge Pluto in Boogschutter zang- en dichttalent Jasmine van den Bogaerde (1996), die pas in het 2012 algoritme als een overtuigende 4>1 imponeert.

Birdy

1


9,88

0,00

0,00

6,48

0,00

0,00

0,68

0,53

0,00

Jasmine van den Bogaerde (36/9) was born on a 1 and 4 day (5

Birdy (*)

1


429,34

0,00

0,00

0,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with 1 dynamics (1)

Birdy 2012

4


2,16

0,00

0,00

169,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jasmine van den Bogaerde (36/9) was born on a 1 and 4 day (5)

Wie haar muziek (2011/4 album) beluistert merkt al meteen dat haar muziek meer ingetogen is dan de aan haar voorafgaande 3 en cp6 generatie. En wie haar teksten (Birdy lyrics) bestudeert ziet dat deze jongeling zich al vroeg met mythische thema's bezig houdt. Deze jongedame is onmiskenbaar een nieuw geboren type 4 zangtalent.

Maar goed nu terug naar het meer historische Profiel. Wie scoort er hoog op de vier? Het is maar een minderheid. Want het gaat om een nu schijnbaar vergeten generatie.

Krantenman Wim van Norden (1917) is op een vier met vijf vleugel dag geboren. Hij kwam uit een artistieke familie. Eigenlijk was hij liever romancier dan krantenman geworden.

Norden, Wim van

4

5

1,77

0,95

0,00

11,52

0,42

0,07

2,79

1,33

0,49

Wim van Norden (28/1) is geboren op een 1 (2) 4, 7 en 8 dag (20/2 of 22/4)

Norden, Wim van (*)

4

5

100,57

13,72

0,00

221,81

0,66

0,00

5,80

0,71

0,00

met 1, 2, 4 en 7 dynamiek (14/5) Profiel: Wim van Norden

Alexander Pola (1914) en een deel van zijn familie overleefden de oorlog wonderwel.

Pola, Alexander

4

5

1,65

0,71

0,01

6,60

0,83

0,01

1,29

1,11

2,13

Alexander Pola (29/11) is geboren op een 1, 4, 7. 8 en 9 dag (29/11)

Pola, Alexander (*)

4

5

23,05

3,69

0,00

50,89

0,98

0,00

2,27

0,72

0,00

met 1, 2, 4 (5) en 7 dynamiek (14/5 of 19/1) Profiel: Alexander Pola

Zijn dochter Clairy Polak (1956) scoorde het hoogst op de 9w1 (2010) en 2w1 (2012). Ze zegt over haar vader: Hij zette zichzelf graag neer als een pessimist.

Simon Carmiggelt (1913) is een goed voorbeeld van een melancholieke romanticus. Zie Citaten.net. Ik geef de statistiek van de huizen erbij, maar bedenk wel dat àls die astrologisch ergens op slaan, dat het dan vooral om levensomstandigheden gaat. En verder is mijn huizenstatistiek nog zeer onbetrouwbaar, maar de bron was wel Gauquelin.

Carmiggelt, Simon

4

5

3,38

0,13

0,01

3,39

1,57

0,04

1,71

1,75

0,60

Simon Carmiggelt (22/4) is geboren op een 1, 4, 5, 7 en 8 dag (25/7)

Carmiggelt, Simon (*)

1

2

66,59

0,10

0,00

4,95

7,39

0,00

15,63

0,61

0,00

met 1, 4, 5, 7 en 8 dynamiek (25/7)

Carmiggelt, Simon [23h30] huizen

8

7

0,25

0,28

0,21

1,97

0,46

0,28

0,87

2,40

0,64

onder 4 en 8 huizen (12/3)

Carmiggelt, Simon [23h30] totaal

4

5

0,86

0,04

0,00

6,68

0,72

0,01

1,49

4,20

0,39

geeft een 4w5 of 8w7 schrijver (19/1) Dbnl Kb

Carmiggelt, Simon 2012 [23h30] totaal

4

5

0,08

0,00

0,00

59,12

1,35

0,00

0,28

0,39

0,00

geeft een 4w5 schrijver (9) Dbnl Kb

Vroeger kon je lachen heet de serie die Bert Haanstra (1916) over Carmiggelt maakte. Maar als je de beroemde zwemles scène uit De Stem van het water (1966) bekijkt, weet je dat het niet altijd zo was: En dan jij nog, hè. Vooruit, niet opgeven. Maar dan komt toch eens de dag dat we er voor onze lol induiken zegt de commentator stem.

Ik vermoed dat het 2012 algoritme hier wat meer gelijk heeft en Bert Haanstra een 7w8 Levensgenieter was. En dat de vier huizen (levensomstandigheden) op zijn liefde voor de natuur en geschiedenis slaan. En verder dat het integratiepad van hooftdype zeven niet hoofdtype 5 is, maar de voelende vier is. Want zowel de 1, 4 en 7 zijn de frustratietypen. Zie ook: Uur van de wolf: Bert Haanstra. Haanstra noemde zichzelf overigens een perfectionist.

Haanstra, Bert

4

5

0,64

0,54

0,01

3,20

1,05

0,05

2,64

2,69

0,65

Bert Haanstra (26/8) is geboren op een 4, 5, 7 en 8 dag (24/6)

Haanstra, Bert (*)

5

4

3,47

2,49

0,00

3,53

7,89

0,00

4,71

4,11

0,00

met 1, 2, 4, 5, 7 en 8 dynamiek (27/9)

Haanstra, Bert [5h00] huizen

4

3

1,32

0,77

0,10

5,64

2,09

0,07

0,38

0,79

0,25

onder 1, 4 en 5 huizen (10/1)

Haanstra, Bert [5h00] totaal

4

5

0,84

0,41

0,00

18,04

2,20

0,00

1,00

2,13

0,17

geeft een 4w5 cineast (24/6)

Haanstra, Bert 2012

7

8

0,33

0,00

0,00

6,94

0,11

0,00

17,42

1,06

0,00

Bert Haanstra (26/8) is geboren op een 4, 7 en 8 dag (19/1)

Haanstra, Bert 2012 [5h00] totaal

4

5

0,51

0,01

0,00

134,47

0,33

0,00

0,08

0,09

0,00

geeft een 4w5 cineast (24/6)

Misschien dat het onderschrift van zijn film Alleman wel het antwoord op de 4w5 versus 7w8 kwestie geeft. Zowel het een als het ander is waar, want het gaat om een overgangstijd:

De film laat Nederland en zijn bewoners zien in hun dagelijks bestaan, vele verschillende levenswijzen worden op komische, maar ook serieuze wijze gefilmd. De film wordt als uniek gezien, omdat hij vlak voor het ontstaan van de hippie-cultuur werd gemaakt.
Op 2 december 2007 werd Alleman tijdens het IDFA-festival uitgeroepen tot beste Nederlandse documentaire sinds 1945.

De ongekroonde smartlap koning Johnny Hoes (1917) van Nederland werd rijk van zijn verdriet. Och was ik maar bij moeder thuisgebleven is wel zijn bekendste lied. Hij scoort vooral op de 1, 4 en 7: Frustratietype heet dat.

Hoes, Johnny

4

5

1,90

0,61

0,00

10,82

0,38

0,14

2,79

1,69

0,37

Johnny Hoes (32/5) is geboren op een 1, 4, 7 en 8 dag (20/2)

Hoes, Johnny (*)

4

5

109,24

6,80

0,00

135,69

0,67

0,00

5,60

0,66

0,00

met 1, 2, 4 en 7 dynamiek (14/5) Het uur van de wolf; Johnny Hoes - Och was ik maar

Zangeres Imca Marina (1941) is op een 1w2 dag geboren. Via de huizen zien we een mystieke 4w5 die in engelen gelooft. Felderhof portretteert haar thuis in Villa Versa. Ze heeft inderdaad veel kenmerken van de vier. Ze heeft depressies en smart gekend, maar heeft als motto: Leef in het heden.

Marina, Imca

1

2

3,22

0,98

0,09

1,89

1,65

0,28

0,22

1,24

0,69

Imca Marina (24/6) is geboren op een 1 (2) 4, 5 en 8 dag (18/9 of 20/2)

Marina, Imca (*)

4

5

4,32

2,23

0,00

11,19

0,74

0,01

0,26

2,45

0,01

met 1, 2, 4 en 8 dynamiek (15/6)

Marina, Imca [8h00] huizen

3

4

0,07

1,08

2,08

1,19

1,42

0,45

0,06

0,30

0,18

onder 2, 3, 4 en 5 huizen (14/5)

Marina, Imca [8h00] totaal

5

4

0,21

1,05

0,18

2,24

2,33

0,13

0,01

0,37

0,12

geeft een 4 met 2 of 5 zangeres (11/2)

Marina, Imca 2012 [8h00] huizen

5

4

0,04

0,12

16,05

4,13

10,55

0,17

0,00

0,00

0,00

onder 3, 4 en 5 huizen (12/3)

Marina, Imca 2012 [8h00] totaal

4

5

0,44

0,23

0,00

5,72

1,45

0,00

0,00

0,02

0,00

geeft een 4w5 >1w2 zangeres (9) Felderhof Villa Versa

De Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Eybers (1915) is op een vier gaat naar de Ene dag geboren. Sinds 1961 leefde ze in Amsterdam. Er is maar weinig beeldmateriaal van deze bescheiden dichteres die tot de groten van de wereldliteratuur behoort. Ik zag het mager Elisabeth Eybers in gesprek met Sandra Prinsloo uit 2002. “Elisabeth Eybers het beter verdien” schrijft terecht een commentator. Nederland eerde haar met de P.C. Hooft-prijs. Ze was er trots op.

Eybers, Elisabeth

4

5

3,43

0,12

0,02

10,03

0,72

0,04

2,63

0,86

0,50

Elisabeth Eybers (25/7) is geboren op een 1, 4, 7 en 8 day (20/2)

Eybers, Elisabeth (*)

1

2

310,02

0,13

0,00

41,80

1,17

0,00

16,96

0,07

0,00

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3) dbnl

De wiki schrijft over haar:

Haar werk wordt gekenmerkt door humor, ironie en zelfspot. Als voorbeeld hiervan onderstaand gedicht uit 2006, geciteerd in haar overlijdensadvertentie:
Godsdienstigheid beweer
Die siel bly voortbestaan
Terwyl ek self begeer
Om grondig te vergaan

Ze is in hetzelfde jaar geboren als de bekende mystici Thomas Merton en Alan Watts die geloofden in de dood (en spirituele opstanding) van het ego, maar ook in het jaar van de nog steeds levende MP en onderzeeboot commandant Piet de Jong (1915):

In roerige babyboomers jaren was Piet de Jong het toonbeeld van dienstbaarheid. Hij zette zijn eigen persoon op de achtergrond en geloofde in een dienende overheid. Het ging niet om hemzelf, maar om wat hem gevraagd werd te doen.

Opoffering heet dat en (niet) toevallig is Vissen het meest dominante teken op zijn geboortedag.

Jong, Piet de

4

5

2,34

0,08

0,02

8,71

1,33

0,06

3,74

0,50

0,50

Piet de Jong (23/5) is geboren op een 1, 4, 5 en 7 dag (17/8)

Jong, Piet de (*)

1

2

178,36

0,03

0,00

14,28

3,28

0,00

43,49

0,03

0,00

met 1, 4, 5 en 7 dynamiek (17/8) Profiel: Piet de Jong

Jong, Piet de 2012

4

5

0,40

0,00

0,00

18,75

0,73

0,00

7,02

0,13

0,01

Piet de Jong (23/5) is geboren op een 4 en 7 dag (11/2)

Deze voormalig duikbootcommandant had voortreffelijke ministers in zijn kabinet. Hij had ze zelf uitgezocht. Hij vroeg zich intuïtief af of hij deze man of vrouw in tijd van oorlog aan boord wilde hebben. Hij koos volstrekt eerlijke en stabiele figuren uit op wie hij altijd kon vertrouwen.

Die Lange Maagd naast hem die ook door de Molukkers onder schot werd genomen was de extreme 5w4>8w7 KVP Real politicus Joseph Luns (1911).

Luns, Joseph

5

4

2,85

0,02

0,00

0,80

14,92

0,05

0,99

3,26

0,73

Joseph Luns (30/3) is geboren op een 1, 5 (7) en 8 dag (14/5 of 21/3)

Luns, Joseph (*)

5

4

6,44

0,00

0,00

0,04

720,78

0,00

41,91

3,73

0,00

met 1, 5, 7 en 8 dynamiek (21/3)

Luns, Joseph

5

4

0,14

0,00

0,00

0,64

576,03

0,00

0,00

0,15

0,12

Joseph Luns (30/3) is geboren op een 5 dag (5)

Het rechtse kabinet De Jong (1967/23/5-1971/18/9) met Marga Klompe (5w4) en Veringa (1924, 7w8) bleek in de praktijk goed met de veranderende tijdsgeest mee te gaan. Het introduceerde het wekelijkse praatje met de MP en had oog voor de seksuele revolutie.

Bij Piet de Jong zie je die vier individualist die als kind admiraal wilde worden, maar toch zijn eigen frustraties en sores (ego) ophief en naar die ene ging en ook oog had voor de zevende dag problematiek van de hem navolgende generaties. Hij noemt zichzelf een bevoorrecht mens in KRO De Wandeling: Oud-premier Piet de Jong. Hij adviseert het nieuwe kabinet om niet meer ruzie te maken (lees: tot inkeer te komen). Want we zitten allemaal uiteindelijk in hetzelfde schuitje. Met ego gestamp overleeft de zo kwetsbare moeder aarde het hier en nu niet.

En zijn 4>1 lied werd al heel vaak gezongen blijkt uit mijn statistieken. De koptische woestijnvaders en vele katholieke heiligen die tot inkeer riepen waren doorgaans extreme vieren of vijven voor zover ik kon nagaan. Die hoge vier en vijf uitkomsten verrasten mijn intuïtief weten op zich niet: Ik kreeg hierbij immers opnieuw een Aha of gevoel. Maar ik was wel verrast door het feit dat ik die historische enneatypen via mijn slechts op hun geboortejaar gebaseerde statistieken kon voorspellen.

De godsdiensthistoricus Gilles Quispel (1916) haalde met behulp van koningin Juliana (1909, 5w4) en CG Jung (1875, 9w1) het gnostische Evangelie van Thomas uit de stofkast. Het werd een net als een Mozes uit het water getrokken bijbelboek voor het esoterisch christendom. Er zijn ook meer historische interpretaties mogelijk. Maar in alle gevallen gaat het over De mystieke weg naar binnen. Want daar gaat het gnostische Evangelie van Thomas om. De ons overgebleven getranscribeerde teksten dateren uit de vierde eeuw.

We weten dat Koptische woestijnvaders (meestal geboren in een extreme 4w5 jaren) deze teksten schreven, maar we kennen hun oorspronkelijke teksten niet. Maar rond de tijd van de historische Paulus en metafysische geboorte van Christus berekende ik een opmerkelijk veel 3-6-9 attachment type dynamiek.

In Het vermoeden: Gilles Quispel die beide generaties leerde kennen gaat frustration type Quispel (4w5 of 7w8) hier met 6 of 9 attachment type Annemiek Schrijver (1964) op in.

Quispel, Gilles

4

5

0,63

1,13

0,01

3,81

0,92

0,06

2,43

1,58

0,49

Gilles Quispel (25/7) is geboren op a 2, 4 (5) 7 and 8 dag (21/3 or 26/8)

Quispel, Gilles (*)

4

5

3,66

7,69

0,00

10,31

3,22

0,00

3,40

2,58

0,00

met 1, 2, 4, 7 and 8 dynamiek (22/4)

Quispel, Gilles [12h00] huizen

2

3

0,31

1,71

0,64

0,76

0,66

0,79

0,46

1,27

0,24

onder 2 en 8 huizen (10/1)

Quispel, Gilles [12h00] totaal

4

5

0,19

1,93

0,01

2,89

0,61

0,05

1,11

2,00

0,12

geeft een 4w5 of 8w7 (21/3) (Het vermoeden: Gilles Quispel)

Quispel, Gilles 2012

7

8

0,33

0,01

0,00

8,84

0,07

0,00

20,18

0,58

0,00

Gilles Quispel (25/7) is geboren op een 4 en 7 dag (11/2)

Lou de Jongs (1914) meesterwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog wordt sinds december 2011 door het NIOD digitaal aangeboden. Een jaar voor zijn dood bracht het NIOD in 2004 nog een DVD De mooiste opdracht uit waarin u een echte 5w4 denker of 4w5 historicus aan het werk kunt zien. Zoals ik bij de 4w5 al schreef zijn de verschillen tussen de 4w5 en de 5 niet zo groot als veel enneagramauteurs denken. Zie ook: Het uur van de wolf; Het zwijgen van Loe de Jong .

Jong, Loe de

4

5

1,45

0,06

0,00

10,05

6,40

0,01

1,64

0,27

2,72

Loe de Jong (25/7) is geboren op een 1, 4, 5, 7 en 9 dag (26/8)

Jong, Loe de (*)

5

4

34,41

0,01

0,00

8,91

17,99

0,00

24,88

0,03

0,00

met 1, 4, 5 en 7 dynamiek (17/8)

Jong, Loe de [1300] huizen

6


0,28

0,16

5,03

0,16

0,05

5,18

0,58

1,03

0,65

onder 3, 6 en 8 huizen (17/8)

Jong, Loe de [1300] totaal

9

1

0,41

0,01

0,01

1,65

0,31

0,06

0,94

0,28

1,76

geeft een 4w5 of 9 historicus (18/9)

Jong, Loe de 2012 [1300] totaal

4

5

0,02

0,00

0,00

7,18

5,53

0,00

0,01

0,01

1,58

geeft een 4w5 historicus (18/9) (De mooiste opdracht, De bezetting)

Wim Sonneveld (1917) had zowel de levenslust van de 8 als de levenskunst van de 4 in zich. Zijn vertolking van Het dorp is melancholiek te noemen.

Sonneveld, Wim

4

5

2,22

1,22

0,00

3,59

1,15

0,10

0,61

2,45

0,88

Win Zonneveld (34/7) is geboren op een 1, 2, 4, 5 en 8 dag (20/2)

Sonneveld, Wim (*)

4

5

10,73

13,10

0,00

34,92

1,95

0,00

0,94

8,38

0,00

met 1, 2, 4, 5 (7) en 8 dynamiek (20/2 of 27/9)

Sonneveld, Wim [1h00] huizen

8

7

0,06

0,90

0,11

1,48

0,35

1,37

0,82

3,67

0,45

onder (2) 4, 6 en 8 huizen (20/2 of 22/4)

Sonneveld, Wim [1h00] totaal

8

7

0,13

1,10

0,00

5,31

0,40

0,13

0,50

8,99

0,39

geeft een 4 of 8 zanger (14/5)

Sonneveld, Wim 2012 [1h00] totaal

4

5

0,00

0,01

0,00

21,57

0,01

0,00

0,01

7,75

0,00

geeft een 4 zanger (12/3)

Maar laat ik maar met een echte 4 dichter eindigen. Zin leven begon tragisch: Als een blinde geboren, na zijn moeders vroege dood al snel naar Barthimeus gestuurd, maar hij werd wel een bekende nederlander (astrodienst).

Wit, Jan

4

5

1,20

0,70

0,01

8,88

0,87

0,02

1,26

0,97

2,23

Jan Wit (29/11) is geboren op een 1, 4, 7 (8) en 9 dag (21/3 of 29/11)

Wit, Jan (*)

4

5

16,03

4,17

0,00

65,52

0,92

0,00

1,65

0,57

0,00

met 1, 2, 4 (5) en 7 dynamiek (14/5 of 19/1)

Wit, Jan [6h00] huizen

8

9

0,16

0,47

3,31

1,04

0,05

0,27

0,11

3,68

2,34

onder 3, 4, 8 en 9 huizen (24/6)

Wit, Jan [6h00] totaal

4

5

0,19

0,33

0,02

9,27

0,04

0,00

0,14

3,57

5,23

geeft een 4 dichter (21/3) Dbnl

Wit, Jan 2012 [6h00] totaal

4

5

0,01

0,02

0,00

142,92

0,03

0,00

0,00

1,38

0,11

geeft een 4 dichter (12/3)

Hij vertaalde "Was Gott tut, das ist wohlgetan" van Samuel Rodigast in het geliefde Liedboek gezang 432:3: "Wat God doet, dat is welgedaan, daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan waar mij de dood zal drijven- als God mij leidt kan ik de tijd van duisternis verdragen; ik zal zijn licht zien dagen." Maar hij kwam in de problemen met zijn vrije vertaling van het Hooglied: "Wanneer ik zien kon nu, zou ik van alle meisjes weten (...) hoe de wind met hun rokken speelt (...) inzicht en uitzicht op benen en borsten. Ik keek ze de kleren van het lijf. (...) Dan werd mijn pik pas stijf."Recente vieren

> Top <

Ik heb mijn best gedaan om nog wat echte recente bekende vieren te vinden in mijn database, maar die vieren zijn nu nog te jong. Pas sinds 1995 (Pluto in Boogschutter) komen de vieren er weer in groten getale aan. En ook het smartelijk of laconiek lijden dat daarbij hoort.

Mensen die pure vieren zoals de 4w5 Carmiggelt kennen die nu een jaar of dertig of veertig jaar oud zijn mogen zich bij mij melden. Maar ik kwam ze in mijn praktijk nog niet tegen. Wel zag ik overtuigende vieren in het KRO programma Puberruil. Maar het blijft lastig kinderen te typeren omdat De KRO heel terecht niet hun geboortedata vrijgeeft, maar aan de hand van het geboortejaar en hun leeftijd kun je enneaprofielen ook al redelijk voorspellen.

De eerste bekende vier van de tragisch romantische Pluto in Boogschutter generatie die ik berekende had maar een kort en ongelooflijk tragisch bestaan. Ze bezweek kort voor haar vijfde verjaardag. Ze kwam bekend te staan als Het meisje van Nulde (1996). Ik krijg onstuitbaar tranen in de ogen als ik die Telegraaf foto's van haar zie.

Rikkers, Rowena

4


9,50

0,00

0,00

10,97

0,00

0,00

0,70

1,08

0,00

Rowena Rikkers (36/9) is geboren op een 1, 4 en 8 dag (13/4)

Rikkers, Rowena (*)

1


696,74

0,00

0,00

0,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

met 1 dynamiek (1)

Rikkers, Rowena 2012

4


3,31

0,00

0,00

204,35

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

Rowena Rikkers (36/9) is geboren op een 1 en 4 dag (5)

Rikkers, Rowena 2012 (*)

1


2,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

met 1 dynamiek (1)

Wat kun je van zoiets zeggen als je weer bij zinnen komt? Misschien slechts iets in de trant van Rowenas 4>1 samen 5 score. Dat je moed mag vinden om je open te stellen voor de bittere realiteit van de aarde en je de ogen niet afwendt van de donkere kant van het leven. En dat allemans leed je echt blijft raken. Of zoals een acht dichtte: Bleib erschütterbar und widersteh. Want dit is geen amusant 1>7 gezeik meer over Buckler bier, maar het gaat om buitenproportioneel menselijk leed.

Maar met de bekende politicus slogan op ieder zogenaamd incident: Dit mag nooit meer gebeuren komen we er niet uit. Want die dooddoener van optimistische politici is tevens een ontkenning van het feit dat al die gruwelijkheden nog steeds en wel op wereldwijde schaal gebeuren. Bijvoorbeeld in Verweggistan.

Ik denk nu aan het dappere schoolmeisje Malaya Yousafzai (1998, een 4>1 jaar) dat door een Taliban bezetene in het hoofd geschoten werd. Het is om hopeloos van te worden dacht de zes in mij. Maar G'd zij dank “They failed” en zo verscheen wonder boven wonder het Sufi meisje Malaya toch nog in College tour: College Tour Malala Yousafzai.

Yousafzai, Malala

4


8,03

0,00

0,00

9,18

0,00

0,00

0,84

1,86

0,00

Malala Yousafzai (36/9) was born on a 1, 4 and 8 day (13/4)

Yousafzai, Malala (*)

1


495,16

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with 1 dynamics (1) Full UN speech

Yousafzai, Malala 2012

4


2,00

0,00

0,00

75,22

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

Malala Yousafzai (36/9) was born on a 1 and 4 day (5) College Tour Malala Yousafzai

Maar niet iedere Vier heeft zoveel mazzel.

Woordherkomst en -opbouw
mazzel m
  1. goed geluk
    Ik had vanmorgen een mazzeltje want ik was net langzamer gaan rijden toen ik zag dat ze stonden te controleren.

Voor anderen is Dido´s Lament: Remember me, but forget my faith het Refrein is Hein.

Kijk, dat bedoel ik nu met het eigenlijke vier verhaal. Want de vier die naar de Ene wil gaan staat voor de hele spirituele realiteit van deze aarde. En die zien we liever niet. En daarom dit tragische schilderij waarover de 5w4 WH Auden (1907) een prachtig en numineus gedicht schreef: ”Fall of Icarus" by Breughel. Ziet u het gebeuren?
Van het Pieter Brueghel (ca 1525) kennen we helaas geen geboortedag, maar hij (geboren in een 4 en 5 tijd) doorzag hoe de samenleving genadeloos met de puer, het numineuze en de spirituele tragiek van deze wereld afrekende: Besteed er maar geen aandacht aan. Ga gewoon door met je werk en kijk stug de andere kant op. Want we zijn liever geen Barmhartige Samaritaan of Gekke Henkie die steeds maar weer geld in Afrika pompt. We weten immers al hoe de wereld in elkaar zit..

Zoals gezegd was ik serieus op zoek gegaan naar recent geboren bekende volwassen vieren. Maar bij herberekening met het 2012 algoritme vond ik vooral op een 1, 2 en 3w4 dag geboren personen. Hetzelfde geldt ook voor de tegenpolen van de vier: Het hoofdtype 7 van de Levensgenieter die het lijden ontkent en rationele hoofdtype 5 van de Denker.

En dit doet mij steeds meer beseffen dat het verschijnen van enneatypes in de tijd astrologisch gezien een cyclisch proces is. Oftewel er zijn 3-6-9 attachment type perioden zoals de kortdurende Renaissance en er zijn doorgaans meer langdurige 2-5-8 rejection type en 1-4-7 frustration type perioden.

Ik moet nog uitvinden in welke volgorde en op welke manier dit proces verloopt. Maar vrijwel zeker hangt het astrologisch gezien samen met de stand van de zogenaamde buitenplaneten. Want die bepalen de historische perioden waarin we opgroeien. En dus het perspectief van de generaties die elkaar opvolgen. Ik schreef Esalem astroloog en cultuurhistoricus Richard Tarnas (1950, 2w1) hierover, maar hij had helaas geen weet van het enneagram en had ook weinig affiniteit met statistiek.

Maar voor alle enneatypeerders onder u heb ik wel een uranische tip: Ga er niet voetstoots vanuit dat er iedere week, maand of jaar wereldwijd evenveel 1 t/m 9 enneatypen worden geboren. Want dan hebt u het volgens de nu oude astrologische manier van tijdmeting grandioos mis.

Want wat ik steeds meer besef is dat het bij enneatypen om elkaar opvolgende generaties gaat. En misschien zijn daarom boeken als de Buddenbrooks van Thomas Mann (4w5 of 9) zo boeiend om te lezen.

Mann, Thomas

4

5

1,00

0,05

0,00

14,67

8,28

0,04

0,00

0,33

1,28

Thomas Mann (33/6) was born on 1, 4, 5 and 9 day (19/1)

Mann, Thomas (*)

4

5

0,04

0,01

0,00

10,86

0,06

0,00

0,00

0,05

0,00

with 4 dynamics (4) (Life as a Work of Art)

Mann, Thomas [10h15m] houses

9

1

1,76

0,20

2,99

0,07

0,83

0,29

0,20

0,27

6,47

under 1, 3 and 9 houses (13/4)

Mann, Thomas [10h15m] total

9

1

1,76

0,01

0,00

0,96

6,91

0,01

0,00

0,09

8,25

yielding a 9w1 writer (15/6 or 19/1)

Maar goed, dergelijke diepzinnige spiritualiteit is geen item meer tegenwoordig We willen nu liever concrete resultaten zien. En daarom doen de concrete helpers in het hier en nu het relatief goed c.q niet zo slecht.

Ineke van Gent (1957) scoorde in 2010 4>2w1, maar de 2012 statistieken maken korte metten met dat verhaal. De vier of vijf is slechts haar rustpunt.

Gent, Ineke van

4


1,84

2,44

0,70

2,95

0,40

0,42

0,37

0,39

0,54

Ineke van Gent (31/4) is geboren op een 1, 2 en 4 dag (7)

Gent, Ineke van (*)

4


3,71

6,91

0,11

39,10

0,02

0,07

0,10

0,15

0,09

met 1, 2 en 4 dynamiek (7)

Gent, Ineke van 2012

2

1

0,72

341,66

0,01

0,32

0,01

0,09

0

0

0,03

Ineke van Gent (31/4) is geboren op een 2 dag (2)

Ze is een echte 2w1 netwerker en helper op de achtergrond van type drie (of negen!) en ster en lijstrekker Jolanda Sap (1963): Lente akkoord. En daar is ze soms best wel een beetje trots op: Niets menselijks is haar vreemd zegt ze nog.

Maar dit is niet een pijnlijke weg naar binnen, maar de idealistische weg naar buiten (projectie) op een nog door ons te verbeteren Verweggistan.

Afghanistan

7

6

0,05

0,00

0,17

0,01

0,47

0,60

1,18

0,20

0,70

Afghanistan (32/5) was founded on August 14, 1747 on a 7 day (7)

Afghanistan (*)

-


0,00

0,00

0,01

0,00

0,05

0,04

0,03

0,00

0,05

with little dynamics (0)

Maar geloof me, dit trotse 7 land heeft weinig affiniteit met hun deze Nederlandse beter wetende helpers. De Afghaanse cultuur ontkent hun verdriet. Alleen een 5w4 of meer waarschijnlijk smartelijke 4w5 wijsheid kan dit land nog bekeren.

Een serieuze type 1 bij uitstek (met het opgeheven vingertje) wil ik nog wel noemen. Omdat hij ook veel 4 aspecten had.

Jan Pronk (1940) is geboren in een typisch 1 jaar. En we herkennen zijn opgeheven Wereldverbeteraar vingertje. Maar wel volgens de dagstatistieken met vrij emotionele 1>4>8w7 dynamiek. Hij bekommerde zich om de toekomst van de Mensheid (inclusief de allerarmsten in Afrika en Azië), maar hij zag als geen ander de vele belemmeringen op de nog zevende dag (hier en nu) op onze aarde. Deze emotionele Zon en Mercurius in Vissen met ascendant in Kreeft politicus werd geboren op een extreme 1 dag, zou wel eens de door emoties gedreven politicus kunnen opleveren waar ik ooit eens op stemde. Evenals op Femke Halsema, die ik zo sympathiek en herkenbaar vond totdat ik er via dit onderzoek achter kwam dat ze op dezelfde dag als mij (25 april) was geboren. Oef! Wat speelt daar nu? Waarom moest ik nu uitgerekend haar kiezen? Waarom vond ik als sceptische 6 deze kandidate aantrekkelijk. Komt die op- of misvatting vaker voor? Ik weet het niet. Maar was Jan Pronk nu een 2w1>4w5, een 1<4 of of een 4w5>1w2.

Inmiddels weet ik dat Selma Schepel zijn geboortetijd bij de burgelijke stand (BS) opvroeg. Was is dit nu een Type 4 Voeler met veel durf of een serieuze Type 1 Idealist met veel gevoel voor de verleden tijd? Ik weet het niet, maar ik vermoed dat zowel de statistiek van de dag als die van de huizen er via mijn enneagram statistieken ertoe doen. Maar ik weet dat statistieken van de huizen om meerdere redenen nog steeds zeer onbetrouwbaar zijn. Daarom hecht ik nog steeds meer aan de voorspelde 2012 dagscores dan aan de 2012 huizen. Ik kies dus voor 1w2 of 2w1>4>7 en niet voor een vier Kreeft.

Pronk, Jan

1

2

14,00

0,43

0,56

1,23

0,64

0,12

0,32

3,08

0,22

Jan Pronk (24/6) is geboren op een 1, 4 en 8 dag (13/4)

Pronk, Jan (*)

1

2

76,33

0,68

0,01

8,94

0,40

0,00

0,91

2,59

0,00

met 1, 4 (7) en 8 dynamiek (13/4 of 20/2)

Pronk, Jan [11h55] huizen

2

3

0,11

5,88

0,62

4,35

0,45

0,64

0,16

0,58

0,22

onder 2 en 4 huizen (6)

Pronk, Jan [11h55] totaal

4

3

1,49

2,50

0,35

5,34

0,29

0,07

0,05

1,80

0,05

geeft een 4 politicus (15/6)

Pronk, Jan 2012

1

2

241,34

0,76

0,00

1,51

0,07

0,00

0,01

4,52

0,00

Jan Pronk (24/6) is geboren op een 1, 4 en 8 dag (13/4)

Pronk, Jan 2012 totaal

4

5

11,43

15,72

0,00

26,23

0,06

0,00

0,00

0,33

0,00

geeft een 4 politicus (7)

Voor acteur Jack Wouterse (1957) geldt hetzelfde verhaal. Het 2012 algoritme maakt de eerder berekende 4 enorm onwaarschijnlijk. Maar de 4 of 5 van het diep voelen en intuïtief ervaren blijft wel zijn integratiepunt.

Wouterse, Jack

4


1,63

1,67

0,63

2,40

0,63

0,55

0,29

0,62

0,59

Jack Wouterse (36/9) is geboren op een 1, 2 en 4 dag (7)

Wouterse, Jack (*)

4

3

1,82

4,10

0,13

15,61

0,07

0,11

0,08

0,40

0,12

met 1, 2 en 4 dynamiek (7) (24 uur met)

Wouterse, Jack 2012

2

1

0,72

205,46

0,01

0,2

0,02

0,11

0

0

0,04

Jack Wouterse (36/9) is geboren op een 2 dag (2)

Dezelfde 2012 deceptie geldt voor de door mij in eerste instantie volgens het 2010 algoritme als vier berekende kunstenaar Rob Scholte (1958, 2>4), politicus Felix Rottenberg (1957, 2), juriste Winnie Sorgdrager (1948, 1w2) en burgemeester Jozias van Aartsen (1947, 1w2).

Op het internet zag ik nog een persiflage van type 4. Het beeld lijkt sprekend op de flamboyante homoseksueel Jaques d'Ancona. Maar de schijn bedriegt, want hier hebben we het over een geboren 8 met veel 1 in de huizen. Wie zijn profiel wil lezen: Jacques d'Ancona boek je bij Persona Grata.

Het boegeroep van volle studio's deerde hem niet. Dit leerde hij als scheidsrechter uitputtend kennen...

Ik zie in Jacques d'Ancona (1937) geen sensitieve vier. Hij was kritisch als een 1 in zijn optreden, maar vooral een dappere 8 die al vroeg met zijn geaardheid uit de kast kwam.

Ancona, Jacques d´

8

7

3,81

0,98

0,05

0,95

0,69

0,37

0,52

4,75

0,26

Jaques d'Ancona (35/8) is geboren op een 1, (2, 3) en 8 dag (9 of 14/5)

Ancona, Jacques d´ (*)

8

7

7,11

4,30

0,00

3,33

1,16

0,00

0,70

15,14

0,00

met 1, 2, 4, 5 en 8 dynamiek (20/2)

Ancona, Jacques d´ [23h00] huizen

5


1,19

1,45

0,60

0,64

2,34

0,36

0,39

0,09

0,22

onder 1, 2 en 5 huizen (8)

Ancona, Jacques d´ [23h00] totaal

1

2

4,54

1,42

0,03

0,60

1,61

0,13

0,20

0,40

0,06

geeft een 1w2 (8)

Ancona, Jacques d´ 2012

8

7

14,47

1,81

0,00

2,03

0,09

0,00

0,01

111,01

0,00

Jaques d'Ancona (35/8) is geboren op een 1, 2, 4 en 8 dag (15/6)

Ik verwacht ook niet dat je seksuele voorkeur iets met je volgens mij aangeboren enneatype te maken heeft. Daarom is het zo jammer dat enneagram docenten - het filmpje was bedoeld om type 4 te illustreren - dit enneatype als een klassieke nicht afbeeldden. Want vieren zijn volgens mij even vaak evidente hetero's. Maar het is wel een historisch feit dat in statistisch gezien evidente 4 tijden als die van Sappho (625 BC) en Plato (427 BC), biseksualitiet niet altijd als een zonde werd gezien. En in dergelijke tijden was de expressie van de seksuele geaardheid dus meer waarschijnlijk. Maar dat onder macho 8 leeftijdgenoten te doen, getuigt van 8 ballen.

Nee, deze schrijvende Haagse dandy past veel meer in het profiel van de vier. En let eens op de scores.

Couperus, Louis

4

5

2,43

0,00

0,00

22,97

8,24

0,02

0,00

0,25

1,54

Louis Couperus (25/7) is geboren op een 1, 4, 5 en 9 dag (19/1).

Couperus, Louis (*)

4


0,56

0,00

0,00

4,15

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

met 4 dynamiek (4) Dbnl Lit

Couperus, Louis [0h01] huizen

4

3

2,04

0,16

0,99

2,83

0,07

0,17

0,54

0,26

1,40

onder 1 (3) 4 en 9 huizen (14/5 of 17/8)

Couperus, Louis [0h01] totaal

4

5

4,97

0,00

0,00

64,94

0,61

0,00

0,00

0,06

2,15

geeft een 4w5 schrijver (14/5)

Met welke 4 muziek zal ik eindigen? Er is zo ontzettend veel keus: Mahler, Schubert of Chopin? Een recital van de grote pianist Sviatoslav Richter (1915)? De link Richter in Moscow (1976) Beethoven, Schumann, Debussy, Rachmaninov stond er nog.

Nee, ik kies voor Ludwig van Beethoven (1770, 4w5 jaar) van wie we een prachtig AVRO portret hebben: Op zoek naar Beethoven. Hij schreef de ziel beroerende mystieke strijkkwartetten als zijn Opus 133/7 De Grote Fuga en een magistrale vijfde symfonie: Beethoven Symphony no.5 - Heinrich Schiff conductor [HD]

Zijn vijfde symfonie wordt wel eens de "noodlotsymfonie" genoemd. De opening bestaat uit vier noten, waarover de legende zegt dat Beethoven hierover ooit zei: "Het noodlot klopt aan de deur". De romantische interpretatie van deze symfonie is dat hieruit Beethovens overtuiging spreekt dat het noodlot ooit overwonnen zal kunnen worden.

Deze geniale pianist en componist werd op zijn 49/13/4e levensjaar volkomen doof. Maar het weerhield hem er niet van op 53/8e leeftijd de Missa Solemnis (4>1) te componeren. En op 7 mei 1824 (26/8) werd zijn 9e symfonie geopenbaard met de Ode an die Freude tekst van Sturm und Drang dichter Friedrich von Schiller (1759, 8w7):

O Freunde, nicht diese Töne! Sondern laßt uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. Freude! Freude!

Beethoven was na de eerste uitvoering van zijn 9e symfonie verbijsterd, evenals het publiek. De politie greep in om het enthousiaste publiek tot zwijgen te brengen (48m25).

Beethoven, Ludwig van 2012

4

5

0,00

0,00

0,00

61,39

0,59

0,00

0,00

0,36

0,00

Ludwig van Beethoven (25/7) was born on a 4 day (4) Close-up

Beethoven is voor mij een echte Tragisch Romanticus die met zijn muziek mijn ziel en andermans ziel raakte als geen ander.

Sommige zaken zijn gewoon niet rationeel te bevatten. Wat nu?

Maar ook de goddelijke componist van de componisten Johann Sebastian Bach (1685) is een uitstekende vier of dubbele Maya die naar de Eene ging kandidaat.

Bach, Johann Sebastiaan 2012 [5h45] total

4

5

0,94

0,00

0,00

64,17

0,58

0,00

0,66

0,49

0,09

yielding a 4w5 composer (4 or 5) BBC - Bach: A Passionate Life - John Eliot Gardiner

En er is hier iets vreemds (numineus) aan de hand volgens de 1 of 7 filosoof Douglas Richard Hofstadter (1945) Douglas Hofstadter:

Gödel, Escher, Bach
Het bekendste daarvan is Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid (1979), dat in zeer vele talen vertaald werd en waarvan wereldwijd honderdduizenden exemplaren verkocht werden. Een boek van ruim 800 pagina's, waarvan hij zelf ooit heeft gezegd dat 1/10 van de mensen die het boek gekocht hebben eraan zijn begonnen; 1/10 van hen die eraan zijn begonnen hebben het uitgelezen; en 1/10 van hen die het hebben uitgelezen, hebben het begrepen. In het boek wordt op een ludieke maar daarom niet zomaar begrijpelijke manier uitgelegd wat de implicaties van de onvolledigheidsstellingen van Gödel voor de wiskunde zijn, het dagelijks leven en de kunstmatige intelligentie. Daarbij laat hij zich inspireren door de merkwaardige aspecten (regelmaat, formalismen die bij herhaling meer opleveren dan wat er schijnbaar staat) in de tekeningen van Escher - onder wordt boven, binnen wordt buiten - en in de muziek van Bach - die soms van wiskundige, soms van taalkundige schema's uitgaat bij het componeren. Voor veel lezers zal deze duiding van de inhoud overigens als een verrassing komen, het is een zeer rijk boek waarin vele ideeën aan de orde komen.
Voor dit boek kreeg Hofstadter in 1980 de Pulitzer-prijs.

Zijn 4w5 vader Robert Hofstadter (23/5) kreeg de Nobel prijs voor fysica. Hij raakte op latere leeftijd geboeid door astrofysica. Maar die Big bang theorie is een ander verhaal.

En dan gaan we nu met de geniale musicus Stokowski van de vier over naar de vijf: Stokowski Rehearsal - Barber 'Adagio for Strings'

Stokowski, Leopold 2012 [4h00] total

4

5

0,00

0,00

0,00

76,58

6,76

0,00

0,00

0,00

0,14

yielding a 4w5 conductor (9) Leopold Stokowski's Bach Transcriptions

No noise please.
Expressivo..
I know some conductors like the opposite. Give them what they ask.
Give me what I ask, please: Feel, feel, feel!
Number five. Yes tutti , tutti.

Type 5: De Denker of Waarnemer

> Top <

Matteüs 5:5

5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Mattheüs derde zaligspreking betreft zachtmoedigheid: Vriendelijkheid. Barmhartigheid. Kracht met een zachte toon. Het gaat om een christelijke deugd die tegenwoordig niet zo op prijs wordt gesteld. Hoezo zullen de ingetogen lieden het land beërven? En om welk land gaat het dan? Is het slechts imaginatie of toch reëel?

Kenmerken van type 5

> Top <

De hoofdzonde van vijf zou gierigheid zijn. De stereotype vrek werd geportretteerd door Charles Dickens (1812, 4w5 jaar): Wikepedia

Ebenezer Scrooge is de hoofdpersoon uit de roman A Christmas Carol (1843) van Charles Dickens.
Scrooge is een synoniem geworden voor "vrek" en "misantroop", met name voor Engelstaligen. Anderzijds staat Scrooge voor de mogelijkheid van tot inkeer komen.
De inspiratie voor Dickens karakter komt van een grafsteen van een zekere Ebenezer Lennox Scroggie waarop zijn beroep stond: "meal man" (graanhandelaar). Dickens las dit als "mean man".
Er zijn literatuurcritici die aannemen dat het karakter van Scrooge gebaseerd is op dat van de demograaf Thomas Malthus.
Overigens is Scrooge vanuit economisch en zelfs menslievend oogpunt, wel degelijk verdedigbaar.[1][2]

De dyslectische Dickens verwarde "meal man" (graanhandelaar) met "mean man" (slechterik). Maar wat betekent graan eigenlijk in de esoterische bijbel? Hoe kan een slechterik als Scrooge tot inkeer komen? Scrooge ontmoet de geesten "Onwetendheid" en "Behoeftigheid" in A Christmas Carol.

Maar laten we het bekende vijven bevragen.

Het zelfportret van een bekende Nederlander die torenhoog op Vijf scoorde staat hiernaast. Herkent u dit gezicht?

Ziet u ook dat aspect in hem dat maakt dat type 5 ook wel de Waarnemer wordt genoemd? Iets dat je ook in de portretten van Freud en Van Gogh terugziet. Vanaf een zekere afstand wordt de wereld gadegeslagen. Hij is niet in de wereld, maar zit meer in zijn hoofd. Hij schouwt en hij denkt. Een beschouwend type, een hoofdtype zegt men dan. Hij was niet iemand die zich zomaar in een banale polonaise zou storten. Dat zie je gewoon.

De vijf zoekt heelheid door afzondering zoals Naranjo het noemt. Zijn hoofdzonde was de gierigheid (Ichazo), maar geloof me dat de meeste vijven helemaal niet vrekkig zijn. Het is alleen dat ze moeite hebben om zich zelf voluit in het onstuimige leven te begeven. Want in de “Maya” van het banale leven verliezen de contemplatief ingestelde vijven zichzelf. Nadien hebben ze weer veel tijd nodig om tot zichzelf te komen.

Vijven zijn de meest kwetsbare rejection types. Ze zien, maar verwerpen hun acht kant. Het engagement ontbreekt. Ze missen de energie van de onstuimige acht. Vijven blijven liever introverte schilders, dichters of schrijvers. Ze houden veel ruimte voor zichzelf en delen hun weten liever met vertrouwde ingewijden dan dat ze ermee de markt opgaan. De filosofisch ingestelde vijven nemen hun leven serieus. Ze denken er veel over na. Ze zijn introspectief. Veel grote filosofen en psychologen waren vijven. Ik berekende ze tot in de oudheid.

Specialisatie ligt hun wel. Vijf geleerden weten veel van weinig, maar de grote wereld daarbuiten schrikt hen af. Ein umgekehrte Krüppel noemde de extreme vijf denker Nietzsche (1844) zijn tijdgenoten. Iemand die veel wist van iets, ten koste van de rest.

Net als de vier hebben vijven een intuïtief gevoel voor taal, wiskunde en muziek. En ze hebben een subtiel gevoel voor humor, met de diepgang van het mystieke leven zelf. Maar ze zijn bang dat u er de spot mee drijft. Vijf humoristen bespotten daarom liever zichzelf. Ze denken u dan voor te zijn.

Bekende mystieke schrijvers als JRR Tolkien (1892) en CS Lewis (1898) die hun flauwe vermoedens deelden in gesloten discussiegroepen als De Inklings waren vooral vijven en zevens:

De Inklings (Engels: de flauwe vermoedens en/of mogelijk de inktlui (ink-lings)) vormden een informele letterkundige discussiegroep die tussen 1930 en 1960 verbonden was aan de Universiteit van Oxford, Engeland.

Wie een spiritueel boek van een mystieke vijf leest, merkt al snel op dat de vijf voortdurend om zijn onderwerpen heen schuifelt. Ze hebben een intuïtief gevoel voor de waarheid, maar spreken het niet uit. Je denkt dan als drie, kom nou eens ter zake man, maar die terughoudendheid heeft te maken met een zekere huiver om het innerlijke leven in een simpele formule vast te leggen. Vijven moeten alles eerst goed bestuderen, van alle perspectieven bezien, voordat ze het hoge woord eruit gooien. En zo schrijven en dichten ze ook.

De terechte angst om dan niet begrepen te worden speelt ook een rol. Een vijf gaat niet zo snel naar de expressieve acht. Alleen in de hoogste nood en als het echt moet. Maar dan zijn het wel de grootste strategen ter wereld die hun hoofd koel houden, zoals de verzetshelden uit de serie Profiel hieronder. En ze blijven er bescheiden onder. Maar liever bleven ze schilder, dichter of musicus.

Paradoxen liggen vijven wel. Lees maar, er staat niet wat er staat, dichtte Martinus Nijhoff (1894) in Awater. Was dit een banale woordgrap? Ik denk het niet. Het is de paradox waarvan zoveel dichters gebruik maken om het gevoelde mysterie van het leven te benaderen.

Wie een vijf wil begrijpen zou eens te leer moeten gaan bij Antieke en Middeleeuwse filosofen. Maar metafysici als Pythagoras schreven voor een 5 publiek dat onder een 5 of 4 gesternte was geboren. Een pragmatische drie snapt doorgaans niets van hun verhaal. Zelfs type zeven of acht journalisten als Jack Webster (1918) hebben al veel moeite met extreme vijven als George Van Tassel (1910) die dingen zag die er niet kunnen zijn: The Extraordinary Equation Of George Van Tassel.

Van Tassel, George 2012 [8h30] total

5

4

0,12

0,00

0,00

3,11

3.339,74

0,00

0,00

0,00

0,00

yielding a 5w4 UFO enthusiast (9) The Extraordinary Equation Of George Van Tassel

Hij vertelt op dezelfde koele Waarnemer manier over zijn paranormale belevenissen als Pim Boellaard (1903) sprak over de verschrikkingen van de Holocaust. Hij vergelijkt (9m) zijn ontmoeting met de Kosmonauten van andere planeten met die van de profeet Mozes die zijn heilige boeken van G'd kreeg.

Wellicht beter te begrijpen, zijn de uitspraken van het geesteskind van de humoristische detective schrijver Sir Arthur Conan Doyle (1859).

Conan Doyle, Arthur

5

4

4,26

0,01

0,00

7,95

47,21

0,02

0,00

0,12

0,16

Arthur Conan Doyle (23/5) was born on a 1, 4 and 5 day (10/1)

Conan Doyle, Arthur (*)

4

5

0,38

0,00

0,00

2,16

0,70

0,00

0,00

0,01

0,00

with 4 dynamics (4)

Conan Doyle, Arthur [4h55] houses

5

4

0,05

0,99

0,25

0,60

3,53

0,45

0,29

2,87

0,50

under (2) 5 and 8 houses (13/4 or 15/6)

Conan Doyle, Arthur [4h55] total

5

4

0,20

0,01

0,00

4,76

166,55

0,01

0,00

0,35

0,08

yielding a 5w4 Detective author (5) Sherlock Holmes Quotes

Sherlock Holmes Quotes : My name is Sherlock Holmes.

It is my business to know what other people don't know.
There is nothing like first-hand evidence.
The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes.
You see, but you do not observe. The distinction is clear.
It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts.
I never guess. It is a shocking habit,—destructive to the logical faculty.
There is nothing more deceptive than an obvious fact.

Voor mij zijn dit levenslessen van een spreekwoordelijke Waarnemer. Je ziet, maar je observeert niet. Je denkt het te weten, maar je ziet slechts wat je wilt zien. Je ziet maar een deel van het geheel. Daarom is het goed dat er ook statistici en juristen die onderzoek doen naar de feiten.

Prof. Mr. Dr. H.W. Methorst (1868) was zo iemand. Hij werd de tweede directeur van het CBS.

Methorst, H.W.

5

4

3,94

0,00

0,00

5,88

8,35

0,12

0,01

0,35

0,97

H.W. Methorst (30/3) is geboren op een 1, 4, 5 (en 9) dag (10/1 of 19/1)

Methorst, H.W.(*)

-


0,58

0,00

0,00

0,12

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

met weinig dynamiek (0)

Methorst, H.W. [20h00] huizen

5

6

1,72

2,29

1,13

0,13

2,53

0,59

1,87

0,04

0,46

onder 1, 2, 3, 5 en 7 huizen (18/9)

Methorst, H.W. [20h00] totaal

5

4

6,78

0,00

0,00

0,78

21,15

0,07

0,01

0,01

0,45

geeft een 5w4 statisticus en jurist (6) In memorian

Feiten en visies hebben ook een gevoelswaarde. Dat kan niet waar zijn is een voorbeeld van zo'n gevoel. De op een 5w4 dag geboren Mahatma Gandhi (1868) zei over zijn aspiraties (Ghandi Wijsheden): Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je.

Het eenzijdige Maar dat kan niet waar zijn is doorgaans onze standaard reactie op het mysterium tremendum et fascinans. En ontkenning onmiddellijk gevolgd door verdringing (Wir haben es nicht gewusst) is onze standaardreactie op de bitterheid van het bestaan:

Dat zou niet mogen gebeuren zeggen we over een een grote ramp als de Holocaust of een kleine ramp als met het meisje van Nulde.
Sherlock Holmes zou zeggen: You see, but you do not observe. The distinction is clear..

En daarom gaan we nu met de zoon van Nun de Jordaan oversteken. Welke vijven herkende in ik Profiel?

Opnieuw zag ik geen recente vijven.

Voorbeelden van type 5

> Top <

Nederlands grootste dichteres met het kleinste oeuvre hield niet van publiciteit: De dichteres Vasalis (1909) was volgens mijn statistieken een ware vijf. Het algoritme van 2010 gaf een duidelijke 5 dag op, maar via de statistiek van de huizen werd het eindresultaat een 8. Een vijf die naar de acht gaat? Het past wel. Het zou heel goed kunnen..

De oorsprong van haar geboortetijd was me onbekend, totdat ik Selma Schepels Sterrentijd online ontmoette. Maar misschien zit er wel een kardinaal punt van waarheid in: Een succesvolle 5 heeft natuurlijk de acht als integratiepunt. En het was de terreur van de 2e wereldoorlog die haar perspectief op de wereld definitief veranderde.

Vasalis 2010

5

4

3,30

0,03

0,00

0,31

12,38

0,08

2,37

1,76

0,92

Vasalis (25/7) is geboren op een 1, 5, 7 en 8 dag (21/3)

Vasalis (*)

5


8,00

0,00

0,00

0,01

637,24

0,00

228,53

1,11

0,00

met 1, 5, 7 en 8 dynamiek (21/3)

Vasalis [5h30] huizen

8

7

0,54

0,15

0,592

0,906

0,615

1,18

0,60

3,74

0,20

onder (4) 6 en 7 huizen (13/4 of 17/8)

Vasalis [5h30] totaal

5

4

1,77

0,00

0,00

0,28

7,61

0,10

1,42

6,57

0,18

geeft een 5w4 met een pad naar de 8w7 (21/3) Profiel:Vasalis

Het algoritme van 2012 geeft aan dat ze op een extreme 5 dag geboren is. Zelfs de sterke factor 8 in de huizen (levensomstandigheden ) verdwijnt daarmee in het niet.

Vasalis 2012

5

4

0,14

0,00

0,00

0,26

414,63

0,00

0,01

0,06

0,21

Vasalis (25/7) is geboren op een 5 dag (5)

Vasalis (*)

5


0,00

0,00

0,00

0,00

110,55

0,00

0,01

0,00

0,00

met 5 dynamiek (5)

Vasalis [5h30] huizen

8

7

0,01

0,00

0,07

0,31

0,78

15,58

1,46

89,20

0,00

onder 6, 7 en 8 huizen (21/3)

Vasalis [5h30] totaal

5

4

0,00

0,00

0,00

0,08

322,12

0,00

0,02

5,05

0,00

geeft een 5w4 met 8 (13/4)

In de Wikepedia levert zoeken naar born 13 february 1909 de internationaal befaamde Kampense theoloog Herman Ridderbos op. De orthodoxe theoloog Ridderbos en de psychiater Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans waren ideologisch gezien tegenpolen van elkaar. De vrijgevochten Vasalis geloofde meer in het onbewuste en had weinig op met de kerk. Maar toch beleefden deze vijven dezelfde numineuze fenomenen en schreven ze daarover. De een als bevindelijk theoloog en de ander als op haar intuïtie vertrouwend dichteres. En beide zachtmoedige denkers gingen de weg naar binnen. Ze schreef Ik droomde dat ik langzaam leefde en in Citaten.net lezen we:

Veel soorten van verdriet, ik noem ze niet. Maar een, het afstand doen en scheiden. En niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn.

Als belangrijkste gebeurtenis van die 25/7 dag vermeldt de Wikepedia de aankondiging van de draadloze telefonie.

February 13, 1909 (Saturday)
At a dinner in New York for his financial backers, Lee De Forest announced "I have succeeded in combining the wireless telegraph and telephone in one instrument ... Some day the news and even advertising will be sent out to the public over the wireless telephone." De Forest would on demonstrate the technology on January 12, 1910.

Het was het begin van een nieuwe oppervlakkige Twitter communicatie cultuur waarmee de diepzinnige Vasalis en Ridderbos weinig affiniteit mee hadden.

Over de waarschijnlijk lesbische dichteres Ida Gerhardt (1905) en vertaalster van Sappho schrijft de Koninklijke Bibliotheek:

Ida Gardina Margaretha Gerhardt leefde teruggetrokken en zocht zelden de publiciteit via een andere weg dan haar dichtbundels. Liever koos zij een rustige omgeving waarin zij ongestoord aan haar poëzie kon werken . Haar telefoonnummer was een van haar kostbaarste geheimen.
Dit teruggetrokken leven droeg eraan bij dat ze pas laat in haar carrière grote bekendheid kreeg. Ook de loyaliteit aan de vormvaste poëtische traditie en haar voorbeeld J.H. Leopold plaatste haar naast de schijnwerpers. Die waren lange tijd gericht op vernieuwende bewegingen, zoals de Vijftigers.

Gerhardt, Ida

5

4

2,44

0,05

0,00

0,42

43,68

0,06

0,78

3,23

0,64

Ida Gerhardt (22/4) is geboren op een 1, 5 en 8 dag (14/5)

Gerhardt, Ida (*)

5


1,96

0,00

0,00

0,02

4.820,97

0,00

65,24

23,42

0,00

met 1, 5, 7 en 8 dynamiek (21/3)

Gerhardt, Ida [3h00] huizen

8

7

0,21

0,18

0,25

3,60

0,40

0,91

0,44

4,14

0,12

onder 4 en 8 huizen (12/3)

Gerhardt, Ida [3h00] totaal

5

4

0,51

0,01

0,00

1,51

17,61

0,06

0,35

13,38

0,07

geeft een 5w4 dichter (17/8) Dbnl Knaw

De 5w4 biograaf, romancier en communistisch denker Theun de Vries (1907) kreeg een weet van numerologie en astrologie. Hij had iets met het nummer 7 en werd een veelschrijver.

Vries, Theun de

5

4

3,30

0,03

0,00

0,56

52,27

0,09

1,03

1,25

0,76

Theun de Vries (29/11) is geboren op een 1, 5, 7 en 8 dag (21/3)

Vries, Theun de (*)

5

4

6,26

0,00

0,00

0,03

3.540,36

0,00

184,15

2,61

0,00

met 1, 5, 7 en 8 dynamiek (21/3) Dbnl NPO

Vries, Theun de [13h30] huizen

2

3

0,84

1,90

1,16

0,04

0,27

1,87

0,52

0,59

0,89

onder 2, 3 en 6 huizen (11/2)

Vries, Theun de [13h30] totaal

5

6

2,76

0,06

0,00

0,02

13,83

0,16

0,54

0,74

0,67

geeft een 5 veelschrijver (6) Dbnl

Verzetsman Pim Boellaard (1903) bleef zelf een koele waarnemer in Nacht und Nebel.

Boellaard, Pim

5

4

2,43

0,03

0,01

0,12

3,68

0,05

2,22

1,39

0,98

Pim Boellaard (28/1) is geboren op een 1, 5, 7, 8 (en 9) dag (21/3 of 30/3)

Boellaard, Pim (*)

7

8

1,60

0,00

0,00

0,00

41,61

0,00

43,91

0,24

0,00

met 1, 5 en 7 dynamiek (13/4) Profiel: Pim Boellaard

De olieman Walraven van Hall (1906) die het Nederlandse verzet financierde was op een extreme vijf dag geboren. Hoezo gierige vijven, deze man gaf zelfs zijn leven.

Hall, Wally van

5

4

1,28

0,03

0,00

1,33

36,94

0,07

0,55

3,37

0,35

Walraven van Hall (19/1) is geboren op een 1, 4, 5 en 8 dag (18/9)

Hall, Wally van (*)

5


1,20

0,00

0,00

0,06

2.516,38

0,00

14,19

11,74

0,00

met 1, 5, 7 en 8 dynamiek (21/3) Profiel: Walraven van Hall

Heilsoldaat, verzetsvrouw. De excentrieke Alida Bosshardt (1913) was een mystieke dame met een rotsvast geloof en vertrouwen in G'd en in zijn leger van mensen.

Bosshardt, Alida

5

4

0,98

0,03

0,00

8,34

11,10

0,01

1,30

1,82

0,82

Majoor Bosshardt (28/1) is geboren op een (1) 4, 5, 7 en 8 dag (24/6 of 25/7)

Bosshardt, Alida (*)

5

4

10,34

0,01

0,00

1,83

290,73

0,00

18,28

0,99

0,00

met 1, 4, 5 en 7 dynamiek (17/8) Het vermoeden: Alida Bosshardt

In de prachtige Felderhof Villa Versa ziet u Majoor Bosshardt (5w4), Herman Brood (1w2) en gastheer Rik Felderhof (2w1). Rik zoekt haar op in haar bejaardenflat. Deze bescheiden vrouw had alles wat ze nodig had: De economie zou vastlopen als ze allemaal [zo zuinig] waren zoals ik. Maar G'ds koninkrijk niet. Hetzelfde kan van profeten gezegd worden.

U ziet u ook de beroemde badscène met Herman Brood. Ze kreeg er kritiek op: Maar ik was wel toch wel gekleed. Hij was een groot kind. Het was een kwajongen, maar hij was niet helemaal dom zei ze over hem. En later: Hij had een beetje eigenaardig gedrag. Maar ik denk alle mensen zijn in diepsten wezen gelijk, schepselen Gods.

Op 16m00 bidt ze voor een omelet, het lekkere voedsel en de goede zorg voor ons, maar ook voor deze wereld: Ik bidt ook voor deze wereld. Over God dat hij aub deze wereld eindelijk eens in zijn hand wil houden. En ik begrijp ook niet waarom hij dat niet doet geeft ze toe. Maar dat kan ik ook niet beoordelen. Maar G'd gaf de mensen natuurlijk een eigen wil. Maar de mensen maken er een zo rare wereld van. De verleidende wereldse macht achtte ze niet het meest waardevolle in ons leven. Het ging volgens haar om de ontmoeting van G'ds Geest en jouw geest in dit bestaan. En dat is meer dan een toevallige ontmoeting.

Op 35m/8 zegt ze iets opmerkelijks voor een Heilssoldate. Ze gaat ze ervan dat G'd vele wegen naar G'd kent. Het (religie) is allemaal hetzelfde: Ik denk het is allemaal hetzelfde in wezen, maar in een andere verschijningsvorm.

Op 37m vertelt ze ze dat ze het aan de stok kreeg met Moeder Theresa (5w4). De Majoor wilde graag dat de Heer wat deed aan geboortebeperking. Volgens de katholieke moeder Theresa mocht dat niet van de paus. Maar de Protestantse en de naar haar innerlijke geweten luisterende Majoor Bosshardt geloofde dat G'd geboortebeperking wel goed vond.

Op 42m bezoekt ze lege graf van Jezus. Op 4w3m vertelt ze over De levende Heer. Dit is Paasfeest: De opgestane Heer en Heiland, die kwam om ons allemaal te zoeken en te redden.

Dit tribuut aan een ware dochter van G'd is ronduit ontroerend. Of je nu gelooft of niet. Want deze uitspraken zijn authentiek en kwamen vanuit een moedig hart.

Corrie ten Boom (1892) wil ik in dit verband ook wel noemen. Deze Rechtvaardige onder de Volkeren was van huis uit horlogemaakster, maar ontpopte zich in Amerika als een origineel theologe. Ik vrees dat haar woorden en daden gemakkelijk voor allerlei doeleinden misbruikt kunnen worden, maar gelukkig is er veel origineel beeldmateriaal van haar bewaard. En daarin blijkt ze helemaal geen dogmatisch prediker te zijn. Maar ze was een onverwacht Licht in de duistere wereld om het met Jochum Klepper (1903) te zeggen.

Als zij het over de Verzoeker of Verlosser heeft weet ze ten diepste (Heigend hert) waarover ze het heeft. Ze heeft hemel en hel in haar leven gezien. En ze vergeeft m.b.v. de H' Geest (Jezus in mij) in plaats van te wrok te koesteren en de innerlijke hel op anderen te projecteren. Ze keek in Ravensbrück naar de sterren en wist dat G'd toch alles bestierde. Ze bezocht en leerde van veroordeelde gevangenen. Want Jezus zei: I came to save sinners only inclusief de moordenaars Mozes, David en Paulus (8h05). Ze leerde G'ds duistere wegen te vergeven. Oef, denk ik, wat een heilige boom van een vrouw. En waarschijnlijk een vredestichter bovendien.

Boom, Corrie ten

5

4

0,21

0,03

0,00

0,47

6,73

0,10

5,25

2,62

1,53

Corrie ten Boom (30/3) is geboren op een 5, 7, 8 en 9 dag (29/11)

Boom, Corrie ten (*)

5


0,11

0,00

0,00

0,00

622,64

0,00

39,18

1,49

0,00

met 5, 7 en 8 dynamiek (20/2)

Boom, Corrie ten [15h00] huizen

1

9

9,69

0,33

0,27

0,71

0,11

0,84

0,04

0,45

2,31

onder 1 en 9 huizen (10/1)

Boom, Corrie ten [15h00] totaal

9

1

2,05

0,01

0,00

0,33

0,74

0,08

0,23

1,17

3,54

geeft een 9w1 (18/9) Interviews

Boom, Corrie ten 2012 [15h00] totaal

9


0,07

0,00

0,00

0,03

1,58

0,00

0,03

0,13

3,81

geeft een 9 of 5 (14/5)

De film over haar leven heette heel toepassend: The hiding place. Je moet je ziel verbergen om te overleven in een ogenschijnlijk mensonterende wereld. Toevallig keek ik de avond dat ik haar berekende naar de ontroerende film Schindler's List. Ik berekende de in de film als Levensgenieter optredende Oscar Schindler (1908).als een typische vijf.

Schindler, Oskar

5

4

1,53

0,02

0,00

2,09

44,35

0,00

0,18

0,60

0,02

Oskar Schindler (32/5) was born on a 1, 4 and 5 day (10/1)

Schindler, Oskar (*)

5


0,88

0,00

0,00

0,12

209,61

0,00

2,17

0,28

0,00

with 5 and 7 dynamics (12/3) List

De originele naam van het boek van Thomas Kenneally (1935, 8w7) was Schindler's Ark. De ark van Noach, het biezen mandje van Mozes, de grot van David, de kerker van de ziel van Plato of het lichaam als tempel van de Heilige Geest: Het zijn allemaal schuilplaatsen van de ziel. En meestal is het thema van zo'n verhaal: Hoe overleeft je ziel in een wrede en onmenselijke maatschappij. Waarvoor leef je? Voor wie kies je? Voor de rauwe uiterlijke wetten van het uiterlijke voortbestaan (survival of the fittest) of voor het innerlijk weten? Heeft de in deze wereld doodgeslagen ziel van Abel misschien toch ook recht op bestaan?

Hoe dan ook, ook ingenieur Anton Mussert (1894) is op een 5 dag geboren. En hij heeft dus ook een geboorterecht op de wereldvisie van de tot nu toe zo geprezen vijf. Hij was volgens een commentator een onopvallend mannetje die je niet terug zou zien in de huidige politiek. Zijn partner, de zwarte weduwe Rost van Tongeren (1914) is geboren op een 4w5 dag.

Mussert, Anton

5


0,48

0,02

0,00

0,25

13,80

0,10

3,34

1,71

1,58

Anton Mussert (29/11) is geboren op een 5, 7, 8 en 9 dag (29/11)

Mussert, Anton (*)

5


0,20

0,00

0,00

0,00

1.088,88

0,00

74,35

0,99

0,00

met 5 en 7 dynamiek (12/3) Profiel:Anton Mussert VPRO: Anton Mussert

De meeste vijven die ik onder 2010 berekende waren op een 5w4 dag geboren, maar Hitler (1889), de nazi jurist Hans Frank (1900) en markies De Sade (1740) op een 5w6 dag. Ik associeerde de tegenstrijdige combinatie van rejection en attachment type aldus met sado-masochisme.

Hitler, Adolf

5

4

0,50

0,03

0,00

1,47

7,50

0,28

1,32

0,56

1,22

Adolf Hitler (32/5) was born on a 4, 5, 7 or 9 day (25/7).

Hitler, Adolf (*)

5


0,49

0,00

0,00

0,03

41,51

0,00

6,53

0,07

0,00

with 5 and 7 dynamics (21/3)

Hitler, Adolf [18h30] houses

6


2,88

0,23

0,13

0,09

0,84

5,57

0,79

0,06

1,49

under 1, 6 and 9 houses (16/7)

Hitler, Adolf [18h30] total

5

6

1,45

0,01

0,00

0,13

6,28

1,54

1,04

0,03

1,82

yielding a 5w6 dictator (28/1)

Maar een zes attachment type was Hitler zeker niet. Ondanks zijn zes huizen. Als de schizoïde persoonlijkheidsstoornis bestaat (die Naranajo terecht met de 5 associeerde), dan is Hitler wel het toonbeeld daarvan. En toch associeren helaas de meeste enneagramdeskundigen Hitler met de contrafobische zes.

Maar ongezonde vijven zijn maniakale senders, no receivers. Ze kunnen zowel de 7 als 8 in hen misbruiken. Hitler gebruikte luidsprekers om zichzelf te overschreeuwen. En opium om maar niet te hoeven voelen. Maar een optimistische levensgenieter was hij bepaald niet. En dat geldt ook voor Hitlers Helfers. Aan de macht gekomen vijven die hun natuurlijke bescheidenheid en ingetogenheid verliezen zijn levensgevaarlijk. Het lijkt op zwarte magie. Maar ieder kan zijn eigen invulling aan zijn lot geven.

Marga Klompé (1912) werd de eerste vrouwelijk minister in Nederland. Ze was een in de wis- en natuurkunde gepromoveerd scheikundige. Ze gaf haar leven aan politiek en kerk, maar zelf bleef ze alleen zegt de commentator. Was ze lesbienne of gewoon een vijf? We weten het niet. Ze hield haar werk en privé leven strikt gescheiden. Segmentatie heet dat.

Klompé, Marga

5

4

2,70

0,03

0,00

1,28

5,62

0,02

2,15

1,23

1,93

Marga Klompé (28/1) is geboren op een 1, 4, 5, 7, 8 en 9 dag (34/7)

Klompé, Marga (*)

5

4

20,05

0,00

0,00

0,15

83,19

0,00

70,26

0,28

0,00

met 1, 5 en 7 dynamiek (13/4) Profiel: Marga Klompé

Het is gepast om haar enneaprofiel te vergelijken dat van het eerste Nederlandse vrouwelijke parlementslid. Ze was bovendien Nederlands eerste afgestudeerde juriste en actief als econome.

Dorp, Lizzy van

5

4

5,72

0,00

0,00

3,51

14,74

0,04

0,00

0,62

2,25

Elisabeth Carolina van Dorp (32/5) is geboren op een 1, 4, 5 en 9 dag (19/1)

Dorp, Lizzy van (*)

-


0,34

0,00

0,00

0,07

0,40

0,00

0,00

0,01

0,00

met weinig dynamiek (0) Knaw

Dorp, Lizzy van [10h00] huizen

3

2

0,28

2,44

2,96

0,10

0,63

0,59

0,23

0,29

1,52

onder 2, 3 en 9 huizen (14/5)

Dorp, Lizzy van [10h00] totaal

5

4

1,60

0,00

0,01

0,35

9,27

0,02

0,00

0,18

3,41

geeft een 5w4 jurist, econoom en feministisch politicus (15/6)

Dorp, Lizzy van 2012

5

4

0,18

0,00

0,00

2,26

3,26

0,00

0,00

0,00

9,86

Elisabeth Carolina van Dorp (32/5) is geboren op een 1, 4, 5 en 9 dag (19/1)

Dorp, Lizzy van 2012 [10h00] totaal

5


0,13

0,00

0,00

0,01

4,30

0,00

0,00

0,00

4,29

geeft een 5w4 of 9w1 jurist, econoom en feministisch politicus (14/5)

U kende haar naam vast niet, maar mijn bronnen Gauquelin en de Knaw zijn haar gelukkig niet vergeten:

Lizzy van Dorp was op vele fronten ‘de eerste vrouw’ in Nederland: ze studeerde als eerste vrouw rechten, was de eerste vrouwelijke econoom en de eerste vrouw in de Tweede Kamer met een 'eenmansfractie'. Met haar gematigde feminisme, haar orthodox-liberale standpunten en haar zelfbewuste, soms een tikkeltje arrogante presentatie kwam ze nogal eens geïsoleerd te staan, zowel binnen de vrouwenbeweging als binnen de wetenschap. Ze stond bekend als een scherpzinnig, oorspronkelijk en eigenzinnig denker.

M.C. Escher (1898) scoort torenhoog op de vijf. Van hem is bovenstaande afbeelding. En zijn motto zou kunnen zijn: De schijn bedriegt.

Escher, MC

5

4

0,32

0,03

0,01

0,35

28,42

0,05

2,54

0,82

0,80

MC Escher (40/4 is geboren op een 5 en 7 dag (12/3)

Escher, MC (*)

5


0,09

0,00

0,00

0,00

1.691,78

0,00

58,04

0,63

0,00

met 5 en 7 dynamiek (12/3)

Escher, MC [7h15] huizen

3

4

0,90

0,15

1,71

1,26

0,56

0,20

0,53

0,64

0,43

onder (1) 3 en 4 huizen (7 of 8)

Escher, MC [7h15] totaal

5

4

0,28

0,01

0,01

0,43

16,03

0,01

1,34

0,53

0,34

geeft een 5w4 (12/3) M.C. Escher Documentary

M.C. Escher nam net als zoveel beroemde kentheoretische denkers uit zijn tijd ook het proces van het menselijke waarnemen onder de loep. Want kunnen denken is niet genoeg om een echte denker te zijn. Denken doen we immers allemaal. Maar je moet het waarnemen en denken ook overdenken om een echte denker te zijn. En bij die meditatie vanuit het afstandelijke helikopterperspectief blijkt de schone schijn ons meestal te bedriegen.

M.C. Escher vond de wereld een fascinerend doolhof: Labyrinth. Als Escher een boodschap had is het wel deze: Vertrouw je zintuiglijke waarneming en logica niet. Neem ook innerlijk waar. Op het internet vindt u de documentaire Metamorfoses over Escher. We moeten ons denken en waarnemen zien te overstijgen door onze op zintuiglijke illusies en aangeleerde waarden opvattingen te doorzien.

Helaas is er veel te weinig bekend over deze geniale 5 met 7 graficus die vanwege zijn intuïtieve inzichten ook door wiskundigen geëerd wordt: The M.C. Escher Official Website.

Bij al dit metafysische 5 geweld mogen we Eschers jaargenoot Simon Vestdijk (1898) niet vergeten. Deze veelschrijver was volgens mijn statistieken een extreme vijf.

Vestdijk, Simon

5


0,61

0,02

0,01

0,13

22,79

0,12

3,08

0,82

0,84

Simon Vestdijk (35/8) is geboren op een 5 en 7 dag (12/3)

Vestdijk, Simon (*)

5


0,14

0,00

0,00

0,00

1.303,49

0,00

131,86

0,30

0,00

met 5 en 7 dynamiek (12/3)

Vestdijk, Simon [17h10] huizen

5

6

0,64

0,02

0,46

0,30

5,80

1,79

1,35

0,08

1,19

onder 5, 6, 7 en 9 huizen (27/9)

Vestdijk, Simon [17h10] totaal

5

6

0,39

0,00

0,00

0,04

132,18

0,21

4,14

0,07

1,01

geeft een 5w6 (12/3) Nol Gregoor interviewt Simon Vestdijk

Ik vond geen beeldmateriaal van hem. In het radiointerview Nol Gregoor interviewt Simon Vestdijk spreken twee vijven.

De Wikepedia vertelt over 'de kluizenaar uit Doorn' onder het kopje Werk:

Vestdijk was auteur van ca. 200 boeken en daarmee één van Nederlands productiefste schrijvers. Zijn werk bestaat uit 24 gedichtenbundels, 33 bundels met essays, 57 novellen en verhalen, 52 romans en 2 nagelaten romanfragmenten, gepubliceerde briefwisselingen en vele vertalingen. Bovendien schreef hij honderden artikelen voor dag- en weekbladen. Hij is niet bij één bepaalde stroming in te delen. Vanwege deze enorme productie noemde de dichter Adriaan Roland Holst hem "de man die sneller schrijft dan God kan lezen". De omschrijving 'Duivelskunstenaar' is afkomstig van Menno ter Braak. Vestdijk werd lange tijd beschouwd als Nederlands voornaamste kanshebber op de Nobelprijs voor de Literatuur. Zijn schrijfstijl kenmerkt zich door 'volle zinnen' met onderbrekingen en correcties. Vestdijk beschouwde zelf De koperen tuin als zijn beste werk. Na zijn dood verschenen onder meer Kind tussen vier vrouwen (1972), Verzamelde gedichten (3 delen, 1971), Verzamelde verhalen (1974), Verzamelde romans (deel 2-52, 1978-1984) en Verzamelde muziekessays (10 delen, 1983-1990).
Bijzondere vermelding verdient een omvangrijk wetenschappelijk werk (687 pagina's), Het wezen van de angst. De als dissertatie bedoelde monografie werd reeds voltooid in 1949 (opgedragen aan H.C. Rümke, de "leermeester"), maar tot een eigenlijke wetenschappelijke promotie kwam het niet. Het werd voor het eerst gepubliceerd in 1968.

Marten Toonder (1912) was evenals MC Escher een teruggetrokken 5w4 mysticus. Ze zochten het Wezenlijke Zijn of Gebeuren achter de waan en Tweets van de dag. Ze namen de tijd om na te denken voordat ze hun werken zouden publiceren. Extreme vijven als CS Lewis werden daarom als 1w9 gemistypeerd.

Toonder, Marten

5

4

1,97

0,05

0,00

2,06

8,74

0,04

1,19

0,85

1,99

Marten Toonder (20/2) is geboren op een 1, 4, 5, 7 en 9 dag (26/8).

Toonder, Marten (*)

5

4

9,46

0,01

0,00

0,44

77,35

0,00

24,17

0,33

0,00

met 1, 5 en 7 dynamiek (13/4)

Toonder, Marten 2012

5

4

0,06

0,00

0,00

1,79

245,56

0,00

0,04

0,06

4,10

Marten Toonder (20/2) is geboren op een 4, 5 en 9 dag (18/9).

Er is een portret van hem: Marten Toonder, Een eenvoudige doch voedzame maaltijd (1972): Voor de een duidt dat op gierigheid, voor de ander op essentie. Hij hield niet van de rat race in de steden en trok zich terug in het dichterlijke Ierland. Zie ook zijn er interviews met Ivo Niehe (1>7) waarin hij spreekt over reïncarnatie.

Zijn broer Jan Gerhard Toonder (1914, 4w5 of 1w9) was een astroloog, veelschrijver en dichter (dbnl) .

Wim Kan (1911) is op een extreme vijf dag geboren. Zijn geboortetijd is bekend via Gauqelain. Hij is geboren onder sterke 7 huizen. Maar in Wim Kan 1960 - 1980 - Documentaire AVRO - Hoge Bomen - 2004 - deel 1 en deel 2 vond hij dit leven maar een rotleven. Hij twijfelde aan alles. En aan de Birma spoorweg vreesde hij voortdurend voor zijn partners leven, die in Indonesië gevangen zat.

Kan, Wim

5

4

3,81

0,02

0,00

1,76

30,26

0,07

0,71

1,52

0,29

Wim Kan (19/1) is geboren op een 1, 5, 7 en 8 dag (21/3)

Kan, Wim (*)

5

4

18,11

0,00

0,00

0,28

987,19

0,00

58,15

1,69

0,00

met 1, 5, 7 en 8 dynamiek (21/3)

Kan, Wim [1h00] huizen

7

6

0,46

0,24

0,60

1,28

0,15

0,86

8,80

0,25

0,18

onder 4 en 7 huizen (11/2)

Kan, Wim [1h00] totaal

7

8

1,76

0,01

0,00

2,25

4,43

0,06

6,25

0,38

0,05

geeft een 5w4 of 7w8 cabaretier (17/8)

Kan, Wim 2012

5

4

0,19

0,00

0,00

1,61

1.444,64

0,00

0,00

0,09

0,01

Wim Kan (19/1) is geboren op een 4 en 5 dag (9)

Kan, Wim 2012 [1h00] totaal

5

4

1,01

0,00

0,00

0,03

72,40

0,00

0,11

0,00

0,00

geeft een 5w4 cabaretier (6)

Maar Wim Kans genialiteit was toch wel dat hij verder en dieper schouwde dan de waan van de dag. En dank zij zijn intuïtief talent werd de zelfreflectie op de oudejaarsconference een van de best bewaarde Nederlandse tradities.

De kleine maar dappere Corry Vonk (1901) was zijn grote steun en toeverlaat. Ze waren eilandbewoners zegt iemand in de film. Ze leefden teruggetrokken.

Vonk, Corry 2012

5

4

0,12

0,02

0,00

0,46

17,72

0,09

5,50

2,30

1,94

Corry Vonk (25/7) is geboren op een 5, 7, 8 en 9 dag (29/11)

Vonk, Corry 2012 [10h00] totaal

7

8

0,45

0,00

0,00

0,09

5,33

0,08

8,23

1,56

2,54

geeft een 7w8 artiest (29/11)

Wim Kan bleef verlegen, schuchter en timide. Maar toen het over de in Japan als God vereerde keizer Hirohito (1901) ging, werd hij ongemeen fel: Wim Kan over het jappenkamp en Hirohito (1973). Wat me raakte was dat de geboortedagen van de teruggetrokken machtige keizer en oorlogsmisdadiger Hirohito (26/8) en Corry Vonk (25/7) slechts één dag van elkaar verschilden.

Almaas (1944) noemde de hogere idee van de vijf Heilige Alwetendheid. Hij citeerde Ichazo (1931, 8w9) die het formuleerde als: Het bewustzijn dat, omdat elk individu innig verbonden is met de hele kosmos door de werking van objectieve wetten in zijn eigen lichaam, er geen afgescheidenheid of vervreemding bestaat, behalve als een geestelijke hallucinatie.

Maar voordat het zover is balanceert een geniale vijf vaak net als Faust ver weg van deze wereld, op het randje van de waanzin, in een vaag domein tussen leven en dood. Nietzsche vergeleek zijn leven met dat van een koordanser, die zich hoog boven die Kleine Leute beneden hem verhief, maar die voortdurend het gevaar liep om diep ervaren existentiële leegte terug te vallen. Met vijf denkers als Heidegger en Nietzsche weet je nooit of ze gek zijn of profeteren, of ze komisch of kosmisch zijn. En eigenlijk geldt dat voor alle goede humor en ironie. Humor is altijd een beetje jenseits von Gut und Böse.

Vijf geleerden hebben soms merkwaardige fascinaties, die maar door weinig enneatypen begrepen worden. Zo hadden de bioloog Haldane en fysioloog Walter Cannon, op zijn minst enige Frankenstein achtige schik in wetenschappelijke Experiments in the Revival of Organisms (1940). Is dit nu goed of kwaad? Of staat het erboven? Volgens de met de dieren meevoelende attachment kiezers van de Partij van de Dieren mag je een hond niet zo behandelen. Net zo goed als een vleeseter wel vlees, maar geen Flappie mag eten.

De koele denker Haldane ging ervan uit dat het door hem wijdverbreid in het dierenrijk veronderstelde fenomeen telepathie voor de denkende mens een biologisch nadeel had.

Haldane, JBS

5

4

1,93

0,02

0,01

0,49

5,71

0,02

1,50

2,10

0,98

JBS Haldane (27/9) was born on a 1, 5, 7 and 8 day (21/3)

Haldane, JBS (*)

5


2,73

0,00

0,00

0,01

102,57

0,00

24,83

0,41

0,00

with 1, 5 and 7 dynamics (13/4) Experiments

Emotionele onderstromen van anderen zullen een vijf inderdaad verwarren. Zie ook de boeiende lezing van de bioloog Rupert Sheldrake: the Evolution of Telepathy.

En wat te denken van die vijven Robert Oppenheimer en Enrico Fermi die de atoombom ontwikkelden? Ze beëindigden er wel een wrede oorlog mee, maar ten koste van veel onschuldige slachtoffers.

Nederlands grootste verzamelaar , was natuurlijk ook een extreme vijf.

Hartkamp , Albertus Theodorus

5

4

3,47

0,03

0,00

5,01

52,19

0,00

0,28

0,17

0,02

Albertus Theodorus Hartkamp (34/7) is geboren op een 1, 4 en 5 dag (10/1)

Hartkamp , Albertus Theodorus (*)

5

4

17,09

0,00

0,00

2,56

131,71

0,00

14,55

0,05

0,00

met 1, 4, 5, en 7 dynamiek (17/8) Dbnl

Anthony Fokker (1890) was volgens het AVRO Hoge Bomen pioniers portret een eigenzinnig, maar briljant vliegtuigbouwer, die z'n omgeving vaak tot wanhoop dreef. In 1917 vond hij een machinegeweer uit dat door de propeller van de Fokker heen kon schieten. Hiermee kon een piloot effectiever tegenstanders aan flarden schieten.

Fokker, Anthony

5

4

0,33

0,01

0,00

2,26

15,63

0,40

1,10

0,54

1,61

Anthony Fokker (28/1) is geboren op een 4, 5, 7 en 9 dag (25/7)

Fokker, Anthony (*)

5

4

0,28

0,00

0,00

0,01

143,40

0,00

6,28

0,04

0,00

met 5 en 7 dynamiek (12/3)

Fokker, Anthony [6h57] huizen

8


0,04

0,11

1,65

3,99

1,30

0,76

0,25

4,04

0,10

onder 3, 4, 5 en 8 huizen (20/2)

Fokker, Anthony [6h57] totaal

5

4

0,01

0,00

0,00

9,03

20,32

0,30

0,27

2,16

0,17

geeft een 5w4 met 8 luchtvaart pionier (17/8) Hoge bomen pioniers

Fokker was allesbehalve teruggetrokken, had weinig scrupules en had opvallend gevoel voor p.r.

Als een typische vijf knutselde Willem Kolff (1911) in het godvrezende Kampen de eerste kunstnier in elkaar en bracht nog veel meer bionische zegeningen voor de mensheid. In die tijd had je nog geen last van ethische commissies die kritische vragen stelden over overlevingskansen. Een arts was nog een God op aarde: Een pottenbakker.

Kolff, Willem

5

4

1,53

0,02

0,00

0,90

7,29

0,09

1,47

4,06

0,52

Willem Kolff (19/1) is geboren op een 1, (4) 5, 7 en 8 dag (21/3 of 25/7)

Kolff, Willem (*)

5

4

3,09

0,00

0,00

0,03

316,88

0,00

23,96

2,92

0,00

met 1, 5, 7 en 8 dynamiek (21/3) Youtube

Kolff, Willem 2012

5

4

0,04

0,00

0,00

1,71

363,30

0,00

0,02

0,38

0,04

Willem Kolff (19/1) is geboren op een 4 en 5 dag (9)

Zegening of toch niet? Zelfs G'd weet niet waartoe de Weg der Ontwikkeling leidt.

Verbaast het u dat chirurgen met de vijf geassocieerd worden? Mij niet. Great communicators met oog voor uw emoties zijn ze doorgaans niet. Je staat zo weer buiten. Maar dankzij die emotionele handicap (Affect-Isolatie) kunnen ze u wel open snijden, zaken corrigeren en u weer netjes dichtnaaien. Een vijf houdt daarom ook privé en werk goed gescheiden.

De geneticus en rasverbeteraar Joseph Mengele (1911) vertegenwoordigt zonder twijfel de duistere kant van dit tovenaars dilemma. Mengele wilde mooie Arische jongens en meisjes kweken, maar ging uiteindelijk als kamparts met Joodse mensen om als waren het fruitvliegjes. En het stomme toeval wilde, dat hij er niets voor te hoefde doen. Wagonladingen ervan kreeg hij in Auschwitz aangereikt. En wie tot hem kwam, werd in ieder geval niet meteen vergast.

Mengele, Joseph

5

4

3,31

0,01

0,00

1,79

10,96

0,10

0,70

1,99

0,64

Josef Mengele (22/4) was born on a 1, 4, 5 and 7 day (17/8)

Mengele, Joseph (*)

5

4

13,62

0,00

0,00

0,10

165,93

0,00

17,52

0,42

0,00

with 1, 5 and 7 dynamics (13/4)

Er zijn veel filmpjes over hem op YouTube: Dr. Josef Mengele-Der Todesengel Von Auschwitz. Maar denk niet te snel, dat zal mij nooit overkomen. Want onze wereld steekt gek in elkaar. Dat zei trouwens ook de mysticus Friedrich Weinreb (1910), van wie ik veel heb geleerd. Net als de extreme vijf Kurt Gödel ging Weinreb er van uit dat mensen iets kunnen wat computers niet kunnen. En beiden keerden zich tegen een rationele Theory of everything. Omdat het leven nu eenmaal niet zo rationeel is opgebouwd als wij mensen wensen te denken.

De vroegrijpe Weinreb - hij leerde al lezen als 3 jarige - associeerde het op door de wetenschap gehanteerde geloof van het in principe rationeel kunnen leren kennen en beheersen van de wereld met het getal 20. Versta dit getal als het summum (2 maal 10) van het dualistische en logische of of wereldse denken. De halve wereld van Pythagoras' 4 herbergt alles. Maar Weinreb geloofde ook in een verborgen metafysische wereld waarin ogenschijnlijke tegenstellingen overbrugd zouden worden. Maar niet met onze aardse kennis en visie. Want onze logica geeft op zijn best slechts de helft van het verhaal. Daarom waren de getallenwaarden 4 (is alles)>1 (voltalligheid) en de wet van drie 2+1=3 is een de ouders overstijgend kind in de numerologie zo belangrijk.

Weinreb, Friedrich

5

4

6,68

0,02

0,00

0,70

15,93

0,04

0,86

7,57

0,65

Friedrich Weinreb (22/4) is geboren op een 1, 5 en 8 dag (14/5).

Weinreb, Friedrich (*)

5

4

26,82

0,00

0,00

0,05

1.660,81

0,00

79,45

14,01

0,00

met 1, 5, 7 en 8 dynamiek (21/3)

Weinreb, Friedrich [8h00] huizen

5

4

6,68

0,02

0,00

0,70

15,93

0,04

0,86

7,57

0,65

onder 1, 5 en 8 huizen (14/5)

Weinreb, Friedrich [8h00] totaal

5

4

26,82

0,00

0,00

0,05

1.660,81

0,00

79,45

14,01

0,00

geeft een 5 kabbalist (21/3) Friedrich Weinreb - Macht des Geldes (Rarität)

Daarom tot slot weer iemand die op een extreme 5 dag geboren is. Hij wordt door de Wikepedia en vakgenoten gezien als een groot denker:

Kurt Friedrich Gödel (Brno, 28 april 1906 — Princeton (New Jersey), 14 januari 1978) was een Oostenrijks-Amerikaans wiskundige, logicus en filosoof. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste logici aller tijden.

Gödel, Kurt

5

4

2,97

0,04

0,00

0,39

71,92

0,04

0,70

1,14

0,79

Kurt Gödel (30/3) was born on a 1, 5 and 8 day (14/5)

Gödel, Kurt (*)

5

4

2,41

0,00

0,00

0,02

4.111,47

0,00

103,28

3,75

0,00

with 1, 5, 7 and 8 dynamics (21/3)

Gödel hield zich net als de bijbelse zoon van Nun (50) met de grenzen van het kenbare bezig, iets dat de nogal wiedes snelpraters op tv nooit doen:

  1. Als het systeem consistent is, kan het niet volledig zijn. (Dat is gewoonlijk bekend als de onvolledigheidsstelling.)

  2. De consistentie van de axiomas kan niet bewezen worden binnen het systeem.

Hij was onmiskenbaar een genie, maar hij leefde als chronische hypochonder ook op het randje van de waanzin (wiki):

In zijn latere leven was Gödel periodiek geestelijk instabiel en ziek en had steeds meer last van paranoide waandenkbeelden. Zo had Gödel o.a. een obsessieve angst om vergiftigd te worden; hij was bang dat er giftige gassen uit zijn koelkast ontsnapten en wilde pas eten als zijn echtgenote Adele het eten eerst geproefd had. Eind 1977 werd Adele zes maanden in het ziekenhuis opgenomen en kon dus Gödels voedsel niet voorproeven. Tijdens haar afwezigheid weigerde hij te eten en hongerde hij zichzelf dood. Toen hij overleed woog hij nog maar 30 kg.

Grappig is dat hij als scholier een 2 op wiskunde kreeg, hoor ik in de boeiende Duitstalige scholierenpresentatie: Kurt Gödel -- I do not fit into this century. Hoogbegaafdheid was geen pretje voor Der kleine Herr warum.

O, ja, net als bij de vier heb ik ook naar recente vijven gezocht. Maar geloof me, die zijn er nog niet. En ik zag op de enneagramfora alleen nep vijf spirituele zoekers. Ik mat dan doorgaans contrafobische zessen met een 5 vleugel en met veel 3w2 die zich op de fora met de 5 of negen identificeerden, maar ik berekende nooit een recente vijf zonder een hoge 3w2 score.

Bertus Aafjes (1914-1993) en Lou de Jong (1914-2005) waren volgens het 2012 algoritme de laatste vijven die ik berekende. Maar natuurlijk zijn er op het internet genoeg jonge dwazen te vinden die zichzelf een vijf vinden omdat ze veel nadenken, zich graag terugtrekken of omdat ze wiskundige of filosoof zijn, maar als je ziet hoe ze ermee te koop lopen op hun Facebook pagina, weet je dat het hoogstens om een cp6w5 kan gaan. De boom kun je immers aan de vrucht herkennen.

En aangezien toch nog te veel 3-6-9 managers en zelfs politici denken dat ze een 5 zijn adviseer ik u dit interview aan: Roger Martin (1956) Interviews Peter Drucker (1909).

Drucker, Peter

5

4

3,80

0,02

0,00

0,45

16,17

0,12

1,23

1,86

0,80

Peter Drucker (29/11) was born on a 1, 5, 7 and 8 day (21/3)

Drucker, Peter (*)

5


7,91

0,00

0,00

0,02

598,80

0,00

93,25

1,34

0,00

with 1, 5, 7 and 8 dynamics (21/3) (Roger Martin Interviews Peter Drucker)

Deze van Famous ENTJs - CelebrityTypes.com afkomstige Drucker citaten zeggen iets over een gezonde vijf management guru die naar de acht gaat:

Drucker: "I helped a few good people be effective in doing the right things." [de vijf gaat nimmer voor het grote publiek]
Drucker: "Management has authority only as long as it performs." [Niet alleen denken, maar ook doen]
Drucker: "Knowledge is useless ... until it has been translated into deeds." [Idem, maar ook "the proof of the pudding is in the eating."]
Drucker: "Whenever anything is being accomplished, it is being done ... by a monomaniac with a mission." [Idem]

Het probleem met veel succesvolle 3-6-9 managers is dat ze te snel beginnen met het doen van hun monomane missie. Maar ze overdenken de via hun opvoeding en omgeving aangeleerde aannames niet. Ze denken dus teveel aan de idealen van hun publiek. Ze willen hun missie bereiken, zonder eerst zelf na te denken over de effecten van hun doel.

Bertus Aafjes (1914) had een hekel aan de Levensgenieters van de Cobra generatie die er maar een zootje van maakten. De 7w8 was zijn allergie.

Aafjes, Bertus

5

4

1,47

0,04

0,00

6,75

10,06

0,02

1,54

0,44

4,29

Bertus Aafjes (23/5) is geboren op een 1, 4, 5, 7 en 9 dag (26/8)

Aafjes, Bertus (*)

5

4

22,49

0,00

0,00

2,33

67,91

0,00

35,08

0,07

0,00

met 1, 4, 5 en 7 dynamiek (17/8)

Louis Paul Boon (1912) is op een klare 5 dag geboren.

Boon, Louis Paul

5

4

1,68

0,07

0,00

1,58

9,67

0,03

0,65

1,19

1,20

Louis-Paul Boon (22/4) is geboren op een 1, 4, 5, 8 en 9 dag (27/9)

Boon, Louis Paul (*)

5

4

2,91

0,01

0,00

0,30

72,38

0,00

6,93

0,97

0,00

met 1, 5, 7 (en 8) dynamiek (13/4 of 21/3) (citaten)

Boon, Louis Paul 2012

5

4

0,06

0,00

0,00

1,55

229,13

0,00

0,03

0,16

1,16

Louis-Paul Boon (22/4) is geboren op een 4, 5 en 9 dag (18/9)

Onder 't Is maar een woord vindt u zeldzaam beeldmateriaal van hem. De televisie is sindsdien behoorlijk veranderd.

Van Annie MG Schmidt (1911) hebben we gelukkig wel veel beeldmateriaal. Waaronder een openhartig interview met Ischa Meijer. En ook de geboortetijd is bekend (AA).

Ik denk aan een typische 5w4 Denker zoals u aan de hand van mijn statistieken wel zult begrijpen. Maar bestudeer vooral zelf het lieftallige interview van de 7w8 Ischa Meijer met de belichaming (Almaas: persoonlijke essentie) van zijn 5w4 integratiepunt Annie MG Schmidt. Wat opvalt is hun beiderzijdse openhartigheid: Zielen ontmoeten/raken zielen.

Schmidt, Annie M.G.

5

4

1,44

0,02

0,00

1,22

19,11

0,11

1,30

1,10

1,29

Annie M.G.Schmidt (19/1) is geboren op een 1, 4, 5, 7, 8 en 9 dag (34/7)

Schmidt, Annie M.G. (*)

5


3,29

0,00

0,00

0,05

523,69

0,00

46,59

0,55

0,00

met 1, 5 en 7 dynamiek (13/4)

Schmidt, Annie M.G. [9h30] huizen

4

3

0,82

0,25

0,47

5,24

0,08

1,96

0,61

0,60

0,28

onder 4 en 6 huizen en met een blok op de 5 (10/1)

Schmidt, Annie M.G. [9h30] totaal

4

5

1,18

0,01

0,00

6,37

1,59

0,21

0,79

0,67

0,37

geeft een 4w5 auteur (10/1) Annie M.G. Schmidt - interview Ischa Meijer

Schmidt, Annie M.G. 2012

5

4

0,04

0,00

0,00

0,82

548,13

0,00

0,01

0,03

0,45

Annie M.G.Schmidt (19/1) is geboren op een 5 dag (5)

Schmidt, Annie M.G. 2012 (*)

5


0,00

0,00

0,00

0,00

76,91

0,00

0,00

0,00

0,00

met 5 dynamiek (5)

Schmidt, Annie M.G. 2012 [9h30] huizen

4

3

0,74

2,18

0,99

19,50

0,08

0,04

0,01

0,87

0,02

onder 2 (3) en 4 huizen (6 of 8)

Schmidt, Annie M.G. 2012 [9h30] totaal

5

4

0,03

0,00

0,00

15,92

46,19

0,00

0,00

0,03

0,01

geeft een 5w4 auteur (9) Annie M.G. Schmidt - interview Ischa Meijer

Hoeveel ouders lezen niet met veel plezier hun kinderen nog dagelijks voor uit Jip en Janneke? Bijv. over die onsterfelijke passage waarin de alles onderzoekende Jip en Janneke er 's nachts uit gaan om het gras te zien groeien? Regenwormen trekken 's nachts de bladeren onder de grond meen ik te weten. Maar ik ben hier nog nooit mijn bed voor uitgegaan.

Een echte geboren vijf uit deze generatie kunt u soms nog op televisie zien:

Zo kwam ik emeritus hoogleraar pedagogiek, politicus, verzetsheld en schaker Johan van Hulst (1911) tegen.

Hulst, Johan van

5

4

2,01

0,02

0,00

2,63

10,03

0,07

1,02

2,22

0,67

Johan van Hulst (23/5) is geboren op een 1, 4, 5, 7 en 8 dag (25/7)

Hulst, Johan van (*)

5

4

10,82

0,00

0,00

0,22

227,50

0,00

20,91

0,77

0,00

met 1, 5 en 7 dynamiek (13/4) Gesprek

In de wereld draait door van 5/5/2011 citeert hij Hendrik Marsman (1899, 5w4) en prijst de Heer dat het tuig van de onderwereld (fascisten) hem niet te pakken kreeg. Hij geloofde in Gods leiding, dat niets toevallig gebeurt.

Een tijdgenoot van Adriaan Roland Holst (1888, 5w4) is onlangs op honderdjarige leeftijd overleden.

d'Ailly-van Waterschoot van der Gracht, Gisèle

5

4

3,77

0,16

0,03

0,44

4,91

0,09

1,70

1,52

0,39

Gisèle d'Ailly-van Waterschoot van der Gracht (24/6) is geboren op een 1, 5, 7 en 8 dag (21/3)

d'Ailly-van Waterschoot van der Gracht, Gisèle (*)

5

4

10,69

0,02

0,00

0,12

62,50

0,00

53,54

1,79

0,00

met 1, 5, 7 en 8 dynamiek (21/3) Het uur van de wolf

Voormalig heks en model Susan Smit (1974, 3w4) schreef een boek haar: Giséle.

Zoals altijd heb ik naar overtuigende voorbeelden van meer recente vijven gezocht, maar recent geboren vijven kon ik niet vinden.

Taalvirtuoos Jan Meulendijks (1942-2014) scoort via de huizen (levensomstandigheden ) beslist op de vijf. Hij is een bedenker van cryptogrammen, sudoku's en spelletjes op televisie.

Meulendijks, Jan (*)

7

8

5,17

0,90

0,00

0,09

27,06

0,00

49,70

26,95

0,00

met 1 (2) 5, 7 en 8 dynamiek (21/3 of 23/5)

Meulendijks, Jan [3h10] huizen

5

4

0,02

0,24

1,14

4,12

4,78

0,25

0,69

0,22

0,18

onder 3, 4 en 5 huizen (12/3)

Meulendijks, Jan [3h10] totaal

5

4

0,05

0,24

0,17

0,81

5,53

0,02

2,86

1,09

0,06

geeft een 5w4 taalkunstenaar (20/2)

Meulendijks, Jan 2012 [3h10] totaal

5

4

0,17

0,03

0,00

0,18

3,73

0,00

0,65

0,01

0,00

geeft een 5w4 taalkunstenaar (5)

Charlott Mutsaers (1942) kwam er voor mijn gevoel ook dicht bij. Maar ze is denk ik een geboren levensgenieter met veel 5w4 eigenzinnigheid en creativiteit in haar huizen. Ze vond haar talent om achterste voren te praten of in spiegelbeeld te schrijven net als Adriaan van Dis vooral grappig (spiegelbeeld). Er is ook een uitgebreid Het uur van de wolf: De wereld van Charlotte Mutsaers en een Nachtkastje met haar gemaakt.

Mutsaers, Charlotte

8

7

4,12

0,71

0,22

0,17

1,74

0,16

2,76

4,68

0,24

Charlotte Mutsaers (20/2) is geboren op een 1, 5, 7 en 8 dag (21/3)

Mutsaers, Charlotte (*)

7

8

8,10

0,41

0,00

0,09

38,89

0,00

54,34

27,05

0,00

met 1, 5, 7 en 8 dynamiek (21/3)

Mutsaers, Charlotte [17h45] huizen

5

4

0,30

0,06

0,25

2,47

5,32

0,95

0,76

0,08

0,64

onder 4, 5, (6) huizen (9 of 15/6)

Mutsaers, Charlotte [17h45] totaal

5

4

1,25

0,05

0,06

0,43

9,25

0,15

2,09

0,39

0,15

geeft een 5w4 (spiegelbeeld) (13/4)

Mutsaers, Charlotte 2012

7

8

27,91

0,06

0,00

0,01

0,36

0,00

37,77

7,75

0,00

Charlotte Mutsaers (20/2) is geboren op een 1, 7 en 8 dag (16/7)

Mutsaers, Charlotte 2012 [17h45] huizen

5

6

0,00

0,00

1,74

1,07

13,19

3,31

2,18

0,09

0,03

onder 3, 4, 5, 6 en 7 huizen (25/7)

Mutsaers, Charlotte 2012 [17h45] totaal

7

8

0,00

0,00

0,00

0,01

4,73

0,01

82,26

0,67

0,00

geeft een 7w8 met een pad naar de 5 (12/3)

Op haar homepage typeert ze zichzelf als een buitenbeentje. Een nerd of loser zouden mijn kinderen zeggen.

Ze beschrijft zichzelf als:

Een stuk beton met open zenuwen en een hondenhart, zo zou ik mezelf graag willen typeren.
Van poppen hield ik niet, ik vertroetelde komkommers.... Toen hij ging rotten en zelfs een pleister niet meer hielp, hebben we hem begraven in de tuin. Daarna heb ik nog honderden andere komkommers gehad (ook begraven).
Zowel mijn vader als mijn honden hebben me geleerd dat je je niet moet neerleggen bij hiërarchieën die vastgesteld zijn door anderen. ....Het ging maar om één ding kwaliteit.
Omdat men zijn leven niet verlengen kan maar wel verbreden, woon ik nu met man en hond op drie plekken tegelijk: Oostende, Frankrijk en Amsterdam.
Vaak word ik getypeerd als liefhebber van details. Meestal is dat goed bedoeld maar het is geen juiste voorstelling van zaken. Er bestaan geen details. Alles is via causale ketens met elkaar verbonden en je hoeft geen speurneus te zijn zoals ik om er achter te komen dat de haar van een rups van niet minder importantie is dan het vrijheidsbeeld.

Het blijft lastig haar te typeren, want deze voorname dame heeft op zijn minst ook wat kenmerken van het Syndroom van Asperger. En dat pleit wel voor de vijf (of negen). En daar bedoel ik niets negatiefs mee. Ik bewonder haar werk en persoon zeer. Het pleit voor haar unieke talent om dingen op een originele wijze te zien en uit te drukken. Oftewel ik denk aan een geboren 7w8 (met 1 liefhebber voor details), maar wel met een uniek pad naar de 5 en 7 (hier en nu) via de levensomstandigheden. Raar, maar waar.

Haar geboortetijd was te vinden in Sterrentijd van journaliste en astrologe Selma Schepel.

Met welke 5 muziek zal ik eindigen? Er is er zoveel. Ik kies voor de 5w4 muziek van Gabriel Fauré (1845) en de 5w4 six Francois Poulenc (1899).

Fauré, Gabriel

5

4

1,83

0,01

0,01

5,08

50,21

0,03

0,29

0,21

0,09

Gabriel Fauré (26/8) was born on a 1, 4 and 5 day (10/1)

Fauré, Gabriel (*)

5

4

4,92

0,00

0,00

0,40

155,89

0,00

7,69

0,02

0,00

with 1, 5 and 7 dynamics (13/4)

Fauré, Gabriel [4h00] houses

5

4

0,05

0,59

0,23

0,26

4,46

0,55

1,95

2,77

0,28

under 5, 7 and 8 houses (20/2)

Fauré, Gabriel [4h00] total

5

4

0,09

0,01

0,00

1,30

223,96

0,02

0,57

0,59

0,02

yielding a 5w4 (9) BBC Sacred Music Series No.2: Fauré and Poulenc

En ik noem ook nog de beroemde The Great Dictator Speech van de Joodse Charlie Chaplin (1889) die vier dagen voor Adolf Hitler geboren werd.Type 6: De Loyalist

> Top <

Matteüs 5:6

6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Ik berekende geen fobische zes in de serie Profiel. Fobische zessen en negens plaatsen zich minder op de voorgrond. Of ik heb het mis met mijn systeem. Maar u kunt de klassieke zessen in de tabellen opzoeken door naar de tekenreeks 6>9>3 te zoeken. En dan de hamvraag beantwoorden, wat is astrologisch gezien nu een typische zes? Ik (zes) weet het niet. Maar ik kan u wel veel over het denken van de zes vertellen.

Kenmerken van type 6

> Top <

De basiszonde van de zes is de angst. Angst voor wat? Vooral voor de toekomst, want zessen zien overal gevaar loeren. Zessen schrijven daarom de beste Hoe overleef ik boeken. En ze vertrouwen op de autoriteit van traditie en wetenschap. Maar achter die angst voor gevaar van buiten, schuilt vooral de eigen innerlijke onzekerheid van de zes.

De zes heeft een soort gebrek aan basisvertrouwen (basic trust) dat wat er ook gebeurt het wel goed komt. En daarom sluit hij zich liever bij anderen aan, leert de regeltjes van anderen (alleman) en past zich wat aan, maar achterdochtig blijft hij toch wel. En ook cynisme is de zes niet vreemd.

Loyalist wordt hij ook wel genoemd. Iemand die te lang in een ongelukkige relatie blijft, grap ik wel eens. Want een fobische zes houdt niet zo van verandering. En van een snelle drie cultuur met veel concurrentie en aldoor oppervlakkige verandering onder het credo van vooruitgang, daar houdt een fobische zes al helemaal niet van.

Dan snappen deze zessen eindelijk een beetje hoe het in de praktijk werkt, en dan veranderen de bobo's weer de regels. Dat veranderen van de regels maakt een zes boos en onzeker.

De kritische zes bouwt liever voort op een doorwrocht systeem met heldere regels. Dan weet hij tenminste waarvan hij afhankelijk is en hoe hij zich moet gedragen. En hij verwacht impliciet dat iedereen dat op de brave zes manier zal doen. Een zes is dan ook onaangenaam verrast als een meer dominant type als de twee of acht alle regels aan hun laars lappen.

De psycholoog Erik Erikson (1902, 5w4) sprak van het basic trust versus basic distrust dilemma, dat alle zuigelingen kennen. Moeder komt en moeder gaat en je weet nooit zeker of ze op tijd terug komt. Of ze er überhaupt nog wel voor je is. En dat geeft een gevoel van machteloosheid, dat diep in ieder mens verborgen blijft. En soms bij panische angst breekt het door. Of anders wel in de martelkamers van Big Brother waar je van de grillen van beulen en bewakers afhankelijk bent. Ben ik nu cynisch? Nee, ik ben een zes die ook dat aspect van het leven inziet.

Maar normaal gebruiken we onze afweermechanismen, om die duistere en primitieve afspiegeling van de wereld binnen ons te beheersen. Die afweermechanismen maken deel uit van ons ego. Ieder mens kent een hele reeks afweermechanismen van primitieve ontkenning en verdringing tot sublimatie. Bij de zes staat volgens psychiater Naranjo en navolgers het afweermechanisme van de projectie op de voorgrond, maar projecteren doen we allemaal. De afweermechanismen die we gebruiken zeggen daarom waarschijnlijk meer over ons niveau van psychische gezondheid dan over ons enneatype.

De zes is ook een attachment type, dus iemand die zich actief op zijn omgeving afstemt. Dat kan tot conformisme lijden, maar het gaat de zes vooral om de goede en vertrouwde sfeer. Fobische zessen houden nu eenmaal niet van ruzie en dat hebben ze met de negen gemeen.

Zessen hebben toegang tot een soort zesde emotionele zintuig voor wat er achter de schermen in hun omgeving speelt. En dat is niet altijd een pretje, want het gaat eerder om vage gevoelens dan om gemakkelijk te verifiëren feiten. Bespeuren ze een prettige sfeer, dan zullen ze ervan genieten, maar wat doe je als als je verborgen agenda's en gemanipuleer bij de ander bespeurt of boosheid of verdriet, die je met die je sfeergevoelige zintuig al eerder dan de ander ervaart?

Wat doe je als de bij anderen emoties bespeurt die ze zelf verdringen? Gevoeligheid en empathie zijn mooie eigenschappen, maar er zijn behoorlijk wat mensen die je ermee op de kast kunt jagen. Schat, is er wat? Nee, niets, hou toch eens op met dat gezeur.

Loyale zoogdieren zeggen niets als hun baas door emoties van slag is geraakt. De hond kijkt zijn baas begripvol aan en fungeert daarmee als een emotionele container voor diens emoties. Misschien bedenkt de hond een list en en zorgt hij ervoor dat de baas een luchtje gaat scheppen. Dat lucht beiden op. Maar de zes is een rationeel hoofdtype en hij zal dus via theorieën orde op zaken proberen te stellen.

De rechterhand van Wilders, Martin Bosma (1964) is volgens al mijn statistieken een fobische zes met vijf vleugel.

Bosma, Martin

6

5

0,04

1,65

3,81

0,45

0,20

9,43

0,08

0,28

4,19

Martin Bosma (34/7) is geboren op een 2, 3, 6 en 9 dag 20/2).

Bosma, Martin (*)

6


0,00

0,34

574,29

0,01

0,00

1.420,86

0,00

0,03

632,00

met fobische 6>9>3 dynamiek (18/9)

Op youtube stond Onvervalst PVV geluid ! Met Martin Bosma. Hij wordt hier door drieën nogal aangevallen op een vermeend gebrek aan visie, waarbij ze bedoelen dat hij niet met een oneliner kan uitleggen waar hij voor staat. Dat klopt, want daarom schrijft deze man liever boeken. De zes is nu eenmaal ambivalent en dan heb je meer woorden nodig om je uit te drukken. Twitteren met one-liners is meer iets voor drieën en contrafobische zessen..

Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Bosma lees ik:

Bosma is er een tegenstander van dat de PVV een traditionele ledenstructuur krijgt. In zijn boek, De schijn-élite van de valse munters, betitelt hij dit model als negentiende-eeuws en achterhaald. Bosma stelt dat het model partijdemocratie allang dood is.

In enneagramboeken wordt de zes wel in verband gebracht met de gedisciplineerde Befehl is Befehl cultuur van Pruisen. Dit idee stamt van Naranjo. Maar om de rijke Pruisische cultuur en wetenschap hiermee op te schepen? Laat staan alle zessen? En was de drinkende en aan porphyrie lijdende Soldatenkönig eigenlijk wel een zes? Zie Mad monarchs:

Frederick William I of Prussia (1688-1740) is known as "The Soldier King". He gave Prussia its famous, disciplined army. He had a special regiment of Potsdam Giants, consisting of especially tall men, whom he never risked in battle. When he was ill or depressed, Frederick William would have a few hundred of them marching through his bedroom to cheer him up.

Frederick William I of Prussia

1

9

3,31

0,07

0,02

0,52

0,84

0,01

1,34

1,22

0,23

Soldier-king Frederick William I of Prussia (36/9) was born on a 1, 7 and 8 day (16/7)

Frederick William I of Prussia (*)

1


7,65

0,00

0,00

0,06

1,16

0,00

5,03

0,09

0,00

with 1, 5 and 7 dynamics (13/4)

Frederick William I of Prussia 2012

4

5

2,06

0,00

0,00

2,62

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

Soldier-king Frederick William I of Prussia (36/9) was born on a 1 and 4 day (5)

Ik zie daar meer de individualistische ik voel het, ik weet het en ik doe het 4-1-7 frustratie groep in, dan een op anderen georiënteerd attachment type. Zijn homoseksuele zoon, de verlichte despoot Frederik de Grote was wel een attachment type. En de stad Berlijn heeft inderdaad wat met de zes, oorlogen en het verdelen in kampen (The enneagram of places and countries). Pruisische grenadiers kunt u hier bekijken.

De associatie tussen oorlog, discipline en de PVV komt bij mij in dit verband wel op. Maar welk idee is er nu achterhaald volgens Bosma ? De democratie afschaffen zal hij toch niet bedoelen? Nee, het gaat om de partijdemocratie. Waarschijnlijk denkt hij dat het oorlog is en dat het volk zich achter de grote leider moeten scharen. Dat laatste lijkt het geval te zijn en de naam van de vermeende vijand is natuurlijk De Islam. Zij staan voor al het kwaad dat wij niet zijn. Kijk naar de film Fitna